Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Provoz ulice Janderova'.


 
 
 
 
 
 
 
Úřad městské části Praha 10 
 
 
 
 
Odbor životního prostředí, dopravy  
email: foi+request-8272-
a rozvoje 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn.:               
Naše značka:   P10-047010/2020  
Vyřizuje linka:   Hejná/437  
 
 
 
 
V Praze dne:   07. 05. 2020  
 
 
 
 
 
 
Výzva  k upřesnění  žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Městská  část  Praha  10,  Úřad  městské  části  Praha  10,  odbor  kontroly  a  komunikace  obdržel  dne  
5. 5. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:  
 
,,Žádost a návrh na úpravu provozu v ulicích Janderova a Kaňkova. Dobrý den. Jedná se o provoz ulice 
Janderova  v  části  od  ul.  Chládkova  po  ul.  U  Tvrze.  Vzhledem  k  neustálým  problémům  a  v  poslední 
době i nehodě, která se dala očekávat, navrhuji v této části ulice zřídit jednosměrný provoz a v ulici 
Kaňkova také, ale v opačném směru - opět od U Tvrze po Chládkova. Obě ulice v této části nezvládají 
obousměrný  provoz,  zejména  příjezd  a  výjezd  do  ulice  U  Tvrze.  Navíc  provoz  po  obydlení  nové 
zástavby  Na  Universitním  statku  -  vily  Pod  Třebešínem  -  bude  podstatně  hustší  a  čím  dál 
problematičtější.  Dovoluji  si  tedy  na  celou  situaci  upozornit  a  věřím,  že  návrh  uvítají  nejen  všichni, 
kteří zde bydlí a problémy se jich dennodenně týkají, ale i ostatní účastníci silničního provozu - pošta, 
doručovací  služby  atd.  Děkuji  za  odpověď  a  předání  návrhu  příslušnému  orgánu  k  projednání.  
S přátelským pozdravem Karel Štrobl.“ 
 
Vzhledem  k tomu,  že  nedošlo  k  provedení  vymezení  požadovaných  informací,  nelze  zjistit  obsah 
žádosti,  a  tudíž  není  zřejmé,  v jakém  konkrétním  rozsahu  Vám  mají  být  poskytnuty,  vyzýváme  Vás 
k upřesnění  žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  b)  InfZ.  Upřesnění  je  možné 
provést  totožnou  formou,  kterou  zákon  o  svobodném  přístupu  k informacím  stanoví  pro  podání 
žádosti. 
 
Konkrétně  Vás  žádáme  o  upřesnění  následujícího.  Obsahově  se  Vaše  žádost  týká  pouze  návrhu  na 
úpravu provozu v ulicích Janderova a Kaňkova, z čehož není zřejmé, jaká informace je požadována, 
tedy  jaké  konkrétní  informace  požadujete.  Povinný  subjekt  nemá  za  cíl  dle  InfZ  provádění  úkonů, 
pouze  je  povinen  dle  §  4  InfZ  poskytovat  informace.  Aby  povinný  subjekt  mohl  jednoznačně  a 
nezpochybnitelně  učinit  závěr  o  požadovaných  informacích,  žádáme  Vás  o  upřesnění  žádosti. 
Současně odkazujeme na § 3 odst. 3 InfZ, který stanovuje, že: „Informací se pro účely tohoto zákona 
rozumí  jakýkoliv  obsah  nebo  jeho  část  v  jakékoliv  podobě,  zaznamenaný  na  jakémkoliv  nosiči, 
zejména  obsah  písemného  záznamu  na  listině,  záznamu  uloženého  v  elektronické  podobě  nebo 
záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“ 
 

 

 
Pokud  nebude  žádost  z Vaší  strany  upřesněna  do  30  dnů  ode  dne  doručení  této  výzvy,  bude 
rozhodnuto o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.  
 
Po  případném  upřesnění  požadovaných  informací  začne  běžet  nová  patnáctidenní  lhůta  k  vyřízení 
žádosti (viz § 14 odst. 5 písm. d) InfZ). 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Bc. Martin Pecánek 
vedoucí odboru životního prostředí,  
dopravy a rozvoje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Úřední hodiny: 
tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 
Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 
fax: +420            
IČ: 00063941 
Čt         8.00 - 12.00 
http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            
e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx