Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistika rozhodování po podání obžaloby'.

OKRESNÍ SOUD V OPAVĚ 
Olomoucká 27, 746 77 Opava 
tel.: 553 759 211, fax: 553 622 168, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: g2xaesr 
 
 
NAŠE ZNAČKA:  33 Si 29/2020 

VAŠE ZNAČKA: 
 
Vážený pan 
VYŘIZUJE: 
Bc. Marie Tomášová 
Filip Havrda 
DNE: 
12. února 2020 
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Vážený pane Havrdo,  
 
k Vaší žádosti ze dne 2. února 2020, podané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k informacím,  na  základě  které  požadujete  informace“  „Jak  často  docházelo 
procentuálně  u  Vašeho  soudu  k níže  uvedeným  rozhodnutím  o  obžalobě  před  nařízením 
hlavního  líčení  v posledních  3  letech  (tj.  2017,  2018  a  2019)?  Tj.  jak  často  došlo  po  podání 
obžaloby  k nařízení  hlavního  líčení,  k postoupení  věci  jinému  orgánu,  k zastavení  trestního 
stíhání,  k přerušení  trestního  stíhání,  k vrácení  věci  státnímu  zástupci  k došetření, 
k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí.“, sděluji, že této se částečně 
vyhovuje
.  V příloze  zasílám  výkazy  V(MS)-101  Okresního  soudu  v Opavě  za  rok  2017,  2018 
a 2019,  které  jsou  mj.  dostupné  na  stránkách  www.justice.cz  v sekci  e-justice  (infoData),  a  ve 
kterých  jsou  požadované  údaje  uvedeny.  Ve  zbytku  se  Vaše  žádost  odmítá,  rozhodnutí  Vám 
bude zasláno v písemné formě. 
Tímto považuji Vaši žádost za vyřízenou. 
S pozdravem 
 
Bc. Marie Tomášová 
dozorčí úřednice a správkyně aplikace 
pověřená vyřizováním žádostí 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 
Přílohy: výkaz V(MS)-101 OS v Opavě za rok 2017, 2018 a 2019