Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
87768225-29889-160805123445
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
5.8.2016 12:34:40
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, serialNumber=ICA - 
10370961 
Datum: 2016.08.05 12:35:17 +02'00'
5.8.2016
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 4. 8. 2016 
 
  PID: MFCR6XNKGA 
  Č. j.: MF-25977/2016/10-7/1531 IK 
   
 
Počet listů: 1 
 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc:   Vyrozumění  o  prodloužení  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí  informací 
podle § 14 odst. 7 písm. c)  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
Ministerstvo financí obdrželo dne   22.  července  2016  Vaši  žádost podle zákona   
č.  106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů. Žádáte  
o poskytnutí "kopie auditu č.j. MF-2536/2016/2902-5 byť i v anonymizované podobě". 
 
 
Konec  lhůty  pro  vyřízení  žádosti  připadá  podle  §  14  odst.  5 písm. d) zákona  
č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  
na 8. srpna 2016. 
 
 
Vzhledem k tomu,  že  vyřízení  Vaší  žádosti  vyžaduje  konzultaci  mezi  více  složkami 
povinného subjektu, prodlužuje Ministerstvo financí lhůtu  pro  vyřízení  žádosti  o  poskytnutí 
informací  podle  §  14  odst.  7  písm.  c)  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o 10 dní, tj. do 18. srpna 2016. 
 
 
Ing. Michal 
Digitálně podepsal Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, o=Česká republika - 
 
Ministerstvo financí, ou=14107, ou=Letenská 15, 118 10 
Žurovec
PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=Vedoucí 
oddělení, serialNumber=ICA - 857018 
Datum: 2016.08.05 12:24:06 +02'00'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. Michal Žurovec 
                                                       zástupce ředitele odboru  
 

Document Outline