Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vánoční strom na náměstí v Mimoni'.

                        město Mimoň
                       Správní odbor
          Mírová 120, 471 24  Mimoň– Mimoň III
          
__________________________________________________________________________________
NAŠE ČJ.: 
   MUMI 6953/2019
SPIS.ZNAČKA:                    
VYŘIZUJE:        Mgr. V. Böhmová
        Vážený pan
TEL.:      
   487805036
         
FAX:                 487805044
        
E-MAIL:            xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx        471 24  Mimoň I
DATUM:           25.09.2019
        
Sdělení  k žádosti  o  poskytnutí  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o 
svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,
Městský  úřad  Mimoň  zaevidoval  Vaši  žádost  o  poskytnutí  informace  pod  čj.  MUMI 
6953/2019 dne  23.09.2019 dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  O  svobodném  přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informace týkající se:
1) sdělení celkových nákladů na nákup stromu, přepravu, výsadbu, zálivku, ochranný 
plot apod,.  
2)  sdělení,  zda  na  místě  výsadby  stromu  město  v  blízké  budoucnosti  neplánuje 
výstavbu, při které se bude muset strom pokácet.  
K Výše uvedenému sdělujeme: 
1) nákup stromu, doprava, výsadba včetně doplnění substrátu a výkopu bylo hrazeno 
z rozpočtu města Mimoň §3319   pol. 6121 org 881 ORJ 015, viz. soupis jednotlivých 
položek, včetně čísel vystavených faktur, přesné částky a dodavatele.
naše č. fa
fa.č.

dodavatel
zahradnické centrum 
592
190100005
strom 29.752,00
Chýně
doprava + výsadba + zemní kotvy+ 
633
20190019
16.274,50
František Ryvola
kůly
607
290036
kompost
3.101,00
SAP Mimoň
894
2019107
Výkop, odvoz výkopku
1 815,00
Samek
celkem 50 942,50
K výše  uvedenému  byla  odborem  kultury  Městského  úřadu  Mimoň  zpracována 
objednávka  č.  312  na  výkop  pro  vánoční  strom  dodavatel  Vlastivědné  muzeum  a 
galerie, nám. Osvobození 297/1 ve výši 5.000,00Kč.   
Plot a zálivku zajišťovalo Zahradnictví Mimoň, p.o.,
Materiál:
fa.č.

dodavatel
VPD 819021
spojovací materiál
168,00 Rudolf Klazar
VPD 819022
štětce a barvy
1.610,00 Rudolf Klazar
VPD 819032
prkna
62,00 Vladimíra Komárková

F 19048
prkna
1.394,00 Vladimíra Komárková
F19049
řezivo a hranoly 
1.892,00 Jaroslav Sluka
celkem
5.126,00
Práce:
15 h x 80,85= 1.213,- Kč 
Na zalévání využívá Zahradnictví Mimoň, p.o. vodu z Ploučnice, co se týče spotřeby 
zálivky stromu  není  v lidských  silách spočítat  kolik  litrů  ročně  je  potřeba, neboť  vše 
závisí na atmosférických jevech. 
2)
Zdejší stavební úřad Městského úřadu v Mimoni v současné době neeviduje žádnou 
žádost  města  Mimoň  ani  jiného  stavebníka  vztahující  se  k pozemku,  na  kterém  byl 
vysazen  předmětný  strom  ani  v současné  době  neprobíhá  žádná  změna  územního 
plánu  města,  kterou  by  mělo  být  dotčeno  zájmové  území  vysazeného  stromu. 
Součástí  probíhající  změny  č.  7  Územního  plánu  Mimoň  je  sice  návrh  na  zřízení 
stezky pro pěší a cyklisty mezi Poštovním mostem a Zámeckým mostem po pravém 
břehu  Ploučnice,  ale  tento  záměr  není  vzhledem  k velké  odstupové  vzdálenosti 
v kolizi s vysazeným stromem.
V prostoru  umístění  vánočního  stromku  – po  bývalém  zámku  – není  počítáno 
v nejbližší  době  s žádnou  výstavbou,  navíc  nám  to  nedovoluje  památková  ochrana 
pozemku,  kdy  veškeré  zásahy  v podobě  jakékoliv  výstavby  musí  schválit  úřad 
památkové  péče.  Umístění  vánočního  stromku  bylo  s památkáři  projednáno  a 
povoleno.
S pozdravem
Bc. Matyáš Kabeš
vedoucí správního odboru