Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zásilkový obchod - eshop slovenské společnoti'. 
Generální finanční ředitelství 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
 
Oddělení daně z přidané hodnoty 
 
Č. j.: 107624/19/7100-20116-050701   
Vyřizuje: Ing. Martin Sádovský, Oddělení daně z přidané hodnoty  
Tel: (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
 
Nikola Krbcová 
Vyšehradská 187  
Staňkov 345 61   
 
Odpověď na dotaz ve věci uplatňování DPH u zasílání zboží 
 
Vážená paní Krbcová, 
 
k Vašemu  dotazu  ve  věci  uplatňování  DPH  u  zasílání  zboží,  doručenému  Generálnímu 
finančnímu ředitelství dne 20. 11. 2019 pod č. j. 89828/19, sdělujeme následující. 
 
Dovolujeme  si  upozornit  na  skutečnost,  že  Generální  finanční  ředitelství  (dále  jen  „GFŘ“) 
není až na výjimky stanovené v § 47a a v § 92h zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) oprávněno k závaznému 
výkladu  právních  předpisů  a  rovněž  ani  k  poskytnutí  právního,  daňového  a  jiného 
poradenství  v individuálních  záležitostech.  Posouzení  konkrétní  věci  v  daňovém  řízení  je 
plně v kompetenci příslušného správce daně. 
 
Ve  Vašem  podnětu  uvádíte,  že  společnost  Eric  SK  s.r.o.  se  sídlem  na  Slovensku  je 
provozovatelem e-shopu. Má zřízený slovenský a český portál svého e-shopu. Rozdíl mezi 
těmito portály je jen v měně nákupu. Ze slovenského portálu se prodává jen v měně EUR a 
z českého v měně CZK. Oba portály jsou dostupné klientům bez rozdílu, z jakého státu jsou. 
Celá  doprava  a  logistika  e-shopu  se  zabezpečuje  z Bratislavy  zaměstnanci  slovenské 
společnosti. Klienty jsou většinou fyzické osoby, ale přístup na portál mají zatím i právnické 
osoby.  Po  zrealizování  objednávky  a  úhrady,  je  zboží  přepraveno  z Bratislavy  přímo 
konkrétnímu zákazníkovi prostřednictvím kurýrů.  
 
Slovenská  společnost  bude  postupovat  v rámci  DPH  v režimu  zásilkového  prodeje 
pro Českou  republiku  (dále  jen  „ČR“),  dokud  nepřekročí  v ČR  obrat  a  nebude  se  muset 
registrovat jako plátce DPH.  
 
Tážete  se,  jak  se  bude  řešit  situace,  kdy  se  slovenská  společnost  bude  muset  v ČR 
registrovat  jako  plátce  DPH  z titulu  překročení  obratu  pro  zásilkový  prodej  a  zároveň  má 
v ČR  zřízený  odštěpný  závod,  který  je  v ČR  plátcem  DPH?  Dostane  pak  slovenská 

Č. j.: 107624/19/7100-20116-050701 
strana 2 (celkem 2) 
 
společnost nové DIČ anebo veškerý prodej v ČR bude muset pak přesunout pod odštěpný 
závod? 
 
Podle § 93a odst. 2 zákona o DPH je pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku 
sídlo  podle  daňového  řádu  nebo  místo  pobytu  podle  daňového  řádu  anebo  provozovnu, 
místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. 
 
Pokud  Slovenská  společnost  s odštěpným  závodem  v ČR,  který  je  plátcem,  překročí  limit 
pro  zasílání  zboží  do  ČR,  neobdrží  nové  daňové  identifikační  číslo  a  nebude  se  muset 
registrovat  jako  plátce  DPH.  Finanční  úřad  pro  Moravskoslezský  kraj  je  místně  příslušný 
pouze  pro  osoby  povinná  k dani,  která  nemají  v tuzemsku  sídlo  nebo  místo  pobytu  ani 
provozovnu.  Slovenská  společnost  však  v ČR  má  provozovnu  (odštěpný  závod).  Z tohoto 
důvodu  veškeré  prodeje  slovenské  společnosti  do  ČR  po  překročení  limitu  pro  zasílání 
zboží  mají  být  vykazovány  v daňovém  přiznání  odštěpného  závodu  jako  tuzemská  dodání 
zboží. 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Zdeněk Červený 
vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru 
 
Elektronicky podepsáno
06.04.2020
Ing. Zdeněk Červený
vedoucí oddělení a
zástupce ředitelky odboru