Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Platná organizační struktura a kontakty centrálních úřadů'.

Ověřovací doložka
k datové zprávě
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
1. ODDÍL - Záznam o konverzi
Pořadové číslo konverze:
99243129-29889-170808084548
Název organizace:
Ministerstvo financí
Jméno a příjmení:
Erlichová Pavla
Datum:
8.8.2017 8:45:44
2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
Výstup odpovídá vstupu:
ANO
NE
Počet listů:
2
Zajišťovací prvek:
NE
3. ODDÍL - Poznámky
Pavla 
Digitálně podepsal Pavla Erlichová 
DN: c=CZ, cn=Pavla Erlichová, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=13603, ou=Letenská 15, 
Erlichová 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo 
financí, givenName=Pavla, 
sn=Erlichová, serialNumber=ICA - 
10370961 
8.8.2017
Datum: 2017.08.08 08:46:42 +02'00'
Datum vyhotovení
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 10 - .DQFHOiĜPLQLVWUD
Letenská 15
118 10  Praha 1
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx
V Praze dne 7. 8. 2017
PID: MFCR7XLWFB
ýMMF-21554/2017/10-5/1542 IK
3RþHWOLVWĤ2
Vážený pan
David Havlík
Alejní 2410/3
415 01  Teplice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
9ČF Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 StVP G ]iNRQD þ 106/1999 Sb., 
RVYRERGQpPSĜtVWXSXN LQIRUPDFtPYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne þHUYHQFH GRUXþHQR9DãHpodání se žádostí 
o SRVN\WQXWt LQIRUPDFt SRGOH ]iNRQD þ  6E R VYRERGQpP SĜtVWXSX N LQIRUPDFtP
vH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤäiGiWHRSRVN\WQXWtLQIRUPDFtYWRPWR]QČQt
ÄäiGiP R SRVN\WQXWt VH]QDPX NRQWURO SURYHGHQêFK DXGLWQtP RUJiQHP SĜtSDGQČ
poskytovateli, jsou-OL WDWR GDWD $XGLWQtPX RUJiQX GRVWXSQi X SĜtMHPFĤHYURSVNêFKGRWDFtY
programovacím období 2007-2013 od 01.04.2017 do 30.06.2017 s uvedením informace, zdali 
MH WHQWR VH]QDP MLå NRQHþQê 8 NDåGp NRQWURO\ SRåDGXML W\WR LQIRUPDFH LGHQWLILNDFL
NRQWURORYDQpKRVXEMHNWXLþRQi]HYSURMHNWXRSHUDþQtSURJUDPLQIRUPDFL]GDE\OD]MLãWČQD
pochybeQtY\PČĜHQiNRUHNFHþiVWNDY.þGDWXPGRNRQþHQtNRQWURO\SĜtSDGQČMLQpSORãQČ
GDWXP Y]WDåHQp N SURYHGHQt NRQWURO\ ,QIRUPDFH åiGiP Y QČNWHUpP ]H VWDQGDUGQtFK
RWHYĜHQêFKSRþtWDþRYêFKIRUPiWĤGOH†E]iNRQD.“

Vámi požadovaný seznam kontrol provedený AXGLWQtP RUJiQHP X SĜtMHPFĤ
evropských dotací v uvedeném období od roku 2007 – 2013, tj. od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
neobsahuje žádnou položku.
Auditním orgánem QHE\OD SURYiGČQD kontrolD GOH 9iPL ]DGDQêFK SDUDPHWUĤ
a QHVSOĖXMH tak charakteristiky uvedené v žádosti o informaci  D VRXþDVQČ SRGPtQN\

v ustanovení § 13a odst. 5 zákona þ  6E R ILQDQþQt NRQWUROH NG\ ÄAudit podle 
SĜtPR SRXåLWHOQêFK SĜHGSLVĤ (YURSVNêFK VSROHþHQVWYt MH XNRQþHQ GQHP GRUXþHQt ]SUiY\
RDXGLWXSĜtVOXãQpPXYHGRXFtPXRUJiQXYHĜHMQpVSUiY\NWHUêWHQWRDXGLWY\NRQDl
.”
S pozdravem
Mgr. Milena Digitálně podepsal Mgr. Milena Hrdinková 
DN: cn=Mgr. Milena Hrdinková, sn=Hrdinková, 
givenName=Milena, c=CZ, ou=10403, 
ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, 
Hrdinková ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - 
Ministerstvo financí, title=Ředitel odboru, 
serialNumber=ICA - 897246 
Datum: 2017.08.08 08:38:44 +02'00'
Mgr. Milena Hrdinková
ĜHGLWHONDRGERUX
z  Strana 2