Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
87971006-29889-160812122251
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
12.8.2016 12:22:49
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, serialNumber=ICA - 
10370961 
Datum: 2016.08.12 12:23:26 +02'00'
12.8.2016
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 – Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
V Praze dne 12. 8. 2016 
 
  PID: MFCR6XNUTS 
  Č. j.: MF-25977/2016/10-9 
   
  Počet listů: 2 
Přílohy: 1 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01 Teplice  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Věc:  Poskytnutí  informací  podle  §  14  odst.  5  písm.  d)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí byla dne 22. července 2016doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „Zákon“).  Žádal jste o poskytnutí kopie  auditu  č.  j. MF-
2536/2016/2902-5 byť i v anonymizované podobě.  
 
 
K výše  uvedenému  Ministerstvo  financí  sděluje,  že  písemnost  povinného subjektu 
evidovaná pod č. j. MF-2536/2016/2902-5 je oznámením o podezření ze spáchání trestného 
činu,  jež  podalo  Ministerstvo  financí,  neboť  byly  zjištěny  skutečnosti,  které  zakládají 
podezření  ze  spáchání  trestného  činu,  konkrétně  v  souvislosti  se  skutečnostmi  zjištěnými  v 
rámci auditu operace č. ETC SN-CZ/2013/O/007 v projektu č. 100023407 (Jsme sousedé – 
seriál pořadů z česko-saského pohraničí). Z uvedeného Ministerstvo financí dovodilo, že se 
domáháte poskytnutí kopie auditu operace č. ETC SN-CZ/2013/O/007. 
 
 
V příloze tohoto dopisu Vám požadovanou auditní zprávu zasíláme. Rovněž Vám zasíláme 
rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací. Z auditní zprávy byla odstraněna příloha 
č.  1  -  Stanovisko auditovaného subjektu k návrhu zprávy (dále jen „Stanovisko“),  přičemž 
Stanovisko povinný subjekt neposkytl s ohledem na ustanovení § 11 odst. 3 Zákona. Informace ze 
Stanoviska byly rovněž začerněny v příloze č. 2 Auditní zprávy. 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Michal  Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká 
 
republika - Ministerstvo financí, ou=14107, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
 
Žurovec
oddělení, serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.08.12 11:41:21 +02'00'
                               
 
 
   Ing. Michal Žurovec 
                                          
    zástupce ředitele odboru