Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
87970943-29889-160812122137
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
12.8.2016 12:21:33
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
4
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, serialNumber=ICA - 
10370961 
Datum: 2016.08.12 12:22:19 +02'00'
12.8.2016
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 12. 8. 2016 
 
  PID: MFCR6XNUTZ 
  Č. j.: MF-25977/2016/10-10 
   
  Počet listů: 4 
 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
R O Z H O D N U T Í 
 
Ministerstvo financí (dále jen „povinný subjekt“) podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 
písm. a)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  také  jen „Zákon“),  rozhodlo  ve  správním  řízení  vedeném  podle  zákona  
č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  ve  věci  žádosti  o  poskytnutí 
informací podle Zákona takto: 
 
č á s t e č n ě   o d m í t á 
 
na  základě  ustanovení  §  11  odst.  3  ve spojení s ustanovením  § 15 Zákona,  
žádost  o poskytnutí  informací  podanou  dne  22.  července  2016  panem  Davidem Havlíkem,  
nar.  9.  10.  1976, trvale bytem Alejní 2410/3, 415 01 Teplice  (dále jen „žadatel“), v tomto 
znění:  
 
žádám kopii auditu č.j. MF-2536/2016/2902-5 byť i v anonymizované podobě“ 
 
z důvodu,  že  povinný subjekt neposkytuje informace, které  získal  od  třetí  osoby  při  plnění 
úkolů  v  rámci kontrolní, dozorové, dohledové  činnosti  prováděné  na  základě  zvláštního 
právního  předpisu,  podle  kterého  se  na  ně  vztahuje  povinnost  mlčenlivosti,  a  nejedná  se  
o informace, které vznikly při plnění úkolů povinného subjektu jeho činností. 
 
Odůvodnění: 
 

Povinnému subjektu bylo dne 22. 7. 2016 doručeno podání žadatele podle Zákona. Žadatel se 
svým podáním domáhal  poskytnutí kopie  auditu  č.j.  MF-2536/2016/2902-5  byť  i  v 
anonymizované podobě. 
 
Povinný subjekt konstatuje, že písemnost  povinného subjektu  evidovaná  pod  č.  j.  MF-
2536/2016/2902-5  je  oznámením  o  podezření  ze  spáchání  trestného  činu,  jež  podalo 
Ministerstvo financí, neboť byly zjištěny skutečnosti, které zakládají podezření ze spáchání 
trestného činu, konkrétně v souvislosti se skutečnostmi zjištěnými v rámci auditu operace č. 
ETC SN-CZ/2013/O/007  v  projektu  č.  100023407  (Jsme  sousedé  –  seriál  pořadů  z  česko-
saského pohraničí). Z uvedeného je povinný subjekt dovodil, že se žadatel domáhá poskytnutí 
kopie auditu operace č. ETC SN-CZ/2013/O/007. 
 
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt dne 27. 6.  2016 obdržel  od  Policie  České  republiky, 
KŘP Ústeckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor HK – 2. oddělení, se 
sídlem  Lidické  náměstí  9,  401  79  Ústí  nad  Labem  vyrozumění  č.  j.  KPRU-39274-24/TČ-
2016-040082-POB ze dne 24. 6.  2016,  jehož  předmětem  je  sdělení,  že  ve  věci  podaného 
trestního oznámení č. j. MF-2536/2016/2902-5 byly dne 20. 6. 2016 zahájeny úkony trestního 
řízení  dle  ustanovení  §  158  odst.  3  zákona  č.  zákona  č.  141/1961  Sb.,  o  trestním  řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, pro podezření ze spáchání trestného činu: 
Sjednání  výhody  při  zadávání  veřejné  zakázky,  při  veřejné  soutěži  a  veřejné  dražbě  dle 
ustanovení § 256 odst. 1 trestního řádu, dotázal se povinný subjekt příslušného orgánu PČR, 
zda by byl poskytnutím předmětného auditu žadateli zmařen či ohrožen účel trestního řízení. 
 
Povinný subjekt obdržel dne 3. 8. 2016 sdělení od Policie České republiky, KŘP Ústeckého 
kraje,  Služby  kriminální  policie  a  vyšetřování, Odbor HK –  2.  oddělení,  se  sídlem  Lidické 
náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem vyrozumění č. j. KRPU-39274-33/TČ-2016-040082-POB, 
že  policejnímu  orgánu  v  tuto  chvíli  není  známa  skutečnost,  že  by  poskytnutím  kopie  auditu 
operace č. ETC SNCZ/2013/O/007 v projektu č. 100023407(seriál Jsme sousedé)“evidován 
pod  č.  j.  MF-2536/2016/2902-5,  na  základě  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č. 
106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  která  se 
týká trestního oznámení podaného Ministerstvem  financí  a  to  „Podnětu  k  prošetření 
skutečností  zjištěných  v  rámci  auditu  operace  č.  ETC SN-CZ/2013/O/007  v  projektu  č. 
100023407(seriál Jsme sousedé)“ byla  ohrožena  práva  třetích  osob  anebo  schopnost  orgánů 
činných  v  trestním  řízení  předcházet  trestné  činnosti,  vyhledávat  nebo  odhalovat  trestnou 
činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. 
 
Na  základě  uvedeného  byla  část  dotazovaných  informací,  konkrétně  přímo  kopie  Auditní 
zprávy  a  Příloha  č.  2  Auditní  zprávy  –  Vypořádání  stanoviska  auditovaného  subjektu, 
žadateli, s dále uvedenou výjimkou, poskytnuta jakožto příloha samostatného dopisu pod č. j. 
MF-25977/2016/10-9. 
 
Součástí  Auditní  zprávy  je  taktéž  její  Příloha  č.  1  –  Stanovisko auditovaného subjektu 
k návrhu  zprávy (dále jen „Stanovisko“),  přičemž  Stanovisko  povinný  subjekt  neposkytne 
s ohledem na ustanovení § 11 odst. 3 Zákona. Informace ze Stanoviska byly rovněž začerněny 
v příloze č. 2 Auditní zprávy. 
 
Ve smyslu ustanovení §  11 odst. 3 Zákona  se  totiž  neposkytují  „informace, které získal 
povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo 
obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu11), podle kterého se na 
  Strana 2 

ně  vztahuje  povinnost  mlčenlivosti  anebo  jiný  postup  chránící  je  před  zveřejněním  nebo 
zneužitím“
,  přičemž  „Povinný  subjekt  poskytne  pouze  ty  informace,  které  při  plnění  těchto 
úkolů vznikly jeho činností.“ 
 
Příloha  č.  1  Auditní  zprávy  –  Stanovisko  je informací, kterou  povinný subjekt, konkrétně 
Odbor 52 – Auditní orgán, získal od třetí osoby, a to auditovaného subjektu, při plnění úkolů 
auditního orgánu  prováděného  ve  smyslu  čl.  62  odst.  1  písm.  b)  nařízení  Rady  (ES)  č. 
1083/2006,  ze  dne  11.  července  2006  o  obecných  ustanoveních  o  Evropském  fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999, dle kterého zajišťuje zejména provádění auditů operací na vhodném vzorku pro 
ověření  vykázaných  výdajů,  přičemž  při  provádění  auditů  těchto  operací postupuje dle 
příslušných  ustanovení  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o 
změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, dle 
kterého se na ni vztahuje  ve smyslu § 20 odst. 1 povinnost mlčenlivosti. 
 
Pro vyloučení všech pochybností povinný subjekt dodává, že i přes to, že Stanovisko předané 
třetí  osobou  tvoří  přílohu Auditní zprávy,  se v tomto  případě  nejedná  o  informaci,  která 
vznikla při plnění úkolů MF jeho činností, jak lze mimo jiné dovodit i z aktuální judikatury 
soudů. K tomu viz například rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 66/2013 – 25 
ze dne 26. 11. 2013, který stanovil, že „za  informace  vzniklé  činností  povinného  subjektu 
nutno  považovat  pouze  jeho  „produkty,“  tj.  zejména  kontrolní  závěry  vtělené  zpravidla  do 
protokolu  či  jiného  dokumentu,  který  povinný  subjekt  sám  vytvořil.“  
V  odůvodnění  tohoto  rozhodnutí Nejvyšší  správní  soud  rovněž  uvádí,  že  „při  vyřizování 
žádosti tak, s ohledem na  znění  uvedeného  ustanovení,  odmítne  povinný  subjekt  žádost  v 

rozsahu,  v  němž  je  požadováno  vydání  dokumentů  (kopií)  předaných  třetí,  např. 
kontrolovanou, osobou.“  
Dále dle  důvodové zprávy  k  zákonu  č.  61/2006  Sb.,  kterým  byl 
novelizován  mj.  zákon  o  svobodném  přístupu  k  informacím  „povinný subjekt za podmínek 
stanovených  v  zákoně  neposkytuje  informace,  které  získal  od  třetí  osoby  (především 
kontrolovaného subjektu), ale naopak v souladu se zákonem poskytne ty informace, které na 

základě  svých  zjištění,  informací  od  třetích  osob  (včetně  osoby  kontrolované)  sám  vytvořil. 
Tato povinnost se týká především samého jádra kontrolní, dozorové, dohledové či obdobné 
činnosti,  tedy  závěrů  zda,  kým  a  jakým  způsobem  byly  porušeny  právní  či  jiné  předpisy  a 
normy,  jejichž  kontrola  či  dohled  nad  jejich  dodržováním  je  povinnému  subjektu  svěřen, 
popřípadě jaká nápravná či sankční opatření byla uložena (alespoň v základních rysech). Za 
informace poskytované dle zákona je nutné považovat též  informace o postupu povinného 

subjektu,  neboť  i  ty  vytvořil  povinný  subjekt  svou  činností  (pokud má povinný subjekt 
informace  o  tom,  že  jeho  zaměstnanci  provedli  kontrolu  a  její  závěry,  obě  tyto  informace 
vznikly jeho činností a je tedy povinen je podle zákona zpřístupnit). Popsaným postupem bude 
dostatečným způsobem naplněno právo veřejnosti na informace a zároveň budou ochráněna 
práva a oprávněné zájmy třetích osob, které jsou kontrolní, dozorové, dohledové či obdobné 
činnosti podrobeny.“  
 
Je tedy zřejmé, že i přes to, že Stanovisko předané třetí osobou tvoří přílohu Auditní zprávy, 
nejde o informaci vzniklou  činností  povinného  subjektu,  resp.  produkt  jeho  činnosti.  V této 
části je tedy i s ohledem na judikaturu nezbytné žádost odmítnout, neboť opačný postup by 
mohl  vést  např.  k  poškozování  jednotlivých  účastníků  hospodářské  soutěže  a  naopak  ke 
zvýhodnění  jejich  konkurentů,  kteří  by  se  mohli  jednoduchým  způsobem  dostat  
k citlivým vnitropodnikovým informacím. Taková praxe by  měla  neblahý  vliv  nejen  na 
  Strana 3 

postavení kontrolních a dozorových orgánů a na chování kontrolovaných subjektů vůči nim, 
ale mohla by zásadním způsobem destabilizovat sledované trhy. 
 
Z  výše  uvedených  důvodů  není  povinný  subjekt  oprávněn  takové  informace poskytnout, a 
proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
 
P o u č e n í: 
 
Proti  tomuto  rozhodnutí  lze  podat  v  souladu  s  ustanovením  §  16  a  §  20  odst.  4  zákona  č. 
106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
a ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, rozklad ministru financí, Letenská 15, 
118 10 Praha 1 –  Malá  Strana  prostřednictvím  Ministerstva  financí, Letenská 15, 118 10 
Praha 1 – Malá Strana. 
 
 
Ing. Michal Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
 
Žurovec
oddělení, serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.08.12 11:40:59 +02'00'
               
 
 
 
 
 
                 Ing. Michal Žurovec 
             
 
 
 
 
                          zástupce ředitele odboru 
    otisk úředního razítka 
 
  Strana 4 

Document Outline