Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
89670482-29889-161006154953
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Milotová Kateřina Mgr.
Datum:
6.10.2016 15:49:51
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Mgr. 
Digitálně podepsal Mgr. Kateřina 
Milotová 
DN: c=CZ, cn=Mgr. Kateřina Milotová, 
Kateřina  o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=15507, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
6.10.2016
Milotová financí, serialNumber=ICA - 
10373220 
Datum: 2016.10.06 15:50:47 +02'00'
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 

V Praze dne 6. 10. 2016 
 
  PID: MFCR6XRTUJ 
  Č. j.: MF-33053/2016/10-4/1868 IK 
   
 
Počet listů: 1 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
Vážený pane, 
 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 30.  září  2016  doručeno  Vaše  podání se žádostí 
o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
„seznam  projektů,  včetně  uvedení  čísla  projektu,  jeho  názvu,  jména  a  IČO  příjemce 
prostředků  ze  strukturálních  fondů,  Fondu  soudržnosti  a  Evropského  rybářského  fondu,  u 
nichž byl od 30.6.2016 k datu této žádosti podán odborem Legislativa a právní služby MF ČR 

návrh na zahájení trestního řízení.” 
 
 
V uvedené věci Vám Ministerstvo financí sděluje, že ze strany odboru 29, Legislativa 
a právní služby, nebyly v období od 30. června 2016 do 30. září 2016, tedy do data doručení 
žádosti na Ministerstvo financí, podány žádné návrhy na zahájení trestního řízení týkající se 
čerpání finančních prostředků z Vámi uvedených fondů.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Michal  Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
 
Žurovec
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
oddělení, serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.10.06 15:32:48 +02'00'
 
 
              
 
 
 
 
                      Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                                                      zástupce ředitele odboru