Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím '6 TO 359/2019'.

č. j. Si 425/2019-  
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 
KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 
tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: phgaba8 
NAŠE ZNAČKA: 
Si 425/2019 
Vážený pan 
Josef Slabý  
VAŠE ZNAČKA: 
 
 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Jiří Barč 
 
DNE: 
31. 10. 2019 
 
e-mail: foi+request-7903-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
Vážený pane Slabý,  
 
dne 29. 10. 2019 jste Krajskému soudu v Ústí nad Labem zaslal žádost o poskytnutí informace, 
konkrétně  o  sdělení,  kdo  z účastníků  podal  odvolání  v řízení  vedeném  u  zdejšího  soudu  pod  
sp. zn. 6 To 359/2019, zda se odvolal státní zástupce a popř. jeho jméno a rovněž jméno soudce, 
který bude o věci ve druhém stupni rozhodovat. 
V této věci vám sděluji, že odvolání bylo podáno pouze obžalovaným a věc byla přidělena senátu 
6 To ve složení předsedy senátu JUDr. Jířího Kroupy a soudců Mgr. Stanislava Řeholy a Mgr. 
Josefa Havlíka. 
S pozdravem 
Mgr. Jiří Barč v. r. 
asistent místopředsedkyně soudu 
 
 
 
 
 
 
 
Podepsal Jindra Vejmanová
DN: cn=Jindra Vejmanová, c=CZ,
Jindra
o=KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD
LABEM [IČ 00215708], ou=964,
email=xx@xx.xx.xx.xx
Vejmanová Datum: 2019.10.31 16:20:07 +01'00'
Za správnost vyhotovení: Jindra Vejmanová