Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného spisu'.

 
KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
NAŠE ZNAČKA  Si 1189/2019 
VAŠE ZNAČKA:  
 
Vážený pan  
J.F. 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Klára Belkovová 
Email:foi+request-7532-
DNE:  
28. 11. 2019 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Vážený pane F., 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  22.  11.  2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádal o „zaslání anonymizovaného spisu 30 Ca 356/2002-35.“ 
 
Vzhledem k tomu, že jste v žádosti použil slovo „spis“ a dále číslo jednací, užívané pro označení 
konkrétního  dokumentu,  lze  předpokládat,  že  jste  požádal  o  toto  rozhodnutí,  a  proto  Vám 
zasílám přílohou anonymizované usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2002, č. j. 30 Ca 
356/2002-35.  
 
Pokud  byste  i  nadále  trval  na  zaslání  anonymizovaného  spisu  30  Ca  356/2002,  postupoval  by 
krajský soud tak, že by Vaši žádost jako povinný subjekt odmítl podle § 2 odst. 3 InfZ ve spojení 
s  §  15  odst.  1  InfZ  v souladu  s ustálenou  judikaturou  Nejvyššího  správního  soudu  (např. 
rozhodnutí NSS ze dne 13. 8. 2008, č. j. 2 As 38/2007-78). 
 
S pozdravem 
Mgr. Klára 
Digitálně podepsal Mgr. 
 
Klára Belkovová 
 
Datum: 2019.11.28 
 
Belkovová
14:28:07 +01'00'
 
 
 
 
  
   ………………………………….. 
                                                                          Mgr. Klára Belkovová 
                                                            asistentka předsedy Krajského soudu v Brně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  

anonymizované usensení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2002, č. j. 30 Ca 356/2002-35