Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.
Ministerstvo financí ýeské republiky 
Auditní orgán
 
 
 
ý. j.: MF–76449/2013/52 
 
 
 
 
 
 
 
Výtisk þ. 1 
PID: MFCR4XMWCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVA O AUDITU OPERACE    
þ. ETC SN-CZ/2013/O/004 
 
 
provedeného  ve  smyslu  þl.  62  odst.  1  písm.  b)  naĜízení  Rady  (ES)  þ.  1083/2006,  o  obecných 
ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu  a  Fondu 
soudržnosti  a  zrušení  naĜízení  Rady  (ES)  þ.  1260/1999,  naĜízení  Komise  (ES)  þ.  846/2009  
a zákona  þ.  320/2001  Sb.,  o  finanþní  kontrole  ve  veĜejné  správČ  a  o  zmČnČ  nČkterých  zákonĤ  
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strana 2 (celkem 51) 

OBSAH  
OBSAH.......................................................................................................................................... 3 
IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE................................................................................................................ 4 
1.  CÍL A PěEDMċT AUDITU...................................................................................................... 5 
1.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU .............................................................................................. 5 
1.2  FINANýNÍ RÁMEC PROJEKTU ................................................................................................. 5 
1.3  POPIS AUDITOVANÉHO SUBJEKTU......................................................................................... 6 
1.4  CÍL A PěEDMċT AUDITU.......................................................................................................... 7 
2.  PODROBNÁ ZPRÁVA ........................................................................................................... 8 
2.1  PRÁVNÍ ZÁKLAD...................................................................................................................... 8 
2.2  OSTATNÍ DOKUMENTACE RELEVANTNÍ PRO VÝKON AUDITU OPERACE ................................ 8 
2.3  SEZNAM OVċěOVANÉ DOKUMENTACE .................................................................................. 9 
2.4  METODY AUDITORSKÉ PRÁCE ............................................................................................. 10 
2.5  POPIS AUDITORSKÝCH PRACÍ.............................................................................................. 10 
2.6  SHRNUTÍ AUDITNÍCH ZJIŠTċNÍ ............................................................................................. 11 
3.  VÝSLEDKY AUDITU, ZJIŠTċNÍ A DOPORUýENÍ .............................................................. 12 
4.  ZÁVċR ................................................................................................................................. 21 
5.  PěÍLOHY ............................................................................................................................. 23 
5.1  PěÍLOHA ý. 1: STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 1. NÁVRHU ZPRÁVY O AUDITU ZE 
DNE 11.2.2014 .............................................................................................................................. 24 
5.2  PěÍLOHA ý. 2: VYPOěÁDÁNÍ STANOVISKA AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 1. NÁVRHU ZPRÁVY 
O AUDITU ZE DNE 30.4.2014 ......................................................................................................... 32 
5.3  PěÍLOHA ý. 3A A 3B: STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU KE 2. NÁVRHU ZPRÁVY O 
AUDITU ZE DNE 25.6.2014 ............................................................................................................ 44 
5.4  PěÍLOHA ý. 4: VYPOěÁDÁNÍ STANOVISKA AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 2. NÁVRHU ZPRÁVY 
O AUDITU ZE DNE 22.8.2014 ......................................................................................................... 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 3 (celkem 51) 

IDENTIFIKAýNÍ ÚDAJE 
 
Druh auditu: 
Audit operace - plánovaný 
Fond: 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu pĜeshraniþní 
spolupráce 2007-2013 mezi ýeskou republikou a 
Operaþní program: 
Svobodným státem Sasko 
(dále též „OPPS ýR-Sasko“) 
CCI: 
2007CB163PO017 
ýlenský stát / region: 
ýeská republika / Ústecký kraj 
Jsme sousedé – seriál poĜadĤ z þesko-saského 
Název projektu:  
pohraniþí 
ýíslo projektu: 
100023407 
Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace: 
17.9.2010 (LP), 30.8.2010 (SAB) 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR:
10.1.2011 
Stav projektu (ke dni zahájení auditu): 
Fyzická realizace projektu ukonþena 
Název: Evropan o.s. 
Adresa: Popovická 32, 405020 DČþín 
Auditovaná osoba: 
Iý: 26986116 
Statutární zástupce: Jan Kulíšek, Ĝeditel 
Datum ukonþení fyzické realizace projektu: 
31.12.2011 
Auditované období: 
1.10.2010 - 30.6.2011 
Termín auditního šetĜení na místČ:  
20.8.2013 - 23.8.2013 
Vedoucí auditorského týmu: 
Mgr. KateĜina Doubravová 
ýlenové auditorského týmu: 
Ing. Ivana Majtnerová, Ing. Marcela Poupová 
PĜizvané osoby:  
--- 
Datum vypracování Zprávy o auditu: 
6.11.2014 
Poþet stran Zprávy o auditu  
51 
PĜíloha þ. 1: Stanovisko auditovaného subjektu 
k 1. Návrhu zprávy o auditu ze dne 11. 2. 2014 
PĜíloha þ. 2: VypoĜádání stanoviska auditovaného 
subjektu k 1. Návrhu zprávy o auditu ze dne 30. 4. 2014 
PĜílohy k 2. Návrhu zprávy o auditu: 
PĜíloha þ. 3a a 3b: Stanovisko auditovaného subjektu 
ke 2. Návrhu zprávy o auditu ze dne 25. 6. 2014 
PĜíloha þ. 4: VypoĜádání stanoviska auditovaného 
subjektu k 2. Návrhu zprávy o auditu ze dne 22. 8. 2014 
Poþet výtiskĤ Návrhu zprávy o auditu: 

1 x auditovaná osoba 
1 x Odbor Auditní orgán MF ýR  
RozdČlovník:  
elektronicky: Auditní orgán Svobodného státu 
Sasko, Národní orgán (MMR ýR) 
 
Strana 4 (celkem 51) 

1.  CÍL A PěEDMċT AUDITU 
1.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 
Název projektu: 
Jsme sousedé – seriál poĜadĤ z þesko-saského pohraniþí 
 
Auditovaný partner: 
Evropan o. s. 
Prioritní osa:   
1 Rozvoj spoleþenských rámcových podmínek v dotaþním území 
 
  
Oblast podpory:  
1. 2 Kooperativní opatĜení v oblasti lidských zdrojĤ, sociokulturního rozvoje a 
partnerské spolupráce 
PartneĜi projektu:  
LP/PP 
Název partnera 
ýlenský stát 
LP 
Evropan o. s. 
ýeská republika 
PP1 
Sendernetz e.V. 
Svobodný stát Sasko 
ěídící orgán:    
Saské státní ministerstvo životního prostĜedí a zemČdČlství, Referát 25 
Národní orgán:  
Ministerstvo pro místní rozvoj ýR, Odbor Evropské územní spolupráce 
Kontrolor podle þl. 16 naĜízení (ES) 1080/2006: 
Centrum pro regionální rozvoj ýR, poboþka pro 
NUTS II Severozápad v ChomutovČ 
Certifikaþní orgán:  
Saské státní ministerstvo životního prostĜedí a zemČdČlství 
PĜedmČt projektu:  
V rámci projektu mČly být vytvoĜeny nové kooperaþní a komunikaþní struktury a 
nový  dvoujazyþný  pĜeshraniþní  informaþní  systém  s  databází.  Kombinací  dat/informací  z þeského  a 
saského regionu mČla ke spoleþnČ urþeným tématĤm vzniknout série poĜadĤ, které budou k dispozici 
na  informaþním  portálu  i  na  DVD.  V ýechách  i  v Sasku  mČlo  být  vyrobeno  52  poĜadĤ  k vybraným 
tématĤm,  celkem  tedy  104  poĜadĤ.  DVD  mČla  být  každé  þtvrtletí  rozeslána  k využití  vytipovaným 
subjektĤm  (plánováno  1400  organizací),  jako  napĜ.  základní  a  stĜední  školy,  mČsta  a  obce,  knihovny 
nebo turistická centra. Stálou souþástí informaþního portálu bude možnost navázání partnerství, a to s 
pomocí modelových oslovovacích dopisĤ a databáze zájemcĤ. Struktura internetového portálu, systém 
distribuce i využití poĜadĤ na portálu a DVD, rozsah poskytovaných informací, mČla být odzkoušena a 
vyhodnocena v praxi.  
1.2  FINANýNÍ RÁMEC PROJEKTU 
Ostatní 
Ostatní 
veĜejné 
prostĜedky na 
Finanþní rámec 
Státní 
Soukromé 
Celkem 
ERDF 
zdroje (státní/ 
financování 
projektu v € 
rozpoþet 
zdroje 
krajské/ 
nezpĤsobilých 
obecní) 
výdajĤ 
Celkové zpĤsobilé 
výdaje
 dle Smlouvy o 
622 049,06 
526 145,00 
7 734,00 
0,00 
85 116,00 
3 054,06 
poskytnutí dotace 
Z toho auditovaný 
154 680,00 
131 478,00 
7 734,00 
0,00 
15 468,00 
0,00 
partner 
Certifikované výdaje 
auditovaného 
89 390,16 
75 981,62 
4 469,49 
0,00 
8 939,05 
0,00 
partnera  
OsvČdþení o kontrole 
37 449,38 
31 831,97 
1 872,46 
0,00 
3 744,95 
0,00 
podle þl. 16 þ. 2 
Strana 5 (celkem 51) 

OsvČdþení o kontrole 
30 417,35 
25 854,74 
1 520,86 
0,00 
3 041,75 
0,00 
podle þl. 16 þ. 3 
OsvČdþení o kontrole 
21 523,43 
18 294,91 
1 076,17 
0,00 
2 152,35 
0,00 
podle þl. 16 þ. 4 
ZpĤsobilé výdaje 
podle auditu 

73 352,40 
62 349,52 
3 667,60 
0,00 
7 335,28 
0,00 
operace  
Identifikované 
nezpĤsobilé výdaje 

16 037,76 
13 632,10 
801,89 
0,00 
1 603,77 
0,00 
v rámci auditu 
operace  

% vyjádĜení 
17,94  
nedostatku 
1.3  POPIS AUDITOVANÉHO SUBJEKTU 
Evropan je obþanským sdružením, které vzniklo dne 17.12.2004.    
Podle Stanov obþanského sdružení Evropan ze dne 28.2.2009 je „hlavním cílem obþanského sdružení: 
1.  Dosáhnout kvalitní informovanosti obþanĤ v ýR o životČ a aktivitách obþanĤ v jednotlivých zemích 
EU.  
2.  Podporovat povČdomí široké i odborné veĜejnosti o možnostech a právech obþanĤ v rámci EU. 
3.  ZajišĢovat  výmČnu  informací  o  životČ  v ýR  a  zemích  EU,  zejména  v kontextu  obþanské 
spoleþnosti.“ 
„ýinností obþanského sdružení je:  
1.  ŠíĜit informace o obþanských aktivitách v zemích EU.  
2.  Hájit  zájmy  žen  a  prohlubovat  povČdomí  o  rovných  pĜíležitostech  a  uplatnČní  žen  ve  spoleþnosti. 
Shromažćovat,  podporovat  a  provádČt  výmČnu  informací  o  aktivitách  obþanĤ  a  obþanských 
sdružení v zemích EU.  
3.  Seznamovat obþany a obþanská sdružení s možnostmi pro medializaci jejich aktivit. 
4.  Spolupracovat a vymČĖovat si zkušenosti se zahraniþními i tuzemskými organizacemi s podobnými 
cíli.  
5.  PoĜádat exkurze, konference, školení, diskuze, semináĜe, spoleþenské a veĜejné akce zamČĜené na 
cíle sdružení Evropan.  
6.  Shromažćovat, vytváĜet a distribuovat materiály vyplývajících z cílĤ sdružení Evropan.“  
„ProstĜedky na svoji þinnost získává sdružení z tČchto zdrojĤ:  
a)  granty, dary a pĜíspČvky fyzických a právnických osob,  
b)  výnosy z vlastních aktivit (školení, semináĜe, distribuce informaþních materiálĤ),  
c)  dotace z veĜejných rozpoþtĤ,  
d)  odkazy a dČdictví,  
e)  výnosy majetku, 
f)  þlenské pĜíspČvky.“ 
„Majetek  sdružení  tvoĜí  movitý  a  nemovitý  majetek,  finanþní  prostĜedky,  pohledávky,  dluhopisy  a  jiná 
práva.“ 
Obþanské sdružení Evropan je neziskovou institucí.  
Evropan  o.s.  nemá  vlastí  webové  stránky,  na  kterých  by  publikoval  informace  o  své  þinnosti. Jedinou 
dostupnou informací na internetu je, že Evropan o.s. je jedním z poĜadatelĤ festivalu Femina Film.  
Strana 6 (celkem 51) 

Podle  výše  uvedených  informací  by  mČl  auditovaný  subjekt  být  vhodným  pĜíjemcem  dotace  v rámci 
OPPS ýR-Sasko.  
Podle  oficiálních  pokynĤ  pro  pĜedkládání  projektových  žádostí  zveĜejnČných  na:  http://www.ziel3-
cil3.eu/cs/formulare/antragsstellung/index.jsp  jsou  jednou  z povinných  pĜíloh  projektové  žádosti  pro 
þeského  kooperaþního  partnera  v pĜípadČ  obþanského  sdružení  mimo  jiné  podklady  pro  posouzení 
finanþního  zdraví.  Pokud  kooperaþní  partner  vede  úþetnictví  v plném  rozsahu  nebo  zjednodušeném 
rozsahu,  pĜedloží  úþetní  závČrku  obsahující  rozvahu  a  výkaz  ziskĤ  a  ztrát  za  poslední  tĜi  úþetnČ 
uzavĜené  roky.  Kooperaþní  partner  dále  pĜedloží  doklad  o zabezpeþení  pĜedfinancování  celkových 
výdajĤ  dvou  po  sobČ  následujících  kalendáĜních  þtvrtletí,  ve  kterých  má  kooperaþní  partner  nejvyšší 
výdaje. Takovým dokladem mĤže být smlouva o poskytnutí úvČru bankou nebo závazný pĜíslib banky 
o poskytnutí  úvČru  v pĜípadČ  schválení  projektu  nebo  právní  akt  statutárního  orgánu  kooperaþního 
partnera,  kterým  je  stvrzena  schopnost  zabezpeþit  potĜebné  finanþní  prostĜedky.  Jako  doklad 
o zabezpeþení  pĜedfinancování  projektu  pĜedložil  auditovaný  subjekt  potvrzení  o  zĤstatku  úþtu 
vedeného u ýSOB a.s. ke dni 12.1.2010. 
Auditovaný  subjekt,  jako  vedoucí  partner  projektu,  pĜedložil  Rozvahu  a  výkazy  zisku  a  ztráty 
k 31.12. 2006,  31.12.2007  a  31.12.2008.  Vzhledem  k tomu,  že  registrace  projektové  žádosti  ze  dne 
26.5.2010  probČhla  dne  1.6.2010,  vyzvali  auditoĜi  auditovaný  subjekt  také  k pĜedložení  Rozvahy 
k 31.12.2009. 
Z pĜedložených  dokumentĤ  však  vyplývá,  že  Evropan  o.s.  nevykonával  v letech  2006-2008  žádnou 
þinnost,  protože  v rozvahách  i  výkazech  ziskĤ  a  ztrát  je  evidováno  pouze  1000,00  Kþ  za  þlenské 
pĜíspČvky, proto Evropan o.s. ani nepodával daĖové pĜiznání k dani z pĜíjmĤ podle zákona þ. 586/1992 
Sb., o daních z pĜíjmĤ, dle ustanovení § 38 m) 7) a). Ke konci roku 2009 mČl už Evropan o.s. minimální 
zĤstatek na bankovních úþtech a pohledávky u odbČratelĤ. 
ZávČrem auditorĤ v 1. návrhu zprávy o auditu vzhledem k výše uvedenému bylo, že auditovaný subjekt 
není vhodným pĜíjemcem dotace.  
ZplnomocnČný  zástupce auditovaného  subjektu  pĜedložil  k vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne 
11.2.2014  výpis  z Hlavní  knihy  pro  období  1-12/2010  pro  úþet  221000.  Výpis  z  bankovního  úþtu 
þ. 229143704/0300 prokazující pĜíjem þástky od TV Lyra s.r.o. ve výši 4 000 000,00 Kþ dne 5.1.2010 
doložen  nebyl.  PĜesto  auditoĜi  akceptují  vysvČtlení  auditovaného  subjektu  k pĜedfinancování 
projektu.
 
1.4  CÍL A PěEDMċT AUDITU 
Cílem auditu operace je získat ujištČní o oprávnČnosti certifikovaných výdajĤ v rámci realizace operace 
ve smyslu  þlánku 62 odst. 1 písm. b) naĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006. Cílem auditu operace je také 
získat ujištČní, že Ĝídící a kontrolní systém OPPS ýR-Sasko funguje úþinnČ až do úrovnČ implementace 
projektĤ / operací spolufinancovaných z ERDF. 
PĜedmČtem auditu operace  ve smyslu þl. 16 odst. 2 naĜízení Komise (ES) þ. 1828/2006 je ovČĜení, zda 
jsou splnČny tyto podmínky: 
1.  operace  na  úrovni  þeského  kooperaþního  partnera  splĖuje  kritéria  výbČru  pro  OPPS  ýR-Sasko, 
realizace  projektu/operace  probíhá  v souladu  s rozhodnutím  o  schválení,  resp.  Smlouvou 
o poskytnutí dotace, a zda operace splĖuje všechny související podmínky týkající se její funkþnosti 
a využití nebo cílĤ, jichž je tĜeba dosáhnout; 
2.  vykázané  certifikované  výdaje  souhlasí  s úþetními  záznamy  a  podklady  vedenými  pĜíjemcem, 
výdaje  vykázané  v rámci  projektu  odpovídají  pravidlĤm  zpĤsobilosti  výdajĤ  pro  OPPS  ýR-Sasko, 
jsou úþtovány oddČlenČ od ostatních výdajĤ a nedochází k dvojímu financování výdajĤ; 
3.  výdaje vykázané pĜíjemcem jsou v souladu s relevantními pĜedpisy ES a ýR: 
Strana 7 (celkem 51) 

a.  dodržení pravidel pro publicitu projektu v rámci OPPS ýR-Sasko; 
b.  dodržení pravidel pro zadávání veĜejných zakázek a poskytování veĜejné podpory; 
c.  dodržení zásady rovných pĜíležitostí a ochrany životního prostĜedí; 
d.  zajištČní pĜimČĜeného audit trailu;  
4.  veĜejný pĜíspČvek byl pĜíjemci vyplacen v souladu s þlánkem 80 naĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006   
a naĜízením Komise (ES) þ. 846/2009.  
2.  PODROBNÁ ZPRÁVA 
2.1  PRÁVNÍ ZÁKLAD 
ƒ  naĜízení  Rady  (ES)  þ.  1083/2006  o  obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální 
rozvoj,  Evropském  sociálním  fondu  a  Fondu  soudržnosti  a  zrušení  naĜízení  (ES)  
þ. 1260/1999, v platném znČní; 
ƒ  naĜízení  Komise  (ES)  þ.  1828/2006,  kterým  se  stanoví  provádČcí  pravidla  k  naĜízení  Rady  (ES)  
þ.  1083/2006  o  obecných  ustanoveních  týkajících  se  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, v platném znČní; 
ƒ  naĜízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  þ.  1080/2006  o  Evropském  fondu  pro  regionální 
rozvoj, v platném znČní; 
ƒ  zákon  þ.  320/2001  Sb.  o  finanþní  kontrole  ve  veĜejné  správČ  a  o  zmČnČ  nČkterých  zákonĤ,  
v platném znČní; 
ƒ  zákonem þ. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o státní 
kontrole”); 
ƒ  zákon þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách; 
ƒ  zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví; 
ƒ  zákon þ. 235/2004 Sb.; o dani z pĜidané hodnoty; 
ƒ  zákon þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ; 
ƒ  usnesení  vlády  ýR  ze  dne  12.1.2009  þ.  48  o  Závazných  postupech  pro  zadávání  zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojĤ EU, nespadajících pod aplikaci zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných 
zakázkách, pro programové období 2007-2013; 
ƒ  usnesení vlády ýR ze dne 22. února 2006 þ. 198 ke koordinaci pĜípravy ýeské republiky na þerpání 
finanþních prostĜedkĤ ze strukturálních fondĤ a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007-
2013; 
ƒ  usnesení vlády ýR ze dne 22. února 2012 þ. 108 k optimalizaci auditní þinnosti v ýR pro operaþní 
programy pĜeshraniþní spolupráce 2007-2013 vþetnČ souvisejících zmČn v usneseních vlády. 
2.2  OSTATNÍ DOKUMENTACE RELEVANTNÍ PRO VÝKON AUDITU OPERACE 
ƒ  Auditní strategie pro OPPS ýR-Sasko schválená EK dne 17.10.2008 v aktuálním znČní;  
ƒ  Manuál AO – Programové období 2007-2013, platný od 1.1.2013; 
ƒ  Metodika finanþních tokĤ a kontroly programĤ spolufinancovaných ze strukturálních fondĤ, Fondu 
soudržnosti a Evropského rybáĜského fondu na programové období 2007-2013; 
ƒ  Pravidla  zpĤsobilých  výdajĤ  pro  programy  spolufinancované  ze  SF  a  FS  na  programové  období 
2007-2013; 
Strana 8 (celkem 51) 

ƒ  Metodická pĜíruþka zpĤsobilých výdajĤ pro programy spolufinancované ze zdrojĤ EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v programovém období 2007-2013; 
ƒ  Závazné  postupy  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU,  nespadajících  pod 
aplikaci zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v programovém období 2007-2013; 
ƒ  DoplĖující  výklad  k  postupĤm  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, v programovém období 
2007-2013; 
ƒ  Popis  Ĝídících  a  kontrolních  systémĤ  dle  þl.  71  naĜízení  Rady  (ES)  þ.  1083/2006  pro  OPPS  ýR-
Sasko; 
ƒ  Programový dokument, verze z 18.10.2007; 
ƒ  Spoleþný  realizaþní  dokument  k programu  Cíl  3/Ziel  3  na  podporu  pĜeshraniþní  spolupráce  2007-
2013 mezi ýeskou republikou a Svobodným státem Sasko;  
ƒ  PĜíruþka pro þeské kooperaþní partnery – podávání žádostí; 
ƒ  PĜíruþka pro þeské kooperaþní partnery – realizace projektu; 
ƒ  Mezinárodní auditorské standardy. 
2.3  SEZNAM OVċěOVANÉ DOKUMENTACE1 
ƒ  Smlouva o poskytnutí dotace na projekt realizovaný v rámci OPPS ýR-Sasko z 30.8.2010 vþetnČ 
zmČn z 11.3.2011, 8.7.2011, 18.4.2012, 8.4.2013 
ƒ  Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR ze dne 10.1.2011 vþetnČ zmČny ze dne 11.5.2011 
ƒ  Projektová žádost ze dne 26.5.2010 vþetnČ pĜíloh 
ƒ  Dohoda  o  spolupráci  mezi  kooperaþními  partnery  ze  dne  20.5.2009  vþetnČ  dodatku  þ.  1  ze  dne 
1.7.2010 
ƒ  Zprávy o prĤbČhu projektu za období:   

1.10.2010 – 31.12.2010 ze dne 3.2.2010 schválená kontrolorem dne 22.6.2011 

1.1.2011 – 31.3.2011 ze dne 19.4.2011 schválená kontrolorem dne 14.10.2011 

1.4.2011 – 30.6.2011 ze dne 10.8.2011 schválená kontrolorem dne 14.10.2011 
ƒ  OsvČdþení þ. 2 o kontrole podle þl. 16 naĜízení (ES) 1080/2006 vþetnČ pĜíloh vydané dne 2.8.2011 
o  Soupiska  výdajĤ  ze  dne  3.2.2011  schválená  kontrolorem  dne  2.8.2011  za  období 
1.10.2010 – 31.12.2010 
ƒ  OsvČdþení  þ.  3  o  kontrole  podle  þl.  16  naĜízení  (ES)  1080/2006  vþetnČ  pĜíloh  vydané  dne 
16.11.2011 

Soupiska  výdajĤ  ze  dne  19.4.2011  schválená  kontrolorem  dne  16.11.2011  za  období 
1.1.2011 – 31.3.2011 
ƒ  OsvČdþení  þ.  4  o  kontrole  podle  þl.  16  naĜízení  (ES)  1080/2006  vþetnČ  pĜíloh  vydané  dne 
18.11.2011 

Soupiska  výdajĤ  ze  dne  10.8.2011  schválená  kontrolorem  dne  18.11.2011  za  období 
1.4.2011 – 30.6.2011 
ƒ  Žádost o platbu za období 1.10.2010 - 31.12.2010 ze dne 15.8.2011 vþetnČ pĜíloh 
ƒ  Žádost o platbu za období 1.10.2010 - 31.3.2011 ze dne 22.8.2011 vþetnČ pĜíloh 
ƒ  Žádost o platbu za období 1.1.2011 - 30.6.2011 ze dne 22.11.2011 vþetnČ pĜíloh 
ƒ  Žádost o platbu za období 1.4.2011 - 30.6.2011 ze dne 10.3.2012 vþetnČ pĜíloh 
1 Nejedná se o taxativní výþet ovČĜené dokumentace
Strana 9 (celkem 51) 

ƒ  Hlavní kniha za období 1 – 6/2011 a 1 – 12/2010 pro StĜedisko 2 Jsme sousedé  
ƒ  Seznam zaĜazeného majetku k 31.8.2010 
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan - 1. Podpisový Ĝád  
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan – 2. ObČh úþetních dokladĤ  
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan - 3. OceĖování majetku a závazkĤ  
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan – 4. Archivaþní a skartaþní Ĝád 
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan - 5. Poskytování cestovních náhrad  
ƒ  SmČrnice obþanského sdružení Evropan - 5. Poskytování cestovních náhrad  
ƒ  Originály  úþetních  dokladĤ  k  certifikovaným  výdajĤm  auditovaného  partnera  vþetnČ  pĜíloh  a 
podpĤrných  dokumentĤ  (pracovní  smlouvy  vþ.  náplnČ  práce,  dohoda  o  provedení  práce,  mzdové 
listy,  cestovní  pĜíkazy,  vyúþtování  pracovních  cest,  smlouvy  s dodavateli  vþetnČ  dokumentace 
k výbČru  dodavatele,  originály  úþetních  dokladĤ,  výpisy  z bankovního  úþtu,  poĜízený  majetek, 
ukázky výstupĤ projektu) 
ƒ  VyjádĜení  kontrolovaného  subjektu  k návrhu  zprávy  o  auditu  operace  þíslo  ETC  SN-CZ/2013/004 
vþetnČ zaslaných pĜíloh 
ƒ  VyjádĜení kontrolovaného subjektu k 2. návrhu zprávy o auditu operace þíslo ETC SN-CZ/2013/004 
vþetnČ pĜíloh 
2.4  METODY AUDITORSKÉ PRÁCE 
BČhem výkonu auditu byly použity zejména následující metody a techniky auditní þinnosti: 

analýza dokumentace vztahující se k projektu; 

porovnávání údajĤ uvedených v žádosti o dotaci se skuteþným stavem realizace projektu; 

ovČĜování správnosti úþetních a ostatních dokladĤ vztahujících se k operaci; 

zaznamenání výsledkĤ ovČĜování jednotlivých oblastí do kontrolních listĤ. 
ěízený rozhovor se zástupci auditované osoby nebyl ze strany auditovaného subjektu umožnČn, tzn. 
omezení auditu. 
2.5  POPIS AUDITORSKÝCH PRACÍ 
Na základČ výbČru vzorku operací vybraného dne 15. 1. 2013 Auditním orgánem OPPS ýR-Sasko byl 
sestaven plán auditĤ.  
PĜíjemce  dotace  byl  e-mailem  ze  dne  23.7.2013  informován  o  plánovaném  auditu,  vþetnČ  možných 
termínĤ pro zahájení a výkon auditu na místČ (navržen byl termín 13.-16.8.2013 nebo 20.- 23.8.2013).  
Po  telefonickém  hovoru  dne  25.7.2013  a  následném  potvrzení  termínu  auditu  na  místČ  auditovaným 
subjektem (e-mail ze dne 26.7.2013) byl auditovaný subjekt informován oznamovacím dopisem ze dne 
30.7.2013,  þ.  j.:  MF-76449/2013/52  o  pĜesném  datu  zahájení  auditu,  o  pĜedmČtu  a  rozsahu  auditu. 
ZároveĖ  dne  31.7.2013  byly  auditovanému  subjektu  e-mailem  zaslány  podrobné  požadavky  na 
pĜípravu dokumentace vþetnČ pĜedpokládaného harmonogramu auditu. 
Dne  9.8.2013  zaslal  auditovaný  subjekt  auditnímu  orgánu  e-mailem  informaci,  že  dokumentace 
k projektu  bude  k dispozici  v sídle  advokátní  kanceláĜe  Narcis  Tomášek  &  partneĜi  (U  starého  mostu 
111/4, 405 02 DČþín - Staré mČsto) a že u zahájení auditu bude pĜítomen pouze povČĜený zástupce.  
Audit  na  místČ  probČhl  v termínu  20.8.2013  -  23.8.2013  v prostorách  advokátní  kanceláĜe  Narcis 
Tomášek  &  partneĜi,  nikoliv  v místČ  pĜíjemce  dotace.  PovČĜeným  zástupce  byl  pan  Narcis  Tomášek, 
Strana 10 (celkem 51) 

advokát.  Auditovaný  subjekt  v prĤbČhu  výkonu  auditu  na  místČ  nezajistil  pĜítomnost  nikoho,  kdo  byl 
zapojen  do  realizace  auditu  a  mohl  tak  auditorĤm  poskytnout  souþinnost  pĜi  výkonu  auditu,  þímž  byl 
audit znaþnČ omezen (§ 17 Smlouvy o poskytnutí dotace). 
Zahájení auditu dne 20.8.2013 byl pĜítomen pan Narcis Tomášek, advokát, který pĜedal auditorskému 
týmu  povČĜení  k zastupování  ke  všem  úkonĤm  souvisejícím  s provedením  auditu  projektu 
þ. 100023407.  Pan  advokát  byl  proto  písemnČ  pouþen  o  právech  a  povinnostech  þlenĤ  auditorského 
týmu  a  auditované  osoby.  Dne  23.8.2013  byl  ukonþen  výkon  auditu  na  místČ  pĜedáním  poskytnuté 
dokumentace  a  podpisem  záznamu  o ukonþení  šetĜení  na  místČ.  Záznam  obsahoval  požadavky  na 
dodateþné  pĜedložení  dokumentace.  Auditovaný  subjekt  zaslal  auditnímu  orgánu  požadované 
dokumenty dne 3.9.2013 a 8.11.2013.   
Po  prostudování  všech  pĜedložených  dokumentĤ  byl  vyhotoven  návrh  zprávy  o  auditu  ze  dne 
19.12.2013, ke kterému auditovaný subjekt zaslal písemné vyjádĜení ze dne 11.2.2014.   
VyjádĜení  auditovaného  subjektu,  resp.  jeho  zplnomocnČného  zástupce,  bylo  posouzeno  auditorským 
týmem ve spolupráci s metodickým oddČlením odboru Auditní orgán. VyjádĜení auditovaného subjektu i 
Reakce auditního orgánu na toto vyjádĜení jsou pĜílohou 2. Návrhu zprávy o auditu.  
Dne  25.6.2014  bylo  Auditnímu  orgánu  doruþeno  vyjádĜení  auditovaného  subjektu,  resp.  jeho 
zplnomocnČného zástupce, ke 2. Návrhu zprávy o auditu. Auditní orgán pĜedložené stanovisko vþetnČ 
pĜiložených  dokumentĤ  vyhodnotil  a  dospČl  k závČru,  že  auditovaný  subjekt  nedoložil  žádné  další 
skuteþnosti,  na  základČ  kterých  by  mohla  být  pĜehodnocena  zjištČní  uvedená  ve  2.  Návrhu  zprávy 
o auditu. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole þ. 3 této zprávy a v pĜíloze þ. 4 této zprávy.  
2.6  SHRNUTÍ AUDITNÍCH ZJIŠTċNÍ 
Stupnice klasifikace závažnosti zjištČní
Vysoká  významnost  –  podezĜení  na  nesrovnalost  s finanþním  dopadem  (nezpĤsobilý  výdaj),  výše 
nezpĤsobilého výdaje je nad 2 % certifikovaných auditovaných výdajĤ nebo pĜevyšuje þástku 10 000 €. 
StĜední  významnost  –  podezĜení  na  nesrovnalost  s finanþním  dopadem  (nezpĤsobilý  výdaj),  výše 
nezpĤsobilého výdaje nepĜesahuje 2 % certifikovaných auditovaných výdajĤ a þástku 10 000 €.  
Nízká  významnost  –  porušení  podmínek  realizace  projektu  s malým  dopadem,  pĜípadnČ  bez 
finanþního  dopadu,  odvod/sankce  je  stanovena  %  (pokud  je  stanoveno  ve  SmlouvČ  o  poskytnutí 
dotace). 
Audit operace þ. ETC SN-CZ/2013/O/004 byl vykonán v souladu se stanoveným cílem v rozsahu þl. 16 
odst. 2) naĜízení Komise (ES) þ. 1828/2006 a v souladu s þl. 62, odst. 1 písm. b) naĜízení Rady (ES) 
þ. 1083/2006. PĜi provádČní auditu byly zohlednČny mezinárodní auditorské standardy.   
Auditní  tým  ovČĜil  na  dokumentaci  pĜedložené  auditovanou  osobou,  zda  operace  splĖuje  podmínky 
požadované þlánkem 16 odst. 2 naĜízení Komise (ES) þ. 1828/2006.  
Na  základČ  pĜedložených  dokumentĤ  auditní  tým  u  auditovaného  kooperaþního  partnera  identifikoval 
dvČ zjištČní bez finanþního dopadu a jedno zjištČní vysoké závažnosti s finanþním dopadem.   
Podrobnosti ke zjištČním jsou uvedeny v þásti 3 této zprávy.  
PĜehled zjištČní:  
Významnost 
Finanþní dopad 
þ. 
ZjištČní 
nízká / stĜední / 
/ þástka v € 
vysoká 

Nesoulad v pĜedložených úþetních výkazech 
nízká 
0,00 

NepĜesnosti ve vykazování cestovních výdajĤ 
nízká 
0,00 
Strana 11 (celkem 51) 

16 037,76  
Nedodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 
(v pĜípadČ 
diskriminace a podezĜení na stĜet zájmĤ pĜi výbČru dodavatele 

vysoká 
potvrzení stĜetu 
zájmĤ 
64 151,00) 
3.  VÝSLEDKY AUDITU, ZJIŠTċNÍ A DOPORUýENÍ  
1.  OvČĜení zda realizace projektu/operace probíhá v souladu s rozhodnutím o schválení, resp. 
Smlouvou o poskytnutí dotace, a zda operace splĖuje všechny související podmínky týkající 
se její funkþnosti a využití nebo cílĤ, jichž je tĜeba dosáhnout; 

Výsledkem projektu mČl podle údajĤ uvedených v projektové žádosti být: 
Ͳ  dvoujazyþný informaþní portál, databáze, sekce partnerství splnČno 
Ͳ  dvoujazyþné poĜady (1 poĜad = 5 minut) v pĤvodním jazyce s titulky partnerské zemČ (52 poĜadĤ 
z ýR, 52 poĜadĤ ze Saska, celkem 104) – splnČno, poĜady jsou volnČ dostupné na www.5min-
online.eu, popĜ. i ke stažení 

Ͳ  poĜady budou volnČ dostupné na portálu k dalšímu využití, sledování, stažení ve vybraném formátu, 
poĜady  mČly  být  odvysílány  také  v regionální  televizi  –  poĜady  jsou  volnČ  dostupné  pouze  na 
portálu,  pĜíjemcem nebylo doloženo a v souþasné dobČ není možné ovČĜit jejich odvysílání 
v regionální televizi
  

Ͳ  4x  zaslání  DVD  poĜadĤ  s propagaþním  materiálem  cca  1400  organizacím  –  úkolem  vedoucího 
partnera  byla  pĜíprava  databáze  k distribuci  DVD,  za  samotnou  distribuci  byl  zodpovČdný 
saský projektový partner. Vedoucí partner pĜedložil seznam subjektĤ, kterým mČla být DVD 
zaslána.   

Ͳ  12x soutČž 
OvČĜení  splnČní  indikátorĤ  projektu  nebylo  pĜedmČtem  auditu,  protože  auditované  období  konþí 
k 30.6.2011. Fyzická realizace projektu byla ukonþena až k 31.12.2011.  
Aktivity,  které  spadají  do  auditovaného  období,  lze,  vyjma  prokázání  odvysílání  poĜadĤ  v regionální 
televizi, na základČ dostupných informací a pĜedložené dokumentace považovat za splnČné.  
2.  OvČĜení  zda  vykázané  certifikované  výdaje  souhlasí  s úþetními  záznamy  a  podklady 
vedenými  pĜíjemcem,  výdaje  vykázané  v rámci  projektu  odpovídají  pravidlĤm  zpĤsobilosti 
výdajĤ  pro  OPPS  ýR-Sasko,  jsou  úþtovány  oddČlenČ  od  ostatních  výdajĤ  a  nedochází 
k dvojímu financování výdajĤ; 

V prĤbČhu auditu na místČ bylo ovČĜeno vedení oddČleného úþetnictví pro projekt, existence originálĤ 
úþetních  dokladĤ,  doložení  úhrady  úþetních  dokladĤ  na  základČ  výpisĤ  z bankovních  úþtĤ  a  ovČĜení 
pĜedmČtu plnČní vyplývajících ze smluv s dodavateli, pĜíp. objednávek.  
Dále  bylo  ovČĜeno,  zda  pĜedmČt  plnČní  smluv/objednávek  je  v souladu  s aktivitami  projektu  a  zda  je 
splnČna  základní  podmínka  zpĤsobilosti  výdajĤ  podle  þl.  20  naĜízení  Parlamentu  a  Rady  (ES) 
þ. 1080/2006,  þl.  56  odst.  4  naĜízení  Rady  (ES)  þ. 1083/2006,  resp.  Pravidel  zpĤsobilých  výdajĤ  pro 
programy spolufinancované ze strukturálních fondĤ a Fondu soudržnosti na programové období 2007-
2012, kap. 2.1 Základní principy zpĤsobilosti výdajĤ, a Realizaþního dokumentu, þásti III Národní þást – 
ýeská republika, bod 2., tj. efektivita, úþelnost a hospodárnost. 
ZjištČní þ. 1: Nesoulad v pĜedložených úþetních výkazech 
Povinností každého þeského kooperaþního partnera je podle §14 odst. b) Smlouvy o poskytnutí dotace 
vést  veškeré  úþetnictví  za  projekt  oddČlenČ  od  ostatního  úþetnictví  v  souladu  s  národní  legislativou 
upravující úþetnictví. 
Strana 12 (celkem 51) 

Auditovaný  subjekt  pĜedložil  k pĤvodnímu  zjištČní  þ.  1  uvedenému  v návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne 
19.12.2013  „NeprĤkaznost  úþetnictví“  v rámci  svého  vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  další 
dokumenty a vysvČtlení. KonkrétnČ se jedná o náklady a výnosy za stĜedisko 2 za období 01-12/2010, 
náklady a výnosy za stĜedisko 2 za období 01-06/2011, koneþný úþet rozvažný k 31.12.2010, poþáteþní 
úþet rozvažný k 1.1.2011, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a DaĖové pĜiznání k dani z pĜíjmĤ právnických 
osob za rok 2010.   
Auditní orgán ovČĜil dodateþnČ doložené dokumenty a pĤvodní zjištČní þ. 1 pĜehodnotil.  
Popis  zjištČní  þ.  1:  ve  výpisu  z  hlavní  knihy  na  stĜedisku  þ.  2  (na  nČmž  je  oddČlenČ  úþtováno  pro 
projekt  „Jsme  sousedé  –  seriál  poĜadĤ  z þesko-saského  pohraniþí“)  nejsou  v letech  2010  a  2011 
zachyceny  poþáteþní  stavy  jednotlivých  úþtĤ  aktiv  a  pasiv.  Nelze  proto  konstatovat,  že  úþetnictví 
související s projektem je vedeno kompletnČ oddČlenČ. 

Auditovaný subjekt ve stanovené lhĤtČ (10 dní od doruþení Návrhu zprávy o auditu þ. 2) pĜedložil další 
úþetní  výkazy,  kde  jsou  uvedeny  obraty  a  zĤstatky  na  úþtech  k 31.12.2010  pro  stĜedisko  2  Jsme 
sousedé.  Auditní  orgán  porovnal  údaje  uvedené  v doložených  dokumentech  s údaji  v Hlavní  knize  za 
období 1 – 12/2010 pro StĜedisko 2 Jsme sousedé a zjistil nesoulad v úþetních výkazech. Vzhledem ke 
zjištČnému  nesouladu  v úþetních  výkazech,  lze  konstatovat,  že  auditovaný  subjekt  nevede  úþetnictví 
plnČ v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví. Podrobnosti jsou uvedeny v pĜíloze þ. 4 této 
zprávy o auditu.  
Významnost zjištČní þ. 1: nízká bez finanþního dopadu 
ZjištČní þ. 2: NepĜesnosti ve vykazování cestovních výdajĤ 
PĤvodní  zjištČní  þ.  2  v Návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne  19.12.2013  bylo  na  základČ  vysvČtlení 
auditovaného  subjektu  uvedeného  ve  vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne  11.2.2014 
pĜehodnoceno a þást zjištČní týkající se personálních a režijních výdajĤ je z návrhu zprávy o auditu þ. 2 
vypuštČna.   
Popis  zjištČní  þ.  2:  AuditoĜi  ovČĜili  pĜedložené  dokumenty  k  cestovním  výdajĤm  v soupiskách  výdajĤ 
þ. 2,  3  a  4  a  identifikovali  pochybení  auditovaného  subjektu  v  oblasti  výpoþtu  náhrad  za  pohonné 
hmoty, vykazování ujetých km v cestovních pĜíkazech a výpoþtu stravného na služebních cestách.  
AuditoĜi provedli kontrolní propoþet náhrad za pohonné  hmoty  na základČ  pĜedloženého Technického 
prĤkazu,  zákona  o cestovních  náhradách  119/1192  Sb.  a  vyhlášky  þ.  496/2005  Sb.,  která  se 
každoroþnČ  aktualizuje.  PĜi  kontrolním  pĜepoþtu  auditoĜi  zjistili  rozdíly  v poþtu  deklarovaných  najetých 
kilometrĤ ve vyúþtování pracovních cest (napĜ. ze dne 4.12.2010 a 10.12.2010) oproti plánovaþi tras na 
www.mapy.cz. Z vyúþtování pracovní cesty ze dne 15.12.2010 není zĜejmé, kdy byla pĜekroþena státní 
hranice  a  jak  dlouho  zamČstnanec  setrval  v zahraniþí.  Dále  v  cestovním  pĜíkaze  ze  dne  26.2.2011 
auditoĜi konstatují nesoulad v poþtu najetých km oproti plánovaþi tras i ve výši uvedeného stravného.  
PĜi  auditu  provádČném  na  místČ  auditovaný  subjekt  nepĜedložil  „Zápisy  z pracovních  cest“.  Tyto 
doklady  k jednotlivým  pracovním  cestám  byly  doloženy  dodateþnČ.  K pracovním  cestám  ze  dne 
21.1.2011 a 13.4.2011 však zápisy z pracovních cest nebyly doloženy ani dodateþnČ. 
Vzhledem k tomu, že zjištČné rozdíly jsou minimální a pracovní cesty se konaly v letech 2010 a 2011, 
tudíž v souþasné dobČ nelze ovČĜit, zda na trasách pracovních cest nebyla nČjaká dopravní omezení a 
nelze tedy stanovit skuteþnou délku trasy, nevyþíslují auditoĜi v tČchto pĜípadech finanþní opravu.  
Významnost zjištČní þ. 2: nízká bez finanþního dopadu 
 
 
 
Strana 13 (celkem 51) 

3.  OvČĜení zda výdaje vykázané pĜíjemcem jsou v souladu s relevantními pĜedpisy ES a ýR: 
a.  dodržení pravidel pro publicitu projektu v rámci OPPS ýR-Sasko; 
Dodržení pravidel pro publicitu projektu v rámci OPPS ýR-Sasko bylo ovČĜeno na veĜejnČ dostupných 
výstupech projektu i na interních dokumentech a poĜízeném majetku.  
Na  úþetních  dokladech  je  uvedena  identifikace  projektu.  Plakát  i  pohled  vydaný  v rámci  projektu  je 
oznaþen logem OPPS ýR-Sasko a je na nČm uveden odkaz na ERDF. Publicita je uvedena v závČru 
každého  poĜadu i  na  webových stránkách. Auditovaný subjekt, resp. kooperaþní partneĜi používají na 
všech dokumentech název Minut5Minuten, nikoliv oficiální název projektu. 
Bez zjištČní. 
b.  dodržení pravidel pro zadávání veĜejných zakázek a poskytování veĜejné podpory; 
Realizace  aktivit  a  þásteþnČ  i  administrace  projektu  byla  zajištČna  externími  dodavateli  –  vedení 
úþetnictví,  pĜeklady,  dodávky  zboží,  výroba  poĜadĤ,  zajištČní  publicity  projektu,  pĜíprava  projektové 
žádosti.  
VČtšina  zadaných  zakázek  byla  v hodnotČ  do  200 000,00  Kþ  bez  DPH,  kdy  auditovaný  subjekt  mohl 
zadat  zakázku  dodavateli  pĜímo  (pĜímý  nákup)  nebo  na  základČ  smlouvy  þi  písemné  objednávky  po 
pĜedložení  cenové  nabídky.  Cenové  nabídky  však  v  pĜípadech  pĜímého  zadání  zakázky  nebyly 
pĜedloženy.  
Dokumentace  k výbČru  dodavatele  byla  pĜedložena  pro  zakázku  na  výrobu  poĜadĤ  v pĜedpokládané 
hodnotČ  do  2 000 000,00  Kþ  bez  DPH  a  pro zakázku  na  zajištČní  provozu  þeské  þásti  informaþního 
portálu www.5minut-online.eu a zajištČní publicity projektu v hodnotČ do 200 000,00 Kþ bez DPH. 
ProstĜednictvím externích dodavatelĤ byly zajištČny ještČ tyto služby: vedení úþetnictví projektu, vedení 
mzdového  úþetnictví, tlumoþnické a pĜekladatelské služby, konzultace a poradenství v dobČ  realizace 
projektu  a  pĜíprava  projektové  žádosti.  Konzultace  a  poradenství  v dobČ  realizace  projektu  jsou 
vykazovány formou tzv. sdílených výdajĤ, kdy vedoucí partner hradí saskému partnerovi (Sendernetz e. 
V.) pomČrnou þást výdajĤ. Externí dodavatelé na vedení úþetnictví byli osloveni na základČ pĜedchozí 
dlouhodobé  spolupráce.  PĜekladatelské  služby  dodávala  formou  externích  služeb  paní  Pavla 
RĤžiþková, která byla v dobČ realizace projektu Ĝeditelkou Evropan o.s. a zároveĖ byla v Evropan o.s. 
zamČstnána jako manažerka projektu na plný pracovní úvazek. 
PĜehled zakázek v rámci projektu, kde byla k výbČru dodavatele doložena dokumentace:  
PĜedmČt veĜejné 
VeĜejná zakázka malého rozsahu na 
VeĜejné zakázky malého rozsahu na 
zakázky 
služby s názvem: „5 MINUT V ýESKU“ 
služby do 200 000,00 Kþ bez DPH 
s názvem „Medializace projektu 5 minut 
v ýesku – 5 minut v Sasku“ 

Typ zadavatele 
Obþanské sdružení – není zadavatelem definovaným v zákonČ þ. 137/2006 Sb. 
Typ a druh VZ, 
VeĜejná zakázka malého rozsahu na služby 
VeĜejné zakázky malého rozsahu na 
evidenþní þíslo 
v hodnotČ od 800 000,00 – 2 000 000,00 Kþ 
dodávky v hodnotČ do 200 000,- Kþ bez 
zakázky2 (datum 
PĜedpokládaná hodnota zakázky byla 
DPH 
vyhlášení) 
stanovena na 1 800 000,00 Kþ bez DPH 
 
Výzva 3 dodavatelĤm – 7. 9. 2010 
Poþet pĜijatých/ 
2 / 0 
2 / 0 
vyĜazených nabídek 
LhĤta pro pĜedložení nabídek: 19. 9. 2010 
(datum pro podání 
 
nabídek) 
 
2 ýíslo dle ISVZ (pĜípadnČ dle MZ). 
Strana 14 (celkem 51) 

PĜedmČt veĜejné 
VeĜejná zakázka malého rozsahu na 
VeĜejné zakázky malého rozsahu na 
zakázky 
služby s názvem: „5 MINUT V ýESKU“ 
služby do 200 000,00 Kþ bez DPH 
s názvem „Medializace projektu 5 minut 
v ýesku – 5 minut v Sasku“ 

Jméno þi název 
TV Lyra s.r.o. (1 800 000,- Kþ)  
Truck Pro, s.r.o., Iý: 25426711 
uchazeþe3 a nabídková 
ZAK TV s.r.o. (3 500 000,- Kþ) 
Protech Production, s.r.o., Iý: 25750178  
cena v Kþ bez DPH 
Výši nabídkové ceny nelze pĜesnČ stanovit, 
ceny jsou stanoveny za jednotlivé úkony. 
Oba dodavatelé cca 160 000,00 Kþ bez 
DPH. 
Datum uzavĜení 
Smlouva uzavĜena s vítČzným uchazeþem 
Smlouva o šíĜení reklamy a zajištČní 
smlouvy a cena 
dne TV Lyra s.r.o. dne 28. 9. 2010 
publicity ze dne 1. 9. 2010 
smluvní/ skuteþnČ 
Cena dle smlouvy o dílo: 1 733 680,- Kþ bez 
Cena dle smlouvy o dílo: 185 000 Kþ vþ. 
uhrazená4  
DPH, 2 080 416,- Kþ vþ. DPH 
DPH 
Cena skuteþnČ uhrazená: 1 733 333,33 Kþ 
Na základČ Smlouvy bylo fakturováno 
bez DPH, 2 080 000,00 Kþ vþ. DPH  
celkem 98 273,00 Kþ vþ. DPH + 75 000,00 
Kþ vþ. DPH na základČ objednávky. 
Hodnotící kritéria 
Nabídková cena v Kþ bez DPH – 60 % 
neuvedena 
Kreativní Ĝešení bodového scénáĜe – 
zpracování tématu – 40 % 
Výsledek ovČĜování 
ZjištČní þ. 3 
ZjištČní þ. 3 
(zjištČní/bez zjištČní) 
 
ZjištČní  þ.  3:  Nedodržení  zásad  transparentnosti,  rovného  zacházení  a  zákazu  diskriminace  a 
podezĜení na stĜet zájmĤ pĜi výbČru dodavatele  

Auditovaný  subjekt,  resp.  jeho  zplnomocnČný  zástupce,  se  ve  vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  ze 
dne  11. 2. 2014  konkrétnČ  vyjadĜuje  pouze  k výbČru  dodavatele  na  zajištČní  provozu  þeské  þásti 
informaþního  portálu  www.5minut-online.eu  a  zajištČní  publicity  projektu.  Auditní  orgán  však  po 
vyhodnocení  výše  uvedeného  stanoviska  auditovaného  subjektu  více  specifikoval  a  pĜekvalifikoval 
zjištČní þ. 3. 
Popis zjištČní þ. 3:  
a)  „Zakázka malého rozsahu do 2 mil. Kþ bez DPH – výroba poĜadĤ“ 
Zadavatel  v tomto  pĜípadČ  oslovil  e-mailem  tĜi  dodavatele.  E-maily  byly  zaslány  konkrétním  osobám. 
PĜedpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 1 800 000,00 Kþ bez DPH. 
Osloveny byly tyto tĜi spoleþnosti:  
ƒ  TV Lyra s.r.o., Iý: 43225292, se sídlem Popovická 32, 40502 DČþín 23  
ƒ  ZAK TV s.r.o., Iý: 64835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 PlzeĖ   
ƒ  TV GENUS a.s., Iý: 48291927, Rumunská 655/9, 46001 Liberec 
ýleny hodnotící komise byli jmenováni Pavla RĤžiþková, Jan Kulíšek a Johana Štroblová. 
PĜedloženy byly dvČ nabídky: 
ƒ  TV Lyra s.r.o. – nabídková cena 1 800 000,00 Kþ bez DPH 
ƒ  R1 ZAK – nabídková cena 3 500 000,00 Kþ bez DPH 
Smlouva  o  dílo  mezi  Evropan  o.s.,  Iý:  26986116,  se  sídlem  Popovická  32,  DČþín  23  a  spoleþností 
TV Lyra s.r.o., 43225292, se sídlem Popovická 32, DČþín 23 byla uzavĜena dne 28. 9. 2010. Cena díla 
uvedená ve smlouvČ je 1 733 680,00 Kþ bez DPH, tzn., že cena díla se liší od ceny uvedené v nabídce. 
3  Uchazeþ,  s  nímž  byla  uzavĜena  smlouva,  je  zvýraznČn  tuþným  písmem.  Kurzívou  jsou  oznaþeni  pĜípadní  vyĜazení 
uchazeþi. 
4  SkuteþnČ  uhrazená  cena,  pokud  je  bČhem  auditu  k dispozici,  s ohledem  na  všechny  dodatky  (viz.  vícepráce  þi 
ménČpráce). 
Strana 15 (celkem 51) 

Smlouvu  za  dodavatele  podepsala  jako  jednatelka  TV  Lyra  s.r.o.  paní  Jana  Víchová,  toho  þasu 
zástupkynČ Ĝeditelky Evropan, o.s.  
Podle Stanov Evropan o.s. þl. VIII. Jednání sdružení navenek – za sdružení jedná a podepisuje Ĝeditel 
sdružení.  Za  sdružení  mĤže  jednat  i  zástupce  Ĝeditele  sdružení,  který  je  Ĝeditelem  sdružení  povČĜen 
plnou  mocí.  Aþkoliv  paní  Jana  Víchová  v pozici  zástupkynČ  Ĝeditelky  uzavírala  za  zamČstnavatele 
pracovní  pomČry  se  zamČstnanci,  nebylo  v dobČ  výkonu  auditu  doloženo,  že  mohla  za  Evropan  o.s. 
jednat i v pĜípadČ uzavírání smluv s dodavateli.  
ZplnomocnČný  zástupce  auditovaného  subjektu  ve  vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne 
11. 2. 2014 v bodČ IX uvádí: „Paní Jana Víchová byla jmenována dne 17. 7. 2009 zástupkyní Ĝeditelky 
sdružení s následujícími pravomocemi: 
Ͳ  k jednání s finanþním úĜadem a ostatními státními institucemi  
Ͳ  k  jednání  se  všemi  subjekty,  které  jsou  pro  chod  a  þinnost  sdružení  nezbytné  aĢ  již  z evropské, 
státní nebo privátní oblasti 
Ͳ  je oprávnČna uzavírat jménem obþanského sdružení smlouvy.“  
 
Auditní  orgán  bere  na  vČdomí  vyjádĜení  právního  zástupce  auditovaného  subjektu,  že  zástupkynČ 
Ĝeditelky sdružení je oprávnČna uzavírat jménem obþanského sdružení smlouvy.  
Podle  pĜílohy  þ.  8b  PĜíruþky  pro  þeské  kooperaþní  partnery  -    realizace  projektu  -  DoplĖující  výklad 
k postupĤm  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU,  nespadajících  pod  aplikaci 
zákona  þ.  137/2006  Sb.,  o  veĜejných  zakázkách,  v programovém  období  2007-2013  jsou  zadavatelé 
povinni respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
V rámci  zásady  zákazu  diskriminace  je  zadavatel  povinen  v  prĤbČhu  zadávání  zakázky  postupovat 
vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazeþĤ. Podmínky pro zadání zakázky 
musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožĖovaly výbČr nejvhodnČjšího dodavatele. 
V rámci naplnČní zásady transparentnosti má zadavatel povinnost veškeré úkony pĜi zadávání zakázky 
þinit  jednoznaþným,  prĤhledným  a  srozumitelným  zpĤsobem,  tzn.  stanovit  pĜesnČ  lhĤty  a  postupy 
v procesu  zadávání  zakázky,  o  všech  významných  úkonech  souvisejících  s výbČrem  dodavatele 
poĜizovat a  uchovávat písemnou dokumentaci v dostateþném rozsahu  umožĖujícím úkony zadavatele 
nezávisle pĜezkoumat.  
V rámci  veĜejné  zakázky  malého  rozsahu  do  2  mil.  Kþ  bez  DPH  na  služby  s názvem  „5  MINUT 
v ýESKU“, jejímž pĜedmČtem byla výroba poĜadĤ, mČl zadavatel povinnost (viz pĜíloha þ. 8a Postupy 
pro  þeské  zadavatele  pro  zadávání  veĜejných  zakázek  neupravených  zákonem)  vyzvat  nejménČ  tĜi 
dodavatele  k pĜedložení  nabídky.  S  ohledem  na  okolnosti  mohl  zadavatel  zvážit,  zda  nevyzvat  více 
dodavatelĤ, pĜípadnČ uveĜejnit výzvu vhodným zpĤsobem. 
Zadavatel  oslovil  tĜi  subjekty,  které  byly  v dobČ  zaslání  výzvy  ovládanými  osobami  ovládající  osobou 
REGIO MEDIA a.s. ve smyslu § 66a odst. 2 tehdy platného obchodního zákoníku. Tato skuteþnost byla 
patrná z veĜejnČ dostupných zdrojĤ (obchodní rejstĜík – zejména výpisy z obchodního rejstĜíku, zprávy 
statutárního  orgánu  spoleþnosti  o  vztazích  mezi  propojenými  osobami  dle  §  66a  zákona  þ. 513/1991 
Sb. uložené ve sbírce listin). 
Vzhledem  k tomu,  že  zadavatel/pĜíjemce  dotace  zaslal  výzvu  k pĜedložení  nabídky  pouze  subjektĤm, 
které  byly  ovládanými  osobami  stejnou  ovládající  osobou,  byl  touto  volbou  zásadnČ  omezen  výbČr 
nejvhodnČjšího dodavatele, kdy u takto ovládaných osob s ohledem na jejich propojenost není zajištČno 
soutČžní prostĜedí.  
Entita,  která  se  na  trhu  chová  jako  jeden  celek,  sama  se  sebou  nemĤže  reálnČ  o  zakázku  soutČžit. 
Stávající znČní zákona o veĜejných zakázkách sice umožĖuje ve výbČrových Ĝízeních podat nabídku ze 
strany  rĤzných  subjektĤ  s právní  osobností,  jenž  spoleþnČ  tvoĜí  jednoho  soutČžitele  a  v hospodáĜské 
realitČ se chovají jako jedna entita, v daném pĜípadČ je však výbČr subjektĤ, kterým byla zaslána výzva 
k pĜedložení nabídky, klíþový tím, že tento výbČr byl v pĤsobnosti zadavatele/pĜíjemce. Zadavatel bez 
Strana 16 (celkem 51) 

zjevného  dĤvodu zaslal výzvu k pĜedložení nabídky pouze subjektĤm, které byly ovládanými osobami 
stejnou  ovládající  osobou.  Takto  realizovaná  výzva  nemĤže  být  odĤvodnČna  specifikem  pĜedmČtu 
zakázky  –  návrh  a  výroba  audiovizuálních  dokumentĤ,  ani  rozsahem  této  zakázky.  V dobČ  zaslání 
výzvy  existovala  na  trhu  podstatnČ  širší  nabídka  na  realizaci  pĜedmČtné  dodávky,  nežli  pouze 
zadavatelem oslovené vzájemnČ propojené subjekty. Postup zadavatele tak nenaplĖuje požadavek na 
jednoznaþný, prĤhledný a srozumitelný zpĤsob výbČru dodavatele. 
Je  tĜeba  zdĤraznit,  že  výzva  nejménČ  tĜem  dodavatelĤm  k pĜedložení  nabídky  má  vést  k co 
nejintenzivnČjší  soutČži  mezi  zájemci  plynoucí  mimo  jiné  z neschopnosti  každého  z nich  získat 
povČdomí o pravdČpodobném jednání (nabídce) konkurentĤ. Tato soutČž však byla narušena jednáním 
zadavatele,  a  to  konkrétnČ  výzvou  pouze  tĜem  subjektĤm,  které  byly  ovládanými  osobami  stejnou 
ovládající osobou. Zadavatel tak neobdržel skuteþnou „soutČžní“ nabídku. 
Skuteþnosti, že zasláním výzvy k pĜedložení nabídky výše uvedeným subjektĤm byla omezena soutČž 
mezi zájemci a tedy i výbČr nejvhodnČjšího dodavatele nasvČdþuje i personální propojenost dotþených 
subjektĤ  –  jak  oslovených  subjektĤ,  tak  i  zadavatele  a  pĜedkladatele  nejvýhodnČjší  nabídky  TV  Lyra 
s.r.o.  
Paní Jana Víchová byla jednatelkou spoleþnosti TV LYRA s.r.o. od 29. þervna 2005 do 24. þervna 2010 
a zároveĖ mČla paní Jana Víchová ve spoleþnosti obchodní podíl ve výši 20 % (od 21. þervence 2005 
do  30.  ledna  2014).  Z pozice  výkonné  Ĝeditelky  TV  Lyra  s.r.o.  paní  Víchová  také  podepisovala 
dokumenty obsažené v nabídce, jakož i smlouvu o dílo mezi TV LYRA s.r.o. a Evropan o.s.. SouþasnČ 
paní Jana Víchová mČla výkonné pravomoci u zadavatele Evropan o.s., a to z pozice Ĝeditelky (do 2. 5. 
2009)  a  následnČ  z pozice  zástupkynČ  Ĝeditelky  (do  22.11.  2011),  tedy  i  v dobČ  zadání  a  hodnocení 
auditované zakázky. 
Další  zjištČné  personální  propojení  spoþívá  v tom,  že  Ing.  Vladimír  PoĜízek  byl  v dobČ  zadání  a 
hodnocení  auditované  zakázky  jednatelem  u  vyzvaných  subjektĤ  TV  LYRA  s.r.o.  a  ZAK  TV  s.r.o.  a 
pĜedsedou pĜedstavenstva u vyzvaného subjektu GENUS TV a.s. 
PĜi  ovČĜování  zpĤsobilosti  výdajĤ  projektu  bylo  dále  na  pĜedložených  výpisech  z bankovního  úþtu 
þ. 239166424/0300 zjištČno, že TV Lyra s.r.o. pravidelnČ poskytovala obþanskému sdružení Evropan 
o.s. tzv. pĤjþky. Evropan o.s. z tohoto úþtu následnČ hradil faktury vystavené od TV Lyra s.r.o.  PĤjþky 
od TV Lyra byly také zaznamenány v úþetnictví pĜíjemce na StĜedisku 2 Jsme sousedé. Spoleþnost TV 
Lyra  s.r.o.  poskytla,  jak  zplnomocnČný  zástupce  auditovaného  subjektu  sám  uvádí  v bodech  III  a  IV 
vyjádĜení k návrhu zprávy o auditu ze dne 11. 2. 2014, pĤjþku i na pĜedfinancování projektu.  
Dodavatel,  se  kterým  byla  uzavĜena smlouva na výrobu poĜadĤ, tak mohl být informován o pĜedmČtu 
zakázky i rozpoþtu projektu (pĜedpokládaná hodnota zakázky – 1 800 000,00 Kþ bez DPH se shoduje 
s nabídkovou cenou vítČzného uchazeþe, zatímco nabídková cena druhého uchazeþe je témČĜ o 100 % 
vyšší  –  konkrétnČ  3 500 000,00  Kþ  bez  DPH)  ještČ  pĜed  odesláním  výzvy  k pĜedložení  nabídek.  Tato 
skuteþnost  mĤže  také  znamenat  nesplnČní  požadavku  na  jednoznaþný,  prĤhledný  a  srozumitelný 
zpĤsob výbČru dodavatele.  
b)  Zakázky malého rozsahu v hodnotČ do 200 000,00 Kþ bez DPH na zajištČní provozu þeské 
þásti  informaþního  portálu  www.5minut-online.eu,  zajištČní  publicity  projektu  a 
pĜekladatelské služby 

V pĜípadČ, že zadavatel zadává zakázku v hodnotČ do 200 000,00 Kþ bez DPH, mĤže podle Závazných 
postupĤ  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU,  nespadajících  pod  aplikaci  zákona 
þ. 137/2006  Sb.,  o  veĜejných  zakázkách,  v programovém  období  2007-2013  platných  v dobČ  zadání 
zakázky  (dále  jen  Závazné  postupy),  resp.  „PostupĤ  pro  þeské  zadavatele  pro  zadávání  veĜejných 
zakázek  neupravených  zákonem“  (pĜíloha  8a  PĜíruþky  pro  þeské  kooperaþní  partnery  –  realizace 
projektu),  oslovit  pĜímo  jednoho  dodavatele  k pĜedložení  cenové  nabídky,  a  to  napĜ.  na  základČ 
pĜedchozích zkušeností þi prĤzkumu trhu. Zadavatel s tímto dodavatelem, pokud je pĜedložená cenová 
Strana 17 (celkem 51) 

nabídka  akceptovatelná,  mĤže  uzavĜít  smlouvu  za  pĜedpokladu,  že  nebyla  dotþena  pravidla  uvedená 
v bodČ  8.2  Závazných  postupĤ,  resp.  v  bodČ  7.2  DoplĖujícího  výkladu  k postupĤm  pro  zadávání 
zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU,  nespadajících  pod  aplikaci  zákona  þ.  137/2006  Sb., 
o veĜejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (pĜíloha 8b PĜíruþky pro  þeské kooperaþní 
partnery – realizace projektu).   
V bodČ 7.2. DoplĖujícího výkladu je uvedeno: 
„Zadavatel nesmí uzavĜít smlouvu s uchazeþem 
x  pokud  se  na  zpracování  uchazeþovy  nabídky  podílel  zamČstnanec  zadavatele  þi  þlen 
statutárního  orgánu,  statutární  orgán,  þlen  realizaþního  týmu  projektu  þi  osoba,  která  se  na 
základČ smluvního vztahu podílela na pĜípravČ nebo zadání pĜedmČtného výbČrového Ĝízení, 
x  resp. s uchazeþem ve sdružení, který je zamČstnancem zadavatele þi þlenem realizaþního týmu 
þi  osobou,  která  se  na  základČ  smluvního  vztahu  podílela  na  pĜípravČ  nebo  zadání 
pĜedmČtného  výbČrového  Ĝízení,  nebo  ·  jehož  subdodavatelem  je  zamČstnanec  zadavatele, 
þlen  realizaþního  týmu  þi  osoba,  která  se  na  základČ  smluvního  vztahu  podílela  na  pĜípravČ 
nebo zadání pĜedmČtného výbČrového Ĝízení, nebo 
x  jemuž  byl  uložen  zákaz  plnČní  veĜejných  zakázek  ve  smyslu  §  120a  odst.  2)  zákona 
þ. 137/2006 Sb. a je veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek. 
Pokud  zadavatel  bČhem  výbČrového  Ĝízení  zjistí  nČkterou  z  výše  uvedených  skuteþností,  je  povinen 
vyĜadit  danou  nabídku  již  v  okamžiku  zjištČní  dané  skuteþnosti  v  jakékoli  fázi  výbČrového  Ĝízení, 
nejpozdČji však do uzavĜení smlouvy.“ 
Za  úþelem zajištČní provozu þeské þásti informaþního portálu  www.5minut-online.eu vyzval (poptávka 
ze  dne 25.8.2010) pĜíjemce dotace/zadavatel, Evropan o.s., celkem 4 subjekty k pĜedložení nabídky.  
Subjekty Himal St. Petr o.s., Iý: 26600994, a TRIKAP, s.r.o., Iý: 49098586 se z úþasti ve výbČrovém 
Ĝízení omluvily.   
Nabídku tak pĜedložili: 
Ͳ  Protech Production s.r.o., Iý: 25750178 – „Nabídka medializace projektu 5 minut v ýesku – 5 minut 
v Sasku“  
Ͳ  Truck Pro s.r.o., Iý:  25426711 - „Návrh medializace projektu 5 minut v ýesku – 5 minut v Sasku“. 
AuditoĜi  provedli  analýzu  oslovených  dodavatelĤ  na  základČ  údajĤ  v registru  ekonomických  subjektĤ. 
PĜedmČtem  þinnosti  osloveného  dodavatele  TRIKAP,  s.r.o.  je  koupČ  zboží  za  úþelem  jeho  dalšího 
prodeje a prodej. PĜedmČtem þinnosti  Himal St. Petr o.s. je provozování sportovních zaĜízení a þinnosti 
sportovních klubĤ. 
PĜedmČtem  podnikání  spoleþnosti  Protech  Production  s.r.o.  je  organizaþní  zajištČní  kulturních  a 
spoleþenských akcí, technické zajištČní kulturních a spoleþenských akcí, koupČ zboží za úþelem jeho 
dalšího prodeje a prodej.  
PĜedmČtem podnikání spoleþnosti Truck Pro, s.r.o., Iý: 25426711, se sídlem: Popovická 104/32, 40502 
DČþín  XXIII  je  šíĜení  reklamy,  služby  v oblasti  propagace  a  reklamy  a  zprostĜedkovatelská  þinnost 
v oblasti poskytování služeb. 
Z výše  uvedeného  plyne,  že  jediným  osloveným  subjektem,  který  vykonává  poptávanou  þinnost,  je 
Truck  Pro,  s.r.o.  Vzhledem  k tomu,  že  spoleþnost  Protech  Production  s.r.o.  také  pĜedložila  cenovou 
nabídku, lze pĜedpokládat, že i tato spoleþnost byla schopna požadované plnČní dodat.  
Smlouva byla uzavĜena se spoleþností Truck Pro s.r.o. PĜíjemce/zadavatel však nedoložil zdĤvodnČní 
pĜidČlení zakázky právČ spoleþnosti Truck Pro s.r.o.   Vzhledem  k tomu,  že  zadavatel  obdržel  dvČ 
cenové nabídky, mČl zadavatel zdĤvodnit, proþ byla zakázka pĜidČlena právČ spoleþnosti Truck 
Pro s.r.o.  

Strana 18 (celkem 51) 

Statutárním  orgánem  vybraného  uchazeþe,  resp.  jednateli  spoleþnosti  Truck  Pro, s.r.o.,  jsou  pan  Jan 
Kulíšek a paní Jana Víchová. Tyto dvČ osoby jsou zároveĖ také spoleþníci se vkladem (paní Víchová 
51 %, pan Kulíšek 49 %).  
Jednatelé  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  mají  zároveĖ  vazby  k  Evropan  o.s.  Paní  Jana  Víchová  byla  v dobČ 
zadání  a  realizace  zakázky  zástupkyní  Ĝeditelky  Evropan  o.s.  a  pan  Jan  Kulíšek,  souþasný  Ĝeditel 
Evropan  o.s.,  pracoval  v dobČ  realizace  zakázky  pro  Evropan  o.s.  na  dohodu  o provedení  práce. 
Sjednaným pracovním úkolem byla pĜíprava a realizace výbČrového Ĝízení, což je uvedeno i ve výkazu 
práce za období srpen a záĜí 2010. 
Fakturace od firmy Truck Pro, s.r.o. pak probíhaly jak na základČ Smlouvy o šíĜení reklamy a zajištČní 
publicity  ze  dne  1. 9. 2010,  tak  na  základČ  objednávek.  Fakturace  od  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  v rámci 
projektu tak þiní celkem 181 390,00 Kþ bez DPH, tj. 217 453,00 Kþ vþ. DPH. 
Na  základČ  požadavkĤ  uvedených  v  pĜíloze  þ.  8a  „Postupy  pro  þeské  zadavatele  pro  zadávání 
veĜejných  zakázek  neupravených  zákonem“  pro  druh  zakázky  na  dodávky  a  služby  do  200 000,-  Kþ 
bez  DPH  musí  být  v rámci  postupu  zadavatele  vydáno  „rozhodnutí  povČĜené  osoby  zadavatele  na 
základČ nabídky o poĜízení plnČní“. O hodnocení poĜizuje povČĜená osoba protokol / zápis obsahující 
rozhodné skuteþnosti týkající se hodnocení nabídek vþetnČ všech pĜedepsaných pĜíloh. 
Zadavatel  následnČ  rozhodne  o  výbČru  dodavatele  samostatným  písemným  rozhodnutím  podle 
výsledku  hodnocení  nabídek  nebo  podpisem  zadavatele  na  protokolu  /  zápisu  a  souhlasem 
s výsledkem hodnocení. 
Auditovanému subjektu byly e-mailem dne 31. 7. 2014 zaslány požadavky na pĜedložení dokumentace 
k auditu. Auditovaný subjekt byl tímto e-mailem mimo jiné vyzván k pĜedložení „kompletní dokumentace 
k výbČrovým  Ĝízením  (veĜejné  zakázky  zadané  podle  zákona  i  zakázky  malého  rozsahu) –  doložit  jak 
proces výbČrového Ĝízení, tak smlouvy o dílo vþ. dodatkĤ, tak realizaci díla“.  
V dokumentaci,  která  byla  auditorĤm  na  místČ  pĜedložena,  výše  uvedený  dokument  doložen  nebyl. 
Auditní orgán tak dospČl k závČru, že toto rozhodnutí povČĜené osoby zadavatele neexistuje.  V rámci 
naplnČní zásady transparentnosti má pĜitom zadavatel povinnost veškeré úkony pĜi zadávání zakázky 
þinit  jednoznaþným,  prĤhledným  a  srozumitelným  zpĤsobem,  a  mimo  jiné,  o  všech  významných 
úkonech  souvisejících  s výbČrem  dodavatele  poĜizovat  a  uchovávat  písemnou  dokumentaci 
v dostateþném rozsahu umožĖujícím úkony zadavatele nezávisle pĜezkoumat. 
Dalším  externím  dodavatelem  služeb,  konkrétnČ  pĜekladĤ,  byla  paní  Pavla  RĤžiþková,  která  byla 
souþasnČ  Ĝeditelkou  Evropan  o.s.  Paní  Pavla  RĤžiþková  byla  zároveĖ  na  plný  úvazek  zamČstnána 
u Evropan  o.s.  jako  manažerka  projektu.  Paní  Pavla  RĤžiþková  byla  vzhledem  k uvedeným 
skuteþnostem  dodavatelem,  se  kterým  podle  bodu  7.2  DoplĖujícího  výkladu  nesmČla  být  uzavĜena 
smlouva. 
Významnost zjištČní þ. 3: vysoká s finanþním dopadem 
Po  provČĜení  všech  souvislostí  došli  auditoĜi  k závČru,  že  zadavatel  pĜi  výbČru  dodavatele  nesplnil 
požadavky  na  jednoznaþný,  prĤhledný  a  srozumitelný  zpĤsob  výbČru  dodavatele,  tj.  zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Podrobnosti jsou uvedeny v popisu zjištČní 
þ. 3. Za toto porušení pravidel pro zadávání veĜejných zakázek navrhují auditoĜi finanþní opravu ve výši 
25  %  z hodnoty  zakázky  na  výrobu  poĜadĤ  a  z celkového  plnČní  firmy  Truck  Pro  s.r.o.,  a  to  pĜi 
analogické  aplikaci  bodu  16  Pokynu  k Rozhodnutí  Komise  (C(2013)  9527  final  ve  vazbČ  na  þl.  1.  1. 
tČchto pokynĤ (viz zejména str. 4 odst. 4).  
AuditoĜi  dále  navrhují  100%  finanþní  opravu  v pĜípadČ  pĜekladatelských  služeb  dodávaných  paní 
Pavlou RĤžiþkovou, a to vzhledem k tomu, že zadavatel postupoval v rozporu s bodem 7.2 DoplĖujících 
postupĤ, tzn. že výdaje vzniklé na základČ tohoto smluvního vztahu jsou nezpĤsobilé.  
 
 
Strana 19 (celkem 51) 

Vyþíslení výše finanþních oprav: 
Certifikované 
TV Lyra s.r.o. 
Truck Pro s.r.o. 
Pavla RĤžiþková 
výdaje EK 
Kþ 
€ 
Kþ 
€ 
Kþ 
€ 
Soupiska þ. 2 
520 000,00 
21 445,06 
106 944,00 
4 410,42 
7 500,00 
309,30 
(24,248 Kþ/€) 
Soupiska þ. 3 
520 000,00 
21 200,27 
28 274,00 
1 152,72 
15 000,00 
611,56 
(24,528 Kþ/€) 
Soupiska þ. 4 
360 000,00 
14 866,81 
0,00 
0,00 
3 750,00 
154,86 
(24,215 Kþ/€) 
Celkem 
1 400 000,00 
57 512,14 
135 218,00 
5 563,14 
26 250,00 
1 075,72 
Finanþní oprava 
25 
25 
100 
v % 
ýástka finanþní 
350 000,00 
14 378,04 
33 804,50 
1 390,79 
6 562,50 
268,93 
opravy 
Finanþní oprava 
390 367,00 
celkem v Kþ 
Finanþní oprava 
16 037,76 
celkem v € 
AuditoĜi  vzhledem  k pĜidČlení  zakázek  personálnČ  i  majetkovČ  propojeným  subjektĤm  mají 
podezĜení  na  stĜet  zájmĤ.  V pĜípadČ  potvrzení  podezĜení  na  stĜet  zájmĤ  pĜíslušným  soudním 
nebo  správním  orgánem  bude  auditovanému  subjektu  uložena  100%  finanþní  oprava  na  celé 
plnČní  výše  uvedených  zakázek  (bod  21  Pokynu  ke  stanovení  finanþních  oprav,  jež  mají  být 
provedeny  u  výdajĤ financovaných Unií v rámci sdíleného Ĝízení v pĜípadČ nedodržení pravidel 
pro  veĜejné  zakázky,  který  je  pĜílohou  Rozhodnutí  Komise  (C(2013)  9527  final) ze  dne 
19. 12. 2013).     

c.  dodržení zásady rovných pĜíležitostí a ochrany životního prostĜedí; 
Podle údajĤ v projektové žádosti, by realizace projektu mČla mít pĜíznivý dopad na životní prostĜedí.  
Projekt  je,  dle  údajĤ  v projektové  žádosti,  „zamČĜen  pĜedevším  na  rovnost  pĜíležitostí/integraci“. 
Z pĜedložených  podkladĤ  v rámci  auditu  není  možné  posoudit,  zda  mČla  realizace  projektu  skuteþnČ 
pĜíznivý  dopad  na  životní  prostĜedí  a  jak  konkrétnČ  realizace  projektu  pĜispČla  k rovnosti 
pĜíležitostí/integraci.  Auditovaný  subjekt  nepĜedložil  žádné  informace  o  tom,  jakým  zpĤsobem  bude 
hodnotit dopad projektu ani, že nČjaké vyhodnocení dopadu realizace aktivit projektu provedl.  
AuditoĜi se vzhledem k aktivitám a cílĤm projektu domnívají, že realizace projektu má neutrální dopad 
jak  na  životní  prostĜedí,  tak  na  rovnost  pĜíležitostí/integraci,  což  není  v rozporu  se  zásadami  rovných 
pĜíležitostí a ochrany životního prostĜedí.  
d.  zajištČní pĜimČĜeného audit trailu; 
V rámci  auditu  byly  ovČĜovány  pĜedevším  originály  dokumentace  k realizaci  projektu.  NČkteré 
dokumenty byly dodateþnČ zaslány poštou, jako úĜednČ ovČĜené kopie, ostatní dokumenty byly zaslány 
v prostých kopiích pĜes www.uschovna.cz.  
V rámci auditu byly pĜedloženy také SmČrnice obþanského sdružení Evropan - 1. Podpisový Ĝád, 2. 
ObČh  úþetních  dokladĤ,  3.  OceĖování  majetku  a  závazkĤ,  4.  Archivaþní  a  skartaþní  Ĝád
5. Poskytování cestovních náhrad a 5. Poskytování cestovních náhrad.  
PĜi  ovČĜování  dokumentace  bylo  zjištČno,  že  pĜedložené  vnitĜní  smČrnice  byly  pĜevzaty  od  obecnČ 
prospČšné  spoleþnosti  ýeské  Švýcarsko  a  auditovaný  subjekt  se  jimi  neĜídí.  Vzhledem  k tomu,  že 
auditovaný subjekt auditorĤm neumožnil vstup do svého sídla, dokumentace k realizaci projektu nebyla 
oznaþena  spisovými  a  skartaþními  znaky  v souladu  se  skartaþním  plánem  (pĜíloha  smČrnice  þ.  4 
Archivaþní  a  skartaþní  Ĝád)  a  pĜedložená  smČrnice  neobsahuje  konkrétní  údaje  o  tom,  kde  je 
dokumentace  k realizaci  projektu  archivována,  nebylo  prokázáno,  že  auditovaný  subjekt  zajistil 
archivaci veškeré dokumentace projektu.
  
Strana 20 (celkem 51) 

4.  OvČĜení zda veĜejný pĜíspČvek byl pĜíjemci vyplacen v souladu s þlánkem 80 naĜízení Rady 
(ES) þ. 1083/2006 a naĜízením Komise (ES) þ. 846/2009. 
AuditoĜi  v rámci  auditu  operace  ovČĜili,  že  vedoucí  partner  obdržel  odpovídající  þástky  ERDF 
z pĜedložených žádostí o platbu na bankovní úþet þ. 243677024/0300 vedeného u ýSOB.  
Bez zjištČní. 
4.  ZÁVċR  
Na základČ  auditu þ. ETC SN-CZ/2013/O/004 vykonaného podle þl. 62, odst. 1 písm. b) naĜízení Rady 
(ES)  þ.  1083/2006  na  operaci  þ.  100023407  realizované  v rámci  OPPS  ýR-Sasko  auditorský  tým 
konstatuje, že získal pĜimČĜené ujištČní o tom, že:  

operace  na  úrovni  þeského  kooperaþního  partnera  splĖuje  kritéria  výbČru  pro  OPPS  ýR-Sasko  a 
vyjma  zjištČní  þ.  1,  2,  3,  nerespektování  §17  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  se  operace  provádí 
v souladu  se Smlouvou  o  poskytnutí  dotace,  resp.  podmínkami  Dohody  o  spolupráci  mezi 
kooperaþními partnery; 

výdaje schválené kontrolorem v soupiskách výdajĤ þ. 2, 3, 4 lze vyjma výdajĤ uvedených ve zjištČní 
þ.  3  pokládat  za  legální  a  Ĝádné  a  souhlasí  s úþetními  záznamy  a  s podklady  vedenými  þeským 
kooperaþním partnerem; 

výdaje  vykázané  þeským  kooperaþním  partnerem  jsou  vyjma  výdaje  uvedené  ve  zjištČní  þ. 3 
v souladu s pĜedpisy ES a s pĜedpisy ýR; 

podpora  byla  þeskému  kooperaþnímu  partnerovi  vyplacena  v souladu  s þl.  80  naĜízení  Rady  (ES) 
þ. 1083/2006.   
OMEZENÍ VÝKONU AUDITU 
Výkon auditu byl omezen z dĤvodu nezajištČní pĜítomnosti osoby odpovČdné za realizaci projektu nebo 
osoby  zapojené  do  realizace  projektu.  Auditovaný  subjekt  povČĜil  k jednání  s auditory  pana  Narcise 
Tomáška,  advokáta,  který  nemohl  poskytnout  souþinnost  pĜi  výkonu  auditu.  Auditovaný  subjekt  dále 
neumožnil auditorĤm vstup do objektu/sídla auditovaného subjektu.   
Tyto  povinnosti  jsou  stanoveny  ve  SmlouvČ  o  poskytnutí  dotace  §17  Kontrolní  právo  a  bodČ  5.4 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR ýR.   
Za  nesplnČní  podmínek  stanovených  v bodČ  5.4  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  ze  SR  ýR  by 
podle  bodu  „6.3  Rozhodnutí  mČl  být  stanoven  odvod  za  porušení  rozpoþtové  káznČ  ve  výši 
celkové  þástky  dotace.“  ěídící/národní  orgán  je  povinen  podezĜení  na  porušení  rozpoþtové 
káznČ oznámit pĜíslušnému finanþnímu úĜadu k Ĝešení. 

POUýENÍ 
V souladu s §13a, odst. 3 zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je 
zamČstnanec 
kontrolního 
orgánu, 
který 
audit 
vykonává, 
povinen 
seznámit 
osobu,  
u  které  je  tento  audit  vykonáván,  se  získanými  poznatky  a   s   navrhovaným  obsahem  zprávy  
o auditu a poskytnout jí písemné vyhotovení návrhu této zprávy.  
Osoba,  u které  je  audit  vykonáván,  je  oprávnČna  zaujmout  k návrhu  této  zprávy  písemné  stanovisko.  
PĜedložené stanovisko bude souþástí závČreþné auditní zprávy.  
LhĤta  k zaujetí  stanoviska  byla  auditorským  týmem  stanovena  na  10  dnĤ  od  doruþení  návrhu  zprávy 
auditovanému subjektu. 
Strana 21 (celkem 51) 


Stanoviska  auditovaného  subjektu  k 1.  i  2.  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  vþetnČ  vyhodnocení 
pĜedložených stanovisek Auditním orgánem jsou pĜílohami této zprávy.    
Audit  je  podle  §13a)  odst.  5  zákona  þ.  320/2001  Sb.,  o  finanþní  kontrole  ukonþen  dnem  doruþení 
zprávy o auditu pĜíslušnému vedoucímu orgánu veĜejné správy, který tento audit vykonal. 
 
 
V Praze dne 6.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 22 (celkem 51) 

5.  PěÍLOHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 23 (celkem 51) 


5.1  PěÍLOHA ý. 1: STANOVISKO AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 1. NÁVRHU 
ZPRÁVY O AUDITU ZE DNE 11.2.2014 
 
Strana 24 (celkem 51) 


 
 
 
 
 
 
Strana 25 (celkem 51) 


 
 
 
 
Strana 26 (celkem 51) 


 
 
 
Strana 27 (celkem 51) 

 
 
Strana 28 (celkem 51) 


 
 
 
Strana 29 (celkem 51) 


 
 
 
 
Strana 30 (celkem 51) 


 
 
 
 

Strana 31 (celkem 51) 

5.2  PěÍLOHA ý. 2: VYPOěÁDÁNÍ STANOVISKA AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 1. 
NÁVRHU ZPRÁVY O AUDITU ZE DNE 30.4.2014 
Reakce  Auditního  orgánu  na  stanovisko  auditovaného  subjektu  ze  dne  11.2.2014  k Návrhu 
zprávy o auditu operace þ. ETC SN-CZ/2013/O/004 ze dne 19.12.2013 zaslané právním zástupcem 
panem  Mgr.  Narcisem  Tomáškem,  advokátem  se  sídlem  U  Starého  Mostu  111/4,  DČþín  –  Staré 
MČsto, DČþín 3, 405 02 
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodu II. stanoviska auditovaného subjektu:  
Auditní  orgán  podle  þl. 62 naĜízení Rady (ES) þ. 1083/2006 každoroþnČ pĜedkládá Komisi stanovisko 
k tomu, zda Ĝídící a kontrolní systém daného operaþního programu funguje úþinnČ. K tomu, aby auditní 
orgán  mohl  takové  stanovisko  vydat,  provádí  jak  audity  operací,  tak  audity  systému  u jednotlivých 
subjektĤ implementace operaþního programu. Výsledky auditĤ operací slouží jako jeden z podkladĤ pro 
hodnocení Ĝídícího a kontrolního systému.  
PĜedmČtem  auditu  operace  není  pouze  prosté  ovČĜení  výdajĤ  vykázaných  v urþitém  období,  ale 
zpĤsobilost celé  operace,  resp.  projektu,  jak  je  uvedeno  v þl. 16  NaĜízení  Komise  (ES)  þ.  1828/2006. 
V þl. 16 odst. 2 písm. a) NaĜízení Komise (ES) þ. 1828/2006 je uvedeno: „Audity ovČĜí, zda jsou splnČny 
tyto  podmínky:  a)  operace  splĖuje  kritéria  výbČru  pro  operaþní  program,  provádí  se  v souladu 
s rozhodnutím  o  schválení  a  splĖuje  všechny  související  podmínky  týkající  se  její  funkþnosti  a  využití 
nebo cílĤ, jichž je tĜeba dosáhnout.“ 
Vzhledem  k výše  uvedenému  Auditní  orgán  nemĤže  souhlasit  s názorem  auditovaného  subjektu,  že 
posuzování  zpĤsobilosti þi vhodnosti žadatele/pĜíjemce dotace je zavádČjící a nemČlo být pĜedmČtem 
auditu. Naopak posouzení vhodnosti žadatele/pĜíjemce dotace je plnČ v souladu s pĜedmČtem auditu.  
Auditní orgán bere na vČdomí vyjádĜení auditovaného subjektu, že pĜedložená projektová žádost byla 
konzultována,  hodnocena  a  následnČ  schválena  pĜíslušnými  subjekty  implementace  a  tudíž  má 
auditovaný subjekt za to, že pĜiznání dotace je nezpochybnitelné.  
ZávČry auditního orgánu se opírají o dokumentaci, která byla auditorĤm pĜedložena pĜi zahájení auditu 
dne  20.  8.  2014  a  dále  bČhem  výkonu  auditu.  PovČĜený  zástupce  pĜíjemce  dotace  pĜi  výkonu  auditu 
uvedl, že o realizaci projektu nemá žádné informace. AuditoĜi proto nemohli pro posouzení použít jinou 
techniku než analýzu a porovnání pĜedložené dokumentace. Z pĜedložené dokumentace nebylo možné 
se  ujistit,  že  auditovaný  subjekt  byl  schopen  pĜedfinancovat  a  realizovat  projekt  a  auditovaný  subjekt 
neprokázal opak.  
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodĤm III. a IV. stanoviska auditovaného subjektu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditní  orgán  souhlasí  s vyjádĜením  auditovaného  subjektu,  že  pravidla  operaþního  programu 
nestanovují pĜesné požadavky na doložení schopnosti žadatele pĜedfinancovat projekt.  
AuditoĜi  se  také  v rámci  auditu  primárnČ  nezabývali  zpĤsobem  pĜedfinancování  projektu.  AuditoĜi  se 
vzhledem  k tomu,  že  v rámci  auditu  operace  ovČĜují  i  to,  zda  projekt  splĖuje  kritéria  pro  poskytnutí 
dotace,  jak  je  uvedeno  v þl.  16  odst.  2  písm.  a)  NaĜízení  Komise  (ES)  þ.  1828/2006,  zabývali 
nesouladem v pĜedložených dokumentech, tj. pĜedložené úþetní bilance a potvrzení o zĤstatku na úþtu 
vedeného u ýSOB ke dni 12. 1. 2010.  Auditovaný subjekt v rámci výkonu auditu na místČ nepĜedložil 
žádný dokument prokazující zdroj finanþních prostĜedkĤ na bankovním úþtu, na základČ kterého by se 
auditoĜi mohli ujistit o správnosti a úplnosti pĜedložených informací.  
Strana 32 (celkem 51) 

Auditovaný subjekt ke svému stanovisku pĜedložil výpis z Hlavní knihy pro období 1-12/2010 pro úþet 
221000. Výpis z bankovního úþtu þ. 229143704/0300 prokazující pĜíjem þástky ve výši 4 000 000,00 Kþ 
dne 5. 1. 2010 doložen nebyl.  
PĜesto auditoĜi akceptují vysvČtlení auditovaného subjektu k pĜedfinancování projektu.  
 
VyjádĜení  Auditního  orgánu  k bodu  V.  stanoviska  auditovaného  subjektu  ohlednČ  omezení 
výkonu auditu:  
Auditní  orgán  trvá  na  svém  závČru,  že  výkon  auditu  byl  ze  strany  auditovaného  subjektu 
omezen.
  Auditovaný  subjekt  ve  svém  stanovisku  uvádí  nepĜesné  informace.  Vzhledem  k tomu,  že 
nebyl  poĜízen  zvukový  záznam  z telefonického  hovoru  dne  25.  7.  2013,  je  tvrzení  auditovaného 
subjektu i auditorĤ neprĤkazné, tudíž irelevantní.  
V tomto pĜípadČ lze brát v úvahu pouze psané informace, tj. e-mail ze dne 26.7.2013 odeslaný ve 14:23 
z adresy  x.x.xxxxxxx@xxxxx.xx,  kterým  auditovaný  subjekt  potvrzuje  termín  auditu  ve  dnech  20.8.  - 
23.8.2013 s tím, že v tomto termínu nebude pĜítomna projektová manažerka. Statutární zástupce však 
v tomto termínu pĜítomen být mČl a mohl se auditu osobnČ úþastnit.  
Statutární  zástupce  mohl  povČĜit  svého  zástupce  k jednání  s auditory.  Statutární  zástupce  povČĜil 
k jednání s auditory pana Narcise Tomáška, advokáta, který však nebyl informován o realizaci projektu, 
resp. žádné informace o realizaci projektu auditorĤm neposkytl.  
Vzhledem k tomu, že na realizaci projektu se v rámci pracovního pomČru (pracovní smlouva þi dohoda 
o provedení práce) podíleli minimálnČ 4 osoby (paní Jana Víchová, paní Pavla RĤžiþková, paní Dana 
Jelínková-Janoušková a pan Jan Kulíšek), mohl statutární zástupce pĜíjemce dotace povČĜit kteroukoli 
z tČchto osob, které se na realizaci projektu aktivnČ podílely.  
Navíc  zákon  þ.  320/2001  Sb.,  o  finanþní  kontrole,  ani  zákon  þ.  552/1991  Sb.,  o  státní  kontrole, 
nestanovuje lhĤtu pro oznámení kontroly þi auditu.   
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodĤm VI. a VII. stanoviska auditovaného subjektu:  
V bodech VI. a VII. stanoviska se auditovaný subjekt vyjadĜuje ke zjištČní þ. 1, které je v návrhu zprávy 
o auditu uvedeno v tomto znČní:  
ZjištČní þ. 1: NeprĤkaznost úþetnictví 
Povinností každého þeského kooperaþního partnera je podle §14 odst. b) Smlouvy o poskytnutí dotace 
vést  veškeré  úþetnictví  za  projekt  oddČlenČ  od  ostatního  úþetnictví  v  souladu  s  národní  legislativou 
upravující úþetnictví. 
Auditovaný subjekt pĜedložil v rámci auditu tzv. Hlavní knihu za období 1 – 6/2011 a 1 – 12/2010 pro 
StĜedisko 2 Jsme sousedé. Dále auditovaný subjekt pĜedložil tabulku „Náklady a výnosy: Den-Doklad-
Faktura-Organizace-Text“ pro StĜedisko 2 za období 1-12/2010 a 1-12/2011.  
Ve výpisu  z hlavní  knihy  za  období  1-12/2010  pro  „StĜedisko  2  Jsme  sousedé“  je  uveden  poþáteþní 
zĤstatek 0,- Kþ, obrat 9 479 612,29 Kþ a koneþný zĤstatek 4 995 426,76 Kþ.  
Ve  výpisu  z hlavní  knihy  za  období  1-6/2011  pro  „StĜedisko  2  Jsme  sousedé“  je  uveden  poþáteþní 
zĤstatek 2 792 748,07 Kþ, obrat 5 254 353,10 Kþ a koneþný zĤstatek 4 266 786,29 Kþ. 
Koneþný a poþáteþní zĤstatek mezi 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 se liší o 2 202 678,69 Kþ. V hlavní knize 
není záznam o pohybu této þástky. 
V tabulkách „Náklady a výnosy“ jsou oproti Hlavní knize zaznamenány pouze náklady v rámci projektu, 
jediným výnosem je tzv. „dotace Jsme sousedé“ ve výši 1 040 230,85 Kþ zaúþtovaná dne 30. 9. 2010 
bez uvedení pĤvodu.  
Vzhledem  k výše  uvedenému  auditovaný  subjekt  neprokázal,  že  vedl  úþetnictví  správnČ,  úplnČ, 
prĤkaznČ,  srozumitelnČ,  pĜehlednČ  a  zpĤsobem  zaruþujícím  trvalost  úþetních  záznamĤ  podle  §8 
zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví.  
Významnost zjištČní þ. 1: vysoká s finanþním dopadem 
 
Strana 33 (celkem 51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditní orgán znovu posoudil pĜedložené dokumenty a došel k tomuto závČru:  
Povinností pĜíjemce dotace je vést veškeré úþetnictví za projekt oddČlenČ od ostatního úþetnictví, tedy 
nejen výnosy a náklady, ale i rozvahové úþty. 
V extraktu z hlavní knihy – na stĜedisku þ. 2 (na nČmž je úþtováno oddČlené úþetnictví projektu „Jsme 
sousedé – seriál poĜadĤ z þesko-saského pohraniþí“) nejsou v letech 2010 a 2011 zachyceny poþáteþní 
stavy jednotlivých úþtĤ aktiv a pasiv. Nelze proto konstatovat, že úþetnictví související s projektem 
je vedeno kompletnČ oddČlené. 

Pro  vyvrácení  této  odĤvodnČné domnČnky si mĤže auditovaný subjekt ve stanovené lhĤtČ (10 dní od 
doruþení  Návrhu  zprávy  o  auditu  þ.  2)  pĜedložit  dokumentaci  operací  provedených  v rámci  úþetní 
Strana 34 (celkem 51) 

závČrky  k 31.12.2009  a  31.12.2010,  zejm.  úþty  701  (Poþáteþní  úþet  rozvážný),  702  (Koneþný  úþet 
rozvážný) a  710 (Úþet ziskĤ a ztrát) – v analytickém þlenČní na projekt.  
V tomto znČní je v Návrhu zprávy o auditu þ. 2 upraveno zjištČní þ. 1 a uloženo doporuþení.   
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodĤm VIII. a XI. stanoviska auditovaného subjektu: 
Auditovaný subjekt se v bodech VIII. a XI. svého stanoviska vyjadĜuje ke zjištČní þ. 2, které je v návrhu 
zprávy o auditu uvedeno v tomto znČní:  
ZjištČní þ. 2: Pochybení ve vykazování personálních výdajĤ, výdajĤ na cestovné, režijních výdajĤ 
Popis  zjištČní  þ.  2:  AuditoĜi  ovČĜili  pĜedložené  dokumenty  k  cestovním  výdajĤm  v soupiskách  výdajĤ 
þ. 2,  3  a  4  a  identifikovali  pochybení  auditovaného  subjektu  v  oblasti  výpoþtu  náhrad  za  pohonné 
hmoty, vykazování ujetých km v cestovních pĜíkazech a výpoþtu stravného na služebních cestách.  
Dále auditní tým ovČĜil mzdové výdaje vykazované v soupiskách faktur þ. 2, 3 a 4 a identifikoval drobná 
formální  pochybení,  jako  napĜ.  nesoulad  období  uvádČného  v záhlaví  soupisek  s obdobím,  za  které 
jsou  vykazovány  mzdové  výdaje.  Doložený  výkaz  práce  pana  Kulíška  za  srpen  a  záĜí  2010  není 
podepsaný odpovČdnou osobou, která práci pĜevzala.  
V pĜedložené  soupisce  výdajĤ  þ.  2  auditovaný  subjekt  v pĜípadČ  mzdy  Jana  Kulíška  za  srpen  a  záĜí 
2010 nenárokoval výdaje za odvod sociálního a zdravotního za období srpen – záĜí 2010.  Auditovaný 
subjekt  však  nedoložil,  zda  ze mzdy  Jana  Kulíška  za  srpen  a  záĜí  2010  bylo  zdravotní  a  sociální 
pojištČní odvedeno v zákonné výši, neboĢ z výdČlku vČtším než 10 000,00 Kþ mČsíþnČ je nutno zaplatit 
zdravotní a sociální pojištČní v souladu s §7a) zákona þ. 187/2006 Sb.  
Subjekt  nárokoval  výdaj  za  hovorné  od  T-mobilu  ve  výši  1 570,00Kþ  na  základČ  faktury  þ.  EF26  – 
15883148110. Fyzicky faktura nebyla doložena. AuditoĜi zjistili na základČ výpisu z bankovního úþtu, že 
pĜedmČtná faktura byla uhrazena dne 7. 2. 2011. Vzhledem k tomu, že subjekt ani po výzvČ nedoložil 
pĜedmČtnou fakturu, je tento výdaj nezpĤsobilým výdajem.   
Významnost zjištČní þ. 2: stĜední s finanþním dopadem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditní  orgán  akceptuje  vyjádĜení  auditovaného  subjektu  a  uvádí  konkrétní  pĜípady,  u  kterých  byla 
zjištČna výše zmínČná pochybení.  
PĜípad  nesouladu  období  uvádČného  v záhlaví  soupisek  s obdobím,  za  které  jsou  vykazovány 
mzdové výdaje, je ze zprávy o auditu vypuštČn.  

V pĜípadČ  náhrad  za  pohonné  hmoty  pĜi  pracovních  cestách  konaných  vlastním  vozidlem,  provedli 
auditoĜi kontrolní propoþet náhrad za pohonné hmoty na základČ pĜedloženého Technického prĤkazu, 
zákona  o cestovních  náhradách  119/1192  Sb.  a  vyhlášky  þ.  496/2005  Sb.,  která  se  každoroþnČ 
aktualizuje.  PĜi  kontrolním  pĜepoþtu  auditoĜi  zjistili  rozdíly  v poþtu  deklarovaných  najetých  kilometrĤ 
u pracovních cest (napĜ. ze dne 4. 12. 2010 a 10. 12. 2010) oproti plánovaþi tras na www.mapy.cz. Ve 
vyúþtování  pracovní  cesty  ze  dne  15. 12. 2010  není  zĜejmé,  kdy  byla  pĜekroþena  státní  hranice  a  jak 
dlouho  zamČstnanec  setrval  v zahraniþí.  Dále  v  cestovním  pĜíkaze  ze  dne  26.  2.  2011  auditoĜi 
konstatují nesoulad v poþtu najetých km i ve výši uvedeného stravného.  
Strana 35 (celkem 51) 

PĜi  auditu  provádČném  na  místČ  auditovaný  subjekt  nepĜedložil  „Zápisy  z pracovních  cest“.  Tyto 
doklady  k jednotlivým  pracovním  cestám  byly  doloženy  dodateþnČ.  K pracovním  cestám  ze  dne 
21. 1. 2011 a 13. 4. 2011 však zápisy z pracovních cest nebyly doloženy ani dodateþnČ. 
VysvČtlení auditovaného subjektu ohlednČ odvodĤ sociálního a zdravotního pojištČní z dohody 
o provedení  práce  a  faktury  þ.  EF  26-15883148110  uvedené  v  bodech  VIII.  a  XI.  stanoviska 
považují auditoĜi za dostateþné a tato þást zjištČní je ze zprávy o auditu vypuštČna. ýást zjištČní 

þ. 2 týkající se vyúþtování pracovních cest je v 2. Návrhu zprávy o auditu ponechána. 
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodĤm VI. a VII. stanoviska auditovaného subjektu:  
VyjádĜení  auditovaného  subjektu  v bodech  IX.,  X.,  a  XII.  se  týká  zjištČní  þ.  3  uvedeného  v návrhu 
zprávy o auditu v tomto znČní:  
ZjištČní þ. 3: Konflikt zájmĤ pĜi výbČru dodavatele 
Popis zjištČní þ. 3:  
c)  „Zakázka malého rozsahu do 2 mil. Kþ bez DPH – výroba poĜadĤ“ 
Zadavatel  v tomto  pĜípadČ  oslovil  e-mailem  tĜi  dodavatele.  E-maily  byly  zaslány  konkrétním  osobám.  
Osloveny byly tyto tĜi spoleþnosti:  
ƒ  TV Lyra s.r.o., Iý: 43225292, se sídlem Popovická 32, 40502 DČþín 23  
ƒ  ZAK TV s.r.o., Iý: 64835669, se sídlem Prokopova 26, 30100 PlzeĖ   
ƒ  TV GENUS a.s., Iý: 48291927, Rumunská 655/9, 46001 Liberec 
ýleny hodnotící komise byli jmenováni Pavla RĤžiþková, Jan Kulíšek a Johana Štroblová. 
PĜedloženy byly dvČ nabídky: 
ƒ  TV Lyra s.r.o. – nabídková cena 1 800 000,00 Kþ bez DPH 
ƒ  R1 ZAK – nabídková cena 3 500 000,00 Kþ bez DPH 
Smlouva o dílo mezi Evropan o.s., Iý: 26986116, se sídlem Popovická 32, DČþín 23 a spoleþností TV 
Lyra  s.r.o.,  43225292,  se  sídlem  Popovická  32,  DČþín  23  byla  uzavĜena  dne  28.  9.  2010.  Cena  díla 
uvedená ve smlouvČ je 1 733 680,00 Kþ bez DPH, tzn., že cena díla se liší od ceny uvedené v nabídce. 
Smlouvu  za  do  dodavatele  podepsala  jako  jednatelka  TV  Lyra  s.r.o.  paní  Jana  Víchová,  toho  þasu 
zástupkynČ Ĝeditelky Evropan, o.s.  
AuditoĜi následnČ provedli analýzu oslovených uchazeþĤ v registru ekonomických subjektĤ.  
Statutárním orgánem TV LYRA s.r.o., Iý: 43225292, se sídlem Popovická 32, 40502 DČþín 23, byla do 
24. 6. 2010  paní  Jana  Víchová.  Paní  Víchová  je  také  vlastníkem  20%  podílu  TV  Lyra  s.r.o.  Dne 
28. 9. 2010,  poté  co  podle  registru  ekonomických subjektĤ již nebyla jednatelkou, podepsala smlouvu 
o dílo  s Evropan  o.s.  Paní  Víchová  byla  do  2.  5.  2009  souþasnČ  také  Ĝeditelkou  Evropan  o.s.  a  od 
2. 5. 2009 do 22. 11. 2011 byla zástupkyní Ĝeditelky Evropan o.s. 
Všichni  oslovení  dodavatelé  byli  propojeni  pĜes  REGIO  MEDIA  a.s.  (60%  podíl  TV  Lyra  s.r.o.,  51% 
podíl  ZAK  TV  s.r.o.,  pĜedkupní  právo  k akciím  spoleþnosti  GENUS  TV  a.s.).  Jménem  REGIO  MEDIA 
a.s.  jedná  pan  Ing.  Vladimír  PoĜízek,  který  byl  v dobČ  zadávacího  Ĝízení  jednatelem  všech  tĜí 
oslovených spoleþností. Pan Ing. Vladimír PoĜízek je od 22. 11. 2011 také zástupcem Ĝeditele Evropan 
o.s.  
ěeditelkou  Evropan  o.s.,  Iý:  26986116  se  sídlem  Popovická  32,  40502  DČþín  23,  byla  v dobČ 
zadávacího  Ĝízení  paní  Pavla  RĤžiþková,  která  byla  z funkce  odvolána  dne  22. 11. 2011  a  novým 
Ĝeditelem  se  stal  pan  Jan  Kulíšek,  který  pro  Evropan  o.s.  organizoval  zadávací  Ĝízení  na  dohodu 
o provedení práce.  
Podle Stanov Evropan o.s. þl. VIII. Jednání sdružení navenek – za sdružení jedná a podepisuje Ĝeditel 
sdružení.  Za  sdružení  mĤže  jednat  i  zástupce  Ĝeditele  sdružení,  který  je  Ĝeditelem  sdružení  povČĜen 
plnou  mocí.  Aþkoliv  paní  Jana  Víchová  v pozici  zástupkynČ  Ĝeditelky  uzavírala  za  zamČstnavatele 
Strana 36 (celkem 51) 

pracovní  pomČry  se  zamČstnanci  (asi  dle  svČĜených  kompetencí),  nebylo  doloženo,  že  mohla  za 
Evropan o.s. jednat i v pĜípadČ uzavírání smluv s dodavateli.  
Dále na http://www.5min-online.eu/index.php?id=8607 je jako Ĝeditelka Evropan o.s. uvedena stále paní 
Jana Víchová.  
PĜi  ovČĜování  zpĤsobilosti  výdajĤ  projektu  bylo  na  pĜedložených  výpisech  z bankovního  úþtu 
þ. 239166424/0300 zjištČno, že TV Lyra s.r.o. pravidelnČ poskytovala obþanskému sdružení Evropan 
o.s. tzv. pĤjþky. Evropan o.s. z tohoto úþtu následnČ hradil faktury vystavené od TV Lyra s.r.o.  PĤjþky 
od TV Lyra byly také zaznamenány v úþetnictví pĜíjemce na StĜedisku 2 Jsme sousedé. 
Fakturace  od  TV  Lyra  s.r.o.  mČla  probíhat  na  základČ  uzavĜené  smlouvy  o  dílo.  Místo  toho  bylo 
opakovanČ fakturováno na základČ objednávky ze dne 1. 10. 2010, která není dále specifikována.   
Transakce mezi úþty Evropan o.s. a TV Lyra s.r.o.: 
Výpis z úþtu þ. 239166424/0300 (EVROPAN) vedeného u ýSOB v mČnČ CZK 
Došlá platba z úþtu TV Lyra s.r.o. 
Odchozí platba na úþet TV Lyra s.r.o. dle 
výpisu z úþtu 
Datum 
ýástka v Kþ 
Datum 
ýástka v Kþ 
30. 9. 2010 
200 000,00 
 
 
22. 10. 2010 
400 000,00 
25. 10. 2010 
160 000,00 
17. 12. 2010 
550 000,00 
20. 12. 2010 
160 000,00 
 
 
21. 12. 2010 
200 000,00 
17. 2. 2011 
320 000,00 
18. 2. 2011 
160 000,00 
23. 3. 2011 
300 000,00 
25. 3. 2011 
200 000,00 
21. 4. 2011 
292 000,00 
28. 3. 2011 
160 000,00 
4. 5. 2011 
400 000,00 
26. 4. 2011 
160 000,00 
4. 7. 2011 
60 000,00 
24. 5. 2011 
160 000,00 
2. 8. 2011 
160 000,00 
3. 8. 2011 
200 000,00 
3. 8. 2011 
160 000,00 
8. 8. 2011 
160 000,00 
26. 8. 2011 
200 000,00 
29. 8. 2011 
200 000,00 
1. 9. 2011 
100 000,00 
 
 
19. 9. 2011 
100 000,00 
 
 
3. 10. 2011 
200 000,00 
6. 10. 2011 
160 000,00 
25. 11. 2011 
25 000,00 
 
 
19. 12. 2011 
260 000,00 
 
 
Celkem 
3 627 000,00 
 
2 080 000,00 
Dále  dle výpisu  z bankovního  úþtu þ. 243677024/0300 (EVROPAN) vedeným u  ýSOB v mČnČ €  jsou 
evidovány  tyto  odchozí  platby  (splátky  pĤjþky  celkem  ve  výši  819 504,39  Kþ)  na  úþet 
þ. 117005323/0300 (TV Lyra s.r.o):  
30. 6. 2011 
– 2 377,26 € (kurz 24,345 Kþ/€), tj. 57 874,39 Kþ 
30. 6. 2011 
– 0,37 € - poplatek 
13. 9. 2011 
– 15 000,00 € (kurz 24,545 Kþ/€), tj. 368 175,00 Kþ 
13. 9. 2011 
– 0,37 € - poplatek 
15. 9. 2011 
– 15 000,00 € (kurz 24,525 Kþ/€), tj. 367 875,00 Kþ 
15. 9. 2011 
– 0,37 € - poplatek 
21. 11. 2011  – 1 000,00 € (kurz 25,580 Kþ/€), tj. 25 580,00 Kþ 
21. 11. 2011  – 0,35 € - poplatek 
d)  Zakázka  na  zajištČní  provozu  þeské  þásti  informaþního  portálu  www.5minut-online.eu  a 
zajištČní publicity projektu 
PĜíjemce dotace, Evropan o.s., pĜedložil auditorĤm tyto nabídky na základČ poptávky ze dne 25.8.2010: 
Ͳ  Protech Production s.r.o., Iý: 25750178 – „Nabídka medializace projektu 5 minut v ýesku – 5 minut 
v Sasku“  
Ͳ  Truck Pro s.r.o., Iý:  25426711 - „Návrh medializace projektu 5 minut v ýesku – 5 minut v Sasku“ 
Strana 37 (celkem 51) 

Dále  byla  pĜedložena  omluva  z úþasti  ve  výbČrovém  Ĝízení  od  subjektĤ  Himal  St.  Petr  o.s., 
Iý: 26600994, a TRIKAP, s.r.o., Iý: 49098586.   
AuditoĜi  provedli  analýzu  oslovených  dodavatelĤ  na  základČ  údajĤ  v registru  ekonomických  subjektĤ. 
PĜedmČtem  þinnosti  osloveného  dodavatele  TRIKAP,  s.r.o.  je  koupČ  zboží  za  úþelem  jeho  dalšího 
prodeje a prodej. PĜedmČtem þinnosti  Himal St. Petr o.s. je provozování sportovních zaĜízení a þinnosti 
sportovních klubĤ. 
PĜedmČtem  podnikání  spoleþnosti  Protech  Production  s.r.o.  je  organizaþní  zajištČní  kulturních  a 
spoleþenských akcí, technické zajištČní kulturních a spoleþenských akcí, koupČ zboží za úþelem jeho 
dalšího prodeje a prodej.  
PĜedmČtem podnikání spoleþnosti Truck Pro, s.r.o., Iý: 25426711, se sídlem: Popovická 104/32, 40502 
DČþín  XXIII  je  šíĜení  reklamy,  služby  v oblasti  propagace  a  reklamy  a  zprostĜedkovatelská  þinnost 
v oblasti poskytování služeb. 
Z výše  uvedeného  plyne,  že  jediným  osloveným  subjektem,  který  vykonává  poptávanou  þinnost,  je 
Truck  Pro,  s.r.o.  Vzhledem  k tomu,  že  cenová  nabídka  byla  pĜedložena  i  od  spoleþnosti  Protech 
Production s.r.o., lze pĜedpokládat, že i tato spoleþnost byla schopna požadované plnČní dodat.  
Povinností  zadavatele  bylo  oslovit  takové  firmy,  které  jsou  schopné  zakázku  realizovat  a  podobné 
zakázky už dĜíve prokazatelnČ realizovali (reference). 
Zadavatel však nezdĤvodnil, proþ byla zakázka pĜidČlena právČ spoleþnosti Truck Pro s.r.o. Ani u jedné 
z pĜedložených nabídek nelze jednoznaþnČ stanovit celkovou cenu nabídky. ObČ cenové nabídky jsou 
srovnatelné.   
Smlouva  byla  uzavĜena  se  spoleþností  Truck  Pro  s.r.o.,  kde  statutárním  orgánem,  resp.  jednateli 
spoleþnosti Truck Pro, s.r.o. jsou pan Jan Kulíšek a paní Jana Víchová. Tyto dvČ osoby jsou zároveĖ 
také spoleþníci se vkladem (paní Víchová 51 %, pan Kulíšek 49 %).  
Jednatelé  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  mají  zároveĖ  vazby  k  Evropan  o.s.  Paní  Jana  Víchová  byla  v dobČ 
realizace zakázky zástupkyní Ĝeditelky Evropan o.s. a pan Jan Kulíšek, souþasný Ĝeditel Evropan o.s., 
pracoval  v dobČ  realizace  zakázky  pro  Evropan  o.s.  na  dohodu  o  provedení  práce.  Sjednaným 
pracovním  úkolem  byla  mimo  jiné  také  pĜíprava  a  realizace  výbČrového  Ĝízení,  což  je  uvedeno  i  ve 
výkazu práce za období srpen a záĜí 2010.  
Fakturace  od  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  probíhaly  jak  na  základČ  Smlouvy  o  šíĜení  reklamy  a  zajištČní 
publicity  ze  dne  1. 9. 2010,  tak  na  základČ  objednávek.  Fakturace  od  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  v rámci 
projektu tak þiní celkem 181 390,00 Kþ bez DPH, tj. 217 453,00 Kþ vþ. DPH. 
Dalším  externím  dodavatelem  služeb,  konkrétnČ  pĜekladĤ,  byla  paní  Pavla  RĤžiþková,  která  byla 
souþasnČ  Ĝeditelkou  Evropan  o.s.  Paní  Pavla  RĤžiþková  vykonávala  také  þinnost  manažerky  projektu 
na základČ pracovní smlouvy.   
Po  provČĜení  všech  souvislostí  došli  auditoĜi  k závČru,  že  uvedené  zakázky  byly  pĜidČleny 
personálnČ  propojeným  subjektĤm  bez  prokázání  Ĝádné  soutČže.  Jedná  se  mimo  jiné  o zjevné 
zvýhodnČní a narušení zásady rovného zacházení.  

Výše  uvedené  skuteþnosti  vyhodnotili  auditoĜi  jako  konflikt  zájmĤ  a  navrhují  100  %  finanþní 
opravu.  

Významnost zjištČní þ. 3: vysoká s finanþním dopadem 
 
VyjádĜení  Auditního  orgánu  k bodu  IX.  stanoviska  auditovaného  subjektu  ohlednČ  kompetencí 
zástupkynČ Ĝeditelky:  

 
Strana 38 (celkem 51) 

Ͳ  k 
  
 
 
 
 
 
  
 
Auditnímu  orgánu  bylo  v prĤbČhu  auditu  pĜedloženo  odvolání  paní  Jany  Víchové  z funkce  Ĝeditelky 
sdružení  a  zároveĖ  její  jmenování  do  funkce  zástupkynČ  Ĝeditelky.    Auditovaný  subjekt  však  dosud 
nedoložil dokument, ve kterém by byly stanoveny konkrétní kompetence zástupce/kynČ Ĝeditele/ky.  
Auditní  orgán  však  bere  na  vČdomí  vyjádĜení  právního  zástupce  auditovaného  subjektu,  že 
zástupce/kynČ  Ĝeditele/ky  sdružení  je  oprávnČn/a  uzavírat  jménem  obþanského  sdružení 
smlouvy.  
 
 
 
 
 
 
 
Auditní  orgán  ve  zjištČní þ. 3 týkajícího se zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kþ bez DPH na výrobu 
poĜadĤ  popisuje  personální  i  finanþní  propojení  zadavatele  s dodavatelem.  Jedním  z faktĤ  je  i  to,  že 
dodavatel,  se  kterým  byla  uzavĜena  smlouva  na  výrobu  poĜadĤ,  pravidelnČ  poskytoval  pĤjþky 
obþanskému sdružení, a to již na pĜedfinancování projektu (jak auditovaný subjekt sám uvádí v bodech 
III a IV svého stanoviska).  
AuditoĜi na základČ této skuteþnosti došli k závČru, že dodavatel, se kterým byla uzavĜena smlouva na 
výrobu  poĜadĤ,  mohl  být  informován  o  pĜedmČtu  zakázky  i  rozpoþtu  projektu  ještČ  pĜed  odesláním 
výzvy k pĜedložení nabídek, tudíž mohl být zvýhodnČn oproti ostatním osloveným dodavatelĤm. Dalším 
dĤvodem pro závČr auditorĤ je skuteþnost, že za TV Lyra s.r.o. i za obþanské sdružení Evropan byla 
oprávnČna jednat stejná osoba, tj. paní Jana Víchová.  
 
VyjádĜení Auditního orgánu k bodu X. stanoviska auditovaného subjektu:  
Auditní  orgán  v návrhu  zprávy  o  auditu  uvádí,  že  fakturace  od  TV  Lyra  mČla  probíhat  na  základČ 
uzavĜené smlouvy o dílo, místo toho bylo opakovanČ fakturováno na základČ jediné objednávky ze dne 
1.10.2010, která není dále specifikována. 
 
 
 
 
 
 
Auditorky  mČly  k dispozici  podepsanou  Smlouvu  o  dílo,  na  jejímž  základČ  mČlo  být  fakturováno. 
Dodavatel  se  však  v pĜedmČtu  fakturace  odkazuje  na  objednávku  ze  dne  1.  10.  2010.  Auditovaný 
subjekt nepĜedložil žádná vysvČtlení ani dokumenty, které by tento postup objasnily a zdĤvodnily.  
 
VyjádĜení  Auditního  orgánu  k bodu  XII.  stanoviska  auditovaného  subjektu  k zakázce  malého 
rozsahu na zajištČní provozu þeské þásti informaþního portálu www.5minut-online.eu a zajištČní 
publicity projektu, 
kdy auditoĜi došli k závČru, že pĜi zadávání zakázky došlo ke zvýhodnČní jednoho 
z uchazeþĤ  a  narušení  zásady  rovného  zacházení.  Resp.  že  zakázka  byla  zadána  bez  odpovídající 
soutČže.  
 
Strana 39 (celkem 51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
AuditoĜi  v návrhu  zprávy  o  auditu  popisují  proces  výbČru  dodavatele  na  základČ  pĜedložené 
dokumentace.  Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  zakázku  do  200 000,00  Kþ bez DPH, mohl zadavatel 
podle Závazných postupĤ pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojĤ EU, nespadajících pod 
aplikaci  zákona  þ.  137/2006  Sb.,  o  veĜejných  zakázkách,  v programovém  období  2007-2013  platných 
v dobČ zadání zakázky (dále jen Závazné postupy), resp. „PostupĤ pro þeské zadavatele pro zadávání 
veĜejných  zakázek  neupravených  zákonem“  (pĜíloha  8a  PĜíruþky  pro  þeské  kooperaþní  partnery  – 
realizace  projektu),  oslovit  pĜímo  jednoho  dodavatele  k pĜedložení  cenové  nabídky,  a  to  napĜ.  na 
základČ pĜedchozích zkušeností þi prĤzkumu trhu. Zadavatel s tímto dodavatelem, pokud je pĜedložená 
cenová  nabídka  akceptovatelná,  mĤže  uzavĜít  smlouvu  za  pĜedpokladu,  že  nebyla  dotþena  pravidla 
uvedená v bodČ 8.2 Závazných postupĤ, resp. bodČ 7.2 DoplĖujícího výkladu k postupĤm pro zadávání 
zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojĤ  EU,  nespadajících  pod  aplikaci  zákona  þ.  137/2006  Sb., 
o veĜejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (pĜíloha 8b PĜíruþky pro þeské kooperaþní 
partnery – realizace projektu).   
 
V bodČ 7.2. DoplĖujícího výkladu je uvedeno: 
„Zadavatel nesmí uzavĜít smlouvu s uchazeþem 
x  pokud  se  na  zpracování  uchazeþovy  nabídky  podílel  zamČstnanec  zadavatele  þi  þlen 
statutárního  orgánu,  statutární  orgán,  þlen  realizaþního  týmu  projektu  þi  osoba,  která  se  na 
základČ smluvního vztahu podílela na pĜípravČ nebo zadání pĜedmČtného výbČrového Ĝízení, 
x  resp. s uchazeþem ve sdružení, který je zamČstnancem zadavatele þi þlenem realizaþního týmu 
þi  osobou,  která  se  na  základČ  smluvního  vztahu  podílela  na  pĜípravČ  nebo  zadání 
pĜedmČtného  výbČrového  Ĝízení,  nebo  ·  jehož  subdodavatelem  je  zamČstnanec  zadavatele, 
þlen  realizaþního  týmu  þi  osoba,  která  se  na  základČ  smluvního  vztahu  podílela  na  pĜípravČ 
nebo zadání pĜedmČtného výbČrového Ĝízení, nebo 
x  jemuž  byl  uložen  zákaz  plnČní  veĜejných  zakázek  ve  smyslu  §  120a  odst.  2)  zákona 
þ. 137/2006 Sb. a je veden v rejstĜíku osob se zákazem plnČní veĜejných zakázek. 
Pokud  zadavatel  bČhem  výbČrového  Ĝízení  zjistí  nČkterou  z  výše  uvedených  skuteþností,  je  povinen 
vyĜadit  danou  nabídku  již  v  okamžiku  zjištČní  dané  skuteþnosti  v  jakékoli  fázi  výbČrového  Ĝízení, 
nejpozdČji však do uzavĜení smlouvy.“ 
Strana 40 (celkem 51) 

AuditoĜi konstatují, že smlouva byla uzavĜena se spoleþností Truck Pro s.r.o., kde statutárním orgánem, 
resp. jednateli spoleþnosti Truck Pro, s.r.o. jsou pan Jan Kulíšek a paní Jana Víchová. Tyto dvČ osoby 
jsou zároveĖ také spoleþníci se vkladem (paní Víchová 51 %, pan Kulíšek 49 %).  
Jednatelé  firmy  Truck  Pro,  s.r.o.  mají  zároveĖ  vazby  k  Evropan  o.  s.  Paní  Jana  Víchová  byla  v dobČ 
zadání  a  realizace  zakázky  zástupkyní  Ĝeditelky  Evropan  o.  s.  a  pan  Jan  Kulíšek,  souþasný  Ĝeditel 
Evropan  o.  s.,  pracoval  v dobČ  realizace  zakázky  pro  Evropan  o.  s.  na  dohodu  o provedení  práce. 
Sjednaným pracovním úkolem byla pĜíprava a realizace výbČrového Ĝízení, což je uvedeno i ve výkazu 
práce za období srpen a záĜí 2010. 
Vzhledem  k tomu,  že  cenovou  nabídku  pĜedložila  i  spoleþnost  Protech  Production  s.r.o.,  mČl 
zadavatel zdĤvodnit, proþ byla zakázka pĜidČlena právČ spoleþnosti Truck Pro s.r.o.  

Na  základČ  požadavkĤ  uvedených  v  pĜíloze  þ.  8a  „Postupy  pro  þeské  zadavatele  pro  zadávání 
veĜejných  zakázek  neupravených  zákonem“  pro  druh  zakázky  na  dodávky  a  služby  do  200 000,-  Kþ 
bez  DPH  musí  být  v rámci  postupu  zadavatele  vydáno  „rozhodnutí  povČĜené  osoby  zadavatele  na 
základČ nabídky o poĜízení plnČní“. O hodnocení poĜizuje povČĜená osoba protokol / zápis obsahující 
rozhodné skuteþnosti týkající se hodnocení nabídek vþetnČ všech pĜedepsaných pĜíloh. 
Zadavatel  následnČ  rozhodne  o  výbČru  dodavatele  samostatným  písemným  rozhodnutím  podle 
výsledku  hodnocení  nabídek  nebo  podpisem  zadavatele  na  protokolu  /  zápisu  a  souhlasem 
s výsledkem hodnocení. 
Auditovanému subjektu byly e-mailem dne 31. 7. 2014 zaslány požadavky na pĜedložení dokumentace 
k auditu. Auditovaný subjekt byl tímto e-mailem mimo jiné vyzván k pĜedložení „kompletní dokumentace 
k výbČrovým  Ĝízením  (veĜejné  zakázky  zadané  podle  zákona  i  zakázky  malého  rozsahu) –  doložit  jak 
proces výbČrového Ĝízení, tak smlouvy o dílo vþ. dodatkĤ, tak realizaci díla“.  
V dokumentaci,  která  byla  auditorĤm  na  místČ  pĜedložena,  výše  uvedený  dokument  doložen  nebyl. 
Auditní orgán tak dospČl k závČru, že toto rozhodnutí povČĜené osoby zadavatele neexistuje.  V rámci 
naplnČní zásady transparentnosti má pĜitom zadavatel povinnost veškeré úkony pĜi zadávání zakázky 
þinit  jednoznaþným,  prĤhledným  a  srozumitelným  zpĤsobem,  a  mimo  jiné,  o  všech  významných 
úkonech  souvisejících  s výbČrem  dodavatele  poĜizovat  a  uchovávat  písemnou  dokumentaci 
v dostateþném rozsahu umožĖujícím úkony zadavatele nezávisle pĜezkoumat. 
ZjištČní þ. 3 Konflikt zájmu pĜi výbČru dodavatele b) Zakázka na zajištČní provozu informaþního 
portálu  www.5minut-online.eu  a  zajištČní  publicity  projektu  je  s ohledem  na  výše  uvedené  v 2. 
Návrhu zprávy o auditu více specifikováno a pĜekvalifikováno.  

K první þásti zjištČní þ. 3 ohlednČ „Zakázky malého rozsahu do 2 mil. Kþ bez DPH – výroba poĜadĤ“ se 
auditovaný subjekt, resp. jeho zplnomocnČný zástupce, ve stanovisku k návrhu zprávy o auditu ze dne 
11.2.2014  nevyjadĜuje,  proto  má  Auditní  orgán  za  to,  že  auditovaný  subjekt  se  zjištČním  seznámil  a 
s jeho obsahem souhlasí.  
PĜesto auditoĜi v reakci na stanovisko auditovaného subjektu uvádČjí podrobnČjší vysvČtlení.   
Podle  pĜílohy  þ. 8b PĜíruþky pro  þeské kooperaþní partnery -   realizace projektu - DoplĖující výklad k 
postupĤm pro zadávání  VZ jsou zadavatelé  povinni respektovat a dodržovat zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
V rámci  zásady  zákazu  diskriminace  je  zadavatel  povinen  v  prĤbČhu  zadávání  zakázky  postupovat 
vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z uchazeþĤ. Podmínky pro zadání zakázky 
musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby umožĖovaly výbČr nejvhodnČjšího dodavatele. 
V rámci naplnČní zásady transparentnosti má zadavatel povinnost veškeré úkony pĜi zadávání zakázky 
þinit  jednoznaþným,  prĤhledným  a  srozumitelným  zpĤsobem,  tzn.  stanovit  pĜesnČ  lhĤty  a  postupy  v 
procesu  zadávání  zakázky,  o  všech  významných  úkonech  souvisejících  s výbČrem  dodavatele 
Strana 41 (celkem 51) 

poĜizovat a  uchovávat písemnou dokumentaci v dostateþném rozsahu  umožĖujícím úkony zadavatele 
nezávisle pĜezkoumat.  
V rámci  veĜejné  zakázky  malého  rozsahu  do  2  mil.  Kþ  bez  DPH  na  služby  s názvem  „5  MINUT 
v ýESKU“, jejímž pĜedmČtem byla výroba poĜadĤ, mČl zadavatel povinnost (viz pĜíloha þ. 8a Postupy 
pro  þeské  zadavatele  pro  zadávání  veĜejných  zakázek  neupravených  zákonem)  vyzvat  nejménČ  tĜi 
dodavatele  k pĜedložení  nabídky.  S  ohledem  na  okolnosti  mohl  zadavatel  zvážit,  zda  nevyzvat  více 
dodavatelĤ, pĜípadnČ uveĜejnit výzvu vhodným zpĤsobem. 
Zadavatel oslovil tĜi subjekty: 
TV LYRA s.r.o. 
ZAK TV s.r.o. 
GENUS TV a.s. 
Tyto tĜi subjekty byly v dobČ zaslání výzvy ovládanými osobami ovládající osobou REGIO MEDIA a.s. 
ve  smyslu  §  66a  odst.  2  tehdy  platného  obchodního  zákoníku.  Tato  skuteþnost  byla  patrná  z veĜejnČ 
dostupných  zdrojĤ  (obchodní  rejstĜík  –  zejména  výpisy  z obchodního  rejstĜíku,  zprávy  statutárního 
orgánu spoleþnosti o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a zákona þ. 513/1991 Sb. uložené ve 
sbírce listin). 
Vzhledem  k tomu,  že  zadavatel/pĜíjemce  dotace  zaslal  výzvu  k pĜedložení  nabídky  pouze  subjektĤm, 
které  byly  ovládanými  osobami  stejnou  ovládající  osobou,  byl  touto  volbou  zásadnČ  omezen  výbČr 
nejvhodnČjšího dodavatele, kdy u takto ovládaných osob s ohledem na jejich propojenost není zajištČno 
soutČžní prostĜedí.  
Entita,  která  se  na  trhu  chová  jako  jeden  celek,  sama  se  sebou  nemĤže  reálnČ  o  zakázku  soutČžit. 
Stávající znČní zákona o veĜejných zakázkách sice umožĖuje ve výbČrových Ĝízeních podat nabídku ze 
strany  rĤzných  subjektĤ  s právní  osobností,  jenž  spoleþnČ  tvoĜí  jednoho  soutČžitele  a  v hospodáĜské 
realitČ  se  chovají  jako  jedna  entita.  V daném  pĜípadČ  je  výbČr  subjektĤ,  kterým  byla  zaslána  výzva 
k pĜedložení nabídky, klíþový tím, že tento výbČr byl v pĤsobnosti zadavatele/pĜíjemce. Zadavatel bez 
zjevného  dĤvodu zaslal výzvu k pĜedložení nabídky pouze subjektĤm, které byly ovládanými osobami 
stejnou  ovládající  osobou.  Takto  realizovaná  výzva  nemĤže  být  odĤvodnČna  specifikem  pĜedmČtu 
zakázky  –  návrh  a  výroba  audiovizuálních  dokumentĤ,  ani  rozsahem  této  zakázky.  V dobČ  zaslání 
výzvy  existovala  na  trhu  podstatnČ  širší  nabídka  na  realizaci  pĜedmČtné  dodávky,  nežli  pouze 
zadavatelem oslovené vzájemnČ propojené subjekty. Postup zadavatele tak nenaplĖuje ani požadavek 
na jednoznaþný, prĤhledný a srozumitelný zpĤsob výbČru dodavatele. 
Je  tĜeba  zdĤraznit,  že  výzva  nejménČ  tĜem  dodavatelĤm  k pĜedložení  nabídky  má  vést  k co 
nejintenzivnČjší  soutČži  mezi  zájemci  plynoucí  mimo  jiné  z neschopnosti  každého  z nich  získat 
povČdomí o pravdČpodobném jednání (nabídce) konkurentĤ. Tato soutČž však byla narušena jednáním 
zadavatele,  a  to  konkrétnČ  výzvou  pouze  tĜem  subjektĤm,  které  byly  ovládanými  osobami  stejnou 
ovládající osobou. Zadavatel tak neobdržel skuteþnou „soutČžní“ nabídku. 
Skuteþnosti, že zasláním výzvy k pĜedložení nabídky výše uvedeným subjektĤm byla omezena soutČž 
mezi  zájemci  a  tedy  výbČr nejvhodnČjšího dodavatele nasvČdþuje i personální propojenost dotþených 
subjektĤ  –  jak  oslovených  subjektĤ,  tak  i  zadavatele  a  pĜedkladatele  nejvýhodnČjší  nabídky  TV  Lyra 
s.r.o.  
Paní Jana Víchová byla jednatelkou spoleþnosti TV LYRA s.r.o. od 29. þervna 2005 do 24. þervna 2010 
a zároveĖ mČla paní Jana Víchová ve spoleþnosti obchodní podíl ve výši 20 % (od 21. þervence 2005 
do  30.  ledna  2014).  Z pozice  výkonné  Ĝeditelky  TV  Lyra  paní  Víchová  také  podepisovala  dokumenty 
obsažené v nabídce, jakož i smlouvu o dílo mezi TV LYRA s.r.o. a Evropan o.s.. SouþasnČ paní Jana 
Víchová mČla výkonné pravomoci u zadavatele Evropan o.s., a to z pozice Ĝeditelky (do 2. 5. 2009) a 
následnČ z pozice zástupkynČ Ĝeditelky (do 22.11. 2011), tedy i v dobČ zadání a hodnocení auditované 
zakázky. 
Strana 42 (celkem 51) 

Další  zjištČné  personální  propojení  spoþívá  v tom,  že  Ing.  Vladimír  PoĜízek  byl  v dobČ  zadání  a 
hodnocení  auditované  zakázky  jednatelem  u  vyzvaných  subjektĤ  TV  LYRA  s.r.o.  a  ZAK  TV  s.r.o.  a 
pĜedsedou pĜedstavenstva u vyzvaného subjektu GENUS TV a.s. 
V tomto smyslu je ve 2. Návrhu zprávy o auditu rozšíĜeno, resp. upĜesnČno, a pĜekvalifikováno 
pĤvodní zjištČní þ. 3.  

 
V Praze dne 30.4.2014 
Strana 43 (celkem 51) 

5.4  PěÍLOHA ý. 4: VYPOěÁDÁNÍ STANOVISKA AUDITOVANÉHO SUBJEKTU K 2. 
NÁVRHU ZPRÁVY O AUDITU ZE DNE 22.8.2014 
Auditovaný subjekt, Evropan o. s., se sídlem Popovická 32, DČþín, Iý: 26986116, podal prostĜednictvím 
právního  zástupce,  Narcis  Tomášek,  advokát  se  sídlem  U Starého  Mostu  111/4,  DČþín  III  –  Staré 
MČsto, 405 02, ve stanovené lhĤtČ vyjádĜení ke  2. Návrhu zprávy o auditu þ. ETC SN-CZ/2013/O/004. 
 
Právní  zástupce  auditovaného  subjektu  ve  vyjádĜení  ke 2.  Návrhu  zprávy  o  auditu  þ.  ETC  SN-
CZ/2013/O/004  ke  zjištČní  þ.  3  Nedodržení  zásad  transparentnosti,  rovného  zacházení  a  zákazu 
diskriminace a podezĜení na stĜet zájmĤ pĜi výbČru dodavatele uvádí, že „kontrolní orgán není schopen 
definovat,  kdo  byl  zvýhodnČn,  jak  byl  zvýhodnČn  a  na  základČ  koho  byl  zvýhodnČn.  V hodnocení  se 
pouze  uvádí  úþast  subjektĤ,  cena,  a  aniž  by  byly  použity  pomĤcky  pro  objektivizaci  ceny  plnČní, 
dochází  kontrolní  orgán  deduktivním  zpĤsobem k  závČru, že došlo ke zvýhodnČní a narušení zásady 
rovného  zacházení.  Toto  tvrzení  nemá  oporu  v  niþem,  neodkazuje  se  na  právní  pĜedpisy.  Pokud  je 
skutkovČ cokoliv tvrzeno ze strany kontrolního orgánu, pak k tomuto tvrzení musí být nabídnuty dĤkazy, 
aby bylo jednoznaþnČ prokázáno, že došlo k porušení chránČných zájmĤ a na základČ þeho, tak jak se 
nevyjadĜuje ve svých závČrech kontrolní orgán.“  
 
AuditoĜi  v návrhu  zprávy  popisují  konkrétní  skuteþnosti,  na  základČ  kterých  došli  k závČru  (právČ  na 
základČ  vyhodnocení  otázek,  na  které  právní  zástupce  auditovaného  subjektu  ve  svém  vyjádĜení 
poukazuje),  že  auditovaný  subjekt  pĜi  výbČru  dodavatele  externích  služeb  nerespektoval  zásady  §6 
zákona  þ. 137/2006  Sb.,  o  veĜejných  zakázkách.  Tento  závČr  vychází  z aktuální  rozhodovací  praxe 
Nejvyššího  správního  soudu  a  soudních  institucí  EU.  NapĜíklad  požadavek  transparentnosti  není 
splnČn tehdy, pokud jsou v zadavatelovČ postupu shledány takové prvky, jež by zadávací Ĝízení þinily 
nekontrolovatelným,  hĤĜe  kontrolovatelným,  neþitelným,  nepĜehledným  nebo  jež  by  vzbuzovaly 
pochybnosti  o  pravých  dĤvodech  jednotlivých  krokĤ  zadavatele.  Respektive  podmínkou  dodržení 
zásady  transparentnosti  je  prĤbČh  zadávacího  Ĝízení  takovým  zpĤsobem,  který  se  navenek  jeví  jako 
férový  a  Ĝádný. Motivy jednotlivých osob participujících na výbČru zájemcĤ o veĜejnou  zakázku (aĢ již 
budou  tyto  motivy  plnČ  zákonné,  dané  pouhou  neschopností  navenek  pĤsobit  férovČ  a  ĜádnČ,  event. 
nezákonné,  nebo  snad  dokonce  kriminální)  jsou  v  tomto  ohledu  pro  posouzení  porušení  zásady 
transparentnosti irelevantní. Porušení zásady transparentnosti nastává nezávisle na tom, zda se podaĜí 
prokázat  konkrétní  porušení  nČkteré  konkrétní  zákonné  povinnosti  (viz  napĜ.  rozsudek  Nejvyššího 
správního soudu 1 Afs 45/2010-159).  
Problematikou  stĜetu  zájmĤ  se  zabývaly  soudní  instituce  EU  napĜíklad  v kauzách  Ismeri  Europa 
v. Úþetní dvĤr T-277/97 þi AFCon Management Consultants v. Komise T 160/03. 
 
Auditovaný  subjekt  ve  svém  vyjádĜení  ke  zjištČní  þ.  3 uvádí  pouze  obecné  informace  a 
nepĜedkládá  žádné  argumenty,  které  by  prokazovaly,  že  zadavatel,  resp.  auditovaný  subjekt, 
respektoval pĜi výbČru dodavatelĤ externích služeb zásady transparentnosti, rovného zacházení 
a  zákazu  diskriminace.  ZnČní  zjištČní  þ.  3  uvedené  ve  2.  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  tak 
zĤstává nezmČnČno.   
 
Auditovaný subjekt se prostĜednictvím právního zástupce vyjadĜuje ke zjištČní þ. 1 Nedodržení vedení 
kompletnČ oddČleného úþetnictví pro projekt. Ke zjištČní þ. 1 je ve 2. Návrhu zprávy o auditu uvedeno 
toto:  
„Povinností každého þeského kooperaþního partnera je podle §14 odst. b) Smlouvy o poskytnutí dotace 
vést  veškeré  úþetnictví  za  projekt  oddČlenČ  od  ostatního  úþetnictví  v  souladu  s  národní  legislativou 
upravující úþetnictví. 

Auditovaný  subjekt  pĜedložil  k pĤvodnímu  zjištČní  þ.  1  uvedenému  v návrhu  zprávy  o  auditu  ze  dne 
19. 12. 2013  „NeprĤkaznost  úþetnictví“  v rámci  svého  vyjádĜení  k návrhu  zprávy  o  auditu  další 

Strana 49 (celkem 51) 

dokumenty a vysvČtlení. KonkrétnČ se jedná o náklady a výnosy za stĜedisko 2 za období 01-12/2010, 
náklady  a  výnosy  za  stĜedisko  2  za  období  01-06/2011,  koneþný  úþet  rozvažný  k  31.  12.  2010, 
poþáteþní úþet rozvažný k 1. 1. 2011, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a DaĖové pĜiznání k dani z pĜíjmĤ 
právnických osob za rok 2010.   

Auditní orgán ovČĜil dodateþnČ doložené dokumenty a pĤvodní zjištČní þ. 1 pĜehodnotil.  
Popis  zjištČní  þ.  1:  ve  výpisu  z  hlavní  knihy  na  stĜedisku  þ.  2  (na  nČmž  je  oddČlenČ  úþtováno  pro 
projekt  „Jsme  sousedé  –  seriál  poĜadĤ  z þesko-saského  pohraniþí“)  nejsou  v letech  2010  a  2011 
zachyceny  poþáteþní  stavy  jednotlivých  úþtĤ  aktiv  a  pasiv.  Nelze  proto  konstatovat,  že  úþetnictví 
související s projektem je vedeno kompletnČ oddČlenČ. 

Pro  vyvrácení  této  odĤvodnČné  domnČnky  mĤže  auditovaný  subjekt  ve  stanovené  lhĤtČ  (10  dní  od 
doruþení  Návrhu  zprávy  o  auditu  þ.  2)  pĜedložit  dokumentaci  operací  provedených  v rámci  úþetní 
závČrky k 31. 12. 2009 a 31. 12. 2010, zejm. úþty 701 (Poþáteþní úþet rozvažný), 702 (Koneþný úþet 
rozvažný) a  710 (Úþet ziskĤ a ztrát) v analytickém þlenČní pro projekt, tedy pro stĜedisko þ. 2.  

V pĜípadČ  doložení  uvedených  dokumentĤ  bude  toto  zjištČní  z finální  zprávy  o  auditu 
vypuštČno.“ 

Auditovaný subjekt ke zjištČní þ. 1 uvedenému ve 2. Návrhu zprávy o auditu doložil tyto podklady:  

Poþáteþní zĤstatky k 1.1.2011 pro StĜedisko 2 Jsme sousedé 

Obraty na úþtech a jejich zĤstatek ke 31.12.2010 pro StĜedisko=2 Jsme sousedé 

Koneþné zĤstatky úþtĤ za období 1 – 12/2010 pro StĜedisko 2 Jsme sousedé 
AuditoĜi  porovnali  údaje  uvedené  v doložených  dokumentech  s údaji  v Hlavní  knize  za  období  1  – 
12/2010 pro StĜedisko 2 Jsme sousedé a zjistili nesoulad v úþetních výkazech, a to:  
Hlavní kniha za období 1 – 12/2010 pro 
Dokumenty pĜedložené ke 
StĜedisko 2 Jsme sousedé 
2. Návrhu zprávy 
Úþet 211/2: poþáteþní zĤstatek je 0,00 Kþ, 
Úþet 211/2: obrat na stranČ MD je 30 000,00 
obrat na stranČ MD je 30 000,00 Kþ, obrat na 
Kþ, obrat na stranČ D je 29 446,00 Kþ, 
stranČ D je 10 018,00 Kþ, koneþný zĤstatek 
zĤstatek na stranČ MD je 554,00 Kþ 
na stranČ MD 19 982,00 Kþ 
 
Úþet 221/000: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, 
Úþet 221/000: obrat na stranČ MD 375 210,00 
obrat na stranČ MD je 0,00 Kþ, obrat na stranČ 
Kþ, obrat na stranČ D 55 675,00 Kþ, zĤstatek 
D je 2 000,00 Kþ, koneþný zĤstatek na 
na stranČ MD je 319 535,00 Kþ 
stranČ MD je -2 000,00 Kþ 
 
Úþet 221/2: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, obrat 
Úþet 221/2: obrat na stranČ MD 1 150 041,61 
na stranČ MD je 950 041,61 Kþ, obrat na 
Kþ, obrat na stranČ D 1 078 751,71 Kþ, 
stranČ D je 822 637,71 Kþ, koneþný zĤstatek 
zĤstatek na stranČ MD je 71 289,90 Kþ 
je na stranČ MD je 127 403,90 Kþ 
 
Úþet 249: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, obrat 
Úþet 249/100: obrat na stranČ MD 100 000,00 
na stranČ MD je 0,00 Kþ, obrat na stranČ D je 
Kþ, obrat na stranČ D 1 460 000 Kþ, zĤstatek 
960 000,00 Kþ, koneþný zĤstatek na stranČ 
na stranČ D je 1 360 000,00 Kþ 
D je 960 000,00 Kþ 
 
Úþet 331: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, obrat na  Úþet 331.100: obrat na stranČ MD 193 427,00 
stranČ MD je 67 816,00 Kþ, obrat na stranČ D  Kþ, obrat na stranČ D 226 579,00 Kþ, zĤstatek 
je  218 571,00  Kþ,  koneþný  zĤstatek  na  na stranČ D je 33 152,00 Kþ 
stranČ D je 150 755,00 Kþ
 
 
Úþet 336/30: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, 
Úþet 336.101: obrat na stranČ MD je 
obrat na stranČ MD je 11 763,00 Kþ, obrat na 
37 665,00 Kþ, obrat na stranČ D je 49 611,00 
stranČ D je 46 698,00 Kþ, koneþný zĤstatek 
Kþ, koneþný zĤstatek na stranČ D je 
na stranČ D je 34 935,00 Kþ 
11 946,00 Kþ 
Úþet 336/40: poþáteþní zĤstatek 0,00 Kþ, 
Úþet 336.102: obrat na stranČ MD je 
Strana 50 (celkem 51) 

obrat na stranČ MD je 5 041 Kþ, obrat na 
16 143,00 Kþ, obrat na stranČ D je 21 263,00 
stranČ D je 19 246,00 Kþ, koneþný zĤstatek 
Kþ, koneþný zĤstatek na stranČ D je 
na stranČ D je 14 205,00 Kþ 
5 120,00 Kþ 
Úþet  336  (syntetický):  poþáteþní  zĤstatek   
0,00  Kþ,  obrat  na  stranČ  MD  16 804,00  Kþ, 
obrat  na  stranČ  D  je  65 944,00  Kþ,  koneþný 
zĤstatek na stranČ D je 49 140,00 Kþ
  
Úþet 342.100: obrat na stranČ MD je 
Úþet 342 (syntetický): poþáteþní zĤstatek 
37 101,00 Kþ, obrat na stranČ D je 37 695,00 
0,00 Kþ, obrat na stranČ MD 24 590,00 Kþ, 
Kþ, koneþný zĤstatek na stranČ D je 
obrat na stranČ D je 22 680,00 Kþ, koneþný 
594,00 Kþ 
zĤstatek na stranČ D je -1 910,00 Kþ 
 
 
Vzhledem  ke  zjištČnému  nesouladu  v úþetních  výkazech,  lze  konstatovat,  že  auditovaný  subjekt 
nevede úþetnictví plnČ v souladu se zákonem þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví. ZjištČní ohlednČ úþetnictví 
tedy zĤstává ve zprávČ o auditu ponecháno, resp. bylo pĜeformulováno na základČ dalších dokumentĤ 
pĜedložených auditovaným subjektem.   
V Praze dne 22.8.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 51 (celkem 51)