Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'GIS - zastávky autobusové dopravy'.


KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE 
ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č.j.:
PK-KDS/173/20
Vážený pan
Spis zn.:
ZN/1150/KDS/19
Filip Štědronský
Počet stran: 1
Příloha: 
1/elektronický soubor (.zip)
foi+request-8036-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Vyřizuje:
Ing. Bc. Tomáš Krásný
Tel.:
377 195 750
E-mail: 
xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Datum: 
10. 1. 2020
Poskytnutí informace
Dne  27.  12.  2019  obdržel  Krajský  úřad  Plzeňského  kraje  (dále  jen  „KÚPK“)  Vaši 
elektronickou žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  týkající  se  poskytnutí 
následujících informací, cit.:
„Žádám  o  poskytnutí  seznamu  zastávek  veřejné  autobusové  dopravy  v  kraji  s  jejich 
názvy  a  zeměpisnými  souřadnicemi  v  digitální  podobě  v libovolném  strojově 
zpracovatelném  formátu  (GeoJSON,  shapefile,  XML,  CSV,  ...).  Tento  seznam  zjevně 
exiistuje, protože se z něj generuje mapa Autobusové a železniční zastávky, zóny IDP 
na Geoportálu Plzeňského kraje
“.
V příloze  zasíláme  požadovanou  informaci  v elektronické  formě  v komprimovaném 
souboru (.zip), s obsahem požadovaných informací ve formátu shapefile.
Požadovanou  informaci  zasíláme  podle  požadavku  na  Vámi  uvedenou  e-mailovou 
adresu.
S pozdravem
Mgr. Martin Sarkisov
vedoucí odboru kontroly, dozoru a stížností
podepsáno elektronicky
E-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
Tel.: + 420 377 195 111
IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz
Fax: + 420 377 195 078
DIČ: CZ70890366