Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistika rozhodování po podání obžaloby'.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2017 - 31.12.2017
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
I. REJSTŘÍK T
Počet
věcí
osob
fyzických právnických
a
b
1
2
3
Nevyřízeno koncem minulého období
1
179
230
0
Obživlo celkem
2
145
157
0
z toho :
odpory proti trestnímu příkazu
3
X
93
0
podmíněné zastavení se neosvědčilo
4
0
0
0
z toho :
pravomocný odsuzující rozsudek proti uprchlému byl zrušen
5
0
0
0
poté, co odsouzený podal návrh na zrušení (§ 306a odst. 2 tr.
ř.)
z toho:
opětovné předložení státním zástupcem
6
0
0
0
nový návrh na schválení dohody o vině a trestu
7
0
0
0
povolena obnova řízení
8
6
5
0
na základě dovolání - nové projednání věci
9
0
0
0
na základě stížnosti pro porušení zákona - nové projednání
10
0
0
0
věci
na základě rozhodnutí Ústavního soudu - nové projednání
11
0
0
0
věci
z toho:
podán návrh na obnovu řízení
12
14
14
0
Celkem zapsáno do rejstříku
13
881
989
0
Celkem nový nápad
14
879
987
0
z toho :
obžaloba
15
389
462
0
návrhy na potrestání
16
489
524
0
návrh na schválení dohody o vině a trestu
17
1
1
0
z toho samosoudcovská agenda (z řádku 15 až 17)
18
814
892
0
návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
19
0
0
0
z toho:
nový zápis věci (původní rejstřík uzavřen - §161a odst. 5
20
3
3
0
VKŘ)
v
opětovné předložení státním zástupcem
21
0
0
0
tom: podán návrh na obnovu řízení
22
2
2
0
povolena obnova řízení
23
1
1
0
na základě dovolání
24
0
0
0
na základě stížnosti pro porušení zákona
25
0
0
0
na základě rozhodnutí Ústaního soudu
26
0
0
0
Vyřízeno celkem
27
1027
1132
0
v tom :
rozsudkem (v trestním řízení uznáním viny)
28
336
385
0
rozsudkem (schválené dohoda o vině a trestu)
29
1
1
0
rozsudkem na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
30
0
0
0
trestním příkazem
31
498
523
0
narovnáním
32
1
1
0
podmíněným zastavením
33
25
27
0
předložením věci k rozhodnutí o příslušnosti
34
2
2
0
postoupením věci jinému orgánu
35
17
20
0
vrácením věci státnímu zástupci
36
2
2
0
odmítnutím návrhu na potrestání
37
0
0
0
odmítnutím návrhu na schválení dohody o vině a trestu
38
0
0
0
zpětvzetím obžaloby/návrhu na potrestání
39
0
1
0
zpětvzetím návrhu na schválení dohody o vině a trestu
40
0
0
0
zpětvzetím návrhu na uznání a výkon cizozemského
41
0
0
0
rozhodnutí
zastavením trestního stíhání
42
25
27
0
rozsudkem - zproštěním obžaloby
43
37
44
0
zamítnutím návrhu na uznání a výkon cizozemského
44
0
0
0
rozhodnutí
zamítnutím návrhu na obnovu řízení
45
5
6
0
povolením obnovy řízení
46
7
6
0
povolením obnovy řízení a zároveň věc vrácena státnímu
47
0
0
0
zástupci
vyloučením
48
1
3
0
spojením věci
49
63
73
0
jinak u návrhu na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
50
0
0
0
jinak
51
7
11
0
z toho:
zjednodušený písemný rozsudek (z ř. 28, 29 a 43)
52
88
98
0
v tom :
do 3 měsíců
53
857
918
0
přes 3 měsíce do 6 měsíců
54
75
85
0
přes 6 měsíců do 1 roku
55
59
71
0
přes 1 rok do 2 let
56
26
32
0
přes 2 roky do 5 let
57
9
13
0
přes 5 let do 7 let
58
1
13
0
přes 7 let
59
0
0
0

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2017 - 31.12.2017
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
I. REJSTŘÍK T
Počet
věcí
osob
fyzických právnických
a
b
1
2
3
Nevyřízeno celkem
60
176
247
0
z toho :
nerealizován příkaz k zatčení (včetně EZR a MZR)
61
8
8
0
přerušeno
62
0
0
0
návrh na uznání a výkon cizozemského rozhodnutí
63
0
0
0
návrh na obnovu řízení
64
2
2
0
v tom :
do 3 měsíců
65
83
100
0
přes 3 měsíce do 6 měsíců
66
27
46
0
přes 6 měsíců do 1 roku
67
28
45
0
přes 1 rok do 2 let
68
19
26
0
přes 2 roky do 5 let
69
18
28
0
přes 5 let do 7 let
70
1
2
0
přes 7 let
71
0
0
0
Nepravomocně vyřízené celkem
72
126
142
0
v tom :
u soudu I. stupně
73
96
104
0
u odvolacího soudu
74
30
38
0
Pravomocné, ale neodškrtnuté, celkem
75
2055
2200
1
II. NENASTOUPENÉ TRESTY ODNĚTÍ SVOBODY
Od právoplatnosti
uloženého trestu
uplynulo více než
1 rok
4 roky
a
b
4
5
Povolení odkladu na základě § 322 tr.ř.
76
1
0
Neznámý pobyt
77
1
0
Pobyt v cizině
78
0
0
Ostatní důvody
79
0
0
Celkem
80
2
0
Ve výkonu jiného trestu
81
50
2
z toho: v cizině
82
0
0
III. OSTATNÍ VÝKONY ROZHODNUTÍ VE VĚCECH TRESTNÍCH
Uplynula
Platnost
Pravomocná přeměna trestu
Nenastoupené
doba delší podmíněného
v NEPO
v domácí
v OPP
v peněžitý trest
přeměněné
než 3
odsouzení dle
vězení
tresty
měsíce
§ 83/1 tr.z.
a
b
6
7
8
9
10
11
12
Podmíněné odsouzení
83
X
26
24
X
X
X
43
Přeměna trestu odnětí svobody v 84
X
X
X
0
X
X
0
trest domácího vězení
Domácí vězení
85
1
X
0
X
X
X
0
Peněžitý uložený fyzické osobě
86
60
X
1
0
0
X
1
trest
uložený právnické osobě 87
0
X
X
X
X
X
X
Obecně prosp. práce
88
54
X
10
0
X
0
12
IV. PROMLČENÍ VÝKONU TRESTU A OSVĚDČENÍ ZE ZÁKONA
Celkem
a
b
13
U podmíněného upuštění od potrestání s dohledem
89
0
U podmíněného odsouzení
90
221
U podmíněného upuštění od výkonu zbytku zákazových 91
21
trestů
Výkon trestu promlčen
92
0

Ministerstvo spravedlnosti ČR
V(MS)-101
Soud: OS Karlovy Vary
Období : 01.01.2017 - 31.12.2017
Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů
V. VÝKON OCHRANNÝCH LÉČENÍ ÚSTAVNÍCH
Celkem
z toho (ze sl. 15)
osob počet protialkoholní protitoxikoman sexuologické psychiatrické
a
b
14
15
16
17
18
19
Celkový počet osob
93
3
4
1
1
0
2
(i druhů ochranných
léčení ústavních), které
nenastoupily do 3
měsíců od právní moci
rozhodnutí ochranné
léčení ústavní
z toho: počet osob,
94
3
4
1
1
0
2
které jsou ve
vazbě, nebo ve
výkonu trestu
odnětí svobody
VI. VÝKON ZABEZPEČOVACÍCH DETENCÍ
Celkem
a
b
20
Celkový počet osob, které nenastoupily do 1 měsíce od
95
0
právní moci rozhodnutí zabezpečovací detenci
z toho: počet osob, které jsou ve važbě, nebo ve výkonu 96
0
trestu odnění svobody
VII. PŘÍKAZY K ZATČENÍ, ZADRŽENÍ A ZATÝKACÍ ROZKAZY
Počet
příkazů
mezinárodních
evropských
příkazů k
k zatčení
zatýkacích
zatýkacích
zadržení
rozkazů
rozkazů
a
b
21
22
23
24
Nerealizováno koncem minulého období
97
33
0
6
X
Vydáno celkem
98
127
X
4
0
Realizováno celkem
99
112
0
5
X
Zrušeno celkem
100
23
0
0
X
Nerealizováno celkem
101
25
0
5
X
VIII. OSTATNÍ ÚDAJE
Počet
a
b
25
Nenařízeno v souladu s § 181/3 tr. ř.
102
36
Nevyhotovená rozhodnutí celkem dle § 129/3 tr. ř.
103
46
Nevyhotovená a nevypravená rozhodnutí, kde uplynula 104
14
doba delší než 1 měsíc
Odesláno dne
Razítko
Podpis předsedy soudu
Výkaz
sestavil
kontroloval
CSLAV dne 09.01.2018