Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poskytnutí dotace pro 2 subjekty'.Krajský úřad Královéhradecké kraje
                                                           
VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
 
ZE DNE: 02.09.2019
Ondřej Hába,
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-73/OP/2019
 
                                                                         
 
 
 
VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí 
elektronicky na
LINKA | MOBIL: 495 817 518                                                                       žadatelem uvedený e-mail
E-MAIL: x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
DATUM: 12.09.2019
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5
Odpověď na žádost o informace doručenou dne 02.09.2019 
Vážený pane,
dne  02.09.2019  obdržel  Krajský  úřad  Královéhradeckého  kraje  se  sídlem  v Hradci  Králové 
(dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které 
se domáháte poskytnutí následujících informací – 
„…  výši  a  účel  finančních  příspěvků  či  dotací  poskytnutých  Královéhradeckým  krajem 
subjektům
1) Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. – IČO 27498590
2) Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. – IČO 02405661

v letech 2016-2019, pokud již došlo k realizaci v tomto roce.“
Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-73/OP/2019, posoudil ji 
a konstatoval,  že se jedná  o žádost  o  informace  ve  smyslu  InfZ,  která  obsahuje  potřebné 
náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. 
O předání požadovaných informací byly požádány věcně příslušné odbory odbor sociálních 
věcí, odbor kancelář hejtmana, odbor ekonomický krajského úřadu, (viz organizační struktura 
krajského 
úřadu 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-
struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/.
Dožádané odbory, poskytly k Vašemu požadavku následující informace.
Z rozpočtu  Královéhradeckého  kraje  nebyly  Pracovišti  ošetřovatelské  péče  s.r.o.  –  IČ 
27498590 poskytnuty žádné finanční příspěvky ani dotace.
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové 
Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336
– spokojený občan.
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
www.kr-kralovehradecky.cz

Z rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo Pracovišti pečovatelské péče, o.p.s. – IČ 02405661 
poskytnuto následující:
1) v roce 2016
 finanční dar z kap. 18 ve výši 95 000,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 500 000,- Kč;
2) v roce 2017
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 924 000,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 616 00,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 627 600,- Kč;
3) v roce 2018
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 200 000,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 57 888,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 1 133 325,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 1 699 987,- Kč;
4) v roce 2019
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 1 658 448,- Kč;
 neinvestiční dotace z kap. 28 ve výši 1 105 632,- Kč.
Tuto odpověď zasíláme elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu: foi+request-7848-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.

S pozdravem
Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí
KUKHK-IZ-73/OP/2019
Stránka 2 z 2