Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
88365475-29889-160825135652
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Milotová Kateřina Mgr.
Datum:
25.8.2016 13:56:50
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Mgr. 
Digitálně podepsal Mgr. Kateřina 
Milotová 
DN: c=CZ, cn=Mgr. Kateřina Milotová, 
Kateřina  o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=15507, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
25.8.2016
Milotová financí, serialNumber=ICA - 
10373220 
Datum: 2016.08.25 13:57:22 +02'00'
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 

Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 25. 8. 2016 
 
  PID: MFCR6XPJRC 
  Č. j.: MF-26621/2016/10-9 
   
  Počet listů: 2 
Přílohy: 1 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Věc:  Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážený pane Havlíku, 
 
 
Ministerstvo financí obdrželo dne 10. srpna 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „zákon  o  svobodném  přístupu  k informacím“),  v  níž  se  domáháte 
poskytnutí následujících informací: 
 
„žádám  kopie  všech  ročních  zpráv  o  výsledcích  finančních kontrol  vytvořených  podle  §  22 
Zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  k  datu  podání  této  žádosti. 
Jestliže  získání  informace  vyžaduje  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  ve  smyslu  Zákona 
106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 
22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.“ 
 
 
Povinný  subjekt  Vás  dne  3.  srpna 2016 vyzval k upřesnění  Vaší  žádosti  v tom 
smyslu, zda žádáte rovněž o poskytnutí ročních zpráv předkládaných Ministerstvu financí dle 
§ 22 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  finanční  kontrole“).  Vaši  žádost  jste  upřesnil  dne 
12. srpna 2016 tak, že žádáte rovněž o poskytnutí ročních zpráv předkládaných Ministerstvu 
financí dle § 22 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona o finanční kontrole. 
 

Poskytnutí  požadovaných  kopií  všech  ročních  zpráv  o  výsledcích  finančních  kontrol 
vytvořených podle ustanovení § 22 o finanční kontrole vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání 
a stažení těchto zpráv z Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (IS FKVS). 
 
Jedná se o všechny výkazy zaslané do IS FKVS od roku 2002, a to od všech povinných 
subjektů. Tato vyhledávací činnost byla vyčíslena na 25 346 hodin intenzivní práce 1 člověkaJe 
předpokládáno, že 1 člověk zpracuje za 1 hodinu cca 4 výkazy. Jedná se o 101 385 výkazů od 
povinných subjektů v období 2002 – 2015.  
 
Ve  své  žádosti  jste  uvedl,  že  netrváte  na  poskytnutí  všech  výše  uvedených  informací, 
pokud by získání  takové  informace  vyžadovalo  mimořádně  rozsáhlé  vyhledávání  ve  smyslu 
zákona o svobodném  přístupu  k informacím,  ale  požadujete  poskytnutí  informací  alespoň 
minimálně v rozsahu podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (Přehled o zjištěních 
vnitřního  kontrolního  systému  orgánu  veřejné  správy,  na  jejichž  základě  tento  orgán  oznámil 
státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný 
čin).   Tyto informace podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Vám tedy zasílám 
v příloze.  
 
 
 
 
S pozdravem 
Digitálně podepsal Mgr. Milena 
 
Mgr. Milena Hrdinková 
DN: title=10403, c=CZ, o=MFCR, 
ou=05, cn=Mgr. Milena Hrdinková 
 
Hrdinková Datum: 2016.08.25 11:59:33 
+02'00'
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Milena Hrdinková 
 
 
 
 
 
 
                     ředitelka odboru 
 
 
       
 
 
 
  Strana 2