Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Výstavba v Michalovicích'.

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV 
Odbor stavební a rozvoje města 
oddělení stavebního úřadu  
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 
 
SPIS. ZN.: 
OStRM/73852/2020/LEŠŤ 
   
 
Č.J.: 
76192/2020/SÚ/LEST 
 
 
 
VYŘIZUJE: 
Lenka Šťovíčková 
 
TEL.: 
326 715 614 
E-MAIL: 
xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
DATUM: 
11.5.2020 
   
 
 
 
 
 
 
Vyjádření ve věci 
 
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 2.5.2020 žádost, kterou podal: 
Martina Brzobohatá, 31.1.1970, Josefův Důl 28, 293 07 Josefův Důl 
o vyjádření ve věci: 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen 
"informační zákon") 
týkající  se  poskytnutí  informací  o  výstavbě  v lokalitě  Třešňovka,  Michalovice,  vedeném 
v platném územním plánu jako „rekreace sportovní“: 
1)  Informace  o  všech  vydaných  stavebních  povoleních  či  souhlasech  s umístěním  stavby 
včetně identifikace parcel a účelu staveb. 
2)  Informace  o  stavbě,  která  je  t.č.  ve  výstavbě  za  pomocí  jeřábu  a  jejíž  výška  značně 
převyšuje výšku staveb v jejím okolí: na jakých parcelách je umístěna, jaký je její účel, je 
stavba realizována v souladu s vydaným povolením či souhlasem, z jakého důvodu byla 
povolena výstavba takto vysoké budovy. 
3)  Kdy  byla  v lokalitě  v souvislosti  se  stávající  výstavbou  provedena  osobní  kontrola 
výstavby a s jakým výsledkem, kdy bude provedena další kontrola. 
4)  Jaký  je  celkový  smysl  této  výstavby,  kdo  bude  tolik  ubytoven  pro  účely  sportovní 
rekreace užívat, jaká je její plánovaná kapacita těchto ubytoven. 
5)  K jakému účelu jsou užívání již hotové stavby. 
6)  Je dle platného územního plánu nutné provádět před výstavbou archeologický průzkum, 
informace o výsledcích provedených archeologických průzkumů. 
 
Stavební úřad po provedeném šetření sděluje: 
 
spis.zn.  OStRM/73852/2020/LEŠŤ  
str. 1/3 
čj. 76192/2020/SÚ/LEST 

1)  Dne 22.3.2019 pod spis. zn. OStRM/20048/2019/LEŠŤ  byl  vydán společný souhlas 
pro  řadový  ubytovací  objekt  č.  01  na  pozemku  parc.  č.  722/85  katastrální  území 
Podlázky, který obsahuje jednu ubytovací jednotku. 
Dne  22.3.2019  pod  spis.  zn.  OStRM/20050/2019/LEŠŤ  byl  vydán  společný  souhlas 
pro  řadový  ubytovací  objekt  č.  02  na  pozemku  parc.  č.  722/35  katastrální  území 
Podlázky, který obsahuje jednu ubytovací jednotku. 
Dne  14.6.2019  pod  spis.  zn.  OStRM/49070/2019/LEŠŤ  byl  vydán  společný  souhlas 
pro  řadový  ubytovací  objekt  č.  03  na  pozemku  parc.  č.  722/84  katastrální  území 
Podlázky, který obsahuje jednu ubytovací jednotku. 
Dne  13.6.2019  pod  spi.  zn.  OStRM/41231/2019/LEŠŤ  byl  vydán  společný  souhlas 
pro  řadový  ubytovací  objekt  č.  04  na  pozemku  parc.  č.  722/34  katastrální  území 
Podlázky, který obsahuje jednu bytovou jednotku. 
Dne  27.5.2019  pod  spis.  zn.  OStRM/34575/2019/LEŠŤ  byl  vydán  společný  souhlas 
pro ubytovací objekt 08 na pozemku parc. č. 722/57 katastrální území Podlázky, který 
obsahuje jednu ubytovací jednotku. 
2.  Dne  21.8.2019  pod  spis.  zn.  OStRM/54571/2019/LEŠŤ  bylo  vydáno  společné  povolení 
pro ubytovací zařízení – objekt A3 provozní a servisní objekt na pozemku parc. č. 722/36 
a parc. č. 722/37 katastrální území Podlázky. Jedná se o stavbu o zastavěné ploše 369,2 
m2 s 1 podzemním podlažím a 3 nadzemními podlažími, bude zastřešen plochou střechou 
o maximální výšce + 13,45 m od ± 0,000 = 270,340 m.n.m.. 
Stavba bude obsahovat: 
  1 PP.  –  4x apartmán, chodba, schodišťová hala,  výtah,  chodba, úklid, technická 
místnosti, elektro rozvodna sklad 
  1. NP – 3. NP 10 apartmánů,  schodišťové haly, výtah, chodba 
Pro užívání výše uvedeného objektu A3, pro který bylo vydáno společné povolení, bude 
podána žádost o kolaudační souhlas a provedena závěrečná kontrolní prohlídka za účasti 
dotčených orgánů. 
3.  Dle  §  119  stavebního  zákona  dokončenou  stavbu,  u  které  postačí  ohlášení  stavebnímu 
úřadu podle § 104 odst. 1 – jedná se o stavby, které byly povolené společným souhlasem, 
to  jsou  řadové  objekty  01  –  04  a  ubytovací  objekt  08,  se  po  dokončení  stavby  žádá  o 
přidělení  čísla  popisného/evidenčního  spolu  s požadovanými  doklady.  Stavební  úřad 
nemá v zákoně uloženou povinnost provádět jakékoliv prohlídky, pouze za předpokladu, 
že  je  stavba  prováděna  nebo  provedena  v rozporu  s ověřenou  dokumentací.  V měsíci 
únoru 2020 byla provedena prohlídka uvedené lokality a nebylo zjištěno žádné porušení 
ustanovení stavebního zákona. 
4.  Pro  výše  uvedené  stavby  bylo  vydáno  závazné  stanovisko  Magistrátu  města  Mladá 
Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování ze dne 15.8.2018 
spis.  zn.  OStRM/38202/JaDv  pro  Resort  Třešňovka  –  ubytovací  areál,  může  být 
umístěno:    21  samostatně  stojících  objektu  typu  A1  s jednou  ubytovací  jednotkou,  7 
objektů typu A2 tvořících řadový ubytovací objekt s celkem 7 ubytovacími jednotkami a 
jeden správní (provozní a servisní) objektu typu A3. 
5.  Stavební úřad v Mladé Boleslavi neeviduje žádné ohlášení dokončení stavby nebo žádost 
o kolaudační souhlas. 
spis.zn.  OStRM/73852/2020/LEŠŤ 
str. 2/3 
čj. 76192/2020/SÚ/LEST 

6.  Před prováděním veškerých zemních prací je nutno podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, 
Praha,  v.v.i.,  Letenská  4  Praha  1,  nebo  jím  pověřenou  organizaci,  kterou  je  i  Muzeum 
Mladoboleslavska, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav, toto je součástí upozornění 
pro  stavebníka  a  jeho  povinnosti  upravuje  §  152  stavebního  zákona,  stavební  úřad 
nepožaduje předložení tohoto dokladu. 
 
Toto  vyjádření  není  rozhodnutím,  souhlasem  nebo  opatřením  vydávaným  stavebním  úřadem 
podle stavebního zákona ani rozhodnutí, souhlas nebo jiné opatření nenahrazuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí odboru stavebního a rozvoje města 
  
 
 
Obdrží: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Na vědomí: 
Magistrát města Mladá Boleslav Kontrolní pracovník, tajemník KV a KK, Komenského náměstí 
č.p. 61, Mladá Boleslav I, 293 01  Mladá Boleslav 1 
 
 
spis.zn.  OStRM/73852/2020/LEŠŤ 
str. 3/3 
čj. 76192/2020/SÚ/LEST