Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Změna územního plánu v k.ú. Božkovice'.


Město Bystřice
Telefon: 317 793 217
Dr. E. Beneše 25
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
257 51 Bystřice
ID datové schránky: p8xbe7a
Váš dopis ze dne: 02. 10. 2019
         
Vaše značka: ---
        
Naše čj.: 04064/2019/MUBY/MSm
         
Ing. Marie Dvořáková  
Vyřizuje: Michal Hodík 
          
Tel: 317 793 218
          
Dne: 08. 10. 2019 
Poskytnutí  informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím, 
v platném znění

Vážená paní Dvořáková,
na  základě  Vaší  Žádosti  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.  sdělujeme 
následující:
požadavek: „odvoláním na náhlou změnu územního plán návsi v Radošovicích platnou údajně 
od  června  t.  r.  (pozemku  1259/5,  1259/6  a  1259/7  v k.  ú.  Božkovice)  žádám  neprodleně 
předložit veškerou korespondenci a veškerou dokumentaci k této změně se vážící“ 
k tomuto  sdělujeme:  V příloze  zasíláme  podklady  ke  změně  využití  území  pozemků  par.  č. 
1259/6 a 1259/7 v k. ú. Božkovice, o kterou bylo vlastníky žádáno v roce 2011 v rámci změny 
územního plánu města Bystřice, které jako jediné v dané věci máme k dispozici.  K tomuto 
dále sdělujeme, že pořizovatelem územního plánu města Bystřice byl Městský úřad Benešov, 
odbor územního plánování, který eviduje veškeré podklady k dané změně územního plánu.   
požadavek: „Současně žádám o předložení veškeré dokumentace ke stavbě, která by snad – 
soudíc dle aktuálně již zahájených zemních prací na návsi v Radošovicích – na tomto místně 
měla stát“. 
k tomuto sdělujeme: Dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím  v platném  znění,  vyzýváme  o  upřesnění  požadavku,  tak  aby  bylo  patrné,  o 
jakou stavbu se jedná, na jakých pozemcích a kdo ji provádí, neboť město Bystřice v osadě 
Radošovice v současné době žádnou stavbu nerealizuje.
Zpracování  informací  si  vyžádalo  náklady  spojené  s  pořízením  kopií,  jak  je  uvedeno  v  §  17 
odst.  1  zákona  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ale  bylo  rozhodnuto,  že 
informace  (podklady)  budou  v tomto  případě  a  v rozsahu  zaslaných  podkladů  poskytnuty 
bezplatně.  V případě,  že  bude  třeba  vyhledání  či  vyžádání  si  dalších  podkladů  od  jiných 
subjektů upozorňujeme, že jako povinný subjekt jsme oprávněni dle § 17 odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb. účtovat poplatek za pořízení kopií, a to dle Vnitřního předpisu č. 1/2015 ze dne 
19.  2.  2015,  který  stanovuje  výši  poplatků  za  kopírování  úředních  spisů  dle  Předpisu  č. 
634/2004 zákona o správních poplatcích v platném znění.
S pozdravem
 Michal Hodík
starosta města
Příloha:  Soubor  podkladů  (Návrh  zařazení  lokality  do  změny  ÚP  obce  -  formulář,  seznam  příloh,  2x 
mapový podklad, 2x informace o parcele z KN, Návrh na zařazení lokality do změny územního plánu 
obce Bystřice, Vyjádření – změna územního plánu)
www.mestobystrice.cz
- 1 -