Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'zaslání rozhodnutí KS Brno - pob Zlín 58 Co 280/2015'.

KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ 
Rooseveltova 16, 601 95 Brno  
Tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: 5wwaa9j 
 
NAŠE ZNAČKA 
Si 1103/2019 
Vážená paní 
VAŠE ZNAČKA:  
 
Mgr. I. Z. 
 
VYŘIZUJE:  
Mgr. Miroslava Klusová 
Email:foi+request-7898-
DNE:  
07. 11. 2019 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Vážená paní magistro, 
 
Krajský  soud  v  Brně  obdržel  dne  28.  10.  2019  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informací  ve  smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„InfZ“), kterou jste požádala o „rozhodnutí ze dne 6. 10. 2015 č. j. 58 Co 280/2015-128 KS BRNo 
pobočka ve Zlíně“. 
 
Ve  Vaší  žádosti  požadujete  zaslání  uvedeného  rozhodnutí  v neanonymizované 
formě,  resp.  výslovně  neuvádíte,  že  požadujete  rozhodnutí  v anonymizované  formě
Rozhodnutí však nelze v neanonymizované formě zaslat.  
 
Rozhodnutí  bylo  na  základě  §  8a  a  §  12  InfZ  ve  spojení  s  §  6  odst.  6  a  7  Instrukce 
Ministerstva  spravedlnosti  ČR  ze  dne  24.  7.  2009  č.  j.  13/2008-SOSV-SP,  kterou  se  provádějí 
některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a ve spojení s 
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto  údajů  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  zbaveno  některých  osobních  údajů 
týkajících se účastníků řízení a svědků (příjmení, datum narození, bydliště). 
 
Rozhodnutí  o  částečném  odmítnutí  žádosti,  v části  týkající  se  neanonymizované  formy 
rozhodnutí  zasílám  jako  přílohu  tohoto  přípisu  a  současně  s tímto  přípisem  zasílám 
anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 6. 10. 2015, č. j. 58 
Co 280/2015-128.  
 
V případě dalších budoucích žádostí o poskytnutí rozhodnutí uvádějte prosím výslovně, 
že žádáte o anonymizovanou verzi rozhodnutí. 
 
Mgr. Miroslava Digitálně podepsal 
S pozdravem   
 
 
  
 
Mgr. Miroslava Klusová 
Klusová
Datum: 2019.11.07 
……………………………………
08:21:20 +01'00'
 
                                                                               Mgr. Miroslava Klusová 
                                                     asistentka soudce správního úseku Krajského soudu v Brně 
Příloha: 
Rozhodnutí o částečném odmítnutí ze dne 07. 11. 2019 
anonymizované  rozhodnutí  Krajského  soudu  v Brně,  pobočka  ve  Zlíně  ze  dne  6.  10.  2015  č.  j.  58  Co 
280/2015-128