Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistika rozhodování po podání obžaloby'.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2018 - 31.12.2018
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
I. REJSTŘÍK T
Počet
věcí
osob
fyzických právnických
a
b
1
2
3
Nevyřízeno koncem minulého období
1
176
245
0
Obživlo celkem
2
113
118
0
z toho :
odpory proti trestnímu příkazu
3
X
70
0
podmíněné zastavení se neosvědčilo
4
3
3
0
z toho :
pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen
5
0
0
0
poté, co odsouzený podal návrh na zrušení (§ 306a odst. 2 tr.
ř.)
z toho:
opětovné předložení státním zástupcem
6
1
2
0
nový návrh na schválení dohody o vině a trestu
7
0
0
0
povolena obnova řízení
8
3
3
0
na základě dovolání - nové projednání věci
9
0
0
0
na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání
10
0
0
0
věci
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání
11
0
0
0
věci
z toho:
podán návrh na obnovu řízení
12
5
4
0
Celkem zapsáno do rejstříku
13
763
829
1
Celkem nový nápad
14
763
829
1
z toho :
obžaloba
15
376
420
1
návrhy na potrestání
16
387
409
0
návrh na schválení dohody o vině a trestu
17
0
0
0
z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17)
18
709
761
1
návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
19
0
0
0
z toho:
nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - §161a odst. 5
20
0
0
0
VKŘ)
v
opětovné předložení státním zástupcem
21
0
0
0
tom: podán návrh na obnovu řízení
22
0
0
0
povolena obnova řízení
23
0
0
0
na základě dovolání
24
0
0
0
na základě stížnosti pro porušení zákona
25
0
0
0
na základě rozhodnutí Ústaního soudu
26
0
0
0
Vyřízeno celkem
27
909
1003
0
v tom :
rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny)
28
309
353
0
rozsudkem (schválené dohoda o vině a trestu)
29
0
0
0
rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
30
0
0
0
trestním příkazem
31
442
467
0
narovnáním
32
0
0
0
podmíněným zastavením
33
15
14
0
předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti
34
4
4
0
postoupením věci jinému orgánu
35
15
18
0
vrácením věci státnímu zástupci
36
2
3
0
odmítnutím návrhu na potrestání
37
2
2
0
odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu
38
0
0
0
zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání
39
0
0
0
zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu
40
0
0
0
zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského
41
0
0
0
rozhodnutí
zastavením trestního stíhání
42
43
52
0
rozsudkem - zproštěním obžaloby
43
29
29
0
zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského
44
0
0
0
rozhodnutí
zamítnutím návrhu na obnovu řízení
45
2
1
0
povolením obnovy řízení
46
3
3
0
povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu
47
0
0
0
zástupci
vyloučením
48
0
0
0
spojením věci
49
37
40
0
jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
50
0
0
0
jinak
51
6
17
0
z toho:
zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 43)
52
82
103
0
v tom :
do 3 měsíců
53
734
783
0
přes 3 měsíce do 6 měsíců
54
88
95
0
přes 6 měsíců do 1 roku
55
53
78
0
přes 1 rok do 2 let
56
28
33
0
přes 2 roky do 5 let
57
5
7
0
přes 5 let do 7 let
58
1
5
0
přes 7 let
59
0
2
0

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2018 - 31.12.2018
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
I. REJSTŘÍK T
Počet
věcí
osob
fyzických právnických
a
b
1
2
3
Nevyřízeno celkem
60
143
191
1
z toho :
nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR)
61
4
4
0
přerušeno
62
0
0
0
návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
63
0
0
0
návrh na obnovu řízení
64
2
1
0
v tom :
do 3 měsíců
65
65
68
0
přes 3 měsíce do 6 měsíců
66
30
38
1
přes 6 měsíců do 1 roku
67
29
42
0
přes 1 rok do 2 let
68
9
28
0
přes 2 roky do 5 let
69
9
14
0
přes 5 let do 7 let
70
1
1
0
přes 7 let
71
0
0
0
Nepravomocně vyřízené celkem
72
95
116
0
v tom :
u soudu I. stupně
73
78
94
0
u odvolacího soudu
74
17
22
0
Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem
75
1870
2064
1
II. NENASTOUPENÉ TRESTY ODNĚTÍ SVOBODY
Od právoplatnosti
uloženého trestu
uplynulo více než
1 rok
4 roky
a
b
4
5
Povolení odkladu na základě § 322 tr.ř.
76
1
0
Neznámý pobyt
77
0
0
Pobyt v cizině
78
0
0
Ostatní důvody
79
3
0
Celkem
80
4
0
Ve výkonu jiného trestu
81
50
3
z toho: v cizině
82
0
0
III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH
Uplynula
Platnost
Pravomocná přeměna trestu
Nenastoupené
doba delší podmíněného
v NEPO
v domácí
v OPP
v peněžitý trest
přeměněné
než 3
odsouzení dle
vězení
tresty
měsíce
§ 83/1 tr.z.
a
b
6
7
8
9
10
11
12
Podmíněné odsouzení
83
X
34
20
X
X
X
32
Přeměna trestu odnětí svobody v 84
X
X
X
0
X
X
0
trest domácího vězení
Domácí vězení
85
1
X
0
X
X
X
0
Peněžitý uložený fyzické osobě
86
46
X
2
0
1
X
3
trest
uložený právnické osobě 87
0
X
X
X
X
X
X
Obecně prosp. práce
88
37
X
10
0
X
4
14
IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA
Celkem
a
b
13
U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem
89
0
U podmíněného odsouzení
90
182
U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových 91
26
trestů
Výkon trestu promlčen
92
1

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2018 - 31.12.2018
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH
Celkem
z toho (ze sl. 15)
osob počet protialkoholní protitoxikoman sexuologické psychiatrické
a
b
14
15
16
17
18
19
Celkový počet osob
93
4
5
2
2
0
1
(i druhů ochranných
léčení ústavních), které
nenastoupily do 3
měsíců od právní moci
rozhodnutí ochranné
léčení ústavní
z toho: počet osob,
94
3
4
2
1
0
1
které jsou ve
vazbě, nebo ve
výkonu trestu
odnětí svobody
VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ
Celkem
a
b
20
Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od
95
0
právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci
z toho: počet osob, které jsou ve važbě, nebo ve výkonu 96
0
trestu odnění svobody
VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ, ZADRŽENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY
Počet
příkazů
mezinárodních
evropských
příkazů k
k zatčení
zatýkacích
zatýkacích
zadržení
rozkazů
rozkazů
a
b
21
22
23
24
Nerealizováno koncem minulého období
97
25
0
5
X
Vydáno celkem
98
139
X
3
0
Realizováno celkem
99
123
0
6
X
Zrušeno celkem
100
16
0
0
X
Nerealizováno celkem
101
25
0
2
X
VIII. OSTATNÍ ÚDAJE
Počet
a
b
25
Nenařízeno v souladu s § 181/3 tr. ř.
102
54
Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle § 129/3 tr. ř.
103
19
Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula 104
1
doba delší než 1 měsíc
Odesláno dne
Razítko
Podpis předsedy soudu
Výkaz
sestavil
kontroloval
CSLAV dne 11.01.2019