Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na "rekondiční" pobyt prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici'.

Elektronický podpis - 30.10.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Miluše Marková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 11.2.2020 08:35:24-000 +01:00
   !! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !! 
 
Ministerstvo zdravotnictví Èeské republiky 
30.10.2019 15:33:12 
 
Vaše zpráva ze dne: 30.10.2019 14:18:29 
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "rekondièní" pobyt 
prezidenta republiky v Ú... 
byla pøijata a zaevidována s tìmito základními údaji: 
 
Identifikátor dokumentu: MZDRX017YN9U 
Datum zaevidování: 30.10.2019 15:32:03 
 
Vaše podání bylo pøijato bez elektronického podpisu. 
 
Vaše podání bylo pøedáno vìcnì pøíslušnému útvaru ke zpracování. 
Pro informace týkající se tohoto podání uvádìjte výše uvedený 
identifikátor dokumentu. 
 
Upozornìní: 
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikaèní údaje 
odesílatele, 
tj. jméno, pøíjmení a bydlištì (v pøípadì právnické osoby - název a 
sídlo), 
podání bude vìcnì pøíslušným útvarem ministerstva zpracováno, 
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovìzeno. 
 
S pozdravem 
 
 
   elektronická podatelna ministerstva 
 
 
 
!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !! 
 
The Ministry of Health of the Czech Republic 
30.10.2019 15:33:12 
 
Your message – dated 30.10.2019 14:18:29 
in the file with the message contents [subject]: 
Žádost o informace podle dotaz - Náklady na "rekondièní" pobyt prezidenta 
republiky v Ú... 
has been accepted and registered with the following basic data: 
 
Document identifier: MZDRX017YN9U 
Date of registration: 30.10.2019 15:32:03 
 
Your submission has been accepted without an electronic signature. 
 
Your submission has been forwarded to the appropriate department for 
processing. 
For information regarding this submission, please indicate the above 
document identifier. 
 
Caution: 
If the electronic submission does not contain basic identification 
information 

for the sender, such as the first name, surname and place of residence 
(in the case of a legal entity – the name and registered address), the 
submission 
will be processedby the responsible department of the Ministry, 
but there may be no response sent to the data message sender. 
 
Best regards 
 
 
electronic registry [mail room] of the Ministry