Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí finační podpory'.
Elektronický podpis - 16.9.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.10.2019 16:20:22-000 +02:00
 
 
Vážený pan 
 
Ondřej H. 
 
163 00  Praha 
 
 
 
Adresa pro doručení: 
 
foi+request-7851-
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
V Praze 16. září 2019 
Váš dopis ze dne 2. září 2019 
  Č. j.: MZDR 38600/2019-7/MIN/KAN  
 
              
*MZDRX017IJ7O* 
MZDRX017IJ7O 
 
 
 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 

 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví 
dne 2. září 2019, evidované pod č. j.: MZDR 38600/2019-1/MIN/KAN, ve věci zpřístupnění 
následujících informací – výši a účel finančních příspěvků či dotací z dotačních programů 
poskytnutých Ministerstvem zdravotnictví subjektu Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. - 
IČO 27498590 v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce
, Vám sděluji 
následující: 
 
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo organizaci Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. dotaci 
z  Programu  implementace  švýcarsko-české  spolupráce  na  Ministerstvu zdravotnictví  ČR 
za  účelem  financování  projektu  „Nákup  zdravotnických  pomůcek".  Projekt  byl  realizován  
v  období  1.  9.  2015  -  30.  10.  2016.  Grant  poskytnutý  na  tento projekt  (č.  CH.  10/3/081) 
pokrýval 60 % nákladů, jednalo se o částku 425.825,31Kč. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz