Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled oznámených veřejných shromáždění na území Hl. města Prahy ke dni 17. listopadu 2015'.


 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
*MHMPXPDUS0FU
MHMPXPDUS0FU  * 
 Odbor živnostenský  a občanskosprávní 
 Oddělení  správních  činností  a správního  trestání 
 
 
                                                        D. Janík 
                                                        e-mailem:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Váš dopis zn./ze dne: 
Vyřizuje/tel.: 
Ze dne 3. 5. 2020 
Mgr. Václav Bíňovec 
Č. j.: 
236 004 668 
MHMP  682507/2020 
Počet listů/příloh:  1/1 
Sp. zn.: 
Datum: 
S-MHMP  636826/2020  
12.05.2020 
 
  
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.   
 
Magistrát  hl.  m.  Prahy,  odbor  živnostenský  a  občanskosprávní  (dále  jen  „Magistrát“), 
obdržel  dne  3.  5.  2020  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informace  ve smyslu zákona 
č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
spočívající  v poskytnutí  seznamu  oznámených  shromáždění  k celému  dni 17. 11. 2015.  
Požadovanou  informaci  přikládáme  v příloze,  a tuto zasíláme  na Vámi  zvolený  e-mail. 
Informaci Magistrát poskytuje  bezplatně. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Eva Novaková 
ředitelka odboru živnostenského  a občanskosprávního 
podepsáno elektronicky    
Přílohy: 
-  přehled oznámených shromáždění  (17. 11. 2015) 
  
Sídlo:  Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova  35/29, 110 00 Praha 1 
Elektronický podpis - 14.5.2020
Kontaktní centrum: 12 444, fax:  236  007 157 
Certifikát autora podpisu :
1/1 
E-mail:  xxxxx@xxxxx.xx,  ID DS:  48ia97h 
Jméno : JUDr. Eva Novaková
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 9.7.2020 12:54:32-000 +02:00