Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Sazba DPH u prodeje pozemku'. 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22  Praha 1 
 
Odbor nepřímých daní 
Oddělení daně z přidané hodnoty
 
 
 
 
Č. j.: 27428/20/7100-20116-050485 
 
Vyřizuje: Ondřej Babuněk, Oddělení daně z přidané hodnoty 
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
 
Monika Šrubařová 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
Dotaz k nutnosti odvodu DPH při prodeji pozemku  
 
 
Vážená paní Šrubařová, 
 
k Vašemu dotazu, který došel na Generální finanční ředitelství (GFŘ) dne 28. 4. 2020 a byl 
zaevidován  pod  č.  j.:  25987/20,  sdělujeme  následující.  Váš  dotaz  je  vyvolán  nejasnostmi 
týkajícími se výkladu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
 
Vaše společnost (plátce DPH) nakoupila pozemky, které mají být  v budoucnu stavebními, 
nyní jsou ovšem v Katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Vaše společnost pozemek 
nechala  rozparcelovat  a  na  jednotlivých  pozemcích  se  nenacházejí  žádné  stavby 
ani inženýrské sítě. Tážete se, zda jsou tyto pozemky při prodeji jak právnické tak fyzické 
osobě osvobozeny od DPH.  
 
Stanovisko GFŘ 
Úvodem  pouze  předesíláme,  že  GFŘ  nemá  povědomí  o  konkrétních  okolnostech  Vašeho 
případu, a proto bude odpovídat pouze na  základě Vámi nastíněných podmínek v obecné 
rovině.  GFŘ  dále  předpokládá,  že  Vaše  společnost  je  obchodník  s nemovitostmi, 
a tudíž vykonává ekonomickou činnost pro účely § 5 odst. 3 zákona o DPH.  
 
Dodání  pozemku  by  mohlo  být  osvobozeno  od  daně  za  předpokladu,  že by  při  dodání 
předmětného pozemku byly splněny podmínky § 56 odst. 1 nebo 3, resp. 5 zákona o DPH, 
tj. předmětný pozemek by nesměl tvořit funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí 
a nesměl  by  být  stavebním  pozemkem  pro  účely  zákona  o  DPH,  anebo  by  musel  splnit 
podmínku funkčního celku vymezenou v § 48 odst. 3 zákona o DPH a stavba, se kterou by 
pozemek tvořil funkční celek, by splnila podmínky § 56 odst. 3 zákona o DPH (srov. § 56 
odst. 4 zákona o DPH).  
 
Pokud  by  nebyly  splněny  výše  uvedené  podmínky  pro  dodání  zboží,  které  by  bylo 
osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, pak by Vámi uvedené pozemky mohly 
splnit podmínky stavebního pozemku pro účely ZDPH.  
 
Pro  účely  posouzení  stavebního  pozemku  ve  smyslu  zákona  o  DPH  je  nutné  zabývat  se 

Č. j.: 27428/20/7100-20116-050485 
strana 2 (celkem 2) 
 
splněním alespoň dvou kumulativních podmínek stavebního pozemku, jak jsou definovány 
v § 56 odst. 2 písm. a) zákona o DPH. První podmínkou je, že má být zhotovena stavba 
pevně  spojená  se  zemí
,  jež  je  splněna,  obsahuje-li  platný  a účinný  územní  plán 
(viz zejména  § 43 a násl.  stavebního  zákona1),  že  na  daném  pozemku  je  možné  zhotovit 
stavbu pevně spojenou se zemí. Pakliže bude splněna první z kumulativních podmínek (má 
být  zhotovena  stavba  pevně  spojená  se  zemí
),  je  nutné  zabývat  se  druhou  podmínkou 
a to tou, zda předmětný pozemek je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních 
úkonů
  za  účelem  zhotovení  této  stavby,  příp.  nebude-li  tato  podmínka  splněna 
tak podmínkou  uvedenou  v § 56  odst.  2  písm.  a)  bod  2  zákona  o  DPH  (po  udělení 
stavebního  povolení  nebo  udělení  souhlasu  s provedením  ohlášené  stavby).  Pokud  by 
nebyly na předmětném pozemku uskutečněny stavební práce za účelem zhotovení stavby 
(v  zásadě  zhotovení  příjezdové  komunikace,  zpevnění  pozemku,  odlesnění,  tj.  přípravné 
práce  pro  budoucí  výstavbu),  nebude  splněna  tato  podmínka.  Nicméně  dále  je  nutné 
zkoumat,  zda předmětný  pozemek  byl  předmětem  správních  úkonů  za  účelem  zhotovení 
stavby.  Pokud  tedy obsahuje  aktuálně  platný  a účinný  územní  plán  obce/města, 
že předmětný  pozemek  může  být  zastaven  vymezenými  druhy  staveb  (např. 
rodinnými  domy,  bytovými  domy,  stavbami  pro  výrobu  a  skladování,  atd.),  pak  byly 
v minulosti  učiněny  správní  úkony  za  účelem  zhotovení  stavby
  (do územního  plánu 
byly promítnuty návrhy účastníků o vymezení předmětných ploch).  
 
Obsahuje-li  tedy  platný  a  účinný  uzemní  plán  obce/města,  že  jsou  předmětné  pozemky 
určeny k zastavění, pak lze vyvodit, že předmětné pozemky jsou určeny k zástavbě. Jsou-li 
pozemky  určeny  k zástavbě  dle  územního  plánu  obce/města,  pak ze znění  §  56  odst.  2 
ZDPH vyplývá, že by se v zásadě mělo jednat o stavební pozemky pro účely zákona o DPH. 
Dodání  stavebních  pozemků  je  zdanitelným  plněním,  u  kterého  se  uplatní  základní  sazba 
daně, tj. 21 %.  
 
Dále  je  nutné  předeslat,  že  pro  účely  určení,  zda  jsou  pozemky  stavebními  pozemky 
pro účely zákona o DPH, není vůbec podstatné, jak jsou tyto pozemky evidovány v Katastru 
nemovitostí, protože se zákon o DPH v ustanovení § 56 neodkazuje na katastrální předpisy.  
 
Pakliže by pozemek nebyl územním plánem určen k zastavění nebo by ho z objektivního 
hlediska  nebylo  možné  zastavit  stavbou  pevně  spojenou  se  zemí
,  pak  mohou  být 
naplněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně ve smyslu § 56 odst. 1 zákona 
o  DPH.  Nicméně  z Vašeho  dotazu  není  patrné,  že  by  byly  splněny  podmínky 
pro uplatnění osvobození ve smyslu § 56 odst. 1 zákona o DPH
.  
 
Dovolujeme  si  upozornit  na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství  není  oprávněno 
k závaznému  výkladu  právních  předpisů  a  rovněž  ani  k  poskytnutí  právního,  daňového 
a jiného  poradenství  v  individuálních  záležitostech.  Posouzení  konkrétní  věci  v  daňovém 
řízení je plně v kompetenci příslušného správce daně. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Červený 
 
vedoucí oddělení a zástupce ředitelky odboru 
 
                                               
Elektronicky podepsáno
1 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p
15.05.2020 . p. 
Ing. Zdeněk Červený
vedoucí oddělení a
zástupce ředitelky odboru