Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Anonymizované rozhodnutí usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 20 Co 183/2010-130'.

 
                                                                                                           Číslo jednací: 20Co 183/2010 - 130 
 
U S N E S E N Í 
Krajský  soud  v Praze  rozhodl  v senátě  složeném  z předsedkyně  senátu  JUDr.Evy 
Dlouhé  a  soudců  JUDr.  Pavly  Havlíkové  a  JUDr.  Ivany  Muchové  ve  věci  oprávněného 
V
H
,    nar. 
  bytem 
,  zastoupeného 
JUDr.Milošem  Kopeckým,  advokátem  v Praze  2,  Francouzská  14/175,  proti  povinnému 
V
  K
,  nar. 
,  bytem 
za  účasti  soudního 
exekutora  Mgr.Martiny  Douchové,  Exekutorský  úřad  Tábor,  se  sídlem  Příběnická  1908, 
vydražitele a přihlášeného věřitele P
 H
, nar. 
 bytem 
 a přihlášených věřitelů 1) Finančního úřadu Beroun, se sídlem Beroun, 
Tyršova 1634, 2) Okresní správy sociálního zabezpečení Beroun, Okružní 511/28, Beroun, 3) 
Hypoteční  banky,a.s.,  se  sídlem  Praha  5,  Radlická  333/150,  4)  EDENHAM  VENTURES 
LTD., se sídlem  35A Regent  Street,  Jasmine Court  Belize City, o soudní exekuci  prodejem 
nemovitosti,  o  rozvrhu  výtěžku  prodeje  o  odvolání    přihlášeného  věřitele  EDENHAM 
VENTURES LTD. proti usnesení soudní exekutorky  ze dne 1.12.2009 č.j. 017Ex 229/07-94,    
t a k t o : 
 
 
I. 
Usnesení  soudní  exekutorky      s  e      m  ě  n  í      tak,  že  z rozdělované  podstaty  ve  výši 
1.350.000,- Kč s úrokem ke dni vyplacení se uspokojí pohledávky věřitelů v tomto pořadí: 
1)  v první  skupině  pohledávka  soudní  exekutorky  Mgr.Martiny  Douchové  na  nákladech 
exekuce ve výši 245.140,- Kč, 
2) ve třetí skupině v prvním pořadí pohledávka zástavního věřitele EDENHAM VENTURES 
Ltd. ve výši 501.490,- Kč 
3)  ve  třetí  skupině  ve  druhém  pořadí  pohledávka  Hypoteční  banky,  a.s.  ve  výši  421.066,70 
Kč, 
4) ve třetí skupině ve třetím pořadí pohledávka oprávněného ve výši 78.236,-  Kč, 
5)  ve  třetí  skupině  ve  čtvrtém  pořadí  částečně  pohledávka  přihlášeného  věřitele  P
 
H
 ve výši 104.067,30 Kč s úrokem z nejvyššího podání ke dni vyplacení. 
 
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.   
 
 
O d ů v o d n ě n í 
 
 
  
Soudní  exekutorka  Mgr.Martina  Douchová  usnesením  ze  dne  1.12.2009  č.j.  017Ex 
229/07-94,  z rozdělované podstaty 1.359.296,-  Kč s 1% úrokem  od 1.12.2009 do vyplacení 
uspokojila  v první  skupině  pohledávku  nákladů  exekuce  ve  výši  245.140,-  Kč,  ve  druhé 
skupině  pohledávku  přihlášeného  věřitele  Hypoteční  banky,  a.s.  ve  výši  502.121,-  Kč  a  ve 
třetí  skupině  částečně  pohledávku  přihlášeného  věřitele    EDENHAM  VENTURES  Ltd.  ve 
výši 612.035,- Kč s úrokem 1% z částky 1.359.296,- Kč od 1.12.2009 do vyplacení. 
 
 
   Proti  tomuto  usnesení  podal  včas  odvolání  přihlášený  věřitel  EDENHAM 
VENTURES Ltd., který popřel zařazení pohledávky přihlášeného věřitele Hypoteční banky, 
a.s.  do  druhé  skupiny  s tím,  že  pokud  vydala  banka  hypoteční  zástavní  listy,  pak  jednala 
v rozporu se zákonem, neboť na nemovitosti již vázlo zástavní právo pro pohledávku, kterou 
 

pokračování 
 

20Co 183/2010  
v tomto  řízení  přihlásil  odvolatel.  Pohledávka  Hypoteční  banky  měla  být  zařazena  do  třetí 
skupiny,  ve  které  má  odvolatel  první  pořadí  dané  vznikem  zástavního  práva.  Navrhl  proto, 
aby  bylo  usnesení  soudní  exekutorky  změněno  tak,  že  pohledávka  odvolatele  bude 
uspokojena  před  pohledávkou  Hypoteční  banky,  a  to  ve  výši,  jak  ji  vyčíslil  ke  dni 
rozvrhového jednání.  
 
 
Přihlášený věřitel Hypoteční banka, a.s. navrhla potvrzení usnesení soudní exekutorky. 
 
Krajský soud v Praze přezkoumal usnesení soudu I. stupně  podle § 212 a § 212a odst. 
1,  5  o.s.ř.    a  dospěl  k závěru,  že  usnesení  soudní  exekutorky  nemůže  obstát  z jiných,  než 
namítaných důvodů. 
 
Podle  §  336f    odst.  1,  2  o.s.ř.  věřitel,  který  má  pohledávku  zajištěnou  zástavním 
právem k nemovitosti anebo který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, 
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku), může ji do řízení 
přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ten, kdo do řízení přistoupil 
jako  další  oprávněný,  mohou  své  pohledávky  přihlásit,  jen  jestliže  jim  byly  přiznány 
rozhodnutím,  smírem  nebo  jiným  titulem  uvedeným  v  §  274  po  právní  moci  usnesení  o 
nařízení  výkonu  rozhodnutí.  V  přihlášce  musí  být  uvedena  výše  pohledávky  a  jejího 
příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží; 
o tomto následku musí být věřitel poučen v dražební vyhlášce. K přihlášce musí být připojeny 
listiny  prokazující,  že  jde  o  vymahatelnou  pohledávku  nebo  o  pohledávku  zajištěnou 
zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. 
 
Podle  §  337c  odst.  1  o.s.ř.  podle  výsledků  rozvrhového  jednání  se  z  rozdělované 
podstaty uspokojují postupně podle těchto skupin: 
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby 
nebo další dražby, 
b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité 
hodnoty hypotečních zástavních listů, 
c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, 
pohledávky  zajištěné  zástavním  právem  a  náhrada  za  věcná  břemena  nebo  nájemní  práva  s 
výjimkou  těch,  o  nichž  bylo  rozhodnuto,  že  prodejem  nemovitosti  v  dražbě  nezaniknou  [§ 
336a odst. 1 písm. c)], 
d) pohledávky nedoplatků výživného, 
e)  pohledávky  daní  a  poplatků,  pojistného  na  veřejné  zdravotní  pojištění  a  pojistného  na 
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
pokud nebyly uspokojeny podle písmena c), 
f) ostatní pohledávky.  
 
 
Podle § 337b odst. 3 o.s.ř. každý z účastníků rozvrhu může popřít vyčíslené pohledávky 
co  do  jejich  pravosti,  výše,  zařazení  do  skupiny  a  pořadí.  K  námitkám  osob,  které  se  k 
rozvrhovému  jednání  nedostavily,  se  nepřihlíží,  ledaže  by  byly  uplatněny  a  doloženy  před 
jednáním. 
 
 
Ze  spisu  soudní  exekutorky  bylo  zjištěno,  že  první  dražební  jednání  ve  věci  bylo 
nařízeno  na  19.2.2009  dražební  vyhláškou  ze  dne  22.12.2008  č.j.  017Ex  229/07-49,  která 
obsahovala v bodě IX. řádné poučení věřitelů o tom, jak mají přihlásit své pohledávky. 
 
 

pokračování 
 
3
20Co 183/2010  
 
Do  zahájení  dražby  přihlásili  pohledávky  věřitelé  Finanční  úřad  Beroun,  se  sídlem 
Beroun,  Tyršova  1634,  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení  Beroun,  Okružní  511/28, 
Beroun,  Hypoteční  banka,  a.s.,  se  sídlem  Praha  5,  Radlická  333/150,  EDENHAM 
VENTURES  LTD.,  se  sídlem  35A  Regent  Street,  písemnou  přihláškou  a  při  dražebním 
jednání před zahájením dražby P
H
 bytem
 
 
 
Finanční  úřad  Beroun  přihlásil  pohledávku  v celkové  výši  58.430,-  Kč  zajištěnou 
zástavním právem s pořadím 3.1.2009. Jednotlivé pohledávky řádně doložil listinami, doložil 
i vznik zástavního práva. 
 
 
Okresní správa sociálního zabezpečení přihlásila pohledávku 133.602,- Kč, kterou řádně 
doložila. 
 
 
Hypoteční  banka,  a.s.  podala  přihlášku  dne  12.1.2009,  kterou  přihlásila  pohledávku 
z úvěru reg.č. 8900/114312-01/05/01/R ze dne 7.11.2005, zajištěnou zástavním právem podle 
smlouvy  zástavní  ze  dne  7.11.2005  reg.č.  8900/114312-01/05/01-002/00/R.  Zástavní  věřitel 
přihlásil  pohledávku  v celkové  výši  463.007,09  Kč  s tím,  že  přihlašuje  jistinu  do  lhůty 
splatnosti  404.019,10  Kč,  jistinu  po  lhůtě  splatnosti  13.882,60  Kč,  úrok  po  lhůtě  splatnosti 
33.033,46 Kč, napočtený komerční úrok 2.655,87 Kč poplatky po lhůtě splatnosti 3.165,- Kč 
a  úroky  z prodlení  6.251,06  Kč.  Smlouvu  o  úvěru  a  zástavní  smlouvu  doložil  přihlášený 
věřitel u odvolacího jednání. K přihlášce doložil Obchodní podmínky. Dále doložil prohlášení 
ze  dne  22.9.2009,  ve  kterém  Hypoteční  banka  prohlašuje,  že  v době,  kdy  poskytla  úvěr 
povinnému,  refinancovala  v té  době  poskytované  úvěry  vydáním  25.emise  hypotečních 
zástavních listů o celkovém objemu 3 mld. Kč. 
 
 
Z doložených  listin  bylo  zjištěno,  že  povinnému  byl  poskytnut  úvěr  ve  výši  440.000,- 
Kč. Do 24.10.2006 činil smluvní úrok 6,1 %. Pohledávka byla zajištěna zástavním právem na 
vydražené nemovitosti s účinky vkladu ke dni 7.11.2005. Poplatky se měly řídit Sazebníkem 
banky,  úroky,  úroky  z prodlení  a  další  změny  Obchodními  podmínkami  banky.  Z výpisu 
z katastru  nemovitostí  bylo  zjištěno,  že  zástavní  právo  bylo  vloženo  do  katastru  s právními 
účinky vkladu de dni 7.11.2005. 
 
 
Přihlášený věřitel EDENHAM VENTURES Ltd. podal přihlášku dne 30.1.2009. V této 
přihlášce uvedl, že na něj byla postoupena pohledávka Hypoteční bankou, a.s. ze smlouvy o 
úvěru ze dne 29.8.2005, kterou přihlašuje. Přihlásil jistinu ve výši 500.000,- Kč, řádný úrok 
z jistiny v prodlení 17.831,- Kč, úroky z prodlení jistiny 49.831,54 Kč, úroky z prodlení úroku 
2.236,98  Kč,  nesplacené  ostatní  příslušenství  1.490,-  Kč  a  úrok  z prodlení  z nesplaceného 
ostatního příslušenství 194,83 Kč. Celkem přihlásil pohledávku 571.407,73 Kč. Pohledávka je 
zajištěna zástavním právem. 
 
 
Z listin,  které  doložil  tento  přihlášený  věřitel  bylo  zjištěno,  že  smlouvou  o  postoupení 
pohledávek  uzavřenou  mezi  EDENHAM  VENTURES  LTD.  a  Hypoteční  bankou,  a.s.  dne 
21.5.2008 byla přihlášenému věřiteli EDENHAM VENTURES Ltd. postoupena pohledávka 
za  povinným  z hypotečního  úvěru  č.  8900/107473-01/05/01-001/00/R  zajištěná  zástavním 
právem.  Ze  smlouvy  o  úvěru  reg.č.  8900/107473-01/05/01-001/00/R  ze  dne  29.8.2005  bylo 
zjištěno,  že  povinnému  byl  poskytnut  úvěr  ve  výši  500.000,-  Kč.  Do  24.8.2008  byla 
dohodnuta  úroková  sazba  3,49  %.  Zástavní  smlouvou  ze  dne  29.8.2005  byla  zajištěna 
pohledávka  z tohoto  úvěru.  Ze  zástavní  smlouvy  a  z výpisu  z katastru  nemovitostí  bylo 
zjištěno,  že  zástavní  právo  bylo  vloženo  do  katastru  s právními  účinky  vkladu  ke  dni 
1.9.2005. 
 

pokračování 
 
4
20Co 183/2010  
 
 
Přihlášený  věřitel  P   H
  přihlásil  pohledávku  800.000,-  Kč  s 6%  úrokem  od 
31.3.2007  do  zaplacení  a  náklady  předcházejícího  řízení  ve  výši  85.900,-  Kč.  Z výpisu 
z katastru nemovitostí a z rozhodnutí Okresního soudu v Berouně č.j. 11E 45/2008-16 ze dne 
30.9.2008  bylo  zjištěno,  že  pro  pohledávku  přihlášeného  věřitele  bylo  zřízeno  soudcovské 
zástavní  právo  k vydražené  nemovitosti  s pořadím  ke  dni  4.3.2008  podle  vykonatelného 
směnečného  platebního  rozkazu  Krajského  soudu  v Praze  ze  dne  23.11.2007  č.j.  61Sm 
364/2007-7. 
 
 
Z protokolu  o  dražebním  jednání  ze  dne  19.2.2009  bylo  zjištěno,  že  pohledávky  byly 
přihlášeny  přihlášenými  věřiteli  tak,  jak  je  shora  uvedeno.  Při  tomto  dražebním  jednání  byl 
udělen příklep vydražiteli 
 H
 za nejvyšší podání  1.350.000,- Kč. Usnesení o 
příklepu  č.j.  017Ex  229/07-63  ze  dne  19.2.2009  nabylo  právní  moci  dne  18.3.2009.  Dne 
2.4.2009 vydražitel zaplatil nejvyšší podání. 
 
 
Z příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 017Ex 229/07-65 ze dne 1.4.2009 bylo zjištěno, 
že oprávněnému byly přiznány náklady exekuce ve výši 8.500,- Kč a povinnému bylo uloženo 
zaplatit soudní exekutorce náklady exekuce ve výši 245.140,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 22.4.2009. 
 
 
Z protokolu o rozvrhovém jednání konaném dne 1.12.2009 bylo zjištěno, že se jednání 
zúčastnil  přihlášený  věřitel  Hypoteční  banka,  a.s.  a  soudní  exekutorka.  Další  věřitelé  byli 
řádně  předvoláni,  k rozvrhovému  jednání  se  nedostavili.  Soudní  exekutorka  vyčíslila 
pohledávky  nepřítomných  věřitelů  podle  jejich  písemného  podání,  Hypoteční  banka,  a.s. 
zařadila  svoji  pohledávku  do  druhé  skupiny  a  vyčíslila  ji  částkou  502.121,-  Kč.  Při 
rozvrhovém  jednání  nikdo  nepopřel  pravost  pohledávek,  jejich  výši,  zařazení  do  skupiny  a 
pořadí. 
 
Podle  §  337b  odst.  3  o.s.ř.  každý  z  účastníků  rozvrhu  může  popřít  vyčíslené 
pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí. K námitkám osob, které 
se k rozvrhovému jednání nedostavily, se nepřihlíží, ledaže by byly uplatněny a doloženy před 
jednáním. 
 
Z uvedeného  vyplývá,  že  vyčíslené  pohledávky  mohou  být  popřeny  každým 
z účastníků rozvrhového jednání, tedy věřiteli, osobami oprávněnými z věcných a nájemních 
práv,  a  povinným.  Účastník  rozvrhu  může  popřít  pravost  pohledávky,  její  výši,  zařazení  do 
skupiny a určení pořadí, a to jak při rozvrhovém jednání, tak před jeho zahájením, musí však 
vždy uvést důvody. Soud nepřihlíží k námitkám účastníků, kteří se nedostavili k rozvrhovému 
jednání,  ledaže  z  obsahu  spisu  je  zřejmá  jejich  důvodnost.  Nebyla-li  pohledávka  popřena 
nejpozději  do  skončení  rozvrhového  jednání  před  soudem  prvního  stupně,  nemůže  být 
v dalším  řízení  žádným  účastníkem  popřena.  Pokud  tedy  odvolatel  v podaném  odvolání 
popírá  pohledávku  Hypoteční  banky,  a.s.,  a  to  její  zařazení  do  skupiny  s tím,  že  hypoteční 
zástavní  listy  byly  bankou  vydány  v rozporu  se  zákonem,  nemohl  se  odvolací  soud  tímto 
popřením  pohledávky  zabývat,  neboť  zařazení  pohledávky  do  skupiny  nebylo  odvolatelem 
popřeno do skončení rozvrhového jednání před soudem I. stupně. 
 
Odvolací soud dále přezkoumal napadené usnesení podle § 212 písm.d) a § 212a odst. 
1 o.s.ř. i z důvodů, které nebyly uplatněny v odvolání, a to v celém rozsahu. 
 
 

pokračování 
 
5
20Co 183/2010  
Podle  §  236f  odst.  1,  2  o.s.ř.  věřitel,  který  má  pohledávku  zajištěnou  zástavním 
právem k nemovitosti anebo který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, 
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku), může ji do řízení 
přihlásit  nejpozději  do  zahájení  dražebního  jednání.  V  přihlášce  musí  být  uvedena  výše 
pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k 
přihlášce  nepřihlíží;  o  tomto  následku  musí  být  věřitel  poučen  v  dražební  vyhlášce.  K 
přihlášce  musí  být  připojeny  listiny  prokazující,  že  jde  o  vymahatelnou  pohledávku  nebo  o 
pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. 
 
Odvolací  soud  se  nejprve  zabýval  tím,  zda  přihlášení  věřitelé  přihlásili  řádně  a  včas 
své pohledávky  a zda je řádně z hlediska zákona doložili. Přihlášky mohou  být  podávány u 
soudu v době od zahájení řízení o výkon rozhodnutí, nejpozději však do zahájení dražebního 
jednání.  Přihláška  musí  vedle  obecných  náležitostí  uvedených  v  §  42  odst.  4  obsahovat 
označení  přihlašované  pohledávky  a  její  výši  a  příslušenství.  Příslušenství  pohledávky  jsou 
úroky,  úroky  z prodlení,  poplatek  z prodlení  a  náklady  spojené  s jejím  uplatněním.  Úroky  a 
úroky z prodlení přihlašovatel vyčíslí tak, že uvede procentní sazbu úroku, konkrétní částku, 
ze které úrok požaduje, a dobu, za kterou úroky požaduje. Přihlašuje-li úroky, které mají být 
splatné po podání přihlášky, musí v přihlášce uvést z jaké částky úroky požaduje, výši úroku 
v procentech, a údaj, že úrok požaduje do konkrétního data nebo do zaplacení.  Přihlašovatel 
musí k přihlášce připojit listiny, které prokazují, že jde o pohledávku vymahatelnou, jaká je 
její výše a kolik činí její příslušenství, nebo že jde o pohledávku zajištěnou zástavním právem, 
ledaže  tyto  skutečnosti  vyplývají  z  obsahu  spisu.  Listinami,  kterými  může  zástavní  věřitel 
doložit zajištěnou pohledávku a zástavní právo, jsou listiny, na nichž jsou ověřeny podpisy, 
veřejnými  listinami  notáře,  listinami  vydanými  nebo  ověřenými  státním  orgánem  nebo 
veřejnými  listinami  notáře.  Došlo-li  k přechodu  pohledávky,  musí  přihlašovatel  spolu 
s přihláškou doložit listinu podle § 256 odst. 2., tedy listinu vydanou anebo ověřenou státním 
orgánem  nebo  notářem,  z níž  vyplývá  přechod  práva,  pokud  nevyplývá  přímo  z  právního 
předpisu.  
 
 
Přihláška  musí  obsahovat  vyčíslení  pohledávky  a  jejího  příslušenství  jednotlivými 
konkrétními  částkami.  Neobsahuje-li  přihláška  výši  pohledávky,  nepřihlíží  soud  k  celé 
přihlášce. Vyčíslí-li přihlašovatel pohledávku a její příslušenství jedinou částkou bez uvedení, 
jaké  příslušenství  a  v jaké  výši  přihlašuje,  nebo  vyčíslí-li  úroky  a  úroky  z prodlení  tak,  že 
uvede  jejich  celkovou  výši  bez  uvedení  doby,  za  kterou  je  požaduje,  a  výše  sazby  za  toto 
období,  nebo  je  vyčíslí  nepřesně,  nebude  soud  (soudní  exekutor)  přihlížet  pouze  k části 
přihlášky,  jíž  bylo  přihlášeno  příslušenství  pohledávky.  Zástavní  věřitel  musí  přihlásit 
pohledávku  a  její  příslušenství  jako  pohledávku  zajištěnou  zástavním  právem  do  zahájení 
dražebního  jednání,  jinak  nebude  soud  (soudní  exekutor)  k zajištění  zástavním  právem 
přihlížet.  Pro  podání  přihlášky  se  neuplatňuje  postup  podle  §  43  o.s.ř.,  soudní  exekutor  ani 
soud proto nevyzývá přihlašovatele k odstranění vad přihlášky.  
 
 
V projednávané  věci  zástavní  věřitelé  přihlásili  do  zahájení  prvního  dražebního 
jednání ve věci pohledávky zajištěné zástavním právem, a to EDENHAM VENTURES Ltd. 
ve výši 571.407,73 Kč, Hypoteční banka, a.s. ve výši 463.007,09 Kč, P
H
 ve výši 
800.000,- Kč s příslušenstvím a Finanční úřad Beroun v celkové výši 58.430,- Kč s pořadím 
3.1.2009.  Přihlášení zástavní věřitelé EDENHAM VENTURES LTD. a Hypoteční banka, a.s. 
řádně přihlásili pouze jistinu pohledávek, úroky a úroky z prodlení přihlásili kapitalizovanou 
částkou, přičemž z přihlášky ani z listin, které byly připojeny k přihlášce, nelze zjistit z jakých 
částek  jsou  úroky  vypočteny,  za  jaké  období  a  jak  k nim  přihlašovatel  dospěl.  Vzhledem 
k tomu,  že  v pořadí  zástavního  práva    lze  uspokojit  pouze  úroky  za  poslední  tři  roky  před 
 

pokračování 
 

20Co 183/2010  
rozvrhovým jednáním, musí být úroky v přihlášce vyčísleny tak, aby mohl soudní exekutor, 
popř. soud v rozvrhovém řízení určit jejich pořadí. U úroků tak, jak byly zástavními věřiteli 
přihlášeny, nelze jejich pořadí určit. Pokud zástavní věřitelé EDENHAM VENTURES Ltd. a 
Hypoteční banka, a.s. vyčíslili pohledávky k rozvrhovému jednání ve větším rozsahu, než ve 
kterém  byly  pohledávky  přihlášeny,  pak  je  třeba  uvést,  že  v přihlášce  k do  zahájení 
dražebního jednání nepřihlásili úrok do budoucna, a proto jej nemohou dodatečně vyčíslit. 
 
 
Dále  se  odvolací  soud  zabýval  tím,  zda  přihlášený  věřitel  Hypoteční  banka,  a.s. 
doložil, že přihlášená pohledávka patří do druhé skupiny. Podle § 337c odst. 1 písm.b) o.s.ř. 
patří do druhé skupiny pohledávky z hypotečních úvěrů (části těchto pohledávek) sloužící ke 
krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů. Přihlašovatel pohledávky zařazené do 
druhé skupiny musí doložit nejenom to, že byl povinnému poskytnut hypoteční úvěr, ale i to, 
že  pro  tuto  pohledávku  byl  vydán  (byly  vydány)  konkrétní  hypoteční  zástavní  listy,  jejichž 
jmenovitá  hodnota  bude  uspokojena  z prodeje  zástavy.  Hypoteční  banka,  a.s.  nedoložila 
jmenovitou  hodnotu  zástavního  listu,  která  má  být  ve  druhé  skupině  uspokojena.  Odvolací 
soud proto dospěl k závěru, že Hypoteční banka, a.s. nedoložila listinami, že její pohledávka 
patří do druhé skupiny, a zařadil její pohledávku do třetí skupiny. 
 
 
Soudní  exekutorka  správně  zařadila  pohledávku  nákladů  soudní  exekuce  do  první 
skupiny  (§  66  odst.  7  ex.ř,  do  30.10.2009  §  66  odst.  4  ex.ř.).    Pohledávka  nákladů  soudní 
exekuce byla soudní exekutorce pravomocně přiznána příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 
017Ex  229/07-65  ze  dne  1.4.2009  ve  výši  245.140,-  Kč.  V této  výši  byla  z rozvrhované 
podstaty uspokojena. 
 
 
Do  třetí  skupiny  patří  pohledávka  oprávněného  a  přihlášené  pohledávky  zástavních 
věřitelů.  V prvním  pořadí  byla  uspokojena  pohledávka  zástavního  věřitele  EDENHAM 
VENTURES  Ltd.  zajištěná zástavním právem  s pořadím 1.9.2005  (vznik  zástavního práva). 
V pořadí vzniku zástavního práva, tedy v prvním pořadí, nebyly uspokojeny přihlášené úroky, 
neboť  jejich  pořadí  nelze  z přihlášky  zjistit.  Z tohoto  důvodu  byla  uspokojena  pohledávka 
pouze ve výši 501.490,- Kč.   
 
Ve třetí skupině ve druhém pořadí byla uspokojena pohledávka Hypoteční banky, a.s. 
ve  výši  421.066,70  Kč,  zajištěná  zástavním  právem    s pořadím  vzniku  7.11.2005.  Rovněž 
tento  věřitel  řádně  nepřihlásil  úroky,  proto  nelze  jejich  pořadí  určit  a  nebyly  uspokojeny 
v pořadí daném vznikem zástavního práva. 
 
 
Ve třetím pořadí byla uspokojena pohledávka oprávněného, jejíž pořadí je dáno dnem 
podání  návrhu  na  exekuci,  tj.dnem  19.3.2007.  Exekuce  byla  nařízena  pro  pohledávku 
oprávněného  ve  výši  50.000,-  Kč  s 6%  úrokem  od  2.2.2006  do  zaplacení,  pro  směnečnou 
odměnu  166,-  Kč,  pro  náklady  předcházejícího  řízení  18.410,-  Kč  a  pro  náklady  exekuce, 
které  byly  příkazem  k úhradě  nákladů  exekuce  č.j.  017Ex  229/07-65  ze  dne  1.4.2009 
stanoveny částkou 8.500,- Kč. Z obsahu spisu bylo zjištěno, že na pohledávku oprávněného 
bylo vymoženo 18.073,- Kč, z toho byly uspokojeny náklady soudní exekuce ve výši 7.735,- 
Kč  a  pohledávka  oprávněného  ve  výši  10.338,-  Kč.  Ke  dni  rozvrhového  jednání  činí 
pohledávka oprávněného – jistina 50.000,- Kč, úrok od 2.2.2006 do 1.12.2009  11.498,- Kč, 
směnečná  odměna  166,-  Kč,  náklady  předcházejícího  řízení  18.410,-  Kč,  náklady  exekuce 
8.500,-  Kč,  celkem  88.574,-  Kč,  zaplaceno  bylo  10.338,-  Kč,  tedy  k úhradě  zbývá  78.236,- 
Kč. Pořadí pohledávky oprávněného je dáno dnem podání návrhu na exekuci, tj. 19.3.2007. 
 
 

pokračování 
 
7
20Co 183/2010  
Ve třetí skupině ve čtvrtém pořadí byla částečně uspokojena pohledávka přihlášeného 
věřitele P
 
(800.000,- Kč s přísl.) ve výši 104.067,30 Kč s úrokem z nejvyššího 
podání  ke  dni  vyplacení.  Tato  pohledávka  je  zajištěna  zástavním  právem  s pořadím  ke  dni 
4.3.2008. Tím byla celá rozdělovaná podstata vyčerpána. 
 
Vzhledem  k tomu,  že  odvolací  soud  z obsahu  přihlášek  a  listin  k nim  připojeným 
dospěl k jiným závěrům, než soudní exekutorka, bylo usnesení soudní exekutorky podle § 220 
odst. 1 písm.b) o.s.ř. změněno, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. 
 
O  nákladech  odvolacího  řízení  bylo  rozhodnuto  podle  §  224  odst.  1  a  § 142  odst.  1 
o.s.ř.,  když  neúspěšný  odvolatel  by  měl  ostatním  účastníkům  rozvrhového  řízení  platit 
náklady řízení. Těmto účastníkům žádné náklady nevznikly, proto bylo rozhodnuto,že žádný 
z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. 
 
 
 
 
 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání do dvou měsíců od doručení 
rozhodnutí  k Nejvyššímu  soudu  ČR  prostřednictvím  soudní  exekutorky  Mgr.Martiny 
Douchové. 
 
 
V Praze dne 21.července 2010 
    
 
 
                                                                                                          JUDr. Eva Dlouhá, v.r. 
                                                                                                             předsedkyně senátu 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Kremlíková