Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
88176445-29889-160819120028
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Milotová Kateřina Mgr.
Datum:
19.8.2016 12:00:26
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Mgr. 
Digitálně podepsal Mgr. Kateřina 
Milotová 
DN: c=CZ, cn=Mgr. Kateřina Milotová, 
Kateřina  o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=15507, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
19.8.2016
Milotová financí, serialNumber=ICA - 
10373220 
Datum: 2016.08.19 12:01:31 +02'00'
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 19. 8. 2016 
 
  PID: MFCR6XPEJM 
  Č. j.: MF-25977/2016/10-11 
   
  Počet listů: 2 
Přílohy: 1 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc:  Nové  poskytnutí  informace  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Vážený pane Havlíku, 
 
na Ministerstvo financí byla dne 22. července 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších předpisů. Žádal jste o poskytnutí kopie auditu č. j. MF-2536/2016/2902-5, byť i 
v anonymizované podobě.  
 
K výše uvedenému Vám Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) sděluje, že 
písemnost  povinného subjektu  evidovaná  pod  č.  j.  MF-2536/2016/2902-5 je oznámením 
o podezření  ze  spáchání  trestného  činu,  jež  podalo  Ministerstvo  financí, neboť  byly  zjištěny 
skutečnosti, které zakládají podezření ze spáchání trestného činu, konkrétně v souvislosti se 
skutečnostmi  zjištěnými  v  rámci  auditu  operace  č.  ETC SN-CZ/2013/O/004  v  projektu  č. 
100023407 (Jsme sousedé – seriál pořadů z česko-saského pohraničí).  
 
Povinný subjekt Vám však v rámci této žádosti poskytl dne 12. 8. 2016 kopii auditu 
operace  č.  ETC SN-CZ/2014/O/007,  ze  které  byly  odstraněny  informace z důvodu 
uvedeného v § 11 odst. 3 Zákona. 
 

K uvedenému  omylu došlo administrativním pochybením povinného subjektu. 
Z tohoto  důvodu  Vám  v příloze  tohoto  dopisu  zasíláme  kopii  auditu  operace  č.  ETC SN-
CZ/2013/O/004 a za způsobené obtíže se omlouváme.  
 
 
S pozdravem 
 
Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
 
Ing. Michal  DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
Žurovec
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí oddělení, 
 
serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.08.19 11:03:51 +02'00'
                               
 
 
   Ing. Michal Žurovec 
                                          
    zástupce ředitele odboru 
 
 
 
  Strana 2