Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx 
 
 
 
 

V Praze dne 18. dubna 2014 
 
PID: MFCR4XDNLK 
Č. j.: MF-34606/2014/21-3/446 IK 
 
 
Počet listů: 2 
 
 
Vážený pan 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Věc:   Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

 
 
            Ministerstvo  financí  obdrželo dne 4. dubna 2014 Vaši žádost podle zákona  
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále  
jen "Zákon") v následujícím znění: "Žádám o poskytnutí platné organizační struktury vašeho 
úřadu a seznamu služebních kontaktů, (pevná telefonní linka, mobilní telefon, email ), které 
jsou na jednotlivých služebních pozicích v rámci organizace vašeho úřadu používána. 
Organizační strukturu prosím v grafické podobě, adresář kontaktů ve formátu, se kterým lze 
pracovat v aplikaci Excell." 
 
 Na 
základě sdělení příslušného odborného útvaru Ministerstva financí tento výstup 
není standardním výstupem žádného informačního systému MF, a proto je poskytnutí 
požadovaných informací spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, které  
si vyžádají práci jednoho referenta odboru 33 po dobu 3 hodin. Dle ustanovení § 17 odst. 3 
Zákona Vás proto vyzýváme k úhradě částky 900,- Kč na účet Ministerstva financí. Bankovní 
spojení pro tyto účely je následující: č. ú. 19-3328001/0710, variabilní symbol: 11140446. 
 
              Výše  nákladů vynaložených v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti vychází  
ze Sazebníku úhrad, konkrétně jako násobek 3 hodin práce jednoho zaměstnance ministerstva 
a  částky 300,- Kč za každou hodinu vyhledávání. Sazebník úhrad je k dispozici na 
elektronické úřední desce ministerstva přístupné na webových stránkách ministerstva 
www.mfcr.cz. 

 
             Výše uvedenou částku uhraďte, prosím, do 60 dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno 
toto oznámení. V opačném případě Ministerstvo financí Vaši žádost odloží. 
 
Proti výši úhrady můžete podle § 16a odst. 3 písm. a) Zákona podat do 30 dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení stížnost ministru financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá 
Strana, prostřednictvím Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana.  
 
 
Digitálně podepsal Mgr. 
Martin Hakauf 
 
Mgr. Martin DN: title=14677, c=CZ, 
o=MFCR, ou=2102, cn=Mgr. 
 
Hakauf
Martin Hakauf 
Datum: 2014.04.18 14:28:26 
 
+02'00'
  Mgr. 
Marek 
Zeman 
 
 
ředitel odboru 21 – Vnější vztahy a komunikace 
 
 
 
  Strana 2