Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
88617165-29889-160902152552
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
2.9.2016 15:25:49
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, serialNumber=ICA - 
10370961 
Datum: 2016.09.02 15:26:38 +02'00'
2.9.2016
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 2. 9. 2016 
 
  PID: MFCR6XPYJM 
  Č. j.: MF-23841/2016/10-11 
   
  Počet listů: 2 
 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc:  Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací 
podle § 14 odst. 7 písm. c)  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
Vážený pane Havlíku, 
 
Ministerstvo financí obdrželo dne 29. června 2016 Vaši žádost o informace dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím“), v tomto znění:  
 
 „žádám seznam pravomocných  rozsudků,  na  jejichž  základě  Ministerstvo  financí  k  datu  podání 
této žádosti nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi 
informace  o  osobách  pravomocně  odsouzených  za  trestné  činy  poškozující  finanční  zájmy  EU 
Informaci žádám v rozsahu spisová značka pravomocného rozsudku a název soudu, který rozsudek 
vyhlásil. Informace žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona)“ 
 
Dne 12. července 2016 Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí čj. MF-23841/2016/10-4-
Roz o odmítnutí poskytnutí informace na  základě  ustanovení  čl.  5  a  Nařízení  Komise  (ES, 
Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení. 
 
Proti uvedenému rozhodnutí jste dne 28. července 2016 podal rozklad s odůvodněním, že 
napadané rozhodnutí je protiústavní. Dne 18. srpna 2016 vydal ministr financí rozhodnutí čj. MF-
23841/2016/10-10, kterým napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. 

 
Konec  lhůty  pro  nové  vyřízení  žádosti  připadá  podle  §  14  odst.  5  písm.  d) zákona  
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
na 2. září 2016. 
 
 
Vzhledem k tomu,  že  vyřízení  Vaší  žádosti  vyžaduje  konzultaci  mezi  více  složkami 
povinného subjektu, prodlužuje Ministerstvo financí lhůtu pro vyřízení žádosti o poskytnutí 
informací  podle  §  14  odst.  7  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o 10 dní, tj. do 12. září 2016. 
 
 
 
S pozdravem 
Ing. Michal  Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
Žurovec
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
 
oddělení, serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.09.02 15:24:07 +02'00'
           
 
 
 
 
         Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                  
                  zástupce ředitele odboru 
 
 
  Strana 2