Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Detailní rozpis IT zakázek'.

Čerpání rozpočtu kapitoly 03 - Informatika - období: rok 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Kč 
schválený 
rozpočet po 

paragraf 
název 
rozpočet 
úpravě 
skutečnost 
plnění 
  
Běžné výdaje 
  
  
  
  
6172 
Činnost regionální správy 
24 469 000 
24 329 118,47 
17 358 983,96 
71,4 
  
z toho: 
  
5042 odměny za užití počítačových programů 
615 000 
415 000,00 
233 870,91 
56,4 
  
5123 podlimitní technické zhodnocení 

50 000,00 
37 254,69 
74,5 
  
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 
5 930 000 
6 146 651,64 
4 690 062,91 
76,3 
  
5139 nákup materiálu  
600 000 
415 878,83 
248 508,59 
59,8 
  
5162 služby elektronických komunikací 
500 000 
500 000,00 
198 833,41 
39,8 
  
5164 nájemné 
200 000 
200 000,00 
0,00 
0,0 
  
5166 konzultační, poradenské a právní služby 
1 500 000 
498 000,00 
53 240,00 
10,7 
  
5167 služby školení a vzdělávání 
200 000 
200 000,00 
31 314,80 
15,7 
5168 zpracování dat a služby související s 
  
informačními a komunikačními technologiemi 
12 894 000 
14 607 915,00 
11 349 472,12 
77,7 
  
5169 nákup ostatních služeb 
300 000 
300 000,00 
211 716,68 
70,6 
  
5171 opravy a udržování  
250 000 
263 673,00 
31 778,25 
12,1 
  
5172 programové vybavení 
1 380 000 
600 000,00 
259 082,60 
43,2 
  
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 

2 000,00 
1 500,00 
75,0 
  
5175 pohoštění 

30 000,00 
12 349,00 
41,2 
  
5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 
100 000 
100 000,00 
0,00 
0,0 
Činnost regionální správy 
6172 
- provozní náklady 
projektu Rozvoj eGovernmentu 
6 601 000 
6 870 602,00 
6 544 345,01 
95,3 
Činnost regionální správy 
6172 
- provozní náklady 
na projekt v rámci Výzvy č. 19 IOP 
3 355 000 
3 355 000,00 
3 283 384,73 
97,9 
  
Celkem 
34 425 000 
34 554 720,47 
27 186 713,70  78,7 
 
 
 
 
 
 
Celkem výdaje 
34 425 000 
34 554 720,47 
27 186 713,70  78,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitola 03 – Informatika 

 
Běžné výdaje
  
 
§ 6172 – Činnost regionální správy  
 
5042 – odměny za užití počítačových programů
  
Položka zahrnuje výdaje k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona, která nemají 
povahu vlastnického práva ani práva nájmu. Schválený rozpočet byl snížen vnitřním rozpočtovým opatřením 
č.5/03/2018 o 200 000,00 Kč. Při upraveném rozpočtu 415 000,00  Kč byla položka v roce 2018 čerpána ve 
výši 233 870,91 Kč, tj. 56,4 %. 
 
5123 – podlimitní technické zhodnocení  
Nová položka rozpočtové skladby je využívána od roku 2018 na zhodnocení dříve zakoupeného hmotného 
majetku (drobného dlouhodobého majetku), pokud toto zhodnocení nepřesáhne 40 tis. Kč (např. paměti do 
počítačů).  Částka  byla  přesunuta  z jiných  běžných  výdajů  kapitoly  vnitřním  rozpočtovým  opatřením  č. 
02/03/2018 ze dne 20. 4. 2018 v návaznosti na změnu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Při 
upraveném rozpočtu 50 000,00 Kč byla čerpána v částce 37 254,69 Kč (tj. 74,5 %). Patří k položkám, které 
jsou čerpány operativně, dle aktuálních potřeb krajského úřadu. 
 
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek  
Rozpočtovým opatřením č. 115/23/2018, usnesení č. 008-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, bylo z rozdělení 
zůstatku  hospodaření  z roku  2017  převedeno  na  tuto  položku  66 651,  64  Kč.  Upravený  rozpočet  byl  dále 
snížen  vnitřním  rozpočtovým  opatřením  č.  02/03/2018  ze  dne  20.  4.  2018  o  50 000,00  Kč.  Vnitřním 
rozpočtovým opatřením č.05/03/2018 byl rozpočet navýšen o částku 200 000,00 Kč. 
Zahrnuje  zejména  nákupy  výpočetní  techniky  (PC,  notebooky,  monitory,  externí  disky,  tablety,  tiskárny, 
skenery a další periferní zařízení) pro potřeby krajského úřadu. Při upraveném rozpočtu 6 146 651,64 Kč byla 
položka  čerpána  ve  výši  4 690 062,91 Kč,  tj.  76,3 %.  Předmětem  nákupu  byly  především  osobní  počítače 
a notebooky  pro  zaměstnance  v rámci  plánované  obměny  zastaralých  a nevyhovujících  zařízení.  Kvůli 
logistickým problémům na straně výrobce bylo plnění jedné ze smluv na nákup osobních počítačů přesunuto 
až do roku 2019, proto bylo čerpání této položky v roce 2018 nižší, než bylo zamýšleno. 
 
5139 – nákup materiálu 
Rozpočtovým opatřením č. 115/23/2018, usnesení č. 008-13/2018/ZK, bylo z rozdělení zůstatku hospodaření 
z roku 2017 převedeno na tuto položku 15 878,83 Kč. Vnitřním rozpočtovým opatřením č.05/03/2018 byla 
položka snížena o částku 200 000,00 Kč. Na položce jsou alokovány finanční prostředky na nákup náhradních 
dílů,  spotřebního  materiálu  a  zboží  z oblasti  informačních  technologií  nemajícího  charakter  drobného 
hmotného majetku. Při upraveném rozpočtu 415 878,83 Kč byla položka čerpána ve výši 248 508,59 Kč, tj. 
59,8 %. 
 
5162 – služby elektronických komunikací  
Od roku 2018 přešla na kapitolu 03 platba za internetové připojení krajského úřadu. Byl vysoutěžen nový 
dodavatel,  čímž  došlo  k úspoře  prostředků  i  ke  zvýhodnění  podmínek  služby,  původní  smlouva  byla 
vypovězena.  Plnění  z nové  smlouvy  bylo  zahájeno  od  2. pololetí  2018,  proto  při  schváleném  rozpočtu 
500 000,00 Kč byla položka čerpána jen ve výši 198 833,41 Kč, tj. 39,8 %. 
 
5164 – nájemné  
Položka se vztahuje na případné zapůjčení audiovizuální techniky, kterou jinak nemá krajský úřad k dispozici 
(zejména při konání akcí pro veřejnost). Položka byla zařazena na základě zkušeností z roku 2017, ale v roce 
2018 při schváleném rozpočtu 200 000,00 Kč nebyla položka čerpána. 
 
5166 – konzultační, poradenské a právní služby  
Schválený  rozpočet  byl  snížen  vnitřními  rozpočtovými  opatřeními  č.  03  a  06/03/2018  snížen  o  částku 
1 002 000,00 Kč. Zahrnuje především konzultační a poradenské služby vztahující se k projektům a náklady na 
posudky.  Položku  bylo  plánováno  využít  na  financování  studií  proveditelnosti  a  poradenství  k chystaným 

projektům. Okruh projektů se zúžil, navíc se realizace některých z nich posunula do roku 2019 a položka při 
upraveném rozpočtu 498 000,00 Kč byla v roce 2018 čerpána ve výši 53 240 Kč, tj. 10,7 %. 
 
5167 – služby školení a vzdělávání  
Položka byla rozpočtována kvůli financování školení pro pracovníky Odboru informatiky, která jsou cenově 
náročnější, než je obvyklý limit pro vzdělávání zaměstnanců KÚ, využívána také byla pro školení v souvislosti 
s nasazením  nových  informačních  systémů  a  aplikací  do  Informačního  systému  Krajského  úřadu  nebo  při 
zaškolení obsluhy nově zakoupených zařízení. Při schváleném rozpočtu 200 000,00 Kč byla položka čerpána 
ve výši 31 314,80 Kč, tj. 15,7 %. Čerpání položky bylo oproti plánu nižší, protože pracovníci odboru museli 
především splnit povinnost absolvovat akreditované kurzy, mezi něž odborné – i když velmi potřebné – kurzy 
a semináře z oblasti IT obvykle nepatří. 
 
5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi  
Rozpočtovým opatřením č. 115/23/2018, usnesení č. 008-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, bylo z rozdělení 
zůstatku  hospodaření  z roku  2017  převedeno  na  tuto  položku  13 915,00  Kč.Vnitřními  rozpočtovými 
opatřeními č. 01,03,04,05/03/2018 byl rozpočet postupně upraven na částku 14 607 915,00 Kč. 
Položka zahrnuje platby za služby v oblasti IT, které jsou většinou smluvně vázané: (podpora, maintenance a 
podobné služby k informačním systémům a aplikacím používaným na krajském úřadě Středočeského kraje. 
Jedná se o smluvní závazky pro Odbor informatiky i pro další útvary krajského úřadu (REG, OKI, OŽP, DOP 
aj.). Tato položka zahrnuje podstatnou část rozpočtu kapitoly 03. Při upraveném rozpočtu 14 607 915 Kč byla 
v roce  2018  čerpána  ve  výši  11 349 472,12  Kč,  tj.  77,7 %.  Některé  náklady  plánované  pro  rok  2018  se 
z důvodu delších nebo opakujících se výběrových řízení přesunuly na rok 2019. 
 
5169 – nákup ostatních služeb
  
Položka  byla  do  roku  2018  využívána  zejména  k platbám  za  certifikáty  k elektronickým  podpisům  dle 
smlouvy s certifikační autoritou a další nutné certifikáty k informačním systémům. Při schváleném rozpočtu 
300 000,00 Kč byla čerpána ve výši 211 716,68 Kč, tj. 70,6 %. 
 
5171 – opravy a udržování
  
Rozpočtovým opatřením č. 115/23/2018, usnesení č. 008-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, bylo z rozdělení 
zůstatku hospodaření z roku 2017 převedeno na tuto položku 13 673,00 Kč.  
Zahrnuje výdaje spojené s opravami a údržbou výpočetní techniky. Při upraveném rozpočtu 263 673,00 Kč 
byla  položka  čerpána  ve  výši  31 778,25 Kč,  tj. 12,1 %.  Položka  je  čerpána  operativně,  dle  potřeb,  které 
dopředu není možné odhadnout. 
 
5172 – programové vybavení  
Položka byla vnitřními rozpočtovými opatřeními č.03,04/03/2018 snížena o částku 780 000,00 Kč. Zahrnuje 
zejména nákup licencí a nákup počítačových programů neinvestičního charakteru (tj. do 60 tis. Kč s DPH) pro 
potřeby  krajského  úřadu.  Při  upraveném  rozpočtu  600 000,00 Kč  byla  čerpána  ve  výši  259 082,60  Kč,  tj. 
43,2 %. 
 
5173 – cestovné (tuzemské i zahraniční)  
Položka byla do rozpočtu kapitoly zařazena dodatečně na úhradu ubytování při služební cestě. Při upraveném 
rozpočtu 2 000,00 Kč byla čerpána ve výši 1 500,00 Kč, tj. 75,0 %. 
 
5175 – pohoštění  
Položka byla do rozpočtu kapitoly zařazena dodatečně. Při upraveném rozpočtu 30 000,00 Kč byla čerpána 
ve výši 12 349,00 Kč, tj. 41,2 %, a to na setkání zástupců ORP, nad nímž Odbor informatiky přezval záštitu. 
 
5179 – ostatní nákupy jinde nezařazené 
Zahrnuje  neinvestiční  nákupy  mapových  souborů  a  geografických  dat.  Při  schváleném  rozpočtu 
100 000,00 Kč nebyla čerpána. 
 
§ 6172 – Činnost regionální správy – provozní náklady projektu Rozvoj eGovernmentu  


Rozpočtovým opatřením č. 115/23/2018, usnesení č. 008-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018, bylo z rozdělení 
zůstatku hospodaření z roku 2017 převedeno na tuto položku 19 602,00 Kč. Vnitřním rozpočtovým opatřením 
č.03/03/2018 byla položka posílena o 250 000,00Kč. 
Na této položce jsou vykazovány provozní náklady spojené s aplikacemi a zařízeními pořízenými z projektu 
Rozvoj  eGovernmentu  ve  Středočeském  kraji,  které  jsou  nezbytné  pro  zajištění  funkčnosti  dodaných 
informačních systémů a zařízení, a tedy splnění povinné pětileté udržitelnosti výstupů projektu (od konce října 
2020). Položka byla při upraveném rozpočtu 6 870 602,00 Kč čerpána ve výši 6 544 345,01 Kč (95,3 %). 
 
§ 6172 – Činnost regionální správy – provozní náklady na projekt v rámci Výzvy č. 19 IOP 
Položka zahrnuje provozní náklady na aplikace a zařízení pořízené z projektu Krajské služby eGovernmentu 
Středočeského kraje. Stejně jako u předchozího projektu, nejsou z hlediska projektu uznatelné, bez nich však 
nelze zajistit bezchybný provoz těchto aplikací a zařízení ani povinnou udržitelnost výstupů projektu. Ta se 
počítá  5  let  od  konce  celého  projektu  (od  listopadu  roku  2015).  Položka  byla  při  upraveném  rozpočtu 
3 555 000,00 Kč čerpána ve výši 3 283 384,73 Kč (97,9 %).