Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '5 TO 137 / 2018'.

č. j. Si 119/2020-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA: 
Si 119/2020 
Vážená paní,  
Klára Zieglerová 
VAŠE ZNAČKA: 
 
  
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
 
DNE: 
22. 5. 2020 
e-mail: foi+request-8281-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
Výzva k doplnění žádosti 
Vážená paní Zieglerová,  
ve  Vámi  podané  žádosti  ze  dne  16.  5.  2020  žádáte  o  poskytnutí  rozhodnutí  zdejšího  soudu 
v řízení vedeném pod sp. zn. 5 To 137/2018.  
V této  věci  vám  sdělujeme,  že  Vaše  žádost  o  poskytnutí  informace  nesplňuje  všechny  základní 
požadavky dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., tedy uvedení jména, příjmení, 
data narození a adresy místa trvalého pobytu,
 které jste jako žadatelka povinna uvést.   
Proto  Vás  tímto  vyzývám,  abyste  svou  žádost  doplnila  o  celou  adresu  trvalého  bydliště,  
která v žádosti chybí. Zároveň Vás upozorňuji, že neupřesníte-li svou žádost do 30 dnů ode dne 
doručení této výzvy, budeme nuceni žádost odmítnout.      
S pozdravem 
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent místopředsedkyně soudu 
 
Sigmundová Digitálně podepsal 
Sigmundová Kateřina DiS. 
Kateřina DiS. Datum: 2020.05.22 
14:02:21 +02'00'
 
Za správnost vyhotovení: Kateřina Sigmundová, DiS.