Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
81504069-29889-160129125221
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
29.1.2016 12:52:19
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10343679 
Datum: 2016.01.29 12:52:53 +01'00'
29.1.2016
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra
 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 28. 1. 2016 
 
  PID: MFCR6XAPSG 
  Č. j.: MF-2068/2016/10-4/132 IK 
   
 
Počet listů: 1 
Vážený pan 
Přílohy: 1 
David Havlík 
 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5  písm. d)  zákona  č.  106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Vážený pane, 
 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 15. ledna 2016  doručeno  Vaše  podání se žádostí 
o poskytnutí  informací  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu k informacím,  
ve  znění  pozdějších  předpisů.  Žádáte o poskytnutí "kopie materiálu Informace o systému 
kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků pro jednání Vlády ČR 
dne 13.01.2016." 
 
 
Požadovaný materiál Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
Digitálně podepsal Ing. Michal 
 
Ing. Michal Žurovec 
DN: c=CZ, cn=Ing. Michal Žurovec, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
 
Žurovec
financí, ou=14107, ou=Letenská 15, 
118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, title=Vedoucí oddělení, 
 
serialNumber=ICA - 10357339 
Datum: 2016.01.29 12:50:22 +01'00'
              
 
 
 
 
                    Ing. Michal Žurovec 
 
 
 
                                                     zástupce ředitele odboru