Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '5 TO 137 / 2018'.

č. j. Si 119/2020-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA:  Si 119/2020 
Vážená paní,  
Klára Zieglerová 
VAŠE ZNAČKA: 
 
bytem Strupčice 51 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
431 11  Jirkov 
 
DNE: 
29. 5. 2020 
e-mail: foi+request-8281-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážená paní Zieglerová, 
Krajský soud v Ústí nad Labem obdržel dne 16. 5. 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), doplněnou 
dne 22. 5. 2020, o poskytnutí rozhodnutí zdejšího soudu, které bylo vydáno v řízení sp. zn. 5 To 
137/2018. 
Předmětné  rozhodnutí  má  celkem  25  stran.  Vzhledem  k velkému  objemu  vámi  požadované 
informace, kdy se jedná o text, který je před jeho poskytnutím z důvodu ochrany osobních údajů 
třeba anonymizovat, dospěl krajský soud k závěru, že se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
informací ve smyslu §17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Z výše uvedených důvodu požadujeme úhradu za poskytnutí požadované informace ve výši 200 
Kč za každou 1 hodinu, v tomto případě za 1 hodinu práce při nutné anonymizaci požadovaného 
rozhodnutí, neboť anonymizace 1 strany předmětného rozhodnutí zabere jedné pracovnici cca 3 
minuty práce. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (25 stran x 3 min = 75 min, 
což odpovídá cca 1 hodině práce) tak činí 200 Kč.  
Při stanovení výše úhrady soud postupoval v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR 
ze  dne  14. 7. 2011,  č. j. 286/2011-OT-OST,  kterou  se  stanoví  sazebník  úhrad  za  poskytování 
informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů.  
Částku ve výši 200 Kč uhraďte na účet č. 19-3024411/0710, VS 5300011920.    
 
Poučení: 
Proti tomuto požadavku lze podat stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů,  k Ministerstvu  spravedlnosti  ČR  prostřednictvím  Krajského  soudu 
v Ústí nad Labem, a to do 30 dnů od jeho doručení. 
Poskytnutí  informace  dle  ustanovení  §  17  odst.  3  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je podmíněno 
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová 

 

  
zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše 
požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 
 
 
 
S pozdravem  
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent místopředsedkyně soudu  
 
 
Podepsal Jindra Vejmanová
DN: cn=Jindra Vejmanová, c=CZ,
Jindra
o=KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD
LABEM [IČ 00215708], ou=964,
email=xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx
Vejmanová Datum: 2020.05.29 12:28:24 +02'00'
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová 
 
strana 2/2