Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dokumenty ke změně územního plánu v k.ú.Božkovice - osada Radošovice'.


Město Bystřice
Telefon: 317 793 217
Dr. E. Beneše 25
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
257 51 Bystřice
ID datové schránky: p8xbe7a
Váš dopis ze dne: 09. 10. 2019
         
Vaše značka: ---
        
Naše čj.: 04285/2019/MUBY/MSm
         
Ing. Marie Dvořáková  
Vyřizuje: Michal Hodík 
          
Tel: 317 793 218
          
Dne: 22. 10. 2019 
Poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
v platném znění

Vážená paní Dvořáková,
na  základě  Vaší  Žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  z 09.  10.  2019 
sdělujeme následující:
Požadavek: „Doplnit tyto o 
- písemný záznam o průběhu veřejného projednání navrhované změny, 
- písemný záznam o obsahu námitek či připomínek navrhovanou změnou dotčených osob,   
- písemné stanovisko osadního výboru Radošovic k navrhované změně územního plánu –
- zápis o provedeném výkladu (navrhované změny) územně plánovací dokumentace 
oprávněnou osobou, 
- výpis ze zasedání ZM Bystřice, kde se změnou územního plánu v k. ú. Božkovice – náves 
Radošovice –  pozemky kat. č. 1259/5, 1259/6 a 1259/7 zastupitelstvo města Bystřice 
vyjádřilo na základě výše uvedených písemností a dokladů svůj souhlas.“
K tomuto sdělujeme: 
1. Písemný záznam o průběhu veřejného projednání návrhu územního plánu zasíláme v 
příloze.
2. Záznam o obsahu námitek či připomínek, které byly podány v rámci celého procesu 
pořizování územního plánu, je k dispozici dálkovým způsobem v textové části odůvodnění 
územního plánu – tento odkaz https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/#, konkrétně 
dokument odůvodnění zde: https://gis.kr-
stredocesky.cz/docs/reg/%DAZEMN%CD%20PL%C1NOV%C1N%CD%20NA%20%DAROVNI%2
0OBCE/Benesov_27/529451_Byst%F8ice/01_%FAzemn%ED_pl%E1n/01_ORIGIN%C1LY/529451
_UP_2019_Byst%F8ice_ORG/Textov%E1%20%E8%E1st/bys_od%F9vodn%ECn%ED_%E8istopi
s_kv%ECten%202019.pdf 
Uvedené pozemky byly řešeny projektantem územního plánu již ve fázi upraveného zadání 
územního plánu (vypořádání lze nalézt na stranách 56 a 61 odůvodnění), které zastupitelstvo 
města Bystřice schválilo na svém řádném zasedání 10. 6. 2015. V rámci dalších fází 
projednávání (společné jednání, veřejné projednání) nebylo toto řešení rozporováno žádným 
dotčeným orgánem, samosprávou města Bystřice ani soukromými subjekty.
3.  Písemné stanovisko osadního výboru není v souladu se stavebním zákonem vyžadováno. 
4. Zápis o provedeném výkladu územního plánu byl součástí společného jednání a veřejného 
projednání územního plánu viz. písemný záznam o průběhu veřejného projednání územního 
plánu (bod 3).
5. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města Bystřice ze dne 10. 06. 2015, na kterém 
bylo schváleno zadání územního plánu, je uveřejněn dle platné legislativy a je přístupný na 
webových stránkách města Bystřice zde: 
https://www.mestobystrice.cz/mesto/zastupitelstvo-mesta-bystrice/jednani-
zastupitelstva/ 
www.mestobystrice.cz
- 1 -

Požadavek: „vysvětlit 8mi letou prodlevu mezi lety 2011 (v nichž požadavek na změnu 
vznikl) a červnem 2019 (kdy podle Vašich informací změna územního plánu měla vstoupit 
v platnost).“
K tomuto sdělujeme: Stavební zákon neupravuje lhůty v rámci procesu pořízení územního 
plánu. V rámci celé akce byl kladen důraz na kvalitu zpracování územního plánu a na 
možnost vstupování konstruktivní veřejnosti, aby mohl územní plán dlouhodobě naplňovat 
cíle a úkoly územního plánování pro současnou a budoucí generaci (což je např. efektivní 
využívání zastavěného území k zástavbě před navrhováním zastavitelných ploch v krajině).
Veškeré informace o zadání, zpracování a schválení územního plánu Bystřice Vám byly 
zaslány v dopise ze dne 16. 10. 2019, konkrétně:
Proces  pořizování  územního  plánu  je  dlouhodobý  a  zákon  v jeho  průběhu  stanovuje 
opakovanou povinnost zveřejňovat jednotlivé dokumenty, uskutečnit veřejné projednání a 
dát všem dotčeným osobám možnost uplatnil připomínky či námitky. Není přitom povinností 
oslovovat  všechny  vlastníky  jednotlivě  s tím,  že  běží  proces  pořízení  územního  plánu. 
Ustanovení  §  4  odst.  1  stavebního  zákona  zde  přitom  vůbec  nebylo  ve  hře.  Informační 
povinnost  byla  průběžně  plněna,  tudíž  možnost  se  celého  procesu  zúčastnit  zůstala  všem 
zájemcům zachována. Že této možnosti nebylo využito, nelze klást k tíži města.
Dále platí, že územně plánovací dokumentace v sobě nese jistý prvek dynamiky a že tedy 
nelze  předpokládat,  že  územní  plán  je  jednou  provždy  neměnným  dokumentem  (ostatně 
stavební  zákon  předpokládá  opakované  prověřování  a  vyhodnocování  „funkčnosti“ 
územního plánu). Odkaz na 15 let staré rozhodnutí Krajského úřadu tak nelze brát za stěžejní. 
Právní  úprava  obecně  možnost  změny  plochy  veřejné  zeleně  na  plochu  pro  výstavbu  dle 
námitky vlastníka nijak neomezuje. Z územního plánu (str. 56 a 61) pak plyne, že námitky, na 
základě kterých došlo ke změně funkčního určení ploch u dotčených pozemků, byly podány 
již v roce 2010 a 2011 a nejedná se tak o agendu pouze poslední doby. Změna dle námitek 
pak musela být akceptována všemi dotčenými orgány a nemohlo tak jít o libovůli města.
Odmítáme  proto  Vaše  tvrzení,  že  se  město  Bystřice  dopustilo  závažného  a  účelového 
porušení jakéhokoliv „stavu“ týkajícího se změny územního plánu. 
Pro lepší přehled o průběhu zpracování nového územního plánu sdělujeme následující průběh 
a postupy zadavatele a pořizovatele územního plánu:
Zastupitelstvo města Bystřice na svém jednání dne 21. 04. 2010 rozhodlo o pořízení nového 
územního  plánu  města  Bystřice,  současně  rozhodlo  v souladu  s ustanovením  §  6  odst.  6 
písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon) o pořizovateli územního plánu. 
Pořizovatel  územního  plánu  Bystřice,  kterým  je  Městský  úřad  Benešov,  úřad  územního 
plánování, zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti ve 
smyslu  ustanovení  §  6  odst.  2  stavebního  zákona  s využitím  pořízených  územně 
analytických  podkladů  správního  obvodu  obce  s rozšířenou  působností  Benešov, 
doplňujících  průzkumů  a  rozborů  území,  vyhodnotil  možnosti  dalšího  rozvoje  obce, 
případných  možností  na  změny  funkčního  využití  území  s ohledem  na  v té  době  platný 
územní  plán  města.  Na  základě  odevzdaných  rozborů  a  průzkumů,  které  zajistila  osoba 
oprávněná  k projektové  činnosti,  zpracoval  pořizovatel  s určeným  členem  zastupitelstva 
města  návrh  zadání  územního  plánu  Bystřice,  který  veřejně  projednal  postupem,  který 
ukládá ustanovení § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Dotčeným orgánům, sousedním obcím, 
krajskému  úřadu  odeslal  pořizovatel  elektronickou  poštou  oznámení  o  návrhu  zadání 
jednotlivě  dopisem  dne  09.  09.  2013,  veřejnost  byla  vyrozuměna  oznámením  veřejnou 
vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední dece, č. j. 793/2013 od 16. 09. 2013 do 18. 10. 2013 
současně  s elektronickým  uveřejněním na webových stránkách  města. Ve stejné lhůtě  byl 
návrh zadání vystaven na Městském úřadě Benešov k veřejnému nahlédnutí.
Dotčené  orgány,  sousední  obce,  krajský  úřad  i  veřejnost  byly  upozorněny  na  možnost 
podávat  požadavky  na  obsah  územního  plánu,  připomínky  nebo  podněty  v zákonem 
stanovené  lhůtě.  Pořizovatel  všechny  upozornil  na  skutečnost,  že  k připomínkám, 
požadavkům a podnětům uplatněným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
V rámci  pořizování  etapy  zadání  byly  obeslány  dotčené  orgány,  krajský  úřad  a  sousední 
obce:  Hasičský  záchranný  sbor  Středočeského  kraje  se  sídlem  v Kladně,  územní  odbor 
Benešov,  Krajská  hygienická  stanice  se  sídlem  v Praze,  územní  pracoviště  v Benešově, 
www.mestobystrice.cz
- 2 -

Krajská  veterinární  správa  Státní  veterinární  správy  pro  Středočeský  kraj,  Krajský  úřad 
Středočeského  kraje,  Městský  úřad  Benešov,  oddělení  silničního  správního  úřadu,  Městský 
úřad Benešov, odbor životního prostředí, Městský úřad Benešov, oddělení památkové péče, 
Ministerstvo  dopravy,  odbor  technické  infrastruktury  a  územního  plánu,  Ministerstvo 
obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města 
Prahy  a  kraje  Středočeského,  Krajské  ředitelství  policie  Středočeského  kraje,  odbor 
regionálního rozvoje, Lesy ČR, Povodí Vltavy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Národní 
památkový  ústav,  Ředitelství  silnic  a  dálnic,  Správa  železniční  dopravní  cesty,  Policie  ČR, 
KŘP  Středočeského  kraje,  Město  Benešov,  Obec  Struhařov,  Obec  Postupice,  Obec 
Popovice,  Obec  Jankov,  Město  Votice,  Obec  Olbramovice,  Městys  Vrchotovy  Janovice, 
Městys Maršovice a Obec Tisem. 
Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona byly podány podněty sousedních obcí 
na doplnění návrhu zadání. Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona byly 
podány připomínky veřejnosti.
Vzhledem k požadavkům dotčených orgánů byly v návrhu zadání provedeny ve spolupráci 
s určeným zastupitelem ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 stavebního zákona úpravy, které 
měly vliv na rozsah dokumentace návrhu územního plánu. 
V rámci územního plánu nebyl vznesen požadavek na zpracování variantního řešení.
Pořizovatel po ukončení zákonných termínů pro projednání návrhu zadání a po vyhodnocení 
požadavků, podnětů a připomínek v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona 
ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu upravil. Prokonzultoval 
požadavek,  že  územní  plánem  nebudou  řešena  variantní  řešení,  a  vyhodnotil  požadavky 
uplatněné určeným zastupitelem, kdy požadavkům bylo vyhověno. Následně připravil i další 
podklady,  tak,  aby  mohl  předložit  výsledné  znění  zadání  územního  plánu  Bystřice 
Zastupitelstvu  města  Bystřice  ke  schválení.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  byly  splněny 
všechny  zákonem  stanovené  podmínky,  byla  výsledná  verze  upraveného  návrhu  zadání 
předložena zastupitelstvu města ke schválení. Zastupitelstvo města Bystřice schválilo dne 
10.  06.  2015  usnesením  č.  22  na  základě  zmocnění  uvedeného  v  §  47  odst.  5  stavebního 
zákona  zadání  územního  plánu,  kde  stanovilo  v souladu  s  §  47  odst.  1  stavebního  zákona  a 
přílohou  č.  7  k vyhlášce  č.  500/2006  Sb.,  v platném  znění,  hlavní  cíle  a  požadavky  na 
zpracování návrhu územního plánu.
Následně  pořizovatel  zajistil  zpracování  návrhu  územního  plánu  oprávněnou  osobou 
v rozsahu schváleného zadání. Oprávněný subjekt vzešel z výběrového řízení. 
Na  základě  zpracovaného  a  projektantem  předaného  návrhu  územního  plánu  Bystřice  pak 
pořizovatel  oznámil  místo  a  dobu  konání  společného  jednání  o  návrhu  územně  plánovací 
dokumentace  podle  ustanovení  §  50  odst.  2  stavebního  zákona  dotčeným  orgánům, 
Krajskému  úřadu  a  sousedním  obcím.  Obsahem  oznámení  byla  i  výzva  dotčeným  orgánům 
k uplatnění  stanovisek  a  sousedním  obcím  k uplatnění  připomínek,  a  to  včetně  lhůty  pro 
jejich uplatnění, která byla stanovena do 23. 10. 2017.
Pořizovatel  všechny  vyrozuměl  o  skutečnosti,  že  k později  uplatněným  stanoviskům  a 
připomínkám  se  nepřihlíží  a  že  návrh  územního  plánu  Bystřice  včetně  odůvodnění  a 
vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území  bude  vystaven  na  internetové  adrese 
pořizovatele http://www.benesov-city.cz. Zároveň pořizovatel naplnil ustanovení § 50 odst. 
3 stavebního zákona, když doručil návrh územního plánu veřejnou vyhláškou ze dne 29. 08. 
2017,  která  byla  vyvěšena  na  úřední  desce  dne  30.  08.  2017  a  sejmuta  dne  24.  10.  2017. 
Rovněž  tato  veřejná  vyhláška  –  oznámení  obsahovala  poučení  o  možnosti  veřejnosti 
uplatňovat  k vystavenému  návrhu  územního  plánu  písemné  připomínky.  Veřejnost  byla 
upozorněna  na  lhůtu,  která  byla  v souladu  s ustanovením  §  50  odst.  3  stavebního  zákona 
stanovena  do  30  dnů  od  doručení  veřejné  vyhlášky  s oznámením  o  vystavení  návrhu 
územního  plánu,  tj.  23.  10.  2017  včetně.  Dokumentace  byla  poskytnuta  v tištěné  podobě 
Krajskému úřadu ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona.
V rámci  oznámení  o  společném  jednání  byly  jednotlivě  obeslány  dotčené  orgány,  Krajský 
úřad, sousední obce. Společné ústní jednání se konalo v divadelním sále U Jelena, Ješutovo 
náměstí 14, 257 51 Bystřice ve středu 20. 09. 2017. Výklad k projednávanému územnímu plánu 
provedl  projektant  Ing.  arch.  Martin  Jirovský,  Ph.D  a  výklad  k dokumentaci  vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území provedla Mgr. Eliška Václavíková.
www.mestobystrice.cz
- 3 -

Posední  veřejné  projednání  se  stanovením  termínu  pro  podání  námitek  a  připomínek 
proběhlo dne 17. 12. 2018. Po vypořádání námitek a připomínek zpracovatelem a zanesení do 
návrhu  územního  plánu,  byl  tento  opětovně  zaslán  dotčeným  orgánům  k vyjádření  a 
následně předložen v dubnu 2019 ke schválení.
Po uplynutí všech lhůt byl územní plán Zastupitelstvem města Bystřice schválen dne 24. 04. 
2019 s účinností od 04. 06. 2019.
S pozdravem
 Michal Hodík
starosta města
 Přílohy:
1. Písemný záznam z veřejného projednání Územního plánu Bystřice
  
Michal Hodík
2019.10.22 10:09:20
Signer:
CN=Michal Hodík
C=CZ
O=Město Bystřice [IČ 00231525]
2.5.4.97=NTRCZ-00231525
Public key:
RSA/2048 bits
www.mestobystrice.cz
- 4 -