Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
92604047-29889-170105155531
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
5.1.2017 15:55:27
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
NE
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, serialNumber=ICA - 
10370961 
Datum: 2017.01.05 15:56:08 +01'00'
5.1.2017
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
V Praze dne 4. 1. 2017 
 
  PID: MFCR7XXFAM 
  Č. j.: MF-46762/2016/10-4/2510 IK 
   
  Počet listů: 1 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Věc:   Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 30. prosince 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
„Žádám seznam projektů, včetně uvedení čísla projektu, jeho názvu, jména a IČO příjemce 
prostředků  ze  strukturálních  fondů,  Fondu  soudržnosti  a  Evropského  rybářského  fondu,  u 
nichž byl od 30. 09. 2016 k datu této žádosti podán odborem Legislativa a právní služby MF 
ČR návrh na zahájení trestního řízení.” 
 
 
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje, že z jeho strany nebyly v období od 30. září 
2016 do 30. prosince  2016,  tedy  do  data  doručení  Vaší  žádosti na Ministerstvo financí, 
podány  žádné  návrhy  na  zahájení  trestního  řízení  týkající  se  čerpání  finančních  prostředků 
z Vámi uvedených fondů.  
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Michal Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
Žurovec
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí oddělení, 
givenName=Michal, sn=Žurovec, 
serialNumber=ICA - 10357339 
Datum: 2017.01.05 15:17:22 +01'00'
 
              
 
 
 
 
                      Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                                                      zástupce ředitele odboru