Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zasílání zápisů ze zasedání zastupitelstva obce'.

 
   Zápis  
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hatín  
 
Datum konání: 
28.11.2019 
Místo konání: 
Obecní úřad Hatín 
Začátek: 
19,00 hodin 
Zasedání řídil: 
Starosta Jiří Hándl 
Přítomní členové 
Jiří Hándl, Čestmír Duchoň, Ing. Jiří Boček, Miroslav Bosák, 
ZO: 
Martin Michal, Ing. Josef Heš 
Omluveni: 
Miroslav Pávek 
Neomluveni: 
 
Zapisovatel: 
Miroslava Beránková 
Návrh usnesení: 
Jiří Hándl 
Ověřovatelé zápisu:  Čestmír Duchoň, Miroslav Bosák 
Způsob hlasování:  pro návrh hlasovalo členů ZO 
proti návrhu hlasovalo členů ZO 
zdrželo se hlasování členů ZO.    

Starosta Jiří Hándl zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele obce a hosty. 
Konstatoval,  že  je  přítomno  6  členů  zastupitelstva,  tj.  nadpoloviční  většina  a  zastupitelstvo  je 
usnášeníschopné.  
Byl projednán návrh na složení návrhové komise. Do návrhové komise byl navržen: 
Jiří Hándl 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0   
Návrh byl přijat.  
Byl projednán návrh na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli navrženi: 
Čestmír Duchoň, Miroslav Bosák
 Výsledek hlasování 7 -0 – 0    Návrh byl přijat.  
 
Návrh programu jednání. 
  
1. Zahájení, Kontrola zápisu zasedání ZO ze dne 10.10.2019 
  
2. Schválení ceny vodného na rok 2020 
  3. Schválení ceny stočného na rok 2020 
  4. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o poplatku z pobytu 
  5. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o poplatku ze psů 
  6. Projednání žádosti o prodeji části pozemku č.16/4 
  7. Příprava rozpočtu na rok 2020 
  8. Informace o provedení rozpočtového opatření č.7 
  9. Různé  
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem programu jednání. Změna programu nebyla navržena. 
Výsledek hlasování 7 - 0 – 0  
Usnesení č. 1 bylo přijato. 
 
K bodu  1 
Kontrola zápisu zasedání ZO ze dne 10.10.2019 
- ZO schválilo 
pronajmout obecní hostinec Daně Klímové z Plavska za cenu 11 tisíc ročně. 
-  ZO  schválilo  pronájem  obecního  pozemku  dle  záměru  2  2019  za  podmínek  běžných-za  celoroční 
údržbu. 
- ZO vzalo na vědomí a odložilo projednání na příští jednání zastupitelstva obce a požaduje od pana 
Karla Kubína souhlas majitelů sousedních pozemků. 
-  ZO  vzalo  na  vědomí  informaci  o  navýšení  ceny  za  likvidaci  odpadů  firmou  Technické  služby   
Třeboň s.r.o. 
- ZO souhlasilo s přípravou projektu na případné odbočky sítí pro novou zástavbu ve Stajce. 
- ZO vzalo na vědomí 
proškolení na GDPR 
  ZO vzalo na vědomí a připraví návrhy na zpracování rozpočtu. 

 
 -Různé: 
9.1. Miroslava Beránková informovala o povinnosti čipování psů.  
9.2. Starosta pozval všechny na výlov rybníka Žalostivý dne 19.10.2019.  
 
K bodu 2 
Schválení ceny vodného na rok 2020 
Starosta informoval o jednání DSO Hamr a jednání se zástupcem firmy Čevak a předložil návrh 
kalkulace pro výpočet ceny vodného. V kalkulaci je navrženo navýšení cen vodného v Hatíně a Stajce 
z ceny 35,93 m3 na 37,87 m3 a na Jemčině z 32,40m3 na 33,85m3. K navýšení dochází z důvodu 
navýšení ceny nakupované vody, navýšení nákladů na mzdy při výrobě a navýšení počtu odebraných 
vzorků z vody.   
Usnesení: ZO schvaluje navýšení cen vodného dle kalkulací a to na ceny v Hatíně a Stajce na 
35,93 m3 a na Jemčině na 33,85 m3. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 
K bodu 3  
Schválení ceny stočného na rok 2020 
Obec Hatín provozuje čističku odpadních vod a provádí čištění odpadních vod pro obec Polště. V roce 
2019 byla cena stočného ve dvousložkové ceně 18,- Kč/m3 + pevná složka 218,- Kč. Na základě 
analýzy  státního  fondu  životního  prostředí  bylo  doporučeno  provést  navýšení  ceny  a  proto  starosta 
navrhuje navýšení ceny na 20,- Kč/m3. + 220,- pevná složka. Martin Michal dal připomínku, že stálé 
navyšování není řešení, za tři roky je navýšení 30% ceny. 
Usnesení: ZO schvaluje cenu stočného na rok 2020 na cenu 20,-Kč / 1m3 + 220,-Kč pevná složka. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 
K bodu 4 
Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o poplatku z pobytu 
Protože  byla  schválena  novela  zákona  č.565/1990  Sb.  o  místních  poplatcích,  kde  dochází  ke  změně 
některých  poplatků  či  ustanovení,  musí  obec  Hatín  vyhlásit  novou  obecně  závaznou  vyhlášku  na 
místní poplatky. Kontrolní odbor Ministerstva vnitra doporučuje na každý poplatek samostatnou OZV. 
Zákon ruší poplatek z ubytovací kapacity a poplatek z pobytového a lázeňského pobytu a zavádí jeden 
poplatek  z pobytu.  Po  propočítání  těchto  dvou  poplatků,  které  nyní  jdou  do  rozpočtu  obce  navrhuje 
starosta  zastupitelům  15,-Kč na osobu  a den. Z tohoto  poplatku jsou osvobozeni  ze zákona osoby  do 
18 let, držitelé průkazu ZTP-P, nevidomé osoby, děti na zotavovací akci a osoby vykonávající sezónní 
práce. Vše je v návrhu obecně závazné vyhlášky č.1/2019, kterou se zároveň zruší OZV č.1/2010 ze 
dne 14.10.2010 o místních poplatcích. 
Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o poplatku z pobytu dle návrhu. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 
K bodu 5 
Schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o poplatku ze psů
  
Dle bodu č.4 navrhuje starosta schválit novou Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o poplatku ze psů a 
navrhuje navýšení tohoto poplatku na 150,-Kč za každého psa. 
Usnesení:  ZO  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  č.2/2019  o  poplatku  ze  psů  dle  návrhu  tj. 
150,- za každého psa. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 
K bodu 6 
Projednání žádosti o prodeji části pozemku č.16/4 
Paní  Klára  Michalová  zaslala  opakovanou  žádost  na  odkup  části  pozemku  č.16/4  dle  přiloženého 
plánku s odůvodněním, že chce pozemek využít pro zřízení řádného přístupu k č.p. 11. Zastupitelstvo 
se shodlo, že část výše uvedeného pozemku 16/4 obec neprodá. Obec trvá na podmínkách schváleného 
záměru ze dne 10.10.2019  

Usnesení: ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku č.16/4 dle žádosti. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 6. bylo přijato. 
 
K bodu 7 
Příprava rozpočtu na rok 2020 
Starosta  navrhuje  požádat  na  rok  2020  o  dotaci  z programu  POV  Jihočeského  kraje  na  rekonstrukci 
veřejného  osvětlení lokálně na Jemčině, ve Stajce u Bosáků a v Hatíně u Havlů a na hrázi rybníka.  
Návrhy: Hasičská zbrojnice Stajka – část dofinancování, sklad technického zázemí v Hatíně pod ČOV 
+ komunikace , VO Jemčina, rozšíření VO Stajka u Bosáků, a v Hatíně u Havlů, oprava komunikace u 
kapličky v Hatíně, napojení odboček inženýrských sítí pro výstavbu RD ve Stajce . 
Usnesení: ZO bere na vědomí  
 
K bodu 8 
Informace o provedení rozpočtového opatření č.7 
Miroslava Beránková předložila provedení rozpočtového opatření č.7. To je zároveň součástí zápisu. 
Usnesení: ZO bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového opatření č.7. 
 
K bodu 9 
Různé 
9.1. Navýšení ceny za odvoz a likvidaci odpadu 
Schválení dodatku č.1 komunikace Stajka 
Na základě předložené kalkulace  TS Třeboň na likvidaci komunálního odpadu v obcích Hatín , Stajka, 
Jemčina dochází ke zdražení ceny za jeden svoz  z 884,56 Kč na 912,32 Kč. 
Usnesení: ZO souhlasí s navýšením ceny za likvidaci odpadu dle dodatku č.1 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 9.1. bylo přijato. 
 
9.2. Při kontrole zápisů jsme zjistili, že pro rok 2018 byl zastupitelstvem obce schválen SDH Hatín a 
SDH  Stajka  2x  ten  samý  finanční  příspěvek  na  činnost.  Jednou  jako  příspěvek  a  jednou  jako  dar. 
Návrh- zrušení usnesení  z prosinec 2018 -schválit  dar pro SDH Hatín a Stajka, protože byl poskytnut 
příspěvek. 
Usnesení: ZO schvaluje zrušení usnesení č. 14 ze dne 20.12.2019. 
Výsledek hlasování 6 – 0 – 0  

Usnesení č. 9.2. bylo přijato 
 
9.3.  Starosta  informoval  o  stavbách  -  přístavba  garáže  hasičárny  Stajka,  stavba  komunikace  Stajka, 
stavby  komunikace Jemčina 
 
9.4
. Starosta pozval všechny na rozsvícení stromu v Hatíně dne 30.11.2019 a ve Stajce dne 1.12.2019. 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20,30 hod.     
 
Zapsal:  

Miroslava Beránková 
 
 
starosta obce Jiří Hándl 
 
Ověřili:          Čestmír Duchoň 
 
                       Miroslav Pávek    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Datum zpracování zápisu: 5.12.2019 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Zápis ze Zastupitelstva obce Hatín dne 28.11.2019 
 
Prezenční listina ZO 28.11.2019 
 
Jméno 
Podpis 
Členové Zastupitelstva Obce Hatín 
Ing. Jiří Boček 
 
Miroslav Bosák 
 
Čestmír Duchoň 
 
Jiří Hándl 
 
Ing. Josef Heš 
 
Martin Michal 
 
Miroslav Pávek 
 
Hosté