Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Služební hodnocení za rok 2019'.


 
 
*MVCRX04ZUOVR* 
MVCRX04ZUOVR 
 
prvotní identifikátor 
 
sekce státního tajemníka 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j. MV-62418-4/SST-2020 
Praha 28. dubna 2020 
 
 
Vážený pan 
Václav Pečený 
e-mailová adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  
 
 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Ministerstvo vnitra, jako povinný subjekt, obdrželo dne 16. dubna 2020 žádost žadatele pana 
Václava 
Pečeného, 
e-mailová adresa 
pro 
doručování: 
foi+request-8244-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx  (dále  jen  „žadatel“),  o poskytnutí  informace  podle  zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 106/1999 Sb.“). Vyřizováním této žádosti byl pověřen státní tajemník v Ministerstvu 
vnitra, jako správní orgán dle § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Shora uvedenou žádostí žadatel v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. požádal o „informaci 
pro celé ministerstvo a zvlášť pro sekci pro státní službu, zda   
 
a)  bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za 

rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém 
rozsahu v procentech provedeno nebylo. 
b)  kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem 
c)  kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující 

d)  kolik  zaměstnanců  bylo  nebo  má  být  v  roce  2020  hodnoceno  ještě  jednou,  protože 
dosáhli nevyhovujících výsledků? 
e)  k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního 
hodnocení? 
f)  jaký  je  průměrný  měsíční  osobní  příplatek  státních  zaměstnanců  k  1.  4.  2020  s 
rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance 
−  vynikajících odborníků 
−  s výsledky vynikající 
−  s výsledky velmi dobré 
 1 

link to page 2
 
 
−  s výsledky dobré 
−  s výsledky dostačující?“ 
 
K žadatelem požadovaným informacím uvádí povinný subjekt následující:  
 
Ad a)  
Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
Služební hodnocení podle § 155 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  státní  službě“),  se u státních  zaměstnanců 
vykonávajících  státní  službu  ve  služebním  úřadu  Ministerstvo  vnitra  (s  výjimkou  státních 
zaměstnanců  zařazených  v sekci  pro  státní  službu)  za  rok  2019  neprovádí.  Poslední 
pravidelné služební hodnocení podle § 155 odst. 2 zákona o státní službě, ve znění účinném 
do 28. února 20191), bylo provedeno za rok 2018, a to v prvním čtvrtletí roku 2019.  
 
Služební hodnocení podle § 155 odst. 6 zákona o státní službě bylo  v období od 1. ledna 
2019  k dnešnímu  dni  provedeno  u  258  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu 
ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci 
pro státní službu).  
 
Služební hodnocení podle § 155 odst. 7 zákona o státní službě bylo  v období od 1. ledna 
2019 k dnešnímu  dni  provedeno  u  325  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu 
ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci 
pro státní službu).  
 
Služební hodnocení podle § 155 odst. 8 zákona o státní službě bylo  v období od 1. ledna 
2019 k dnešnímu  dni  provedeno  u  3  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu 
ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci 
pro státní službu).  
 
Služební hodnocení podle § 155 odst. 10 zákona o státní službě bylo  v období od 1. ledna 
2019 k dnešnímu  dni  provedeno  u  13  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu 
ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci 
pro státní službu).  
 
S ohledem  na  shora  uvedené  bylo  v období od 1. ledna 2019 k dnešnímu  dni  provedeno 
služební  hodnocení  u  27,69  %  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu 
                                                 
1) Novelou zákona o státní službě provedenou zákonem č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých 
zákonů  (zákon  o  zahraniční  službě),  došlo s účinností  ode  dne  1.  března  2019  k podstatné  změně  institutu 
služebního  hodnocení,  včetně  „škály“  výsledků  služebního  hodnocení  či  „typů“  služebních  hodnocení,  které 
je možné provést, a také období, za které lze provádět pravidelné služební hodnocení.   
 2 


 
 
ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci 
pro státní službu), u 72,31 % těchto státních zaměstnanců tedy provedeno nebylo.  
 
Sekce pro státní službu 
Pravidelné  služební  hodnocení  státních  zaměstnanců  podle  §  155  odst.  5  zákona  o  státní 
službě nebude u státních zaměstnanců sekce pro státní službu za rok 2019 provedeno. 
 
Služební  hodnocení  podle  §  155  odst.  6  zákona  o  státní službě  bylo provedeno  v prosinci 
2019 u 2 státních zaměstnanců a v únoru 2020 u 1 státního zaměstnance.  
 
Podle  §  155  odst.  7  zákona  o  státní  službě  byl  hodnocen  v prosinci  2019  1  státní 
zaměstnanec a v dubnu 2020 1 státní zaměstnanec.  
 
S ohledem  na  shora  uvedené  bylo  v období od 1. ledna 2019 k dnešnímu  dni  provedeno 
služební  hodnocení  u  9,26  %  státních  zaměstnanců sekce  pro  státní  službu,  u  90,74  % 
těchto státních zaměstnanců tedy provedeno nebylo.  
 
Ad b)  
Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
Ve  služebním  úřadu  Ministerstvo  vnitra  s výjimkou  sekce  pro  státní  službu  bylo  ke  dni  1. 
dubna 2020  celkem  116  státních  zaměstnanců,  kteří  jsou  vynikajícími,  všeobecně 
uznávanými odborníky. 
 
Sekce pro státní službu 
V sekci  pro státní  službu  bylo  ke  dni  1.  dubna  2020  celkem  9  státních  zaměstnanců,  kteří 
jsou vynikajícími, všeobecně uznávanými odborníky. 
 
Ad c)  
Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
Při  služebním  hodnocení  za  rok  2018 dosáhlo 101  státních  zaměstnanců  vykonávajících 
státní  službu  ve služebním  úřadu  Ministerstvo  vnitra  (s  výjimkou  státních  zaměstnanců 
zařazených  v sekci  pro  státní  službu)  dostačujících  výsledků;  nevyhovujících  výsledků 
dosáhl 1 státní zaměstnanec.  
 
Dle výsledků služebních hodnocení provedených v období od 1. ledna 2019 k dnešnímu dni 
dosáhlo  11  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu  ve služebním  úřadu 
Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu) 
dostačujících výsledků. Žádný státní zaměstnanec nedosáhl výsledků nevyhovujících. 
 
 
 

 3 


 
 
Sekce pro státní službu 
Při služebním hodnocení za rok 2018 dosáhl 1 státní zaměstnanec dostačujících výsledků. 
Žádný státní zaměstnanec nedosáhl výsledků nevyhovujících.  
 
Ad d)  
Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
S ohledem  na  informace  poskytnuté  pod  bodem  c)  není k dnešnímu  dni  žádný  státní 
zaměstnanec vykonávající státní službu ve služebním úřadu Ministerstvo vnitra (s výjimkou 
státních  zaměstnanců  zařazených  v sekci  pro  státní  službu),  který  by  měl  být  v roce 2020 
opětovně hodnocen podle § 155 odst. 9 zákona o státní službě. 
 
Sekce pro státní službu 
Žádný  státní  zaměstnanec  neměl  být  opětovně  hodnocen  podle  §  155  odst.  9  zákona 
o státní službě. 
 
Ad e)  
Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
Osobní  příplatky  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní  službu  ve služebním  úřadu 
Ministerstvo vnitra (s výjimkou státních zaměstnanců zařazených v sekci pro státní službu) 
byly  po  pravidelném  služebním hodnocení za  rok  2018  provedeném  podle  §  155  odst.  2 
zákona  o  státní  službě,  ve  znění  účinném  do  28.  února  20191),  upraveny  s ohledem na 
rovnost v odměňování k 1. dubnu 2019. Služební hodnocení podle § 155 odst. 5 zákona o 
státní službě se za rok 2019 neprovádí.  
 
Sekce pro státní službu 
Osobní  příplatky  státních  zaměstnanců  sekce  pro  státní  službu  byly  po  provedeném 
služebním hodnocení za rok 2018 upraveny převážně k 1. dubnu 2019.  
 
Ad f)  

Ministerstvo vnitra s výjimkou sekce pro státní službu 
Průměrná  výše  osobních  příplatků  představených  (vedoucích  státních  zaměstnanců) 
vykonávajících  státní  službu  ve služebním  úřadu  Ministerstvo  vnitra  (s  výjimkou 
představených zařazených v sekci pro státní službu) k 1. dubnu 2020 
 
Výsledky služebního hodnocení 
Průměrná výše osobního příplatku 
vynikající, všeobecně uznávaní odborníci 
20.513 
vynikající  
12.116 
velmi dobrý 
9.734 
dobrý 
8.092 
 
 4 

link to page 5
 
 
Průměrná  výše  osobních  příplatků  ostatních  státních  zaměstnanců  vykonávajících  státní 
službu  ve služebním  úřadu  Ministerstvo  vnitra  (s  výjimkou  řadových  státních  zaměstnanců 
zařazených v sekci pro státní službu) k 1. dubnu 2020 
 
Výsledky služebního hodnocení 
Průměrná výše osobního příplatku 
vynikající, všeobecně uznávaní odborníci 
13.119 
vynikající  
8.362 
velmi dobré 
4.010 
dobré 
4.659 
dostačující 
3.164 
 
Sekce pro státní službu 
Průměrná výše osobních příplatků představených (vedoucích státních zaměstnanců) sekce 
pro státní službu k 1. dubnu 2020 
 
Výsledky služebního hodnocení 
Průměrná výše osobního příplatku 
vynikající, všeobecně uznávaní odborníci 
32.0502) 
vynikající  
16.500 
 
Průměrná výše osobních příplatků řadových státních zaměstnanců sekce pro státní službu 
k 1. dubnu 2020 
 
Výsledky služebního hodnocení 
Průměrná výše osobního příplatku 
vynikající, všeobecně uznávaní odborníci 
16.000 
vynikající  
10.035 
velmi dobré 

dobré 
6.425 
dostačující 
3.789 
 
 
Společný komentář k bodu f)  
Vynikající, všeobecně uznávaní odborníci dosáhli zároveň vynikajících výsledků při výkonu 
státní služby. Průměrná výše jejich osobních příplatků je uvedena ve všech tabulkách pouze 
v řádcích vztahujících se k vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkům a nepromítá se 
do průměru  osobních  příplatků  státních  zaměstnanců,  kteří  dosahovali  dle  výsledků 
služebního  hodnocení  vynikajících  výsledků  a  zároveň  nebyli  vynikajícími,  všeobecně 
uznávanými odborníky.  
                                                 
2)  Tento  údaj  je  včetně  náměstka  pro  státní  službu.  Služební  místo  náměstka  pro  státní  službu  je  v současné 
době  neobsazené.  Bez  údajů  o  náměstkovi  pro  státní  službu  by  byla  průměrná  výše  osobního  příplatku 
vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků v sekci pro státní službu 28.460 Kč.  
 5  
 
Průměrná  výše  osobních  příplatků  státních  zaměstnanců  může  být  ovlivněna  skutečností, 
že ode  dne  1.  března  2019  nabyla  účinnosti  novela  zákona  o  státní  službě  provedená 
zákonem č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění 
pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  150/2017  Sb.,  o  zahraniční  službě  a  o  změně  některých 
zákonů  (zákon  o  zahraniční  službě).  Předmětnou  novelou  zákona  o  státní  službě  došlo 
k podstatné  změně  institutu  služebního  hodnocení,  včetně  „škály“  výsledků  služebního 
hodnocení,  když  od  1.  března  2019  může  být  státní  zaměstnanec  hodnocen  také  velmi 
dobrými výsledky. Zejména u státních zaměstnanců, kteří byli v rámci služebního hodnocení 
provedeného  do  účinnosti  předmětné  novely  (tj.  do  28.  února  2019)  hodnoceni  dobrými 
výsledky,  nelze  jednoznačně  určit,  jakých  výsledků  služebního  hodnocení  by  dosahovali 
po účinnosti předmětné novely při zachování stejné výkonnosti (kvality výkonu služby).  
 
 
 
RNDr. Josef Postránecký 
státní tajemník v Ministerstvu vnitra 
 
Elektronický podpis - 29.4.2020
 6 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : RNDr. Josef Postránecký
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 12.2.2021 09:18:24-000 +01:00