Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Koronavirus'.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Petr 
Revoluční 6 
110 00  Praha 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
Váš dopis ze dne 15. března 2020 
Praha 16. března 2020 
Č. j.: MZDR 11923/2020-2/MIN/KAN 
*MZDRX019H85I* 
MZDRX019H85I 
Vážený pane, 
 
podáním  ze  dne  15.  března  2020,  které  bylo  doručeno  Ministerstvu  zdravotnictví  
dne  15.  března  2020,  evidováno  pod  č.j.:  MZDR  11923-1/MIN/KAN,  jste  požádal  dle 
zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  o  vyjádření  k následujícím  dotazům:  Proč  se  vydávají  stále 
podobná opatření, která ovlivňují především občany, kteří se nacházejí již na území ČR, 
aby  se  snížil  počet  nakažených,  když  největší  nárůst  nakažených  je  především  z 
nakažených lidí, kteří se vracejí z dovolených v zahraničí. Nebylo by dobré omezit tedy 
jejich možnost návratu? Že by se k nám ti nemocní nepouštěli, dokud by se nepotvrdilo, 
že  jsou  zdraví?  Nebo,  aby  se  rovnou  po  překročení  hranic  někde  izolovali,  když 
karanténu stejně nedodržují a dodržovat stejně určitě nebudou? 
 
Vaše  žádost  je  výhradně  dotazem  na  názor,  přičemž  na  takovýto  typ  žádostí  
se informační povinnost povinných subjektů v režimu InfZ nevztahuje1.   
 
                                                
1  ustanovení  §  2  odst.  4  InfZ:  Povinnost  poskytovat  informace  se  netýká  dotazů  na  názory,  budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
Nad rámec výše uvedeného lze však uvést, že veškeré aktualizované údaje a informace 
k  možným  otázkám  souvisejícím  s  výskytem  korovaviru  naleznete  na  internetových 
stránkách  Ministerstva  zdravotnictví,  Státního  zdravotního  ústavu  a  příslušných 
krajských hygienických stanic nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy, např.: 
http://www.mzcr.cz/Default.aspx 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-
obcany_18432_4122_1.html 
http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-
stanice_18604_4122_1.html 

  
Aktuální  informace  k šíření  koronaviru  v  pracovněprávních  souvislostech  naleznete 
zejména  na  internetových  stránkách  Ministerstva  zdravotnictví  a  Ministerstva  práce 
a sociálních věcí, např.: 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19informace-pro-zamestnance-a-
zamestnavatele_18613_4122_1.html 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+-
+Koronavirus+a+pracovn%C4%9Bpr%C3%A1vn%C3%AD+souvislosti.pdf/fb9728ac-
3cd0-cdad-2f0b-da7ab6b412cf 

  
Aktuální  situací  a  ochrannými  opatřeními  proti  šíření  koronaviru  a  připravenosti  České 
republiky  na  případnou  epidemi   COVID-19  se  intenzivně  zabývá  i Bezpečnostní  rada 
státu. Průběžné informace o jejích jednáních jsou dostupné na internetových stránkách 
Úřadu vlády ČR, viz https://www.vlada.cz/. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

Elektronický podpis - 16.3.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 10:56:22-000 +02:00