Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
67501798-29889-141204084159
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
4.12.2014 8:41:56
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 21 – Vnější vztahy a komunikace 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
V Praze dne 3. 12. 2014 
 
PID: MFCR4XPCYA 
Č. j.: MF-74690/2014/21-8/1431 IK 
 
Počet listů: 1 
 
Vážený pan 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 
Na Ministerstvo financí byla dne 13. listopadu 2014 doručena Vaše dvě podání se žádostí 
o poskytnutí  informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Vyřízení obou žádostí bylo spojeno pod uvedené č.j. ve smyslu 
základních zásad činnosti správních orgánů uvedených v ustanovení § 6 a § 8 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k tomu, že tyto žádosti jsou téměř 
identické a podal je jeden žadatel. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"žádám seznam všech smluv (platných i neplatných) uzavřených s dodavatelem 
 
IČO 62604171 a IČO 24225029 včetně uvedení čísla, předmětu, hodnoty a doby plnění 
smlouvy." 
 
 
  
Po ověření v Centrální evidenci smluv Vám sděluji, že Ministerstvo financí neeviduje  
současné době žádné smlouvy uzavřené s Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & partneři, 
s.r.o. (IČO 24225029), ani s Mgr. Radkem Pokorným, advokátem (IČO 62604171). 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Ležatka Digitálně podepsal Ing. Radek Ležatka 
DN: title=14462, c=CZ, o=MFCR, ou=1003, cn=Ing. Radek Ležatka 
Datum: 2014.12.03 15:57:36 +01'00'
 
 
 
 
 
           Ing. Radek Ležatka 
   zástupce 
ředitele odboru 21 – Vnější vztahy a komunikace