Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení 6 TO 164 / 2019'.

č. j. Si 64/2020-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA:  
Si 64/2020 
Vážená paní,  
Lenka Holomková,  
VAŠE ZNAČKA: 
 
Jiráskova 268 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
538 54  Luže  
DNE 
12. 3. 2020 
 
e-mail: foi+request-8172-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážená paní Holomková, 
Krajský soud v Ústí nad Labem obdržel dne 3. 3. 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí 
anonymizované verze rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 6 To 164/2019 
Toto rozhodnutí vám nyní zasílám přílohou. 
 
S pozdravem, 
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent místopředsedkyně soudu   
 
 
 
 
Podepsal Vejmanová Jindra
Vejmanová DN: cn=Vejmanová Jindra
Datum: 2020.03.12
10:31:10 +01'00'
Jindra
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová