Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Statistika rozhodování po podání obžaloby'.

 
 
Č. j.: 45 Si 36/2020-4 
 OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH  
 Moskevská 17, 360 33  Karlovy Vary,  
tel.: 377867211, fax: 377 867 298, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 6wcabsz 
NAŠE ZNAČKA  45 Si 36/2020 
VAŠE ZNAČKA:              
Vážený pan 
Filip Havrda 
VYŘIZUJE:  
Hana Král Vávrová, VSÚ 
 
DNE:  
5. února 2020 
 
ŽADATEL
Filip Havrda 
Odpověď k žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“) 
 
Vážený pane Havrdo, 
 
k  Vaší  žádosti  dle  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k  informacím,  doručené 
zdejšímu soudu dne 30. 1. 2020 spočívající ve sdělení v kolika případech bylo po podání obžaloby 
v trestním  řízení  nařízeno  hlavní  líčení  v posledních  3  letech  (tj.  rok  2017,2018,2019),  věc 
postoupena  jinému  orgánu,  zastaveno  trestní  stíhání,  přerušeno  trestní  stíhání,  vrácena  věc 
státnímu zástupci k došetření, podmíněně zastaveno trestní stíhání a jiné rozhodnutí sdělujeme, 
že  byl  proveden  dotaz  v systému  CSLAV  (výkaz  centrálních  statistických  listů  a  výkaznictví). 
V rámci rychlého zpracování odpovědi Vám zasíláme přímo výkaz trestní agendy V(MS)-101 za 
rok  2017,2018,2019,  kde  jsou  konkrétně  specifikována  a  vypsána  všechna  napadlá  řízení  za 
uvedené roky u zdejšího soudu. Výkazy jsou přílohou tohoto přípisu.  
S pozdravem 
 
Karlovy Vary 5. února 2020 
 
Mgr. Aleš Fikker, v.r. 
předseda soudu 
 
Přílohy     3x 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Král Vávrová.