Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Detailní rozpis IT zakázek'.

Komentář k rozpočtu 2020 
Kapitola 03 - Informatika 
 
Rozpočet  běžných  výdajů  kapitoly  03  -  Informatika  zahrnuje  výdaje  na  zajištění  provozu  úřadu  po 
stránce  informačních  technologií,  na  zajišťování  kybernetické  bezpečnosti,  na  vybavení  krajského 
úřadu  potřebnou  výpočetní  technikou,  materiálem,  audiovizuálním  technikou  a  dalším  zařízením  a 
programovým  vybavením,  na  výdaje  spojené  s internetovým  připojením  krajského  úřadu  i 
technologického  centra.  Dále  zahrnuje  výdaje  nutné  na  udržování  techniky  a  technologií 
v provozuschopném  stavu,  s čímž  souvisí  nezbytná  obměna  výpočetní  techniky,  upgrade  a 
maintenance aplikací a systémů, financování údržby, oprav, servisní, technické a uživatelské podpory, 
nákupů  nezbytných  certifikátů,  financování  úprav  a  rozvoje  aplikací  a informačních  systémů 
používaných  krajským  úřadem  i  příspěvkovými  organizacemi.  Velká  část  běžných  výdajů  je  vázána 
několikaletými  smluvními  vztahy  s dodavateli  informačních  systémů  používaných  odbory  krajského 
úřadu. 
Rok 2020 je posledním rokem, ve kterém musí Odbor informatiky zajistit povinnou udržitelnost dvou 
projektů ke službám eGovernmentu financovaných z Integrovaného operačního programu.  
Informační systémy a aplikace, které se stávají dlouhodobým nehmotným majetkem, a dlouhodobý 
hmotný  majetek  (pro  potřeby  své  i  na  žádost  jiných  odborů)  jsou  financovány  z kapitálových 
prostředků kapitoly 12 – Investiční výdaje v souladu se schváleným Zásobníkem investic. Podmínkou 
nákupu většiny informačních systémů i zařízení je ovšem zpravidla i nákup uživatelské, technické nebo 
servisní podpory, maintenance, systémové podpory výrobce apod., a ty jsou pak hrazeny z běžných 
výdajů. 
 
§ 6113 – Zastupitelstva krajů 
Technická  podpora  při  zasedání  krajského  zastupitelstva,  jejíž  financování  přešlo  od  roku  2019  na 
kapitolu 03 – Informatika z kapitoly 01 – Činnost Zastupitelstva.  
 
§ 6172 – Činnost regionální správy 
Zahrnuje výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku, obměnu zastaralé techniky (v ceně do 
40 000 Kč s DPH), nákup programového vybavení (v ceně do 60 000 Kč s DPH), úhradu za služby spojené 
s užíváním  a  provozem  aplikací  a  informačních  systémů  i dlouhodobého  hmotného  majetku, 
prostředky  na  rozvoj  a  bezpečnost  Informačního  systému  krajského  úřadu,  opravy  atd.  Bez  většiny 
výdajů by nebylo možné zajistit základní chod kraje a povinnosti vyplývající z právních předpisů, jsou 
důležité i pro strategický rozvoj kraje, například:  
•  odměny za užití počítačových programů, tzn. výdaje za užití počítačových programů jakožto děl 
podle autorského zákona, která nemají povahu vlastnického práva ani práva nájmu, tedy případy, 
kdy kraj dodavatelům platí za oprávnění užívat program, ale licenci nemá ve svém vlastnictví. Jde 
např.  o  licence  Microsoft  365  pro  úřad,  jejichž  nasazení  bylo  plánováno  již  na rok  2019,  ale 
z důvodu řešení aktuálnějších potřeb bylo odloženo),  
•  nákup,  obměna  a  zhodnocení  zařízení  z oblasti  informačních  technologií  s cenou  do  40.000 Kč 
včetně  DPH,  např.  osobních  počítačů,  notebooků,  tiskáren,  skenerů,  čteček,  dalších  periferních 
zařízení  a příslušenství  výpočetní  techniky,  nezbytných  k zabezpečení  chodu  Informačního 
systému krajského úřadu, 
•  nákup  spotřebního  materiálu  pro  oblast  informatiky  (kabeláž,  flash  disky,  myši,  baterie  a  další 
příslušenství k zařízením), 
•  poradenské a konzultační služby – výdaje na odborné analýzy a na poradenství (technický dozor) 
k projektům, 
•  platby za certifikáty k elektronickým podpisům a elektronickým značkám, nutné pro ekonomický 
systém,  základní  registry,  datové  schránky,  další  nezbytné  certifikáty  k informačním  systémům, 
doménám atd., 
•  platby  za  uživatelskou,  technickou  a  systémovou  podporu  subsystémů  a  aplikací  Informačního 
systému  krajského  úřadu,  ať  už  jsou  v gesci  oddělení  informačních  technologií,  nebo  věcně 

Komentář k rozpočtu 2020 
příslušných  odborů.  Dále  sem  patří  platby  za  podporu  antivirové  a antispamové  ochrany, 
zálohovacího systému, podporu serverů a dalších hardwarových součástí infrastruktury krajského 
úřadu  atd.  Rozpočtované  čerpání  této  položky  je  32.495.000  Kč  s DPH  z toho  zhruba  polovina 
připadá  na  podporu,  maintenance  a  další  služby  na  provoz  GINIS  po  skončení  dosavadních 
smluvních vztahů (cca o 13.300.000 Kč více než provozní náklady na GINIS pro rok 2019 a předchozí 
roky). Financování zahrnuje paušální částky, které budou hrazeny v poměrných částkách vždy za 
skončená čtvrtletí, a dále na analýzu, úpravy, asistence, školení apod., které bude dodavatel plnit 
průběžně podle potřeb objednatele, 
•  opravy  a  údržbu  počítačů,  tiskáren  a  další  výpočetní  techniky,  výdaje  z běžných  prostředků 
kapitoly.  Náklady  nejsou  aktuálně  smluvně  vázané,  jejich  potřeba  vzniká  operativně,  ale  jejich 
alokace je nezbytná pro případné operativní řešení poruch výpočetní techniky, 
•  nákup  licencí  a  upgrade  počítačových  programů  (neinvestičního  charakteru,  tedy  do  60 tis. Kč 
s DPH),  které  jsou  součástí  Informačního  systému  krajského  úřadu,  především  na  základě 
požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu. 
 
§ 6172 – Činnost regionální správy – provozní náklady projektu Rozvoj eGovernmentu 
Provozní  náklady  projektu  Rozvoj  eGovernmentu  ve  Středočeském  kraji.  Jde  o  smluvně  vázané 
provozní  náklady,  které  vyplývají  z pořízení  aplikací  a informačních  systémů  a  dodaného  hardware. 
Náklady  jsou  nutné  k zachování  udržitelnosti  výstupů  projektu  spolufinancovaného  z EU  (realizován 
z Výzvy  č.  8  Integrovaného  operačního  programu),  a zároveň  zabezpečují  chod  klíčových  systémů 
Krajského úřadu Středočeského kraje (chod technologického centra, elektronické spisová služba pro 
školská  zařízení,  krajské  digitální  spisovna  atd.).  Část  smluvních  vztahů  již  vypršela,  některé  jsou 
nahrazovány novými.  
 
§ 6172 – Činnost regionální správy – provozní náklady na projekt v rámci Výzvy č. 19 IOP 
Provozní  výdaje,  které  plynou  z projektu  Krajské  služby  eGovernmentu  Středočeského  kraje  (Výzva 
č. 19 Integrovaného operačního programu) k zachování udržitelnosti výstupů projektu, kterými jsou 
funkcionality technologického centra Středočeského kraje, pořízené v rámci tohoto projektu, software 
pro  jednotné  řízení  příspěvkových  organizací,  optický  propoj  na  trase  Praha-Kladno  (nezbytný  pro 
spojení se záložním technologickým centrem), software pro zpřístupnění digitálního obsahu a katalog 
kulturního  dědictví.  Opět  jde  o  výdaje  nutné  pro  zachování  optimální  funkčnosti  informačního 
systému, tyto informační systémy využívají i příspěvkové organizace, krizové řízení aj.