Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
66798548-29889-141113142641
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
13.11.2014 14:26:38
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
1
Zajišťovací prvek:
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová Praha, 118 10, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10221651 
Datum: 2014.11.13 14:27:14 +01'00'
13.11.2014
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 21 – Vnější vztahy a komunikace 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 13. listopadu 2014 
 
PID: MFCR4XNFJL 
Č. j.: MF-73147/2014/21-4/1392 IK
 
Počet listů: 1 
 
Přílohy: 5 
Vážený pan 
 
David Havlík 
Alejní 2410/3 
415 01  Teplice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Věc:   Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 
Na Ministerstvo financí bylo dne 6. listopadu 2014 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací: 
 
"Žádám kopii materiálu "Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích 
zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, 
včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem" 
včetně všech předchozích Informací o plnění těchto zásad pro Vládu ČR."  
 
 
Požadované materiály Vám zasílám v příloze tohoto dopisu. Jedná se o materiály  
č. 414-11 z 29.4.2011, 1121-12 z 30.10.2012, 509-12 z 23.5.2012, 590-14 z 30.5.2014 a  
1263-14 z 27.10.2014. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Radek Ležatka Digitálně podepsal Ing. Radek Ležatka 
DN: title=14462, c=CZ, o=MFCR, ou=1003, cn=Ing. 
Radek Ležatka 
Datum: 2014.11.13 13:56:21 +01'00'
       
 
 
Ing. 
Radek 
Ležatka 
   zástupce 
ředitele odboru 21 – Vnější vztahy a komunikace