Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Koronavirus'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
Vážený pan 
 
V Praze 6. května 2020 
Libor Šrubař 
Čj. 11146/2020-UVCR-5 
 
 
e-mail: foi+request-8189 xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážený pane Šrubaři, 
Úřad vlády ČR obdržel dne 16. března 2020 Vaši elektronickou žádost o informace, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon  o  informacích“),  v níž  žádáte  o  poskytnutí  názoru  na  uzavírání  výrobních  závodů  jako 
Škodovka, Siemens, Hyundai apod. v souvislosti s vyhlášením karantény. 
Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala veškeré údaje, které podle ustanovení § 14 odst. 2 
zákona o informacích obsahovat má, byl jste dne 24. března 2020 vyzván k jejich doplnění.  
Do dnešního dne, tj. 6. května 2020, povinný subjekt neobdržel doplnění Vašich údajů, konkrétně 
Vašeho data narození. Vzhledem k této skutečnosti si Vám dovoluji sdělit, že Vaši žádost v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) zákona o informacích, odkládám
S pozdravem 
Mgr. Jan  Digitálně podepsal 
 
Mgr. Jan Večeřa 
 
Večeřa
Datum: 2020.05.06 
 
14:13:27 +02'00'
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33