Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 2019'.

Si 84/2020 
 
 
R O Z H O D N U T Í 
 
Krajský  soud  v Brně  jako  povinný  subjekt  podle  §  2  odst.  1  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“)  rozhodl 
podle § 2 odst. 4, § 15 odst. 1, § 20 odst. 4 písm. a) InfZ ve spojení s § 67 a § 68 odst. 2 zák. č. 
500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  o  žádosti  žadatele:  P.R.,  emailová 
adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, ze dne 23. 1. 2020 o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., 
 
takto
 
Žádost žadatele ze dne 23. 1. 2020 o „anonimizované usnesení ve věci pod spisovým číslem 7 TO 436 / 
2019“ se podle § 2 odst. 4 InfZ ve spojení s § 15 odst. 1 InfZ 
 
o d m í t á .  
 
Odůvodnění: 
Krajskému  soudu  v Brně  byla  dne  23.  1.  2020  doručena  ve  výroku  rozhodnutí  uvedená  žádost 
žadatele podaná dle InfZ, jíž se žadatel domáhal poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí ve 
věci sp. zn. 7 To 436/2019. 
Podle  §  2  odst.  1  InfZ  je  Krajský  soud  v Brně  povinným  subjektem,  který  má  podle  InfZ 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. 
Podle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace  se netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací.  
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě 
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  
Soud dospěl k závěru, že jsou zde důvody pro odmítnutí podané žádosti. 
Dne  23.  1.  2020  proběhlo  u  Krajského  soudu  v Brně  veřejné  zasedání  ve  věci  sp.  zn.  7  To 
436/2019,  během  kterého  bylo  vyhlášeno  rozhodnutí,  nicméně  v současné  době  stále  probíhá 
vyhotovování  požadovaného  rozhodnutí.  Navíc  požadované  rozhodnutí  nebylo  ještě  doručeno 
účastníkům řízení.  
Do  doby  doručení  rozhodnutí  všem  stranám  řízení  není  možné  informaci  poskytnout,  neboť 
stranám musí být zaručeno ústavně zaručené právo seznámit se s rozhodnutím ve věci.  
Povinný  subjekt  současně  poskytuje  žadateli  doprovodnou  informaci  ve  smyslu  ust. § 3  odst. 6 
InfZ. Žadatel může podat žádost o poskytnutí informací uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí 


opětovně. Požadovanou informaci však bude možné poskytnout až po jeho doručení osobám, o 
kterých tak stanoví trestní řád.  
 
Poučení: 
 
Proti  tomuto  rozhodnutí  povinného  subjektu    l  z  e    podat  odvolání  ve  lhůtě  15  dnů  ode  dne 
doručení tohoto rozhodnutí k nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti České 
republiky, a to prostřednictvím Krajského soudu v Brně. 
 
 
Brno 5. 2. 2020 
Digitálně podepsal Mgr. 
 
Mgr. Klára  Klára Belkovová 
 
Belkovová Datum: 2020.02.05 
 
10:26:35 +01'00'
Mgr. Klára Belkovová 
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně