Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.
Ministerstvo financí České republiky 
Auditní orgán 
 
 
 
 
 
Č. j.: MF-15431/2014/52 
 
 
 
 
 
 
 
Výtisk č. 1 
PID: MFCR4XNNKQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZPRÁVA O AUDITU OPERACE   
č. ETC SN-CZ/2014/O/007 
 
Audit operace byl vykonán ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze 
dne  11. července 2006  o  obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální  rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 2 (celkem 36) 

link to page 3 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 12 link to page 24   OBSAH  
OBSAH .......................................................................................................................................................... 3 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ................................................................................................................................ 4 
1.  CÍL A PŘEDMĚT AUDITU ..................................................................................................................... 5 
1.1 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU ..................................................................................................... 5 
1.2 
FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU ........................................................................................................ 6 
1.3 
POPIS AUDITOVANÉHO SUBJEKTU .............................................................................................. 6 
1.4 
CÍL A PŘEDMĚT AUDITU ................................................................................................................. 7 
2.  PODROBNÁ ZPRÁVA ........................................................................................................................... 7 
2.1 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ............................................................................................................................... 7 
2.2 
OSTATNÍ DOKUMENTACE RELEVANTNÍ PRO VÝKON AUDITU OPERACE ................................ 8 
2.3 
SEZNAM OVĚŘOVANÉ DOKUMENTACE ....................................................................................... 9 
2.4 
METODY AUDITORSKÉ PRÁCE ...................................................................................................... 9 
2.5 
POPIS AUDITORSKÝCH PRACÍ .................................................................................................... 10 
2.6 
SHRNUTÍ AUDITNÍCH ZJIŠTĚNÍ .................................................................................................... 10 
3.  VÝSLEDKY AUDITU, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ.............................................................................. 12 
4.  ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 3 (celkem 36) 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Druh auditu: 
Audit operace - plánovaný 
Fond: 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
Operační program: 
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 
(dále též „OPPS SN-ČR“) 
CCI: 
2007CB163PO017 
Členský stát / region: 
Česká republika / Liberecký kraj 
Název projektu:  
Pozemkové spolky - efektivní forma 
přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity 
Číslo projektu: 
100067168 
Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 
Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace: 
16. 12. 2010, Změna smlouvy ze dne 3. 9. 2013, 
Změna smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 
30. 10. 2013 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR: 
3. 8. 2011, Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí 
ze dne 17. 12. 2012 
Stav projektu (ke dni zahájení auditu): 
Projekt fyzicky ukončen dne 31. 12. 2013 
Čmelák - Společnost přátel přírody 
Auditovaná osoba: 
Švermova 32 
460 10 Liberec 
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 
31. 1. 2013 
Auditované období: 
1. 1. 2012 - 31. 1. 2013 
Termín auditního šetření na místě:  
23. 6. 2014 - 27. 6. 2014 a 28. 7. 2014 - 
1. 8. 2014 
Vedoucí auditorského týmu: 
Ing. Marcela Poupová 
Členové auditorského týmu: 
Mgr. Bc. Pavla Tafatová,  
Ing. Lukáš Bařina 
Přizvané osoby:  
----- 
Datum vypracování zprávy o auditu: 
20. 11. 2014 
Počet stran zprávy o auditu včetně příloh: 
36 
Příloha č. 1 - Stanovisko auditovaného subjektu 
Přílohy zprávy o auditu: 
Příloha č. 2 -Vypořádání stanoviska auditovaného 
subjektu 
Počet výtisků zprávy o auditu: 

1 x auditovaná osoba 
Rozdělovník:  
1 x Odbor Auditní orgán MF ČR  
elektronicky: Auditní orgán Svobodného státu 
Sasko, Národní orgán (MMR ČR) 
 
 
Strana 4 (celkem 36) 

  1. CÍL A PŘEDMĚT AUDITU 
1.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Název projektu: 
Pozemkové spolky - efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu  
biodiverzity 
 
Auditovaný partner:  VP 
Prioritní osa:   
Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí  
Oblast podpory:  
3.1 Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany přírody, péče 
 
Partneři projektu:  
VP/PP  Název partnera 
Členský stát 
Čmelák - Společnost přátel přírody 
VP 
Česká republika 
Švermova 32, 460 10 Liberec 
PP 
Ostritz Stadt 
Svobodný stát Sasko 
 
Řídící orgán:   
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství, Referát 25 
Národní orgán:  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Evropské územní spolupráce 
Kontrolor podle čl. 16 nařízení (ES) 1080/2006: 
Centrum pro regionální rozvoj ČR,  
pobočka pro NUTS II Severovýchod, pracoviště v Liberci 
Certifikační orgán: 
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství 
 
Předmět / Popis projektu:   

Hlavním cílem projektu bylo rozvinout přeshraniční spolupráci v ochraně přírody především v oblasti  
rozvoje tzv. pozemkových spolků a aktivně přispět k ochraně biodiverzity v česko-saském pohraničí. 
Hlavní aktivity projektu: 
1.   Obnova  biodiverzity  na  4  lokalitách  formou  revital.  projektů/management.  opatření  na  obou 
stranách hranice, výsadba 1000 stromů. 
2.   Environment. vzdělávání - 10 mezinár. ekovýchovných programů. 
3.   Zapojení škol a dobrovolníků - 32 akcí spojených s obnovou přírodních lokalit. 
4.   Vzdělávání a výměna zkušeností: 2 konference, 7 exkurzí, 4 studijní pobyty. 
5.   Rozvoj pozemkového spolku - oslovení veřejnosti s cílem nalézt nové přírodní lokality. 
6.   Vytvoření info nástrojů - DVD, putovní výstavy, www stránek, brožury a 4 tiskové zprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 5 (celkem 36) 

 
1.2  FINANČNÍ RÁMEC PROJEKTU 
 
Ostatní 
veřejné 
Ostatní 
prostředky na 
Finanční rámec projektu v EUR 
Celkem 
ERDF 
Státní 
zdroje 
Soukromé 
rozpočet 
(státní/ 
zdroje 
financování 
krajské/ 
nezpůsobilých 
obecní) 
výdajů 
Celkové způsobilé výdaje dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace 
373 783,58 
289 155,11 
11 684,55 

39 342.83 
33 601,09 
Z toho auditovaný partner 
250 949,00 
198 637,51 
11 684,55 

23 369,13 
17 257,81 
Certifikované výdaje 
 
 
auditovaného partnera dle 
165 535,12 
140 704,85 
8 276,74 

16 553,54 

žádostí o platbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvědčení o kontrole podle čl.  Osvědčení č. 5 
 
 
 
 
 
16 č. 2 a č. 3 
19 354,85 
16 451,62 
967,74 

1 935,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvědčení č. 6 
 
 

 

 
48 998,84 
41 649,01 
2 449,94 
 
4 899,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvědčení č. 7 
 
 
 
46 084,51 
39 171,83 
2 304,22 

4 608,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osvědčení č. 8 
 
 
 
 
 
 
51 096,92 
43 432,38 
2554,84 

5 109,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsobilé výdaje podle 
auditu operace 
153 285,63 
130 292,78 
7 664,27 
 0 
15 328,59 
 0 
Identifikované nezpůsobilé 
výdaje v rámci auditu 
12 249,49 
10 412,07 
612,47 

1 224,95 

operace * 
% vyjádření nedostatku 
7,40 % 
 
1.3  POPIS AUDITOVANÉHO SUBJEKTU 
Hlavním  cílem  sdružení  spolku  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody  dle  Stanov  spolku  (ze  dne 
13. 11. 2012)  je  „hledání  a  nenásilné  prosazování  trvale  udržitelného  rozvoje  způsobu  života  a 
vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou“.  
K činnosti sdružení patří zejména: obnova harmonické krajiny s co největším zastoupením přirozených 
a přírodě blízkých prvků, obnova přirozených lesů, ekologická výchova a osvěta, záchrana ohrožených 
rostlin  a  živočichů,  práce  s dětmi  a  mládeží,  podpora  rozvoje  občanské  společnosti,  protikorupční 
aktivity, mateřské centrum. 
Dle  popisu  na  http://www.cmelak.cz/cz/home/cmelak  se  spolek  stará  o  životní  prostředí  okolo  nás, 
vysázeli  přes  500  tisíc  sazenic  původních  druhů  dřevin,  v  pozemkovém  spolku  pečují  o  62  hektarů 
přírodně cenných lokalit a každoročně připravují environmentální výukové programy pro více než 4500 
žáků a studentů. 
 
Strana 6 (celkem 36) 

 
1.4  CÍL A PŘEDMĚT AUDITU 
Cílem auditu operace je získat ujištění o oprávněnosti certifikovaných výdajů v rámci realizace operace 
ve smyslu článku 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Cílem auditu operace je také 
získat ujištění, že řídící a kontrolní systém OPPS SN-ČR funguje účinně až do úrovně implementace 
projektů/operací spolufinancovaných z ERDF. 
Předmětem  auditu  operace  v rámci  auditu  operace  ve  smyslu  čl.  16,  odst.  2  nařízení  Komise  (ES) 
č. 1828/2006 je ověření, zda jsou splněny tyto podmínky: 
1.  realizace  projektu/operace  probíhá  v souladu  s rozhodnutím  o  schválení,  resp.  Smlouvou 
o poskytnutí dotace, a zda operace splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti 
a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout; 
2.  vykázané  certifikované  výdaje  souhlasí  s účetními  záznamy  a  podklady  vedenými  příjemcem, 
výdaje vykázané v rámci projektu odpovídají pravidlům způsobilosti výdajů pro OPPS SN-ČR, jsou 
účtovány odděleně od ostatních výdajů a nedochází k dvojímu financování výdajů; 
3.  výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s relevantními předpisy ES a ČR: 
a.  dodržení pravidel pro publicitu projektu v rámci OPPS SN-ČR; 
b.  dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejné podpory; 
c.  dodržení zásady rovných příležitostí a ochrany životního prostředí; 
d.  zajištění přiměřeného audit trailu; 
4.  veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a nařízením Komise (ES) č. 846/2009. 
2.  PODROBNÁ ZPRÁVA 
2.1  PRÁVNÍ ZÁKLAD1 
  nařízení  Rady  (ES)  č.  1083/2006  o  obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu  pro  regionální 
rozvoj,  Evropském sociálním  fondu  a  Fondu  soudržnosti  a  zrušení  nařízení  (ES)  č. 1260/1999,  v 
platném znění; 
  nařízení  Komise  (ES)  č.  1828/2006,  kterým  se  stanoví  prováděcí  pravidla  k  nařízení  Rady  (ES) 
č. 1083/2006  o  obecných  ustanoveních  týkajících  se  Evropského  fondu  pro  regionální  rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, v platném znění; 
  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1080/2006  o  Evropském  fondu  pro  regionální 
rozvoj, v platném znění; 
  zákon  č.  320/2001  Sb.  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů, 
v platném znění; 
  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (dále jen „kontrolní řád”); 
  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 
  zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; 
  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; 
  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 
                                                 
1 Nemusí se jednat o taxativní výčet právních norem, možno doplnit 
Strana 7 (celkem 36) 

 
  zákon  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve znění  pozdějších 
předpisů; 
  zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; 
  zákon  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; 
  usnesení  vlády  ČR  ze  dne  12.  1.  2009  č.  48  o  Závazných  postupech  pro  zadávání  zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, pro programové období 2007-2013; 
  usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2006 č. 198 ke koordinaci přípravy České republiky na čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007-
2013; 
  usnesení vlády ČR ze dne 22. února 2012 č. 108 k optimalizaci auditní činnosti v ČR pro operační 
programy přeshraniční spolupráce 2007-2013 včetně souvisejících změn v usneseních vlády. 
2.2  OSTATNÍ DOKUMENTACE RELEVANTNÍ PRO VÝKON AUDITU OPERACE 
  Auditní strategie pro OPPS SN-ČR schválená EK dne 17. 10. 2008 v aktuálním znění;  
  Manuál AO – Programové období 2007-2013, platný od 1. 1. 2013; 
  Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013; 
  Pravidla  způsobilých  výdajů  pro  programy  spolufinancované  ze  SF  a  FS  na  programové  období 
2007-2013; 
  Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze zdrojů EU, nespadajících 
pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013; 
  Závazné  postupy  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojů  EU,  nespadajících  pod 
aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013; 
  Doplňující  výklad  k  postupům  pro  zadávání  zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojů  EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 
2007-2013; 
  Popis řídících a kontrolních systémů dle čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 pro OPPS SN-ČR-; 
  Programový dokument, verze z 18. 10. 2007; 
  Společný realizační dokument k programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-
2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko;  
  Příručka pro české kooperační partnery – podávání žádostí; 
  Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu. 
Při  provádění  auditu  byly  zohledněny  mezinárodně  uznávané  auditorské  standardy  (ISA,  ISPPIA, 
ISSAI) dle čl. 62 odst. 2 nařízení č. 1083/2006. 
 
 
Strana 8 (celkem 36) 

 
2.3  SEZNAM OVĚŘOVANÉ DOKUMENTACE2 
  Stanovy občanského sdružení a změny stanov (poslední ze dne 13. 11. 2012); 
  Kopie Projektové žádosti ze dne 7. 9. 2010; 
  Kooperatinsvertrag ze dne 5. 1. 2011; 
  Kopie Prohlášení kooperačních partnerů ze dne 29. 4. 2010 (není originál); 
  Kopie Smlouvy o spolupráci mezi VP a PP ze dne 29. 4. 2010 (není originál); 
  Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 16. 12. 2010; 
  Změna smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 7. 1. 2013, ze dne 27. 4. 2013 a 3. 9. 2013  
a ze dne 30. 10. 2013; 
  Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 3. 8. 2011; 
  Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 17. 12. 2012; 
  Zprávy o průběhu projektu za auditované období; 
  Osvědčení č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 o kontrole podle čl. 16 nařízení (ES) 1080/2006 včetně příloh; 
  Soupisky výdajů č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 za auditované období; 
  Originály účetních dokladů k certifikovaným výdajům auditovaného partnera včetně všech příloh a 
podpůrných  dokumentů:  pracovní  smlouva,  dohoda  o  změně  pracovní  smlouvy,  pracovní  náplň, 
výplatní  pásky,  smlouva  o  vedení  bankovních  účtů,  výpisy  z běžného  účtu,  smlouvy  o  dílo, 
objednávky, cestovní příkazy a vyúčtování cest, prezenční listiny, inzeráty, letáky, plakáty, brožura, 
DVD apod.; 
  Metodická příručka „Jak vysadit strom“; 
  Soupis nakoupeného drobného majetku z projektu; 
  Vnitřní akt: Úschova účetních záznamů, archivace dokladů za období 1. 1. 2012 – 2014; 
  Předložená dokumentace k veřejné zakázce (jedna VZ za auditované období); 
  Výpisy z hlavní knihy. 
2.4  METODY AUDITORSKÉ PRÁCE 
Během výkonu auditu byly použity zejména následující metody a techniky auditní činnosti: 
-  analýza dokumentace vztahující se k projektu;  
-  porovnávání údajů uvedených v žádosti o dotaci se skutečným stavem realizace projektu; 
-  ověřování správnosti účetních a ostatních dokladů vztahujících se k operaci; 
-  řízený rozhovor se zástupcem auditované osoby – s Mgr. Janem Korytářem, a Jiřím Antlem DiS 
a Ing. Karolínou Hrbkovou; 
-  zaznamenání výsledků ověřování jednotlivých oblastí do kontrolních listů, záznamů auditorů a 
tabulek. Výstupy jsou založeny v auditním spisu. 
 
 
 
                                                 
2 Nejedná se o taxativní výčet ověřované dokumentace 
Strana 9 (celkem 36) 

 
2.5  POPIS AUDITORSKÝCH PRACÍ 
Na základě vzorku operací vybraného dne 18. 1. 2014 Auditním orgánem OPPS SN-ČR byl sestaven 
plán  auditů  operací.  Příjemce  dotace  byl  oznamovacím  dopisem  č.  MF-15431/2014/52  ze  dne 
2. 6. 2014  informován  o  termínu  auditu  na  místě,  o  předmětu  a  rozsahu  auditu  a  dále  také 
o požadavcích na projektovou dokumentaci relevantní pro audit operace.    
Při oficiálním zahájení auditu dne 23. 6. 2014, bylo auditované osobě předáno pověření č. 271/2014 
k výkonu  auditu  č. ETC  SN-CZ/2014/O/007,  auditovaná  osoba  byla  seznámena  s programem  auditu 
a auditoři si vyžádali podklady od auditovaného subjektu pro ověření předmětu auditu.  
Auditní šetření na místě od 23. 6. 2014 do 27. 6. 2014 a od 28. 7. 2014 do 1. 8. 2014 proběhlo v sídle 
spolku  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody  na  adrese  Švermova  32,  460  10  Liberec  v termínu. 
Auditorský  tým  jednal  během  výkonu  auditu  s   Mgr.  Janem  Korytářem,  a  Jiřím  Antlem  DiS  a  s 
pověřeným zástupcem Ing. Karolínou Hrbkovou. 
 
2.6  SHRNUTÍ AUDITNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
Stupnice klasifikace závažnosti zjištění
Vysoká  významnost  –  podezření  na  nesrovnalost  s finančním  dopadem  (nezpůsobilý  výdaj),  výše 
nezpůsobilého výdaje je nad 2 % certifikovaných auditovaných výdajů nebo převyšuje částku 10 000 €. 
Střední  významnost  –  podezření  na  nesrovnalost  s finančním  dopadem  (nezpůsobilý  výdaj),  výše 
nezpůsobilého výdaje nepřesahuje 2 % certifikovaných auditovaných výdajů a částku 10 000 €.  
Nízká  významnost  –  porušení  podmínek  realizace  projektu  s malým  dopadem,  případně  bez 
finančního  dopadu,  odvod/sankce  je  stanovena  %  (pokud  je  stanoveno  ve  Smlouvě  o  poskytnutí 
dotace). 
Auditorský tým ověřil v místě realizace projektu, na dokumentaci předložené auditovanou osobou, zda 
operace splňuje podmínky požadované článkem 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.  
Na  základě  předložených  dokumentů  auditorský  tým  u  auditovaného  subjektu  identifikoval  zjištění 
s finančním dopadem. 
 
Přehled zjištění a doporučení: 

Významnost 
Finanční 
č. 
Zjištění 
Doporučení 
nízká / střední 
dopad / 
/ vysoká 
částka  CZK a 
v €  
68 597,40 Kč / 
Nesoulad plánovaných výsledků 
Auditoři doporučují auditovanému subjektu vždy 
Střední 
 2 673,53 EUR 
(výsadba 1 000 Ks stromů) dle 
realizovat projekt podle schválené Projektové 
významnost s 
 
schválené Projektové žádosti ze 
žádosti a dodržovat schválené aktivity a počty 
finančním 
dne 7. 9. 2010 s věcným plněním 
popsaných kusů. Auditorský tým doporučuje, aby 
dopadem 

skutečné fakturace a překročení 
Národní orgán zajistil vymožení a navrácení 
schváleného rozpočtu pro dané 
finanční částky, respektive příslušné části ERDF a 
výdaje v kapitole 3.5.e (sazenice 
poté informoval Auditní orgán. 
stromy) 3.5.f (kůly a ochrany k 
sazenicím 
Auditoři doporučují auditovanému subjektu z 
------- 
Administrativní pochybení v oblasti  důvodu předcházení rizika vzniku nezpůsobilých 
Nízká 

mzdových výdajů, DPČ a DPP 
výdajů, aby věnoval patřičnou pozornost všem 
významnost bez 
údajům na dokumentech v oblasti mzdové agendy 
finančního 
v projektu. 
dopadu 
------- 
Administrativní pochybení v oblasti  Auditoři doporučují auditovanému subjektu z 
Nízká 
cestovních výdajů 
důvodu předcházení rizika vzniku nezpůsobilých 
významnost bez 

výdajů, aby v rámci dokumentů v oblasti 
finančního 
cestovních výdajů věnoval patřičnou pozornost 
dopadu 
všem údajům na dokumentech a důsledně 
Strana 10 (celkem 36) 

 
postupoval dle vnitřní směrnice spolku. 
122 500,- Kč / 
Zprostředkování služby bez 
Auditoři doporučují auditovanému subjektu vždy 
Střední 
4 880,45 EUR 
přidané hodnoty k cíli projektu a 
realizovat projekt podle pravidel způsobilosti 
významnost s 
neprůkaznost dokladů 
výdajů OP (Příručky pro české kooperační 
finančním 
předložených k fakturaci 
partnery – podávání žádostí Program Cíl 3/ Ziel 3 
dopadem 

na podporu přeshraniční spolupráce) a 
specifikovat fakturované výdaje v projektu. 
Auditorský tým doporučuje, aby Národní orgán 
zajistil vymožení a navrácení finanční částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval 
Auditní orgán.  
262,- Kč/  
Nezpůsobilé cestovní výdaje za 
Auditoři doporučují auditovanému subjektu z 
Nízká 
10,22 EUR 
auditované období 
důvodu předcházení rizika vzniku nezpůsobilých 
významnost s 
 
výdajů, aby v rámci dokumentů v oblasti 
finančním 
cestovních výdajů věnoval patřičnou pozornost 
dopadem 
5. 
všem údajům na dokumentech a výpočtu. 
Auditorský tým doporučuje, aby Národní orgán 
zajistil vymožení a navrácení finanční částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval 
Auditní orgán. 
Střední 
45 210,- Kč/      
Nedostatečně podložené výdaje, 
Auditoři auditovanému subjektu doporučují, aby 
významnost s 
1 781,03 EUR  
zda byly skutečně služby dodány 
zajistil archivaci veškerých dokumentů 
finančním 
 
souvisejících s realizací projektu (s fakturací v 
dopadem 
 
daném projektu), aby bylo možno prokazatelně 
6. 
doložit věcné plnění fakturovaného a zda byly 
skutečně fakturované služby dodány. Auditorský 
tým doporučuje, aby Národní orgán zajistil 
vymožení a navrácení finanční částky, respektive 
příslušné části ERDF a poté informoval Auditní 
orgán.  
Střední 
74 500,- Kč /  
Nejednoznačné vymezení 
Vzhledem k ukončení projektu auditoři doporučují 
významnost s 
2 904,26 EUR 
předmětu veřejné zakázky na 
auditovanému subjektu, aby z důvodu předcházení  finančním 
 
dodávku vzrostlých stromů 
rizika věnoval maximální pozornost jasné 
dopadem 
specifikaci předmětu VZ v souladu se Smlouvou o 
 
poskytnutí dotace a se závaznými postupy pro 
7. 
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 
 
EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Auditorský 
tým doporučuje, aby Národní orgán zajistil 
vymožení a navrácení finanční částky, respektive 
příslušné části ERDF a poté informoval Auditní 
orgán. 
Zadávání zakázek na dodatečné 
Vzhledem k ukončení projektu auditoři doporučují 
Střední 
Finanční oprava 
dodávky stromů bez soutěže 
auditovanému subjektu, aby postupoval při 
významnost s 
stanovena na 
zadávání dodatečných dodávek v  souladu se 
finančním 
daný výdaj již ve 
8.   
Smlouvou o poskytnutí dotace. 
dopadem 
zjištění č. 1 
 
Auditoři  auditovanému  subjektu  doporučují,  aby 
------ 
Nedostatečné zajištění archivace 
zajistil 
archivaci 
veškerých 
dokumentů  Nízká 
veškerých dokumentů 
souvisejících  s  realizací  projektu  (nejedná  se  významnost  
 
souvisejících s realizací 
pouze  o  archivaci  účetních  dokladů,  ale  např.  i  o 
předmětného projektu do roku 
smlouvy  s  dodavateli,  dokumenty  k  personálním   
2023 podle § 15 Smlouvy o 
výdajům,  dokumenty  k výběrovým  řízením, 
poskytnutí dotace a dle čl. 5.5 
fotodokumentace,  podklady  dokládající  realizaci 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze  projektu - prezenční listiny, překlady, ekovýchovné 
státního rozpočtu 
programy,  metodiky,  výstupy  z akcí,  metody 
propočtu režijních nákladů apod.) do roku 2023 a 
 
tuto  povinnost  zanesl  do  svého  vnitřního  řádu/ 
směrnice.  Všechny  archivované  dokumenty  k 
9. 
projektu by měly být zabezpečeny proti poškození/ 
zničení  uložením  na  bezpečné  místo,  a  aby  byla 
kompletní dokumentace projektu na vyžádání vždy 
k dispozici.  Auditoři  doporučují  přijmout  nápravné 
opatření do konce ledna 2015 (dle stanoviska AS) 
a poté doporučují informovat dle § 13a odst. 4 věty 
druhé  zákona  č.  320/2001  Sb.  AO  MR  ČR  a  NO 
OPPS  SN-ČR  o  odstranění  administrativního 
nedostatku.  
 
 
Strana 11 (celkem 36) 

    3. VÝSLEDKY AUDITU, ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ  
1.  Ověření zda realizace projektu/operace probíhá v souladu s rozhodnutím o schválení, resp. 

Smlouvou o poskytnutí dotace, a zda operace splňuje všechny související podmínky týkající 
se její funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout 
Auditorský  tým  na  základě  předložené  dokumentace  ověřil,  zda  realizace  projektu  probíhala 
v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace, resp. projektovou žádostí. Auditoři identifikovali zjištění 
formálního pochybení i zjištění s finančním dopadem.   
Kontrolor 1. stupně (CRR ČR) provedl po kontrole v Soupisce výdajů vynaložených partnerem č. 8 
(auditované období) finanční opravu v celkové výši 26 646,-Kč za zaměření pozemků, které nebyly 
zaměřeny  v souvislosti  s  předmětným projektem  (pozemek  Horní  Maxov  a  Jabloné).  Kontrolor 
vypočítal  finanční  korekci  v  celkové  výši  1  038,76  EUR  (26  646,-Kč)  a  odečetl  danou  sumu  od 
způsobilých výdajů v Soupisce č. 8. Podklady pro stanovení korekce a další podklady jsou založeny 
v auditním  spisu.  Auditoři  potvrdili  oprávněnost  stanovení  finanční  opravy  kontrolorem  1.  stupně 
(CRR ČR). 
 
a.  souladu realizace operace s právním aktem o poskytnutí dotace vč. ověření, zda dodávky a 
služby byly poskytnuty v souladu s právním aktem o poskytnutí dotace 
 
Zjištění č. 1  

Nesoulad plánovaných výsledků (výsadba 1 000 Ks stromů) dle schválené  
Projektové  žádosti  ze  dne  7.  9.  2010  s věcným  plněním  skutečné  fakturace  a  překročení 
schváleného  rozpočtu  pro  dané  výdaje  v kapitole  3.5.e  (sazenice  stromy)  3.5.f  (kůly  a 
ochrany k sazenicím) 
 
Popis zjištění č. 1 

V  rámci  ověření  deklarovaných  výdajů  za  auditované  období  byly  auditovaným  subjektem 
předloženy objednávky a uhrazené faktury.  V  Projektové žádosti ze dne 7. 9. 2010 v bodě č. 4.1. 
Detailní popis projektu“ jsou uvedeny hlavní aktivity projektu a jedna z aktivit je specifikována jako 
Obnova  biodiverzity  na  4  lokalitách  formou  revital.  projektů/management,  opatření  na  obou 
stranách hranice, výsadba 1000 stromů“ a 
v sekci bodu 4.1. „Výsledky a cílové skupiny projektu“ je 
dále  specifikace  „výsadba  1000  ks  nových  stromů“.  V  předloženém   „Podrobném  rozpočtu  části 
projektu realizované českým partnerem
“ je uvedeno 1000 ks stromů. 
 
Auditoři  identifikovali  rozdíl  ve  skutečném  věcném  plnění  oproti  schválené  projektové  žádost  i 
předpokládanému  plnění  dle  Kupní  smlouvy  ze  dne  19.  3.  2012  na  dodávku  1000  Ks  stromů. 
Konkrétně  se  jednalo  o  počty  stromů  a  podpěrných  systémů,  kterých  bylo  skutečně  dodáno  a 
vysazeno  1  209  ks.  Stejné  množství  stromů  a  podpěrných  systémů  bylo  také  i  vyfakturováno 
v rámci následujících faktur: č. DF 152 ze dne 30. 4. 2012 bylo 780 stromů, dle faktury č. DF 318 ze 
dne 24. 9. 2012 bylo 253 stromů, dle faktury č. DF 393 ze dne 21. 11. 2012 bylo 141 stromů, dle 
faktury č. DF 403 ze dne 04. 12. 2012 bylo 35 stromů, přičemž dle schválené projektové žádosti ze 
dne 7. 9. 2010 a dle Kupní smlouvy ze dne 19. 3. 2012 (výběrové řízení popsáno v kap.3d. této 
Zprávy) mělo být dodáno jen 1 000 stromů. 
 
Dne 10. 4. 2012 obdrželo CRR ČR, pobočka Liberec „Oznámení změny projektu“ od auditovaného 
subjektu.  Konkrétně  se  jednalo  o  „Změny  v kapitole  číslo  3.4  nákup  neinvestičního  vybavení  – 
přesun  v rámci  kapitoly  bez  vlivu  na  celkovou  výši  kapitoly“.  V Oznámení  bylo  uvedeno,  že 
vzhledem k vyššímu zájmu škol o výsadby dřevin bude navýšení položky 3.5.2 nákup sazenic o 1 
800,- EUR a položky 3.5.5 kůly a ochrany k sazenicím o částku 1 400,- EUR.  
Strana 12 (celkem 36) 

  Dne 24. 5. 2012 tuto změnu odsouhlasilo CRR ČR – pobočka Liberec „Odborným stanoviskem ke 
změně“.  Touto  změnou  byla  navýšena  částka  na  výsadbu  stromů  a  dodávku  kůlů  a  ochran 
k sazenicím o celkovou částku 3 200,- EUR (82 105,60 Kč, vč. DPH).  
 
V dokumentu „Oznámení změny projektu“ nejsou však uvedeny konkrétní počty stromů k výsadbě, 
ani konkrétní počty kůlů a ochran k sazenicím, není zřejmé, co je předmětem navýšení. AO MF ČR 
konstatuje,  že  CRR  ČR  –  pobočka  Liberec  provedlo  odsouhlasení  navýšení  částky  na  výsadbu 
stromů  a  dodávku kůlů  a  ochran k sazenicím  počtu  stromů  bez  vyčíslení  konkrétní  změny  počtu 
jednotek v podrobném rozpočtu projektu. Auditoři považují toto za administrativní pochybení a na 
základě toho upravují finanční opravu. 
 
Celková  fakturovaná  částka  za  dodávku  stromů,  kůlů  a  ochran  k sazenicím  byla  navýšena  o 
150 703,-Kč, vč. DPH, tj. 5 873,53 EUR. Ve schváleném změnovém rozpočtu projektu byla kapitola 
navýšena pouze o 3 200,- EUR (82 105,60,- Kč, vč. DPH).  AO MF ČR vyčíslil nezpůsobilé výdaje 
ve výši, tj. 2 673,53 EUR (68 597,40 Kč, vč. DPH).  
 
Auditoři hodnotí tyto výdaje ve výši 2 674,90 EUR (68 597,40 Kč, vč. DPH) nad rámec schváleného 
podrobného  rozpočtu  projektu,  tedy  jako  nezpůsobilé  výdaje.  Auditoři  stanovují  finanční  opravu 
v celkové hodnotě nezpůsobilých výdajů dle výše 2 673,53 EUR (68 597,40 Kč vč. DPH).  
 
      Významnost zjištění č. 1: 
 
     
střední  
      Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: 
za auditované období v celkové výši  
68 597,40 Kč/ 2673,53 EUR 
 
Doporučení ke zjištění č. 1 

Auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu  vždy  realizovat  projekt  podle  schválené  Projektové 
žádosti a dodržovat schválené aktivity a počty popsaných kusů. 
Auditorský  tým  doporučuje,  aby  Národní  orgán  zajistil  vymožení  a  navrácení  finanční  částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval Auditní orgán.   
 
b.  Naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů 
Bez zjištění. 
Kvantitativní indikátor v projektové žádosti v bodě 4.2.2. je uveden „počet osob, které se účastní 
projektu“.  
2.  Ověření  zda  vykázané  certifikované  výdaje  souhlasí  s účetními  záznamy  a  podklady 
vedenými  příjemcem,  výdaje  vykázané  v rámci  projektu  odpovídají  pravidlům  způsobilosti 
výdajů pro OPPS SN-ČR, jsou účtovány odděleně od ostatních výdajů a nedochází k dvojímu 
financování výdajů 
Auditovaný subjekt předložil auditorům dokumentaci k výdajům deklarovaným v soupiskách č. 5, č. 
6, č. 7, č. 8. Po vyzvání o doložení podpůrných dokumentů k fakturaci, auditovaný subjekt doložil: 
např.  pracovní  smlouvy,  mzdové  listy,  cestovní  příkazy,  cestovní  vyúčtování,  výdaje  za  telefon, 
metodu  rozpočítání  režijních  nákladů  -  nájem,  energie,  telefony  a  internet,  zpracování  mzdové 
agendy,  objednávky,  smlouvy  s dodavateli,  originály  účetních  dokladů,  výpisy  z účtu,  soupis 
nakoupeného  majetku  z  projektu,  sestavu  z účetnictví  pro  projekt  pod  č.  37,  ekovýchovné 
programy, metodiky k ekovýchovným programům, fotodokumentace z akcí, letáky, inzeráty, plakáty, 
apod. 
Auditorský tým ověřil výdaje vykázané v soupiskách za auditované období, zda odpovídají aktivitám 
projektu realizovaným v auditovaném období, zda jsou řádně doloženy a zda byly vykázané výdaje 
Strana 13 (celkem 36) 

  skutečně  vynaloženy  a  skutečně  dodány.  Auditoři  identifikovali  formální  zjištění  a  zjištění 
s finančním dopadem. 
 
Zjištění č. 2:  Administrativní pochybení v oblasti mzdových výdajů, DPČ a DPP 

 
Popis zjištění č. 2 

Auditoři  ověřili  mzdové  výdaje  za  auditované  období  a  konstatují,  že  identifikovali  formální 
pochybení v dokumentech dokladující mzdové výdaje. Detailní popisy jednotlivých formálních chyb 
jsou  založeny  v  auditním  spise  a  jsou  popsány  v záznamu  auditora.  Tato  formální  pochybení 
v dokumentech stěžovali kontrolu auditorům na místě.  
Formální pochybení v bodech v předložených dokumentech: 
-  auditorům byly předkládány dokumenty ve více verzích, některé nebyly jasně označeny, 
které verze jsou platné a které verze již neplatné,  
-  chybně uvedené či nedopsané rodné číslo u zaměstnance,  
-  prodloužení projektu o měsíc způsobilo nepokrytí činností pracovními náplněmi,  
-  odlišně uváděné názvy pracovních pozic oproti žádosti projektu, 
-  součet pracovních úvazků ve Mzdovém výměru od 1. 1. 2011 pana Béma neodpovídá 
uvedenému počtu hodin (1 celý úvazek), 
-  výkazy práce jsou podepisovány dříve, než je vykazovaná činnost ve výkazu práce, 
-  nejsou uvedeny jednotky Kč, za konkrétní časový úsek či vykonanou práci, 
-  není uveden popis činnosti k vykázaným hodinám, 
-  ve smlouvě se objevuje odměna za hodinu a zároveň za odvedenou práci, 
-  osoba přebírající práci je odlišná oproti osobě uvedené ve smlouvě, 
-  uváděný „Odborný odhad rozsahu práce“ je nereálný – standardně uváděno 300 hodin i 
v rámci smluv, které jsou např. jen na 2 dny, 
-  ve výkazech práce se objevují zaokrouhlené, nikoli skutečné částky za odvedenou práci, 
-  opravy dat u podpisů smluv zahraničních brigádníků jsou opravovány jinou osobou, než 
samotnými brigádníky. 
 
Auditovaný  subjekt  (pověřený  zástupce  Ing.  K.  Hrbková)  byl  o  náležitostech  dokumentů  a  o 
chybách na místě poučen. Auditoři přihlédli i k tomu, že formální pochybení v dokumentech nemělo 
vliv na provedenou práci v projektu. V tomto případě auditoři nestanovují plošnou finanční opravu 
dle Rozhodnutí č. K (2011) 7321 z 19. 10. 2011. 
Významnost zjištění č. 2: 
 
     nízká  
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: bez finančního dopadu 
 
Doporučení ke zjištění č. 2  
Auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu  z  důvodu  předcházení  rizika  vzniku  nezpůsobilých 
výdajů, aby věnoval patřičnou pozornost všem údajům na dokumentech v oblasti mzdové agendy 
v projektu. 
      
Strana 14 (celkem 36) 

  Zjištění č. 3 -  Administrativní pochybení v oblasti cestovních výdajů 
 
Popis zjištění č. 3 

Auditoři ověřili cestovní výdaje za auditované období a identifikovali administrativní chyby v oblasti 
dokumentů - cestovních náhrad. Pochybení byla identifikována u řádně  nevyplněných cestovních 
výkazů: 
-  chybí vyplněné časy na formuláři ke konkrétním jízdám, 
-  počty osob, 
-  chybně opisovány časy z jízdenek apod.,  
-  chybné zaokrouhlování částek k cestovním náhradám.  
Detailní  popis  jednotlivých  formálních  chyb  je  založen  v  auditním  spise  a  popsány  v záznamu 
auditora. Auditovaný subjekt (pověřený zástupce Ing. K. Hrbková) byl o náležitostech dokumentů a 
chybách v cestovních výdajích na místě poučen. 
Vzhledem  k možné  zanedbatelné  výši  nezpůsobilých  výdajů  nestanovují  auditoři  v tomto  případě 
finanční  korekci.  Z  výše  uvedeného  auditoři  dospěli  k závěru,  že  se  jedná  pouze  o  formální 
nedostatek s nízkou mírou významnosti. 
Významnost zjištění č. 3: 
 
     nízká  
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: bez finančního dopadu 
 
Doporučení ke zjištění č. 3 

Auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu  z  důvodu  předcházení  rizika  vzniku  nezpůsobilých 
výdajů,  aby  v  rámci  dokumentů  v oblasti  cestovních  výdajů  věnoval  patřičnou  pozornost  všem 
údajům na dokumentech a důsledně postupoval dle vnitřní směrnice spolku. 
 
a.  Způsobilosti výdajů (dle pravidel pro danou operaci a OP) 
 
Zjištění č. 4 –  Zprostředkování služby bez přidané hodnoty k cíli projektu a  
   
         neprůkaznost dokladů předložených k fakturaci 
Popis zjištění č. 4 
Krajina  a  zahrada,  o.  s.  IČ:  22833765  (faktura  č.  0112/DF215)  fakturuje  auditovanému  subjektu 
zajištění  výměnného  česko  -  německého  studijního  pobytu  včetně  odborných  exkurzí  v rámci 
projektu  Pozemkové  spolky“.  
Na  fakturaci  je  uvedeno:  ubytování  v hodnotě  18 000,-Kč,  strava 
v hodnotě 25 000,-Kč a tlumočení v hodnotě 31 500,-Kč, celková fakturovaná částka je 74 500,-Kč. 
Bližší  specifikace  není  uvedena. Po  vyzvání  auditovaný  subjekt  doložil  fotografie  setkání,  
objednávku  a  program.  Na  faktuře  není  uvedeno,  kde  a  kdy  účastníci  byli  ubytovaní  (každý  den 
jinde a nebo v jednom místě v Německu či, zda se jedná o ubytování v České republice), v jakém 
zařízení  se  stravovali  v České  republice  a  nebo  v   Německu).  Na  předmětné  faktuře  není 
specifikován  cenový  rozklad  za  zprostředkovanou  službu.  Auditoři  konstatují,  že   předložený  
program studijního pobytu ve dnech 4. 6. - 8. 6. 2012 není obsahově v souladu s prezenční listinou 
k dané akci ve vazbě na věcné plnění obsažené ve fakturaci. Na prezenční listině je uvedeno místo 
konání Sasko, přičemž v programu jsou ve dnech 4. 6. a 5. 6. popsány aktivity v České Republice. 
 
U tlumočení je uvedeno pouze 29 EUR/hod. za 42 hod., není ani rozpis tlumočení/prací, ani kdo 
tlumočení  prováděl/zajišťoval.  Není  doloženo  věcné  plnění  k dané  faktuře.  Ve  vztahu  k  naplnění 
cílů projektu není jasná přidaná hodnota zprostředkované služby spolku Krajina a zahrada, o. s. za 
ubytování, stravování a tlumočení.   
 
Strana 15 (celkem 36) 

  Podle Příručky pro české kooperační partnery – podávání žádostí Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční  spolupráce,  Vydání  5,  platnost  od  6.  5.  2010  v bodě  6.2.1.  Způsobilost  výdajů  je 
definována  nezpůsobilost  výdaje:  „dodávky,  které  nevytvářejí  ve  vztahu  k  naplnění  cílů  projektu 
žádnou přidanou hodnotu – jedná se o případ, kdy dodavatel pouze zprostředkuje koupi zboží či 
služby,  kterou  mohl  kooperační partner pořídit  za  stejných podmínek  ale  za  nižší  cenu  přímo  od 
výrobce  či  poskytovatele  služby
“.  Na  základě  nesouladu  doložených  podkladů  nemohou  auditoři 
posoudit cenu v místě a v čase obvyklou a zároveň přidanou hodnotu navazujících služeb. 
 
 
Dále spolek Krajina a zahrada, o. s. IČ: 22833765 (faktura č. 0212/DF 302) fakturuje za „zajištění 
tlumočení česko-německého studijního pobytu 16. - 22. 7. 2012 v rámci projektu o pozemkových 
spolcích cena/hod: 800, počet hodin: 60 celkem fakturovaná částka je 48 000,- Kč.
 Tlumočení není 
hlavní  činností  spolku  Krajina  a  zahrada,  o.  s.  a  tuto  službu  zprostředkovává.  Auditovaným 
subjektem  nebyl  doložen  rozpis  tlumočení  nebo  převzetí  práce,  nebo  prezenční  listiny,  kde  je 
tlumočník přítomen. 
 
Auditoři identifikují tyto výdaje v celkové výši 122 500,- Kč jako nezpůsobilé především z důvodu, že 
fakturace za zajištění výměnného pobytu není jasně specifikována a řádně doložena. Výdaje nebyly 
identifikovatelné  a  prokazatelné.  Auditorům  nebyla  doložena  přidaná  hodnota  zprostředkované 
služby k cíli  projektu.  Toto  zjištění  souvisí i  se  zjištěním  č.  9. Jde  o  porušení  Příručky  pro  české 
kooperační partnery – podávání žádostí Program Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce, 
a. Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 12. 2010 v § 1, odst. 3. 
 
Významnost zjištění č. 4:  
 
     střední. 
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: za auditované období v celkové výši 122 500,- Kč/ 
                 4 880,45 EUR 
    (74 500,- Kč / 2 949,56 EUR a 48 000,- Kč/ 1 930,89 EUR). 
 
Doporučení ke zjištění č. 4 
Auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu  vždy  realizovat  projekt  podle  pravidel  způsobilosti 
výdajů OP (Příručky pro české kooperační partnery  – podávání žádostí Program Cíl 3/ Ziel 3 na 
podporu  přeshraniční  spolupráce)  a  specifikovat  fakturované  výdaje  v projektu.  Výdaje  musí  být 
identifikovatelné a prokazatelné. 
 
Auditorský  tým  doporučuje,  aby  Národní  orgán  zajistil  vymožení  a  navrácení  finanční  částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval Auditní orgán.  
 
  
Zjištění č. 5 – Nezpůsobilé cestovní výdaje za auditované období 
 
Auditoři  ověřili  předložené  dokumenty  k  cestovním  výdajům  za  auditované  období.  Auditoři 
identifikovali  administrativní  pochybení  v dokumentech  dokladující  cestovní  výdaje  za  auditované 
období  (zjištění  č.  3).  Dále  ověřili  výpočty  uváděné  v   dokumentech  k  cestovním  výdajům  a 
konstatují, že identifikovali nezpůsobilé výdaje v celkové výši 262,- Kč/10,22 EUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 16 (celkem 36) 

   
Chybně počítané cestovní náklady u následujících výkazů k pokladním dokladům: 
Výkaz 
Sazba na 1 km v Kč 
Částka 
k pokladnímu 
uvedená 
přepočítaná 
uvedená 
přepočítaná 
rozdíl 
dokladu č. 
564 
6,05 
5,93 
599,- 
587,- 
-12,- 
591 
6,05 
5,93 
15034,- 
14736,- 
-298,- 
674 
+ 48,- 
(přeplatili: 
nepočítá se 
5,65 
5,72 
3876,- 
3924,- 
do 
stanovení 
finanční 
opravy) 
Z výdajového pokladního dokladu č. 571 ze dne 20. 9. 2012, ke kterému náleží jízdenky, nelze určit 
počet osob, čas ani místo určení. Jsou nakupovány z elektronické karty soukromé osoby z jednoho 
místa bez cesty zpět. Výše výdajů v hodnotě 32,- Kč. 
 
Auditovaný subjekt byl auditory poučen o správném výpočtu a dokladování. Vzhledem ke zjištění č. 
3  auditoři  identifikovali  tyto  výdaje  jako  nezpůsobilé.  Jde  o  porušení  §  1,  odst.  3  Smlouvy  o 
poskytnutí dotace ze dne 16. 12. 2010. 
 
Významnost zjištění č. 5: 

 
     
 nízká  
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů:    262,-Kč /10,22 EUR 
 
Doporučení ke zjištění č. 5 

Auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu  z  důvodu  předcházení  rizika  vzniku  nezpůsobilých 
výdajů,  aby  v  rámci  dokumentů  v oblasti  cestovních  výdajů  věnoval  patřičnou  pozornost  všem 
údajům na dokumentech a výpočtům. 
Auditorský  tým  doporučuje,  aby  Národní  orgán  zajistil  vymožení  a  navrácení  finanční  částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval Auditní orgán.  
 
b.  Zda  vykázané  výdaje  byly  skutečně  vynaloženy  /  zboží,  služby,  stavební  práce  skutečně 
dodány 
Zjištění. 
 
Zjištění č. 6 -  Nedostatečně podložené výdaje, zda byly skutečně služby dodány 

 
Popis zjištění č. 6  
Auditoři  ověřili  věcné  plnění  předložené  fakturace  za  auditované  období  a  identifikovali  
nedostatečně podložené výdaje, zda byly skutečně služby dodány (zjištění navazuje na zjištění č. 
9). Auditovaný subjekt neprokázal věcné plnění za fakturované služby popsané níže. 
 
-  Faktura  evidována  pod  č.  DF  352  (8  soupiska):  Kristýna  Soroková  (IČ:87337703) 
fakturuje  „grafické  práce  a  tisk  podkladů  pro  venkovní  propagační  prvek  na  výstavu  o 
Pozemkových
…“  v celkové  hodnotě  9  950,-Kč/  387,88  EUR.    Auditovaný  subjekt  na 
vyžádání  auditorů  dodatečně  doložil  k danému  výdaji  věcné  plnění  -  fotografi   1  plakátu, 
který je stejný jako leták, který je doložen k faktuře č. DF 261 - „fakturace za grafické práce 
a  tisk  letáku  v hodnotě  48 276,-Kč“  (doložen  stejný  leták).  
Není  ani  doloženo,  zda  se 
jednalo o jeden plakát či více výtisků plakátu. Není přesná specifikace požadovaného ani 
Strana 17 (celkem 36) 

 
v objednávkách – rozměr a počet výtisků propagačního prvku, není doloženo předání prací 
a počty letáků.  
-  Faktura evidována pod  č.  DF  342  ze  dne 8.  10.  2012  (8 soupiska): Kristýna Soroková 
(IČ:87337703)  fakturuje  „tlumočení  pro  projekt  Pozemkové  spolky  jako  efektivní  forma 
přeshraniční spolupráce, v počtu hodin 15 hodin cena 800,-Kč v termínu od 1. 5. - 30. 9. 
2012“.
  Celková  fakturovaná  cena  12 000,-  Kč/  467,80  EUR.  Není  další  specifikace 
fakturace, kdy proběhlo tlumočení během 5 měsíců, na jakých akcí byl přítomen tlumočník 
(nedoloženy  prezenční  listiny,  zápisy  ze  schůzek/akcí,  kde  byl  tlumočník  přítomen),  jak 
dlouho se tlumočilo, není potvrzení převzetí provedené práce. Auditoři konstatují, že tento 
výdaj  nebyl  dostatečně  podložen.  Auditovaný  subjekt  neprokázal  věcné  plnění  za 
fakturované služby.  
-  Faktura  evidována  pod  č.  DF  418  (8  soupiska):  Kristýna  Soroková  (IČ:87337703
fakturuje „tlumočení schůzek a domluv s projektovým partnerem v rámci projektu…“ počet 
hodin  6  cena  800/hod“.  
Není  další  specifikace  fakturace,  kdy  proběhlo  fakturované 
tlumočení  (ani  není  uvedeno  za  jaké  období),  kolik  hodin  v jaké  dny  a  o  jaké  akce  se 
jednalo.  Nedoloženy  zápisy  z daných  schůzek,  prezenční  listiny  z akcí,  kdy  byl  přítomen 
tlumočník,  ani  podpis  o  převzetí  provedené  práce.  Celková  fakturovaná  cena  4  800,-Kč/ 
187,12  EUR.  Auditoři  konstatují,  že  tento  výdaj  nebyl  dostatečně  podložen.  Auditovaný 
subjekt neprokázal věcné plnění za fakturované služby.   
-  Faktura  evidována  pod  č.  DF  248  (7  soupiska):  Kristýna  Soroková  (IČ:87337703
fakturuje  za  „tlumočení  při  přípravě  a  konání  česko  -  německých exkurzí,  které  proběhly 
během května a června 2012 v rámci projektu o pozemkových spolcích, počet hodin: 14,5 a 
cena/hodinu: 800 Kč“. 
Není další specifikace fakturace, kdy a kde proběhlo tlumočení při 
přípravě a kdy při konání (není doložen např. zápis z příprav exkurzí, prezenční listiny), ani 
podpis  o  převzetí  provedené  práce.  Celková  fakturovaná  cena  11 600,-Kč/  466,63  EUR. 
Auditoři  konstatují,  že  tento  výdaj  nebyl  dostatečně  podložen.  Auditovaný  subjekt 
neprokázal věcné plnění za fakturované služby.  
-  Faktura  evidována  pod  č.  DF  095  (soupiska  č.  6):  Kristýna  Soroková  (IČ:87337703) 
fakturuje  za  „tlumočnické  a  překladatelské  služby  v rámci  projektu  Pozemkové  spolky…“ 
v počtu  hodin:  8  hodin,  počet  NS:  1  cena/hod.:  800,  cena  za  NS:  460“.  Není  další 
specifikace fakturace, kdy a kde proběhlo tlumočení, (není doložen např. zápis, prezenční 
listina), ani podpis o převzetí práce. K faktuře přiložen jeden e-mail v němčině a 3 x A4 v 
češtině  „Pozvánka  -  pozemkové  spolky  jako  šance  pro  regionální  NNO  a  ochranu 
biodiverzity“. Není jasný rozsah překladu (co se mělo vlastně překládat - z jakého jazyka do 
jakého  a  co  se  tlumočilo.  Auditoři  konstatují,  že  tento  výdaj  nebyl  dostatečně  podložen. 
Auditovaný  subjekt  neprokázal  věcné  plnění  za  fakturované  služby.  Celková  fakturovaná 
cena 6 860,- Kč/ 271,60 EUR. 
Auditoři po ověření všech výdajů došli k závěru, že popsané výdaje (viz. výše) v celkové hodnotě           
45 210,-Kč nebyly řádně doloženy, nebylo prokázáno věcné plnění fakturovaných služeb, zda byly 
skutečně fakturované služby dodány v celkové uvedené hodnotě a kvalitě. Toto zjištění souvisí se 
zjištěním č. 9. Auditoři konstatují, že se jedná o porušení § 1, odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace 
ze dne 16. 12. 2010. 
 
Významnost zjištění č. 6: 
 
     střední  
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: 45 210,- Kč/1 781,03EUR 
 
 
 
 

Strana 18 (celkem 36) 

  Doporučení ke zjištění č. 6 
Auditoři  auditovanému  subjektu  doporučují,  aby  zajistil  archivaci  veškerých  dokumentů 
souvisejících  s  realizací  projektu  (s fakturací  v daném  projektu),  aby  bylo  možno  prokazatelně 
doložit věcné plnění fakturovaného a zda byly skutečně fakturované služby dodány. 
Auditorský  tým  doporučuje,  aby  Národní  orgán  zajistil  vymožení  a  navrácení  finanční  částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval Auditní orgán.  
 
c.  Zda jsou vykázané výdaje účtovány v souladu s předpisy ČR a EU 
Bez zjištění. 
Vykázané  výdaje  jsou  účtovány  v souladu  s předpisy  ČR  a  EU.  Ověřené  účetní  doklady  splňují 
náležitosti zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. V rámci auditu 
operace bylo ověřeno, že výdaje související s projektem byly účtovány na projekt č. 37 v účetnictví 
auditovaného subjektu. 
Výdaje  vykázané  v rámci  projektu  souvisejí  kromě  popsaných  zjištění  s realizací  projektu  a  jsou 
doloženy. 
d.  Zda nedochází ke dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor EU a ČR 
Bez zjištění. 
Vykázané certifikované výdaje souhlasí s účetními záznamy a podklady předloženými příjemcem, 
výdaje vykázané v rámci projektu odpovídají pravidlům způsobilosti výdajů pro OPPS SN-ČR (mimo 
popsaných zjištění ve Zprávě) a výdaje jsou účtovány odděleně pod č. 37 na projekt v účetnictví 
spolku  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody.  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody  předložil  čestné 
prohlášení, že nedochází ke dvojímu financování výdajů. 
3.  Ověření zda výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s relevantními předpisy ES a ČR: 
a.  Dodržení pravidel pro publicitu projektu v rámci OPPS SN-ČR 
Bez zjištění. 
Dodržování  pravidel  publicity  bylo  ověřeno  na  webových  stránkách  partnera: 
http://pozemkovespolky.cmelak.cz/cz/o-projektu,  na  kterých  jsou  zveřejněny  základní  informace  o 
projektu. Dále bylo ověřeno označení povinnou publicitou na výstupech projektu – letáky, inzerce 
do novin,  plakáty, brožura a DVD. Pořízený drobný majetek z projektu (PC, monitory, fotoaparát, 
apod.)  je  označen  v  souladu  s  čl.  8  a   9  nařízení  Komise  (ES)  č. 1828/2006  (pořízena 
fotodokumentace na místě).  
 
b.  Dodržení pravidel poskytování veřejné podpory 
Bez zjištění. 
V rámci auditovaného období nebyla zjištěna veřejná podpora.  
c.  Soulad realizace operace (projektu) s příslušnými pravidly pro projekty generující příjmy 
Bez zjištění. 
Auditovaný subjekt předložil čestné prohlášení (ze dne 25. 6. 2014), že v účetnictví spolku Čmelák - 
Společnost  přátel  přírody  nejsou  v souvislosti  s projektem  „Pozemkové  spolky  -  efektivní  forma 
přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity“ 
generovány příjmy. 
 
 
 
 
Strana 19 (celkem 36) 

 
d.  Dodržení pravidel pro zadávání zakázek 
Zjištění. 
 
Auditovaný  subjekt  za  auditované  období  (Soupisky  výdajů  č.  5,  č.  6,  č.  7,  č.  8)  realizoval  1 
veřejnou  zakázku malého  rozsahu.  Auditoři ověřili výběr  dodavatelů a  skutečné  dodání  prací dle 
předmětné  Smlouvy  o  dílo.  Podrobný  kontrolní  list  k  zadávacímu  řízení  je  založen  do  auditního 
spisu. 
 
Č Typ 
Typ a druh VZ, 
Popis předmětu veřejné 
Počet 
Jméno či název 
Datum uzavření 
.  zadavate evidenční číslo 
zakázky 
přijatých/ 
uchazeče4 a 
smlouvy a cena 
le 
zakázky3 
vyřazenýc
nabídková cena v Kč 
smluvní / 
(datum vyhlášení) 
h nabídek 
bez DPH 
skutečně 
(datum pro 
uhrazená5 
podání 
nabídek) 

 
 
Zakázka malého 
Popis zakázky: Jedná se  1 přijatá 
Obnova krajiny, s.r.o.   
 
 
rozsahu (dle 
nabídka 
IČO: 287 07 176 
 
Postupů pro 
o dodávku 1000 ks 
1  Nejedná 
 
zadávání veřejných 
vzrostlých stromů: + 
Švermova 32 
19.03.2012 
se o 
zakázek 
200 cm (buk lesní, lípa 
Žádná 
Liberec 
 
veřejnéh neupravených 
srdčitá, hrušeň obecná, 
vyřazená 
o ani 
PSČ: 460 10 
Cena bez DPH 
zákonem) 
javor klen, javor mléč, 
nabídka 
dotovan
jeřáb ptačí a jilm 
 
640 351,-Kč 
ého 
 
horský) s obvodem 
Nabídková cena: 
 
zadavate Nemá evidenční 
kmenu 10-12 cm, dále 
le 
číslo;  
1000 ks keřů (bez 
640 351,-Kč bez DPH  (DPH 104 649) 
Jedná se o Výzvu ze  černý, hloh obecný, 
 
dne 17.2.2012, 
růže šípková, svída 
Celkem: 
uveřejněnou dne 
krvavá, trnka obecná, 
745 000,-Kč 
05.3.2012 na 
zimolez obecný, zob 
webových stránkách  ptačí) a  dodávka 
Čmeláka a 
individuálních ochran 
odeslanou 4 firmám  (kůly, ochrana kmene 
 
 
Ad 1) Dodávka:           
Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu  
 
 
 
 
biodiverzity“. 
Zveřejnění:  
 
Výzva k podání nabídek byla adresována 4 firmám dne 5. 3. 2012. 
Doručené nabídky:  
Byla předložena pouze 1 nabídka 
Nabídka č. 1: 
 
Obnova krajiny, s.r.o., IČO: 287 07 176 
Švermova 32, Liberec, PSČ: 460 10 
Nabídková cena:   
640 351,-Kč bez DPH 
Hodnotící kritéria:   
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší cena. 
Vítěz:  
 
 
Obnova krajiny, s.r.o., IČO: 287 07 176.  
Kupní smlouva uzavřena dne 19. 3. 2012. 
 
Auditoři  konstatují,  že  společnost  Obnova  krajiny,  s.r.o.,  podala  jako  jediná  nabídku.  Společnost 
Obnova  krajiny,  s.  r.  o.,  tedy  vítězný  uchazeč,  je   ze  100  %  vlastněna  zadavatelem  „Čmelák  - 
Společnost  přátel  přírody“  (viz.  Úplný  výpis  z  obchodního  rejstříku),  Švermova  32/35,  Liberec  X-
Františkov,  460  10  Liberec.  Ve  společnosti  Obnova  krajiny  s.r.o.  byl  jednatelem  pan  Mgr.  Jan 
Korytář, a to od 11. 8. 2009 do 11. 11. 2011, také RNDr. Lenka Opočenská DiS. od 11. 8. 2009  do 
13. 12. 2011. Dne 29. 9. 2011 byl jmenován jednatelem společnosti Obnova krajiny, s.r.o Bořivoj 
                                                 
3 Číslo dle ISVZ/obchodního věstníku (případně dle MZ). 
4 Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní vyřazení 
uchazeči. 
5 Skutečně uhrazená cena, pokud je během auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz. vícepráce či 
méněpráce). 
Strana 20 (celkem 36) 

  Pavlata (zapsáno dne 11. 11. 2011), který za společnost Obnova krajiny s.r.o. podepsal vítěznou 
nabídku.  
 
Paní  RNDr.  Lenka  Opočenská  DiS  byla  placena  z  předmětného  projektu  jako  „Manažer  a 
koordinátor projektu -  Pozemkové spolky“ dle pracovní smlouvy již od 1. 1. 2011 a zároveň od 11. 
8. 2009 do 13. 12. 2011 byla jednatelem společnosti Obnova krajiny, s. r. o. Pan Mgr. Jan Korytář 
byl jmenován do funkce předsedy sdružení Čmelák – společnost přátel přírody dne 12. 5. 2008 a 
zároveň od 11. 8. 2009 do 11. 11. 2011 byl jednatelem společnosti Obnova krajiny, s.r.o.  Oba tedy 
působili ve společnosti Obnova krajiny, s.r.o., která podala ve výzvě jako jediná nabídku. 
 
Auditoři identifikovali zjištění č. 7 „Nejednoznačné vymezení předmětu veřejné zakázky na dodávku 
vzrostlých stromů
“ a zjištění č. 8. „Zadávání zakázek na dodatečné dodávky stromů bez soutěže“. 
Výzva  k předmětné  veřejné  zakázce  neobsahovala  předpokládanou  hodnotu  veřejné  zakázky, 
nespecifikovala druhové upřesnění stromů a obsahuje časový rozpor mezi upřesněním druhového 
složení a lhůtou pro podání nabídek. Nabídku podala pouze jedna z oslovených společností, která 
je 100 % vlastněna zadavatelem. 
 
Zjištění č. 7 - Nejednoznačné vymezení předmětu veřejné zakázky na dodávku vzrostlých  
   

     stromů 
 
Popis zjištění č. 7 
V Informaci o veřejné zakázce ze dne 17. 2. 2012 v rámci zadávacího řízení mimo režim zákona je 
v čl.  1.4  uvedeno,  že  se  jedná  o  dodávku  1000  ks  vzrostlých  stromů:  +  200  cm  (buk  lesní,  lípa 
srdčitá,  hrušeň  obecná,  javor  klen,  javor  mléč,  jeřáb  ptačí  a  jilm  horský)  s obvodem  kmenu  10-
12cm,  dále  1000  ks  keřů  (bez  černý,  hloh  obecný,  růže  šípková,  svída  krvavá,  trnka  obecná, 
zimolez obecný, zob ptačí) a dodávka individuálních ochran (kůly, ochrana kmene), s dovětkem, že 
druhové složení bude upřesněno do 20. 3. 2012, přičemž lhůta pro podání nabídek byla dříve do 
14.  3.  2012.  Výzva  ze  dne  17.  2.  2012  byla  uveřejněna  dne  5.  3.  2012  na  webových  stránkách 
Čmeláka a stejného dne i odeslaná 4 firmám. 
 
Auditoři konstatují, že se jedná o nedostatečnou specifikaci předmětu zakázky. Uchazeči neznali do 
termínu pro podání nabídek požadovaná množství jednotlivých stromů, resp. keřů a tudíž nemohli 
stanovit  celkovou  cenu  zakázky.  V zadávacích  podmínkách  je  navíc  časový  rozpor,  protože 
upřesnění druhového složení nemůže být stanoveno až po termínu pro předložení nabídek. Výzva 
k předmětné  veřejné  zakázce  neobsahovala  předpokládanou  hodnotu  veřejné  zakázky, 
nespecifikovala druhové upřesnění stromů a obsahuje časový rozpor mezi upřesněním druhového 
složení  a  lhůtou  pro  podání  nabídek.  Nabídku  podala  pouze  jedna  z  oslovených,  která  je  100% 
vlastněna zadavatelem. 
 
Vzhledem k výše uvedeným faktům auditoři stanovující opravu ve výši 10 % hodnoty zakázky dle 
bodu  12  Rozhodnutí  EK  C  (2013)  9527  ze  dne  19.  12.  2013  (Nedostatečná  definice  předmětu 
zakázky). Finanční oprava je vypočtena, jako 10% z celkové částky 745 000,- Kč vč. DPH tzn. je 
stanovena v částce 74 500,-Kč. Jde o porušení § 11, odst. 2. Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 
16. 12. 2010 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 3. 8. 2011 v  bodu 5.3. 
 
Významnost zjištění: střední  
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: 74 500 Kč / 2 904,26 EUR 
 
 
 
 

Strana 21 (celkem 36) 

  Doporučení ke zjištění č. 7  
Vzhledem  k ukončení  projektu  auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu,  aby   z  důvodu 
předcházení  rizika  věnoval  maximální  pozornost  jasné  specifikaci  předmětu  VZ  v souladu  se 
Smlouvou o poskytnutí dotace a se závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných 
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 
Auditorský  tým  doporučuje,  aby  Národní  orgán  zajistil  vymožení  a  navrácení  finanční  částky, 
respektive příslušné části ERDF a poté informoval Auditní orgán.  
 
Zjištění č. 8  -  Zadávání zakázek na dodatečné dodávky stromů bez soutěže 
 
Popis zjištění č. 8 
V  rámci  ověření  deklarovaných  výdajů  za  auditované  období  byly  auditovaným  subjektem 
předloženy  objednávky  a  uhrazené  faktury.  Auditoři  identifikovali  rozdíl  ve  skutečném  věcném 
plnění oproti předpokládanému plnění dle Kupní smlouvy ze dne 19. 3. 2012 na dodávku 1000 Ks 
stromů (VZMR popsaná v tabulce v kap. 3d.). Konkrétně se jednalo o počty stromů, kterých bylo 
skutečně vysazeno 1 209 ks a fakturováno, přičemž dle Kupní smlouvy mělo být dodáno jen 1 000 
Ks. Hlavní aktivita projektu je definována jako „Obnova biodiverzity na 4 lokalitách formou revital. 
projektů/management,  opatření  na  obou  stranách  hranice,  výsadba  1000  stromů“  a  výsledky 
projektu „výsadba 1000 ks nových stromů“. (viz zjištění č. 1). 

 
Jedná se o zadávání zakázek na dodatečné dodávky bez soutěže. Dle Kupní smlouvy ze dne 19. 3. 
2012  mělo  být  dodáno  1  000  ks  stromů,  1  000  ks  keřů  a  1 000  ks  podpěrných  systémů.  Ve 
skutečnosti  bylo  vysazeno  1  209  ks  stromů  a  1  000  ks  keřů,  vč.  dodání  1  209  ks  podpěrných 
systémů. Tím došlo k  nárůstu počtu kusů stromů a podpěrných systémů o 209 ks.  
 
Na základě výše uvedeného auditoři stanovují opravu dle bodu 24 Rozhodnutí EK C (2013) 9527 
ze dne 19. 12. 2013 (Zadávání zakázek na dodatečné dodávky bez soutěže). Výše dodatečných 
dodávek nepřesáhla částku 50% hodnoty původní zakázky, proto finanční oprava byla stanovena 
na  25%  hodnoty  dodatečných  dodávek,  tzn.  z částky  150 703,-  Kč  s DPH.  Finanční  korekce  je 
stanovena ve výši 37 675,80Kč. 
 
Vzhledem ke zjištění č. 1 auditoři  nestanovují finanční opravu, která je podřazena ve zjištění č. 1. 
Auditoři konstatují, že jde o porušení § 11, odst. 2. Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 12. 
2010 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ze dne 3. 8. 2011 v bodu 5.3. 
  Významnost zjištění:   
 
      střední  
      Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: finanční korekce již stanovena na daný výdaj ve 
                                                                               zjištění č. 1  
       Doporučení ke zjištění č. 8 
Vzhledem  k ukončení  projektu  auditoři  doporučují  auditovanému  subjektu,  aby  postupoval  při 
zadávání dodatečných dodávek v  souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. 
 
e.  Dodržení zásady rovných příležitostí a ochrany životního prostředí   
Bez zjištění. 
Projekt je neutrální k zásadám rovných příležitostí. Projektu se mohli účastnit žáci z různých škol, 
muži, ženy, junioři i senioři.    
 
Projekt  je  zaměřen  na  ŽP,  ve  kterém  byly  zahrnuty  aktivity  typu  ekovýchovné  programy,  sázení 
stromů s žáky ze základních škol a obnova pralesa.  
Strana 22 (celkem 36) 

   
f.  Zajištění přiměřeného audit trailu 
Zjištění. 
Na  místě  u  auditovaného  subjektu  byla  ověřena  dostupnost  kompletní  dokumentace  k realizaci 
projektu, a zda je zajištěna archivace veškerých dokumentů souvisejících s realizací projektu (nejen 
účetní  doklady  k  projektu)  dle  §  15  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  a  dle  čl.  5.5  Rozhodnutí  o 
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. 
 
Zjištěni č. 9 -
  
Nedostatečné zajištění archivace veškerých dokumentů souvisejících 
   
 
s realizací předmětného projektu do roku 2023 podle § 15 Smlouvy o 
poskytnutí dotace a dle čl. 5.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu. 
 
Popis zjištění č. 9 

Dokumentace k projektu nebyla auditovaným subjektem kompletně připravena pro audit na místě. 
Nebyla  předložena  kompletní  Projektová  žádost  s  Prohlášením  kooperačních  partnerů  a  se 
Smlouvou  o  spolupráci  mezi  VP  a  PP.  Auditovaný  subjekt  po  vyzvání  předložil  kopie  daných 
dokumentů.  
 
Dále nebyly připraveny podpůrné doklady dokazující věcné plnění fakturace za auditované období, 
a  zda  byly  skutečné  fakturované  služby  dodány.  (např.  přiřazení  k daným 
výdajům/fakturám/pokladním  dokladů  –  překlady  (co  bylo  přeloženo;  grafické  návrhy  -
letáky/plakáty/brožura;  inzerce  –  kdy  byla  a  kde;  prezenční  listiny  k jednotlivým  výdajům  za 
občerstvení,  ubytování  a  přepravu,  kdy  a  jak  dlouho  probíhalo  tlumočení/rozpis  fakturovaného 
tlumočení;  atd.).    Auditoři  museli  z popsaných  důvodů  vyzvat  auditovaný  subjekt,  aby  doložil 
k fakturám dokumenty dokladující věcné plnění fakturace k realizaci projektu (nejen faktury a výpisy 
z BÚ). Auditní šetření bylo vykonáno v termínech od 23. 6. 2014 do 27. 6. 2014 a od 28. 7. 2014 do 
1. 8. 2014. Poté auditoři vyzvali auditovaný subjekt k doložení věcného plnění především k výdajům 
k občerstvení, ubytování a přepravy. 
 
Auditorům byly předkládány dokumenty v oblasti mzdových výdajů ve více verzích, některé nebyly 
jasně označeny, které verze jsou platné a které verze již neplatné (zjištění č. 2). 
 
Spolek  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody  předložil  vnitřní  řád/směrnici  č.  „10  Úchova  účetních 
záznamů,  archivace  dokladů
“  aktualizovány  dne  1.  1.  2012,  dne  1.  1.  2013,  dne  1.  1  2014. 
Archivaci  všech  souvisejících  dokumentů  k předmětnému  projektu  neupravuje  tento  vnitřní 
řád/směrnice  a není stanovena archivační místnost pro dokumenty k projektu. Na základě průběhu 
auditního  šetření  na  místě  (popsáno  výše  a  v části  omezení  auditu)  vidí  auditoři  velké  riziko 
v uchování veškerých dokumentů k projektu i vzhledem k tomu, že se jedná o spolek. 
 
Podle § 15 Smlouvy o poskytnutí dotace a dle čl. 5.5 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu  je  příjemce  dotace  povinen  řádně  uchovat  veškeré  dokumenty  související  s realizací 
projektu (nejen účetní doklady k projektu) a to od jejich vzniku až do konce roku 2023. V případě, 
že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchování, je nutné ustanovení 
legislativy respektovat. 
 
Auditoři  k realizaci  projektu  hodnotí  toto  zjištění  jako  zjištění  formálního  charakteru  a  v tomto 
případě nestanovují finanční opravu. 
 
Významnost: 

 
 
 
     nízká 
Finanční vyjádření nezpůsobilých výdajů: bez finančního dopadu. 
Strana 23 (celkem 36) 

 
 
Doporučení ke zjištění č. 9:  
Auditoři  auditovanému  subjektu  doporučují,  aby  zajistil  archivaci  veškerých  dokumentů 
souvisejících  s  realizací  projektu  (nejedná  se  pouze  o  archivaci  účetních  dokladů,  ale  např.  i  o 
smlouvy  s  dodavateli,  dokumenty  k  personálním  výdajům,  dokumenty  k výběrovým  řízením, 
fotodokumentace, podklady dokládající realizaci projektu - prezenční listiny, překlady, ekovýchovné 
programy, metodiky, výstupy z akcí, metody propočtu režijních nákladů apod.) do roku 2023 a tuto 
povinnost zanesl do svého vnitřního řádu/ směrnice. Všechny archivované dokumenty k projektu by 
měly být zabezpečeny proti poškození/ zničení uložením na bezpečné místo, a aby byla kompletní 
dokumentace projektu na vyžádání vždy k dispozici.  
 
Auditoři  doporučují  přijmout  nápravné  opatření  do  konce  ledna  2015  (dle  stanoviska  AS)  a  poté 
doporučují informovat dle § 13a odst. 4 věty druhé zákona č. 320/2001 Sb. AO MR ČR a NO OPPS 
SN-ČR o odstranění administrativního nedostatku.  
 
4.  Ověření zda veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 80 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 846/2009 
Bez zjištění. 
Auditoři  ověřili  za  auditované  období  veřejný  příspěvek,  který  byl  vyplacen.  Vedoucí  partner 
projektu  obdržel  na  bankovní  účet  č.  1765208203/0800  u  České  spořitelny  finanční  částky  za 
Osvědčení  č.  5,  č.  6,  č.  7,  č.  8.  Vedoucí  partner  spolek  Čmelák  -  Společnost  přátel  přírody 
přeposílal finanční částky německému partnerovi projektu. 
3.  ZÁVĚR  
Na základě  auditu č. ETC SN-CZ/2014/O/007 vykonaného podle čl. 62, odst. 1 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 na operaci č. 100066841 realizované v rámci OPPS SN-ČR auditorský tým 
konstatuje, že získal přiměřené ujištění o tom, že:  
-  operace na úrovni českého vedoucího partnera splňuje kritéria výběru pro OPPS SN-ČR, provádí 
se  v souladu  se Smlouvou  o  poskytnutí  dotace,  resp.  podmínkami  Dohody  o  spolupráci  mezi 
kooperačními partnery kromě výše popsaných zjištění
-  vykázané  výdaje  jsou  legální  a  řádné  a  souhlasí  s účetními  záznamy  a  s podklady  vedenými 
českým vedoucím partnerem kromě výše popsaných zjištění  
-  výdaje  vykázané  českým  kooperačním  partnerem  jsou  v souladu  s předpisy  ES  a  s předpisy  ČR 
kromě výše popsaných zjištění 
-  podpora byla českému kooperačnímu partnerovi vyplacena v souladu s čl. 80 nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Auditem operace bylo zjištěno, že výdaje českého kooperačního partnera jsou oprávněné ve výši 
uvedené v části 1.2 této zprávy.   
OMEZENÍ VÝKONU AUDITU 
Výkon  auditu  byl  omezen  z důvodu  nedostatečné  přípravy  požadovaných  dokumentů  a 
nedostatečnému  zajištění  kompletaci  veškerých  dokumentů  souvisejících  s realizací  předmětného 
projektu, především dokladující věcné plnění fakturovaných služeb (zjištění č. 6 a č. 9).  Auditní šetření 
na místě bylo vykonáno v termínech od 23. 6. 2014 do 27. 6. 2014 a od 28. 7. 2014 do 1. 8. 2014. Poté 
byl auditovaný subjekt ještě jednou vyzván k doložení jednotlivých výdajů za auditované období. 
Strana 24 (celkem 36) 


 
DOKONČENÍ AUDITU OPERACE 
Auditovaný  subjekt  byl seznámen  s navrhovaným  obsahem Zprávy  o  auditu  operace prostřednictvím 
Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  č.  ETC  SN-CZ/2014/O/007,  Č.  j.:  MF-15431/2014/52,  PID: 
MFCR4XKQCS. 
 
Auditovaný  subjekt  byl  oprávněn  zaujmout  k  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  písemné  stanovisko. 
Lhůta k seznámení se s Návrhem zprávy o auditu systému, respektive lhůta k zaujetí stanoviska, byla 
stanovena  na  5+5  dní  ode  dne  doručení  /  předání  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  zástupci 
auditovaného subjektu. 
 
Auditovaný  subjekt  zaslal  stanovisko  elektronicky  dne  6.  11.  2014  a  následně  poštou.  Stanovisko 
auditovaného subjektu je přílohou č. 1. Národní orgán OPPS SN-ČR zaslal elektronicky dne 12. 11. 
2014 a dne 14. 11. 2014 vyjádření k Návrhu zprávy o auditu operace. E- maily jsou založeny v auditním 
spise. Vypořádání stanoviska auditovaného subjektu je v příloze č. 2 této Zprávy. 
 
Zpráva o auditu operace bude poskytnuta elektronicky také Saskému Auditnímu orgánu a Národnímu 
orgánu OPPS SN - CZ.  
 
Výtisk č. 1 této Zprávy o auditu operace bude předán auditovanému subjektu a výtisk č. 2 zůstane na 
odboru Auditní orgán MF ČR. Informace o předání Zprávy o auditu operace formou kopie výtisku č. 2 
bude podána ministru financí a tímto předáním bude audit operace ukončen. 
 
 
PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strana 25 (celkem 36) 

 
 
 

SEZNAM ZKRATEK 
 
AO MF  
- Auditní orgán Ministerstvo financí ČR 
ČR 
 
- Česká republika 
ERDF   
- European Regional Development Fund 
ES 
 
- Evropské Společenství 
ETC   
- Evropská územní spolupráce 
EU 
 
- Evropská unie 
ISA 
 
- Mezinárodní auditorské standardy 
ISSAI   
- Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí 
ISPPIA 
- Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu 
MMR   
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
OPPS SN-ČR  - Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 
PP 
 
- Projektový partner 
SAB   
- Saechsische Aufbaubank 
SF  
 
- strukturální fondy 
SR 
 
- státní rozpočet 
VP 
 
- vedoucí partner 
 
Strana 26 (celkem 36) 

 
Příloha č. 2.  Vypořádání stanoviska auditovaného subjektu 
 

Vypořádání stanoviska auditovaného subjektu k Návrhu zprávy o auditu operace 
č. ETC SN-CZ/2014/O/007 
 
 

Auditovaný  subjekt  byl  seznámen  s navrhovaným  obsahem  Zprávy  o  auditu  operace 
prostřednictvím  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  č.  ETC  SN-CZ/2014/O/007,  Č.  j.:  MF-
15431/2014/52, PID: MFCR4XKQCS.  
 
Auditovaný subjekt byl oprávněn zaujmout k Návrhu zprávy o auditu operace písemné stanovisko. 
Lhůta k seznámení se s Návrhem zprávy o auditu systému, respektive lhůta k zaujetí stanoviska, 
byla  stanovena  na  5+5  dní  ode  dne  doručení  /  předání  Návrhu  zprávy  o  auditu  operace  zástupci 
auditovaného subjektu. 
 
Auditovaný subjekt zaslal stanovisko elektronicky dne 6. 11. 2014 a následně poštou. Stanovisko 
auditovaného subjektu je přílohou č. 1. Národní orgán OPPS SN-ČR zaslal elektronicky dne 12. 11. 
2014  a  dne  14.  11.  2014  vyjádření  k Návrhu  zprávy  o  auditu  operace.  E-  maily  jsou  založeny  v 
auditním spise. Vypořádání stanoviska auditovaného subjektu je v příloze č. 2 této Zprávy. 
 
Auditní orgán MF ČR bere zaslané stanovisko auditovaného subjektu na vědomí a k jednotlivým 
zjištěním uvádí následující vypořádání. 
 
Zjištění a doporučení č. 1 

 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 1:
 
  
 
 
 
Strana 30 (celkem 36) 

 
 
 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění  č.1
:   
Na základě dodatečné informace, kterou AO MF ČR obdržel elektronicky od NO OPPS SN-CZ dne 
14. 11. 2014, upravuje AO MF ČR text zjištění č. 1 a snižuje finanční opravu. 
 
NO OPPS SN-CZ uvádí ve svém vyjádření, že příjemce ohlásil v dubnu 2012 změnu ve které žádal 
o  navýšení  prostředků  na  nákup  sazenic  a  kůlů  a  ochrany  sazenic.  Tato  změna  byla  vyvolána 
zvýšeným  zájmem  veřejnosti  a  příjemce   tedy  chtěl  vyhovět  tomuto  zájmu.  Tato  změna  byla 
posouzena  CRR  ČR  kladně.  Bohužel  nedošlo  k  úpravě  počtu  jednotek  v  Podrobném  rozpočtu 
projektu,  i  když  ze  žádosti  o  změnu  jednoznačně  vyplývá,  že  se  jedná  o  navýšení  počtu.  Z výše 
uvedeného vyplývá, že se jedná v případě zaznamenání úpravy počtu sazenic v podrobném rozpočtu 
projektu  pouze  o  administrativní  pochybení.  Z tohoto  důvodu  žádáme  o  zrušení  zjištění  č.  1.“ 
Auditoři ověřili danou skutečnost. 
 
Dle  zaslaného  podkladu  od  NO  OPPS  SN-CZ  je  patrné,  že  dne  10.  4.  2012  obdržel  CRR  ČR, 
pobočka Liberec příjemcem podepsané „Oznámení změny projektu“, konkrétně „Změny v kapitole 
číslo  3.4  nákup  neinvestičního  vybavení  –  přesun  v rámci  kapitoly  bez  vlivu  na  celkovou  výši 
kapitoly“, kde bylo uvedeno, že vzhledem k vyššímu zájmu škol o výsadby dřevin bude navýšení 
položky 3.5.2 nákup sazenic o 1 800,- EUR a položky 3.5.5 kůly a ochrany k sazenicím o částku 
1 400,- EUR.  
 
Dne  24.  5.  2012  byla  tato  změna  odsouhlasena,  a  to  formou  „Odborného  stanoviska  ke  změně“. 
Touto  změnou  byla  navýšena  částka  na  výsadbu  stromů  a  dodávku  kůlů  a  ochran  k sazenicím  o 
celkovou  částku  3 200,-  EUR.  V  „Oznámení  změny  projektu“  nebyly  zvýšeny  konkrétní  počty 
stromů k výsadbě, ani konkrétní počty kůlů a ochran k sazenicím, není zřejmé, co je předmětem 
navýšení. 
  
AO MF ČR konstatuje, že při odsouhlasení navýšení částky na výsadbu stromů a dodávku kůlů a 
ochran k sazenicím počtu stromů bylo bez vyčíslení konkrétní změny počtu jednotek (ks stromů) 
v podrobném  rozpočtu  projektu.    Toto  navýšení  nebylo  promítnuto  do  „výsledku  projektu“    - 
výsadba 1000 ks nových stromů“ (zůstal počet). Výše uvedenou skutečnost auditoři charakterizují 
jako administrativní pochybení. 
  
Celková  fakturovaná  částka  za  dodávku  stromů,  kůlů  a  ochran  k sazenicím  byla  navýšena  o 
150 703,-Kč, vč. DPH, tj. 5 873,53 EUR. Auditoři zohlednili zaslaný dokument od NO OPPS SN-
CZ  „Oznámení  změny  projektu“.  CRR  ČR,  pobočka  Liberec  odsouhlasilo  navýšení  kapitoly  o 
3 200,- EUR (82 105,60 Kč).  
 
AO  MF  ČR  stanovuje  nezpůsobilé  výdaje  ve  snížené  výši  68 597,40  Kč,  vč.  DPH,  tj.  2 673,53 
EUR. Auditoři konstatují, že výdaje ve výši 2 673,53 EUR jsou nad rámec schváleného změnového 
rozpočtu. 
 
Zjištění a doporučení č. 2 
 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 2:  

Auditovaný subjekt se ke zjištění č. 2 ve svém stanovisku nevyjádřil. NO OPPS SN-CZ se rovněž 
nevyjádřil. 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění č. 2: 
Auditní  orgán  MF  ČR  bere  na  vědomí,  že  auditovaný  subjekt  se  ke  zjištění  č.  2.  nevyjádřil  a 
konstatuje, že zjištění č. 2 včetně doporučení zůstává platné v celém rozsahu. 
Strana 31 (celkem 36) 

 
 
Zjištění a doporučení č. 3 

 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 3:  

Auditovaný subjekt se ke zjištění č. 3 ve svém stanovisku nevyjádřil. NO OPPS SN-CZ se rovněž 
nevyjádřil. 
 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění č. 3: 
Auditní orgán MF ČR bere na vědomí, že auditovaný subjekt se ke zjištění č. 3. nevyjádřil a 
konstatuje, že zjištění č. 3 včetně doporučení zůstává platné v celém rozsahu 
 
 
Zjištění a doporučení č. 4 

 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 4:  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění  č. 4:   
AO MF ČR bere na vědomí stanovisko ke zjištění č.4 auditovaného subjektu a vyjádření NO OPPS 
SN-CZ. Auditoři na základě obou vyjádření upřesnili zjištění. 
 
Na fakturaci je uvedeno pouze  - ubytování, strava a tlumočení  a žádné další specifikace. Výdaje 
nebyly  identifikovatelné  a  prokazatelné.  Auditoři  konstatují,  že   předložený  program  studijního 
pobytu ve dnech 4. 6. - 8. 6. 2012 není obsahově v souladu s prezenční listinou k dané akci.  Na 
základě nesouladu doložených podkladů nemohou auditoři posoudit cenu v místě a v čase obvyklou 
a zároveň přidanou hodnotu navazujících služeb. 
 
AO MF ČR dané zjištění v textu upřesnil. Toto zjištění souvisí i se zjištěním č. 9.  
 
Auditovaný  subjekt  neuvedl  ve  svém  stanovisku  žádné  nové  skutečnosti  a  nedoložil  žádné  další 
dokumenty, a proto AO MF ČR trvá na zjištění č. 4 a doporučení v plném rozsahu. Zjištění č. 4 
bylo auditory upřesněno v textu Zprávy.  
Strana 32 (celkem 36) 

 
 
Zjištění a doporučení č. 5 

 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 5:  

 
 
 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění  č.5:   
AO  MF  ČR  bere  na  vědomí  stanovisko  auditovaného  subjektu.  Auditoři  konstatují,  že  musí 
zkontrolovat 100% výdajů ve vybraném vzorku, proto se musí zabývat i takto malými položkami 
v Soupisce deklarovaných výdajů.  
 
K tomuto zjištění zaslal Národní orgán dne 14. 11. 2014 elektronicky vyjádření, ve kterém uvedl: 
„…Dle našeho názoru byl použit správný údaj pro výpočet spotřeby. Jedná se dle TP k použitému 
autu o normu ES 93/116/ES, kde se používá třetí údaj k výpočtu nároků. Vycházíme z publikace Ing. 
Janouška,  k náhradám  jízdních  dokladů.  V auditním  návrhu  zprávy  není  uvedena  přesná 
specifikace, čeho se daný problém týkal.“ 
 
S tímto tvrzením souhlasíme pro výkazy k pokladním výdajům č. 564 a 591, kde byl použit vůz, 
v jehož Technickém průkazu (dále TP) je uvedena metodika výpočtu ES 93/116. Ve všech ostatních 
výkazech v projektu, u kterých byl použit tento vůz, je uveden správný výpočet a to ze třetího údaje 
spotřeby  paliva  z  TP.  U  výše  zmiňovaných  2  výkazů  k pokladním  výdajům  však  tento  výpočet 
použit nebyl.  
 
Třetí zmiňovaný výkaz k pokladním výdajům č. 674 se vztahuje k jiné metodice, a to ECE 101-00, 
kde se pro výpočet používá průměrná hodnota údajů spotřeby paliva z TP. To při výpočtu nebylo 
dodrženo.  
 
U čtvrtého udávaného Výkazu k pokladním výdajům č. 675 nebyly doloženy podklady na místě. 
Auditoři provedli výpočet a  opravujeme/snižujeme výši nezpůsobilých výdajů o částku 206,- Kč 
vztahující se k Výkazu k pokladním výdajům č. 675.       
 
Ke  druhé  poznámce  Národního  orgánu  konstatujeme,  že  přesná  specifikace  problému  v  návrhu 
zprávy se vztahuje ke konkrétním Výdajovým pokladním dokladům, které vycházely z dodaných 
Vyúčtování  za  používání  soukromého  vozidla  ke  služebním  účelům,  uvedeny  jsou  i  konkrétní 
chyby  sazeb  a  částek.  Auditoři  shledávají  popis  zjištění  za  dostačující,  na  základě  popisu  lze 
dohledat konkrétní dokumenty a ověřit zpětně jejich správnost.      
 
Auditovaný subjekt neuvedl ve svém stanovisku žádné nové skutečnosti  a proto AO MF ČR trvá 
na zjištění č. 5 a doporučení v  rozsahu sníženém o výdaje vztahujícím se k Výkazu k pokladním 
výdajům č. 675, tedy o částku 206,- Kč, které po zpětném ověření shledal chybně uvedeným. 
 
 
 
 
 
 

Strana 33 (celkem 36) 

 
Zjištění a doporučení č. 6 
 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 6:  

 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění  č. 6:   
AO  MF  ČR  bere  na  vědomí  stanovisko  auditovaného  subjektu.    Žádné  nové  skutečnosti  nebyly 
auditovaným  subjektem  uvedeny  a  žádné  dokumenty  nebyly  ke  zjištění  č.  6  zaslány.  Auditoři 
konstatují,  že  popsané  výdaje  v celkové  hodnotě  45  210,-  Kč  nebyly  řádně  doloženy,  nebylo 
prokázáno  věcné  plnění  fakturovaných  služeb,  zda  byly  skutečně  fakturované  služby  dodány 
v celkové  uvedené  hodnotě  a  kvalitě,  proto  AO  MF  ČR  trvá  na  předchozím  zjištění  v plném 
rozsahu. Auditovaný subjekt přislíbil ve svém stanovisku nápravu v dalších projektech. 
 
Auditovaný subjekt neuvedl ve svém stanovisku žádné nové skutečnosti a nedoložil věcné plnění a 
proto AO MF ČR musí trvat na zjištění  č. 6 a doporučení v plném rozsahu. 
 
 
Zjištění a doporučení č. 7 
 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 7:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění č. 7:   
AO  MF  ČR  bere  na  vědomí  stanovisko  auditovaného  subjektu.  NO  OPPS  SN-CZ  se  ke  zjištění 
nevyjádřil. 
 
AO MF ČR nesouhlasí s argumentací ve stanovisku ke zjištění č. 7. Jasná specifikace záměru ve 
výběrovém  řízení  by  byla  jistě  nejen  vhodná,  ale  je  přímo  nezbytná,  aby  uchazeči  mohli  podat 
jednoznačné nabídky. 
 
Na základě výše uvedeného auditoři stanovují opravu dle bodu 24 Rozhodnutí EK C (2013) 9527 ze 
dne  19.  12.  2013  (Zadávání  zakázek  na  dodatečné  dodávky  bez  soutěže).  Výše  dodatečných 
dodávek nepřesáhla částku 50% hodnoty původní zakázky, proto finanční oprava byla stanovena na 
25%  hodnoty  dodatečných  dodávek,  tzn.  z částky  150 703,-  Kč  s DPH.  Finanční  korekce  je 
stanovena ve výši 37 675,80Kč. 
 
Strana 34 (celkem 36) 

 
Vzhledem ke zjištění č. 1 auditoři  nestanovují finanční opravu, která je podřazena ve zjištění č. 1. 
Auditoři konstatují, že jde o porušení § 11, odst. 2. Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. 12. 
2010  a  Rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  ze  státního  rozpočtu  ze  dne  3.  8.  2011  v bodu  5.3.  Text 
zjištění byl pouze upřesněn. 
 
Auditovaný  subjekt  neuvedl  ve  svém  stanovisku  žádné  nové  skutečnosti  ke  zjištění  č.  7,  pouze 
popisuje vhodné termíny k výsadbě stromů.  AO MF ČR trvá na zjištění č. 7 a doporučení v plném 
rozsahu. 
 
 
Zjištění a doporučení č. 8 

 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 8:  

Auditovaný  subjekt  se  ke  zjištění  č.  8  ve  svém stanovisku  nevyjádřil.  Auditoři  berou  na  vědomí 
vyjádření NO OPPS SN-CZ. 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění č. 8: 
Auditní orgán MF ČR bere na vědomí, že auditovaný subjekt se ke zjištění č. 8. nevyjádřil a 
konstatuje, že zjištění č. 8 včetně doporučení zůstává platné v celém rozsahu. 
 
 
Zjištění a doporučení č. 9  
 
Vyjádření auditovaného subjektu ke zjištění č. 9:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strana 35 (celkem 36) 

 
 
Vyjádření Auditního orgánu MF ČR ke zjištění č. 9:   
AO  MF  ČR  bere  na  vědomí  stanovisko  auditovaného  subjektu.  Auditovaný  subjekt  uznává,  že 
archivace  a  předložení  dokumentů  k projektu  nebyla  zcela  v pořádku.  Auditoři  konstatují,  že  je 
nutné  i  přes  administrativní  náročnost  projektu  a  personální  problémy,  zajistit  archivaci  všech 
dokumentů projektu. Auditovaný subjekt přislíbil ve svém stanovisku nápravu do 15. ledna 2015. 
 
Auditovaný subjekt neuvedl ve svém stanovisku žádné nové skutečnosti  a proto AO MF ČR trvá 
na zjištění č. 9 a doporučení v plném rozsahu. Auditoři doporučují přijmout nápravné opatření dle 
stanoviska v daném termínu a poté, do konce ledna 2015 doporučují informovat dle § 13a odst. 4 
věty druhé zákona č. 320/2001 Sb. AO MR ČR a NO OPPS SN-ČR o odstranění administrativního 
nedostatku. Tento text bude doplněn ke zjištění. 
 
 
Dokončení  auditu  operace  

Zpráva  o  auditu  operace  bude  poskytnuta  elektronicky  také  Saskému  Auditnímu  orgánu  a 
Národnímu orgánu OPPS SN - CZ.  
 
Výtisk č. 1 této Zprávy o auditu operace bude předán auditovanému subjektu a výtisk č. 2 zůstane 
na  odboru  Auditní  orgán  MF  ČR.  Informace  o  předání  Zprávy  o  auditu  operace  formou  kopie 
výtisku č. 2 bude podána ministru financí a tímto předáním bude audit operace ukončen. 
 
 
 
 V Praze, dne 20. 11. 2014 
Strana 36 (celkem 36)