Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz na činnost JUDr.Navrátila'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 1303/2019 
Vážený pan 
A.Š. 
VAŠE ZNAČKA:  
 
Email: foi+request-8032-
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
DNE:  
2. 1. 2020 
 
 
 
 
Vážený pane Š., 
 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  19.  12.  2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“),  kterou  jste  požádal  o:  „prověření  činnost  JUDr.Navrátila  v  kauze  ZD  Družba  ,  družstvo  v 
likvidaci  (s.zn26  K/2004)  v  této  kauze  byl  stanven  zprávcem  konkursní  podstaty  JUDr.  Oldřich  Návrátil 
(j.č.26K20/2004-204). V této kauze máme uznanou pohledávku ve výši 165 019,67 Kč.(č.j.15 Cm/2006-

50).Kauza se již táhne dvacet let.Liknavý přístup všech s.,k.p. je až zarážející. Do dnešního dne nemáme zprávu 
o řešení naší pohledávky . Myslím,že prostředky k tomu jsou aby byly pokryty všechny pohledávky (samozřemě 

stejně procentuelně pokrácené).“ 
 
Váš  dotaz  je  formulován  z  pozice  přihlášeného  věřitele.  Z obsahu  spisového  materiálu 
konkurzního řízení vedeném pod sp.zn. 26 K 20/2004, jehož součástí je i seznam věřitelů, však 
vyplývá, že Vaše osoba není uvedena mezi účastníky řízení (věřiteli).  
 
Podle  §  11  odst.  4  písm.  b)  InfZ  krajský  soud  jako  povinný  subjekt  neposkytne  informace  o 
rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.  
 
V případě, že se dotaz týká stavu pohledávky přihlášeného věřitele či stavu řízení, lze takovému 
věřiteli pouze doporučit, aby se obrátil telefonicky nebo písemně přímo na senát 26 K ke spisové 
značce 26 K 20/2004: 
 
Infocentrum pracoviště Husova 15

– konkursní, insolvenční a incidenční řízení (K, INS, ICm): 546 529 373. 
 
 
 
Mgr. Klára Digitálně podepsal 
S pozdravem   
                        
Mgr. Klára Belkovová 
Belkovová Datum: 2020.01.03 
11:02:24 +01'00'
 
Mgr. Klára Belkovová 
asistentka předsedy Krajského soudu v Brně