Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019'.
 
 
  
 
 
*UOHSX00DFP7C* 
UOHSX00DFP7C 
 
Spisová značka: 
 
 
ÚOHS-V0059/2020/IN 
 
 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
 
ÚOHS-13532/2020/130/JDa 
Vágnerová 
Brno: 12. 5. 2020 
 
 
Poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění pozdějších předpisů 
 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 27. 4. 2020 Vaši žádost (dále 
jen  „žádost“)  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí následujících informací:  
a)  sdělení,  zda  bylo  na  Úřadu  provedeno  služební  hodnocení  státních  zaměstnanců  za  rok 
2019  a  k jakému  datu  bylo  ukončeno,  popř.  kdy  bude  provedeno  a  v  jakém  rozsahu  provedeno 
nebylo,   
b) sdělení, kolik státních zaměstnanců Úřadu je vynikajícím odborníkem, 
c) sdělení, kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující, 
d)  sdělení,  kolik  zaměstnanců  bylo  nebo  má  být  v roce  2020  hodnoceno  ještě  jednou, 
protože dosáhli nevyhovujících výsledků, 
e)  sdělení,  k jakému datu  Úřad  snižuje  či zvyšuje  osobní  příplatky na základě  pravidelného 
služebního hodnocení, 
f)  sdělení,  jaký  je  průměrný  měsíční  osobní  příplatek  státních  zaměstnanců  k 1.  4.  2020 
s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance  
- vynikajících odborníků, 
- s výsledky vynikající, 
- s výsledky velmi dobré, 
- s výsledky dobré, 
- s výsledky dostačující, 
(dále jen „požadované informace“). 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, xxxxx@xxxx.xx, www.uohs.cz 
Elektronický podpis - 13.5.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.9.2020 16:14:24-000 +02:00


Č. j.: ÚOHS-13532/2020/130/JDa 
 
Úřad dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytuje požadované informace a sděluje následující. 
K bodu a) Vaší žádosti Úřad sděluje, že za rok 2019 bylo provedeno služební hodnocení u 112 
zaměstnanců Úřadu za období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019. Pravidelné služební hodnocení bude 
provedeno v období leden – únor 2021; hodnoceným obdobím bude rok 2019 a 2020. Současně 
probíhá v souladu s § 155 odst. 6 zákona o státní službě první služební hodnocení. 
K bodu b) Vaší žádosti Úřad sděluje, že 3 zaměstnanci Úřadu jsou hodnoceni jako vynikající 
odborník, z toho 1 v rámci hodnocení za rok 2019 a dva v rámci hodnocení za předchozí léta. 
K bodu  c)  Vaší  žádosti  Úřad  sděluje,  že  žádný  zaměstnanec  Úřadu  nebyl  hodnocen 
s výsledkem dostačující nebo nevyhovující. 
K bodu d) Vaší žádosti Úřad sděluje, že žádný zaměstnanec nemá být v roce 2020 hodnocen 
ještě jednou z důvodu, že by dosáhl nevyhovujícího výsledku. 
K bodu  e)  Vaší  žádosti  Úřad  sděluje,  osobní  příplatky  na  základě  pravidelného  služebního 
hodnocení  jsou  snižovány  či  zvyšovány  zpravidla  od  prvního  dne  měsíce  následujícího  po 
provedení služebního hodnocení. 
K bodu  f)  Vaší  žádosti  Úřad  sděluje,  že  výše  osobního  příplatku  každého  konkrétního 
zaměstnance  je  určena  vždy  v souladu  se  zákonem  o  státní  službě  a  podle  pravidel  uvedených 
v nařízení  vlády  č.  36/2019  Sb.,  o  podrobnostech  služebního  hodnocení  státních  zaměstnanců  a 
vazbě  osobního  příplatku  státního  zaměstnance  na  výsledek  služebního  hodnocení,  a  vypočtena 
podle  vzorce  uvedeného  v příloze  č.  2  k tomuto  nařízení  vlády.  Statistické  údaje  o  průměrné 
měsíční výši osobního příplatku pro jednotlivé kategorie státních zaměstnanců Úřad neeviduje. 
 
V souvislosti s poskytnutím informace Úřad nepožaduje úhradu nákladů. 
 
S pozdravem 
 
 
 
JUDr. Jiřina Valešová 
ředitelka Kabinetu předsedy Úřadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Václav Pečený, Štefánikova 40, 150 00 Praha 5 
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Elektronický podpis - 13.5.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jiřina Valešová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 21.9.2020 16:14:24-000 +02:00