Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
70465106-29889-150304095001
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
4.3.2015 9:49:59
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová Praha, 118 10, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10221651 
Datum: 2015.03.04 09:50:37 +01'00'
4.3.2015
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Samostatné odd. 9002 - Vnější vztahy a komunikace 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 3. 3. 2015 
 
PID: MFCR5XBZSW 
Č. j.: MF-9976/2015/9002-4/512 IK
 
 
Počet listů: 2 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Věc:   Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Vážený pane, 
 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 24. února 2015 doručena 3 Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádal jste o poskytnutí "kopie Rozhodnutí 
o zavedení nucené správy ČNIS ze dne 13.12.1996 č.j. 101/85 247/1996,  kopie Protokolu  
o výsledku kontroly společnosti  ČNIMF ze dne 29.6.1995 č.j. 101/29234/75/1995 a kopie 
Rozhodnutí o zavedení nucené správy ČNIMF ze dne 19.02.1998 č.j. 101/12 701/1998."
 
 
 
 
Podle § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona 
povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní 
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.  
 
Dle ustanovení § 37d zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění účinném k 13. prosinci 1996, o zavedení nucené správy 
investičního fondu rozhodovalo Ministerstvo financí. Zákonem č. 15/1998 Sb., o Komisi pro 
cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, účinným od 1. dubna 1998, tato agenda 
přešla právě pod Komisi pro cenné papíry. Zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v 
souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, účinným od 1. dubna 2006 následně 
agenda přešla na Českou národní banku a to včetně spisového materiálu. 
 

 
S ohledem na shora uvedené se Vaše žádost tudíž nevztahuje k působnosti 
Ministerstva financí, nýbrž k působnosti České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 
03 Praha 1. 
 
 
Z tohoto důvodu Ministerstvo financí podle § 14 odst. 5 písm. c) Zákona Vaši žádost  
o poskytnutí informací o d k l á d á
 
 S 
pozdravem 
 
 
 

 
Digitálně podepsal Ing. Radek Ležatka 
 
Ing. Radek Ležatka DN: title=14462, c=CZ, o=MFCR, ou=1003, cn=Ing. 
Radek Ležatka 
Datum: 2015.03.03 16:30:59 +01'00'
 
 
 
 
 
 
    Ing. Radek Ležatka 
 
 
 
     vedoucí samostatného oddělení 9002 - Vnější vztahy a komunikace 
 
 
 
  Strana 2