Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Hodnocení zaměstnanců za rok 2019 na generálním ředitelství a výpomoc zaměstnanců oddělení trhu práce'.


 
 
 
 
Generální ředitelství ÚP ČR 
 
 Úřad práce ČR 
Oddělení právní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 6. 5. 2020 
 
Čj: UPCR-2020/51172-20000402/1 
 
 
 
Poskytnutí informací na základě písemné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Úřad  práce  ČR  dne  27.  4.  2020  obdržel  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
formulovanou následovně:  
„Žádám o informaci týkající se státních zaměstnanců na generálním ředitelství, zda 
a)  bylo  na  Vašem  úřadě  provedeno  provést  služební  hodnocení  státních  zaměstnanců  za  rok 
2019  a  k  jakému  datu  bylo  ukončeno,  popř.  kdy  bude  provedeno  a  přibližně  v  jakém  rozsahu  
v procentech provedeno nebylo. 
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem 
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující 
d)  kolik  zaměstnanců  bylo  nebo  má  být  v  roce  2020  hodnoceno  ještě  jednou,  protože  dosáhli 
nevyhovujících výsledků 
e)  k  jakému  datu  snižujete  či  zvyšujete  osobní  příplatky  na  základě  pravidelného  služebního 
hodnocení 
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na 
vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance 
- vynikajících odborníků 
- s výsledky vynikající 
-s výsledky velmi dobré 
-s výsledky dobré 
-s výsledky dostačující? 
V  mediích  se  vyskytly  informace,  že  zaměstnanci  generálního  ředitelství  museli/musí  pracovat  
o víkendech, vypomáhají na jiných místech atd. Týká se tato situace také státních zaměstnanců  
v oddělení trhu práce? Kam byli případně zařazeni na výpomoc a pracovali o víkendech?“. 
 
 
 
 
  Úřad práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
facebook.com/uradprace.cr 
   
Tel.: +420 950 180 111 | xxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.uradprace.cz 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 
 
Ad a)  Hodnocení bylo provedeno k 31. 3. 2020, ale s tím, že s ohledem na vyhlášený nouzový 
stav  a  s  tím  související  opatření  i  možnost  prodloužit  z  těchto  důvodů  termín,  nebyli  všichni 
zaměstnanci  seznámeni  s  provedeným  hodnocením  v  tomto  termínu  (k  28.  4.  2020  nebyla  
s hodnocením seznámena cca již pouze 2% zaměstnanců). 
Ad b) Žádný. 
Ad c) 1x dostačující, 0x nevyhovující. 
Ad d) Žádný. 
Ad e) Od 1. 5. 2020. 
Ad f) 
 
průměrný osobní 
průměrný osobní příplatek
příplatek
 
 
 
řadoví SZ
představení SZ
 
 
- vynikajících odborníků 
nemáme 
nemáme 
- s výsledky vynikající 
15 194,17 
8 400,67 
- s výsledky velmi dobré 
12 250,00 
6 805,33 
- s výsledky dobré 
nemáme 
4 963,60 
-s výsledky dostačující 
nemáme 
1 400,00 
 
Ad  g)  Oddělení  trhu  práce  generálního  ředitelství  Úřadu  práce  ČR  bylo  zapojeno  do  výpomoci 
krajské  pobočce  Úřadu  práce  ČR  pro  hl.  m.  Prahu  o  víkendech  a  také  v  průběhu  víkendu 
připravovalo  podklady  pro  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí.  Z  útvarů  generálního  ředitelství 
Úřadu práce ČR o víkendech dále krajské pobočce Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu vypomáhali 
kolegové z  dalších oddělení  Odboru  zaměstnanosti,  dále  pak  z Odboru nepojistných sociálních 
dávek,  Odboru  projektová  kancelář,  Odboru  kontrolně-právního,  Odboru  informatiky  a  Odboru 
kanceláře generálního ředitele. 
Poskytnuté informace Vám zasíláme na Vámi uvedený e-mail pro doručování: foi+request-8257-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, ze kterého byla Vaše žádost odeslána. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. et Mgr. Jacek Morávek, v.r.  
vedoucí Oddělení právního 
 
 
Vážený pan 
Václav Pečený 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
  Úřad práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
facebook.com/uradprace.cr 
   
Tel.: +420 950 180 111 | xxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.uradprace.cz