Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Koronavirus'.


Úřad vlády České republiky 
Odbor právní a kontrolní 
 
 
 
Vážený pan 
 
V Praze 24. března 2020 
Libor Šrubař 
Čj. 11146/2020-UVCR-3 
 
 
e-mail: foi+request-8189 xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 
Vážený pane Šrubaři, 
Úřad vlády ČR obdržel dne 16. března 2020 Vaši elektronickou žádost o informace, s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon  o  informacích“),  v níž  žádáte  o  poskytnutí  názoru  na  uzavírání  výrobních  závodů  jako 
Škodovka, Siemens, Hyundai apod. v souvislosti s vyhlášením karantény. 
Předně považuji za vhodné Vás upozornit na skutečnost, že podle § 2 odst. 1 zákona o informacích 
je Úřad vlády ČR státním orgánem povinným poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, 
tj. informace o věcech, které měla k dispozici vláda nebo její poradní nebo pracovní orgány. Podle 
§ 2 odst. 4 zákona o informacích se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, 
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  
Svým dotazem se domáháte sdělení názoru, resp. informací, jež v současné době nejsou žádným 
způsobem zaznamenány na jakémkoliv nosiči, proto lze tento Váš dotaz subsumovat pod § 2 odst. 
4  zákona  o informacích,  který  z informační  povinnosti  dotazy  na  názory,  budoucí  rozhodnutí  a 
vytváření nových informací vyjímá. Jak z uvedeného vyplývá, jsou zde dány důvody pro neposkytnutí 
informací podle § 2 odst. 4 zákona o informacích a bylo by na místě aplikovat ustanovení § 15 odst. 
1 zákona, kde je stanoveno, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve 
lhůtě  pro  vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  a  to  v daném  případě  z důvodu,  že 
předmětem žádosti je vytváření nové informace povinným subjektem, resp. dotaz na názor.  
Posouzením Vaší žádosti však bylo dále zjištěno, že tato žádost neobsahuje veškeré údaje, které 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o informacích obsahovat má, resp. obsahuje údaje evidentně 
nesprávné, a nedostatek údajů o žadateli tak brání postupu vyřízení žádosti. 
Jak  je  stanoveno  v  §  14  odst.  2  zákona  o  informacích,  fyzická  osoba  je  povinna  uvést  v žádosti             
o  informace  s odkazem  na  zákon  o  informacích  nejen  jméno  a  příjmení,  adresu  místa  trvalého 
pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se 
od  adresy  místa  trvalého  pobytu  nebo  bydliště,  ale  i  datum  narození.  V žádosti  jste  jako  datum 
narození uvedl 5. května 2020, tedy den, který ještě nenastal. 
Úřad vlády ČR považuje Vaši žádost za žádost ve smyslu zákona o informacích, současně Vás však 
vyzývá, pokud trváte na vyřízení Vaší žádosti, přesto, že jsou zde dány důvody k jejímu odmítnutí, 
ke sdělení Vašeho skutečného data narození, které jste v žádosti neuvedl.  
  
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 
ústředna 224 002 111, xxxxx@xxxxx.xx, datová schránka: trfaa33 
 

Závěrem  si  Vás  dovoluji  upozornit,  že  pokud  nevyhovíte  této  výzvě  do  30  dnů  ode  dne  jejího 
doručení, bude žádost dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona o informacích odložena.  
S pozdravem 
Mgr. Jan 
Digitálně podepsal Mgr. 
Jan Večeřa 
 
 
Večeřa
Datum: 2020.03.24 
 
11:34:16 +01'00'
Mgr. Jan Večeřa 
ředitel Odboru právního a kontrolního 
 
Strana 2 (celkem 2)